CHƯƠNG 8 xã hội hóa xã hội học đại cương

32 248 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:21

XÃ HỘI HỌC CHƯƠNG VIII: XÃ HỘI HÓA Khái niệm Mơi trường xã hội hóa Phân đoạn q trình xã hội hóa Vị trí, vị vai trò xã hội Khái niệm Xã hội hóa q trình hai mặt Một mặt , cá nhân tiếp nhận kinh nghiệm xã hội cách chủ động hệ thống mối quan hệ xã hội Mặt khác, cá nhân tái sản xuất cách chủ động hệ thống mối quan hệ xã hội thông qua việc họ làm tham gia vào hoạt động thâm nhập vào mối quan hệ xã hội (Andreeva,1998 ) Quá trình học tập giúp ta tiếp nhận kinh nghiệm lịch sử xã hội Khi không tham gia vào hoạt động giao tiếp xã hội người khơng xã hội hóa Trong giao tiếp ta chia sẻ giá trị mà ta biết Môi trường xã hội hóa • Mơi trường xã hội hóa vườn ươm nhân cách, ngã đường mở rộng để kinh nghiệm xã hội đến với cá nhân • Có nhiều cách nhìn nhận phân tích mơi trường xã hội hóa cá nhân theo nhóm xã hội, nơi cá nhân thực hoạt động sống mình:  Gia đình  Trường học tổ chức trước tuổi học  Các nhóm thành viên  Thơng tin đại chúng  Gia đình: mơi trường xã hội hóa quan trọng bậc cá nhân, hầu hết cá nhân sinh lớn lên gia đình Mỗi trưởng thành tiếp nhận tiểu văn hóa có đặc trưng riêng biệt có đặc điểm nhân cách riêng biệt  Trường học tổ chức trước tuổi học: o Vườn trẻ, nhà mẫu giáo nơi đứa trẻ thực hoạt động vui chơi học tập bước đầu o Trong trường học, hoạt động chủ đạo cá nhân học tập • Các nhóm thành viên: nhóm mà cá nhân thành viên Các nhóm có ý nghĩa quan trọng việc cá nhân thu nhận kinh nghiệm xã hội theo đường thống khơng thống Đây mơi trường quan trọng thứ hai sau gia đình Trong xã hội ln phải đóng vai trò khác thời gian địa điểm khác  Thông tin đại chúng: thông tin đại chúng cung cấp cho cá nhân định hướng quan điểm kiện vấn đề xảy sống hàng ngày • Mơi trường xã hội hóa chia thành mơi trường thức khơng thức  Giai đoạn lao động  Giai đoạn sau lao động Vị trí, vị vai trò xã hội • Thực chất xã hội hóa chế quan hệ người xã hội Mọi xã hội có cấu phức tạp bao gồm vị trí, vị thế, vai trò xã hội khác nhau, liên kết thông qua quan hệ xã hội, tương tác xã hội…v.v 4.1 Vị trí xã hội 4.2 Vị xã hội 4.3 Vai trò xã hội a b c Vai trò xã hội gì? Phân loại vai trò xã hội Xung đột vai trò 4.1 Vị trí xã hội • Vị trí xã hội cá nhân vị trí tương đối cá nhân cấu xã hội, hệ thống quan hệ xã hội • Một cá nhân có nhiều vị trí xã hội khác Những vị trí xã hội mà họ có do:  Tham gia nhiều quan hệ xã hội  Dựa vào đặc điểm vốn có họ: giới tính, chủng tộc, gia đình, dòng họ, nơi sinh,…  Dựa vào đặc điểm cá nhân phấn đấu mà có như: nghề nghiệp, học vấn, tình trạng nhân, 4.2 Vị xã hội  Định nghĩa: vị xã hội vị trí xã hội gắn với trách nhiệm quyền lợi kèm theo (địa vị xã hội) Các loại vị xã hội:  Vị đơn lẻ: xuất phát từ vị trí xã hội cấu xã hội, cá nhân có vị tương ứng  Vị tổng quát: vị khái quát vị mà cá nhân có  Các cá nhân có hệ vị gồm nhiều vị khác nhau:  Vị có sẵn – bị gán cho: vị trí xã hội gắn liền với yếu tố tự nhiên, bẩm sinh giới tính, chủng tộc, dòng họ, nơi sinh… Người Việt Nam khu sinh Hà Nội có vị da vàng, sinh Hà Nội  Vị đạt được: vị xác định dựa vị trí xã hội mà cá nhân giành trình hoạt động sống, cố gắng thân  Một số vị vừa mang tính có sẵn vừa mang tính đạt Vị giáo sư đại học 4.3 Vai trò xã hội a • Vai trò xã hội gì? Vai trò xã hội mơ hình hành vi xác lập cách khách quan vào đòi hỏi xã hội vị định, để thực quyền nghĩa vụ tương ứng với vị Ở xã hội khác vị xã hội mơ hình hành vi xã hội mong đợi khác nhau, tức vai trò xã hội khác • Ngay xã hội nghĩa vụ quyền vị xã hội đánh giá khác khác tiểu văn hóa Thiên chúa Hồi giáo b Phân loại vai trò xã hội Talcott Parsons phân tất loại vai trò đa dạng khác cá nhân thành năm loại: • Một số vai trò đòi hỏi kiềm chế tình cảm thực hiện, số khác lại khơng • • Một số vai trò xã hội dựa vị có sẵn Một số vai trò dựa vị đạt Một số vai trò xác định hẹp số khác lại xác định rộng Vai trò định hẹp Vai trò định rộng • Một số vai trò đòi hỏi cá nhân có thái độ ứng xử với người theo quy tắc chung Ngược lại, số vai trò khác đòi hỏi phải đối xử với người theo cách đặc thù quan hệ đặc biệt với họ • Các vai trò khác có động khác Tuân thủ quy định Tự nguyện c Xung đột vai trò • Nhiều vai trò xã hội có đòi hỏi khác Những đòi hỏi số vai trò phối hợp với nhau, có đòi hỏi hồn tồn trái ngược, mâu thuẫn, xung đột với • Để khỏi tình căng thẳng xung đột vai trò, cá nhân thường giải theo cách sau:  Các vai trò quan trọng, cấp bách thường ưu tiên thực trước  Trong trường hợp mức độ quan trọng vai trò ngang cá nhân thường tuân theo tính hợp pháp vai trò theo thời điểm lúc  Khi đòi hỏi vai trò xung đột khía cạnh dung hòa xã hội tạo điều kiện cho dung hòa cá nhân có xu hướng phối hợp vai trò với CẢM ƠN CƠ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ...CHƯƠNG VIII: XÃ HỘI HÓA Khái niệm Mơi trường xã hội hóa Phân đoạn q trình xã hội hóa Vị trí, vị vai trò xã hội Khái niệm Xã hội hóa trình hai mặt Một mặt , cá nhân tiếp nhận kinh nghiệm xã hội cách... Vị trí xã hội 4.2 Vị xã hội 4.3 Vai trò xã hội a b c Vai trò xã hội gì? Phân loại vai trò xã hội Xung đột vai trò 4.1 Vị trí xã hội • Vị trí xã hội cá nhân vị trí tương đối cá nhân cấu xã hội, ... vai trò xã hội • Thực chất xã hội hóa chế quan hệ người xã hội Mọi xã hội có cấu phức tạp bao gồm vị trí, vị thế, vai trò xã hội khác nhau, liên kết thơng qua quan hệ xã hội, tương tác xã hội v.v
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 8 xã hội hóa xã hội học đại cương, CHƯƠNG 8 xã hội hóa xã hội học đại cương, Môi trường xã hội hóa, Phân đoạn quá trình xã hội hóa, Vị trí, vị thế và vai trò xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn