QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

40 91 0
  • Loading ...
1/40 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:58

1.2. Các điểm giống nhau giữa hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ và hệ thống kế toán ngân hàng thương mại.1.2.1. Nội dung Bảo hiểm phi nhân thọ và ngân hàng thương mại đều là kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt, đó là tiền.Hoạt động vì mục đích lợi nhuận thông qua kinh doanh các khoản vốn ngắn hạn. Cả 2 tổ chức này đều là trung gian thanh toán, tín dụng và tài chính. Cả hai đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều có mục đích là phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thông qua 3 thước đo: tiền tệ, hiện vật và thời gian lao động, trong đó tiền tệ là thước đo chủ yếu.1.2.2. Đối tượngĐối tượng của kế toán là sử dụng thước đo bằng tiền phản ánh nguồn vốn, cơ cấu hình thành các nguồn vốn và việc sử dụng vốn trong các hoạt động của doanh nghiệp.1.2.3. Đặc điểmKế toán BHPNT và KTNH đều tuân thủ các nguyên tắc, nội dung và phương pháp hạch toán theo các chuẩn mực kế toán và Luật kế toán đã ban hành.Những nguyên tắc kế toán cơ bản bao gồm: hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu.1.2.4. Mục tiêu và nhiệm vụ Mục tiêu:Kế toán BHPNT và KTNH đều cung cấp nguồn thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị để phục vụ cho các đối tượng sử dụng như:Các nhà quản trịCác nhà đầu tưKhách hàng LỜI MỞ ĐẦU Thế giới ngày hội nhập tạo cho doanh nghiệp người thêm nhiều hội song có khơng thách thức Kẻ từ nước ta mở rộng mối quan hệ, tham gia vào tổ chức kinh tế giới, số ngành theo mà du nhập ngày phát triển mạnh Việt Nam Hai số ngành phải kể đến ngân hàng thương mại bảo hiểm( cụ thể bảo hiểm phi nhân thọ) Hiện với xu hướng kế toán trở thành nghề phát triển có khơng thách thức rủi ro Để trở thành nhà kế toán giỏi cần phải am hiểu nhiều nghiệp vụ kế toán phải nghiên cứu kĩ hệ thống kế tốn Để làm tốt cơng việc ngày nhiều người nghiên cứu hệ thống kế toán đặc biệt hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại Hiểu rõ tầm quan trọng việc nghiên cứu hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại, có nhìn tổng qt, nhóm chọn đề tài so sánh hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại Đồng thời, đưa vài quan điểm nguyên tắc kế toán áp dụng vào hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại CHƯƠNG SO SÁNH HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát nội dung chủ yếu hệ thống Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) hệ thống kế toán Ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.1 Hệ thống kế toán doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) 1.1.1.1 Khung pháp lý cho kế toán doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Nội dung kế toán doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước thực theo: Luật kế toán (2015), Luật kinh doanh bảo hiểm (2010); Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm; Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 09- Hợp đồng bảo hiểm; Thông tư 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi; Thơng tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 Hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNDN lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 1.1.1.2 Nội dung chủ yếu Thông tư 232/2012/TT-BTCngày 28/12/2012 Hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thôngáp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước thành lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam Những nội dung kế toán không hướng dẫn Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực hiệnQuyết định 15/2006/QĐ-BTC); Thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệpKế toán khoản đầu tư tài chính: phản ánh nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài ngắn hạn, nhóm TK 22 - Đầu tư tài dài hạn Tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư (TK 1567 - Hàng hoá bất động sản TK 217 - Bất động sản đầu tư)  Kế toán khoản phải thu khách hàng: phản ánh ởtài khoản 131 “Phải thu khách hàngKế toán khoản chi phí trả trước ngắn hạn: phản ánh tài khoản 142 - “Chi phí trả trước ngắn hạn  Kế tốn chi phí khai thác bảo hiểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc nhận tái bảo hiểm: phản ánh vào tài khoản 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”  Kế tốn khoản ký quỹ bảo hiểm: phản ánh tài khoản 244 - “Ký quỹ, ký cược dài hạn”  Kế toán khoản phải trả cho người bán: phản ánh tài khoản 331 “Phải trả cho người bán”  Kế toán doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm chưa hưởng: phản ánh tài khoản 3387 - “Doanh thu chưa thực hiện”  Kế tốn dự phòng phải trả: phản ánh tài khoản 352 - “Dự phòng phải trả” Tài khoản 352 - “Dự phòng phải trả”, có Tài khoản cấp 2, tài khoản cấp  Kế toán Quỹ dự trữ bắt buộc: phản ánh tài khoản 416 - “Quỹ dự trữ bắt buộc”  Kế toán khoản doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: phản ánh tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ  Kế tốn khoản hồn phí, hoa hồng bảo hiểm: phản ánh tài khoản 531 - “Hồn phí, hoa hồng bảo hiểm”  Kế tốn khoản giảm phí, hoa hồng bảo hiểm: phản ánh tài khoản 532 - “Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm”  Kế tốn khoản phí nhượng tái bảo hiểm: phản ánh tài khoản 533 “Phí nhượng tái bảo hiểm”  Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Doanh thu hoạt động bảo hiểm gốc; - Doanh thu nhận tái bảo hiểm; - Doanh thu hoạt động nhượng tái bảo hiểm  Kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm phản ánh tài khoản 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”  Kế toán thuế - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT đầu - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế nhà thầu  Kế toán hoạt động đồng bảo hiểm  Kế toán hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm phản ánh tài khoản 005 - “Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm”  Hệ thống báo cáo tài năm báo cáo tài niên độ - Báo cáo tài năm Hệ thống báo cáo tài năm áp dụng cho Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm biểu báo cáo sau: + Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNPNT + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DNPNT + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DNPNT + Bản thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B 09 - DNPNT - Báo cáo tài niên độ Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải lập biểu báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ sau: + Bảng Cân đối kế toán niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a - DNPNT + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a - DNPNT + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a - DNPNT + Bản thuyết minh báo cáo tài chọn lọc: Mẫu số B 09a - DNPNT 1.1.1.3 Hạch toán kế toán số nghiệp vụ phát sinh kinh doanh bảo hiểm Kế tốn chi phí kinh doanh bảo hiểm Tài khoản kế toán sử dụng Tài khoản 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm” - Chỉ phản ánh vào TK 624 chi phí thực tế phát sinh (đã chi tiền chưa chi tiền) có liên quan đến hoạt động KDBH kỳ kế toán; khoản phải thu để giảm chi phát sinh kỳ thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm, thu đòi người thứ ba bồi hồn, thu hàng xử lý bồi thường 100%, hoa hồng bảo hiểm chờ phân bổ kỳ sau, khoản hồn nhập dự phòng nghiệp vụ; Chi tiết theo loại hoạt động KDBH gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm hoạt động kinh doanh khác; - Các DN nhận tái nhượng tái bảo hiểm phải thực thông báo, đối chiếu kịp thời để đảm bảo ghi nhận chi bồi thường khoản chi phí khác chi đòi người thứ ba bồi hồn, chi xử lý hàng tổn thất giải bồi thường 100%; số thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm khoản thu khác thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng xử lý bồi thường 100%, chi phí hoa hồng nhận tái bảo hiểm thời điểm phát sinh trách nhiệm theo HĐBH giao kết chậm kỳ kế toán quý; - Chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ khác hoạt động KDBH dở dang cuối kỳ (nếu có) kết chuyển sang TK 154 – “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Giá thành dịch vụ hoàn thành xác định bán kỳ kết chuyển sang TK 911 để xác định kết kinh doanh  Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc - Khi phát sinh chi phí liên quan đến giám định tổn thất, điều tra, thu thập thông tin liên quan đến kiện bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331,… - Khi xác định số tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm gốc mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải trả cho đối tượng bảo hiểm xảy tai nạn tổn thất, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Nếu chưa trả tiền bồi thường cho người bảo hiểm) Có TK 111,112,… (Nếu tốn tiền bồi thường cho người bảo hiểm) - Khi số phải thu đòi người thứ ba bồi hồn xác định cách đáng tin cậy, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (Số phải thu đòi người thứ ba bồi hồn) Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (Tồn số phải thu đòi người thứ ba bồi hồn) (62411)  Chi phí hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm - Phản ánh số tiền phải trả chi bồi thường nhận tái bảo hiểm cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62421) Có TK 331 - Phải trả cho người bán - Khi chi trả tiền bồi thường cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 111, 112,… - Khi doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm xác định số tiền hoa hồng phải trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62424) Có TK 131 - Phải thu khách hàng - Cuối kỳ kế toán, xác định ghi giảm chi phí hoa hồng bảo hiểm để chuyển sang phân bổ vào kỳ kế toán sau, ghi: Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62424) - Định kỳ, xác định phân bổ hoa hồng vào chi phí kinh doanh bảo hiểm kỳ này, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62424) Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6242)  Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái BH - Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6243) Có TK 111, 112, 141, 331,… - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6243)  Dự phòng dao động lớn - Cuối kỳ kế toán, vào khoản dự phòng dao động lớn phải trích lập theo quy định chế độ tài chính, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6245) Có TK 352 - Dự phòng phải trả (3523- Dự phòng dao động lớn) - Số chi bồi thường hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc nhận tái bảo hiểm chi từ quỹ dự phòng dao động lớn, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3523 - Dự phòng dao động lớn) Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6245)  Chi phí hoạt động kinh doanh khác - Đầu kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí hoạt động kinh doanh khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm chi phí hoạt động kinh doanh khác dở dang đầu kỳ Nợ TK 624 “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”, ghi: Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248) Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Khi phát sinh chi phí hoạt động kinh doanh khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331,… - Cuối kỳ kế tốn, chi phí hoạt động kinh doanh khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm chi phí hoạt động kinh doanh khác dở dang cuối kỳ (nếu có) kết chuyển: Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, ghi: Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248) - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành dịch vụ hoạt động kinh doanh khác hoàn thành xác định bán kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248) Kế toán xác định doanh thu kinh doanh bảo hiểm Sử dụng Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” - Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải hạch toán doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo thời điểm ghi nhận nội dung quy định chế độ tài chính; - Thời điểm ghi nhận doanh thu bảo hiểm gốc hợp đồng bảo hiểm giao kết, thu tiền - Doanh thu phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm doanh thu hoa hồng bảo hiểm tăng, giảm có điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm khách hàng (bên mua bảo hiểm) thay đổi số tiền, phạm vi bảo hiểm thời hạn bảo hiểm Trường hợp tăng số tiền, phạm vi bảo hiểm thời hạn bảo hiểm dẫn đến tăng phí bảo hiểm gốc, tăng phí nhận tái bảo hiểm, tăng hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, kế toán ghi Nợ TK 111, 112, 131 /Có TK 511; Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm thời hạn bảo hiểm dẫn đến giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, kế toán ghi Nợ TK 511/Có TK 111, 112, 131 - Những khoản hồn giảm phí bảo hiểm gốc, hồn giảm phí nhận tái bảo hiểm, hồn giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm khoản giảm trừ doanh thu theo dõi riêng TK 531 “Hồn phí, hoa hồng bảo hiểm” TK 532 “Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm”, cuối kỳ kết chuyển vào TK 511 để tính doanh thu - Phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm khoản giảm trừ doanh thu theo dõi riêng TK 533 “Phí nhượng tái bảo hiểm”, cuối kỳ kết chuyển vào TK 511 để tính doanh thu doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm Kế toán thuế  Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Khi chi trả hoa hồng bảo hiểm dịch vụ kinh doanh bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước đại lý bảo hiểm tổ chức Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (1331) (nếu có) Có TK 111, 112, 331, Khi phát sinh khoản chi bồi thường cho người bảo hiểm dịch vụ kinh doanh bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (1331) Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Nếu chưa trả tiền bồi thường cho người bảo hiểm) Có TK 111,112,… (Nếu tốn tiền bồi thường cho người bảo hiểm) Về nguyên tắc, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào khấu trừ Số thuế GTGT đầu vào khơng khấu trừ phải hạch tốn trực tiếp vào giá trị vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào tùy theo trường hợp cụ thể Cuối kỳ, tính tốn xác định số thuế GTGT đầu vào khấu Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ Đồng thời, kế toán phản ánh số thuế GTGT đầu vào không khấu trừ ghi: Nợ TK 624, 642 Nợ TK 142, 242 Có TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ  Thuế GTGT đầu Khi phát sinh doanh thu dịch vụ kinh doanh bảo hiểm dịch vụ khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Nợ TK 111, 112, 131,… (Tổng số tiền tốn) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Giá chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Khi phát sinh khoản phải thu ghi giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc thu đòi người thứ ba bồi hồn, thu hàng xử lý bồi thường 100%, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)  Thuế thu nhập cá nhân Khi phát sinh hoa hồng phải trả cho đại lý bảo hiểm cá nhân, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trả tiền cho đại lý bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414) Có TK 111, 112,… Có TK 3335 - Thuế thu nhập cá nhân Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa trả tiền hoa hồng cho đại lý bảo hiểm cá nhân, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414) Có TK 331 - Phải trả cho người bán  Thuế nhà thầu Khi hợp đồng nhượng tái bảo hiểm phát sinh trách nhiệm: Nợ TK 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm Có TK 331 - Phải trả cho người bán Sơ đồ kế toán phát hành GTCG trả lãi sau - trường hợp phát hành có chiết khấu Phân bổ chiết khấu (tháng) Sơ đồ kế toán phát hành GTCG trả lãi sau - trường hợp phát hành có phụ trội Thanh tốn Lãi Sơ đồ kế toán phát hành GTCG trả lãi trước - trường hợp phát hành ngang giá Lãi trả trước MG Số tiền thu Sơ đồ kế toán phát hành GTCG trả lãi trước - trường hợp phát hành có chiết khấu Phân bổ CK tháng Sơ đồ kế toán phát hành GTCG trả lãi trước - trường hợp phát hành có phụ trội Phân bổ Giá trị Phụ trội (tháng) Kế toán kết kinh doanh a Tài khoản kế toán sử dụng  70 Thu hoạt động tín dụng  71 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ  72 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối  74 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác  78 Thu lãi góp vốn, mua cổ phần  79 Thu nhập khác  80 Chi hoạt động huy động vốn  81 Chi phí hoạt động dịch vụ  82 Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối  83 Chi nộp phí khoản phí lệ phí  84 Chi hoạt động kinh doanh khác  85 Chi phí cho nhân viên  86 Chi cho hoạt động quản lý công vụ  87 Chi tài sản  88 Chi phí dự phòng, bảo tốn bảo hiểm tiền gửi khách hàng  89 Các khoản chi phí khác  69 Lợi nhuận chưa phân phối b Kế toán số nghiệp vụ chủ yếu  Kế toán thu nhập ngân hàng Thu lãi hoạt động tín dụng Nợ TK 3941, 3942,3943, 3944 Có TK701, 702, 703, 705, 709 Thu phí từ hoạt động dịch vụ Nợ TK 1011, 1031, 4211, Có TK 711, 712, 713, 714, 715, 716, 719 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Nợ TK 1011, 1031, 4211, Có TK 721, 722 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác Nợ TK 3911,3912, 3921, 3922, 3923 Có TK 743, 744, 749 Thu nhập khác Nợ TK 1011, 1031, 4211, Có TK 79 Kết chuyển thu nhập vào lợi nhuận Nợ TK 701, 702 79 Có TK 69  Kế tốn chi phí hoạt động kinh doanh ngân hàng Khi có chi phí thực tế phát sinh chứng từ gốc hợp lệ kế toán ghi chi tiết vào tài khoản liên quan - Chi hoạt động huy đông vốn Nợ TK 80 Có TK 491, 492 - Chi hoạt động dịch vụ, chi phí nhân viên, chi phí quản lý Nợ TK 81,82, 85, 86 Có TK 1011, 1031, 4211 Cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản lợi nhuận chưa phân phối Nợ TK 69 Có TK 80, 81, 82 89  Kế toán kết kinh doanh Kết chuyển thu nhập năm Nợ TK 70, 71 Có TK 69 Kết chuyển chi phí năm Nợ TK 69 Có TK 80,81, 82, 83, 84 Phân phối lợi nhuận Nợ TK 69 Có TK 601,602… 1.2 Các điểm giống hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại 1.2.1 Nội dung Bảo hiểm phi nhân thọ ngân hàng thương mại kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt, tiền.Hoạt động mục đích lợi nhuận thơng qua kinh doanh khoản vốn ngắn hạn Cả tổ chức trung gian tốn, tín dụng tài Cả hai có mối quan hệ chặt chẽ với thơng tin kế tốn, có mục đích phản ánh kết hoạt động kinh doanh đơn vị thông qua thước đo: tiền tệ, vật thời gian lao động, tiền tệ thước đo chủ yếu 1.2.2 Đối tượng Đối tượng kế toán sử dụng thước đo tiền phản ánh nguồn vốn, cấu hình thành nguồn vốn việc sử dụng vốn hoạt động doanh nghiệp 1.2.3 Đặc điểm Kế toán BHPNT KTNH tuân thủ nguyên tắc, nội dung phương pháp hạch toán theo chuẩn mực kế toán Luật kế toán ban hành.Những nguyên tắc kế toán bao gồm: hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, quán, thận trọng, trọng yếu 1.2.4 Mục tiêu nhiệm vụ Mục tiêu: Kế toán BHPNT KTNH cung cấp nguồn thông tin tình hình hoạt động đơn vị để phục vụ cho đối tượng sử dụng như: - Các nhà quản trị - Các nhà đầu tư - Khách hàng - Cơ quan thuế - Các quan quản lí khác Nhiệm vụ: - Ghi chép, phản ánh, tính tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh tổ chức theo đồi tượng , nội dung công việc kế toán, theo pháp luật, chuẩn mực kế toán - Phân loại, tổng hợp , phân tích cung cấp thông tin cho đối tượng - Tổ chức giao dịch với khách hàng 1.2.5 Chứng từ Chứng từ kế toán chứng để chứng minh nghiệp vụ phát sinh kì đơn vị sở để hạch toán vào tài khoản kế toán Hai hệ thống kế toán tuân thủ theo hai hình thức chứng từ - Chứng từ bắt buộc - Chứng từ hướng dẫn Luôn tuân theo bước: lập chứng từ, xử lý, kiểm tra chứng từ, ghi sổ lưu trữ chứng từ 1.2.6 Nguyên tắc hạch toán Các tổ chức tuân thủ nguyên tắc quán quy định kế tốn phải áp dụng qn sách phương pháp kế tốn niên độ kế tốn Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế tốn phải giải trình rõ ràng phần thuyết minh báo cáo tài Nguyên tắc thận trọng doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí Kế tốn khoản chi phí - Chi hoạt động tín dụng: trả lãi tiền gửi, lãi thuê tài chính, - Chi hoạt động dịch vụ: Thanh toán, ngân quĩ, ủy thác đại lý, dịch vụ tư vấn, hoa hồng mơi giới, - Chi phí nộp thuế khoản phí, lệ phí - Chi phí cho nhân viên: lương, phụ cấp, trợ cấp, - Chi cho hoạt động quản lý công cụ: vật liệu, giấy tờ in, cơng tác phí, đào tạo, - Chi tài sản: khấu hao tài sản, bảo dưỡng, sửa chữa TS, - Chi phí dự phòng, bảo tồn bảo hiểm tiền gửi khách hàng - Chi phí khác: cơng tác xã hội, 1.2.7 Báo cáo tài Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ngân hàng thương mại phải lập biểu báo cáo tài đầy đủ sau: - Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B 01a - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02a - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03a - Bản thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B 09a 1.3 Các điểm khác hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại Kế toán DN bảo hiểm phi nhân thọ Kế toán ngân hàng thương mại Đặc điểm hoạt động kinh doanh Kinh doanh bảo hiểm hoạt động Ngân hàng tổ chức trung gian tài doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh nên phản ánh rõ nét tình hình huy lợi, theo doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận động vốn thành phần kinh tế rủi ro người bảo hiểm, sở bên dân cư, đồng thời sử dụng số tiền mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh vay nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người Có tính giao dịch xử lí nghiệp vụ thụ hưởng bồi thường cho người ngân hàng bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm Có tính cập nhật xác cao Hoạt động bảo hiểm chu trình đảo độ ngược Có số lượng chứng từ lớn phức Hoạt động đầu tư tài ln gắn với tạp, có tính tập trung thống cao hoạt động bảo hiểm Ngân hàng thương mại hoạt động Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải mục đích lợi nhuận thơng qua kinh trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm doanh khoản vốn (chủ yếu ngắn Phạm vi hoạt động bảo hiểm rộng với hạn) nhiều hoạt động Xử lý nghiệp vu theo quy trình cơng Hoa hồng bảo hiểm tính vào chi phí nghệ nghiêm ngặt, chặt chẽ trực tiếp Tiến hành đồng thời giao dịch hạch toán Sử dụng thước đo tiền tệ làm đơn vi đo lường chủ yếu Nội dung kế toán Là việc ghi chép, phản ánh cách tổng Là cơng cụ để tính toán, ghi quát tài khoản, sổ kế toán báo cáo chép số phản ánh giám sát tài theo tiêu giá trị doanh toàn hoạt động nghiệp vụ thuộc nghiệp ngành ngân hàng Hệ thống tài khoản Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực Hệ thống tài khoản kế toán Tổ theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế tốn doanh nghiệp Khơng dùng Tài khoản Bảng cân đối kế toán: TK 1385, TK 155, TK 1561, TK 1562, TK 157, TK 158, TK 161, TK 2134, TK 337, TK 3385, TK 417, TK 441, TK 461, TK 466, TK 5114, TK 521, TK 611, TK 621, TK 622, TK 623, TK 627, TK 631, TK 641 chức tín dụng gồm tài khoản bảng cân đối kế tốn tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn, bố trí thành 10 loại: - Các tài khoản bảng cân đối kế toán gồm loại (từ loại đến loại 8) - Các tài khoản ngồi bảng cân đối kế tốn có loại (loại 9) - Các tài khoản bảng cân đối kế tốn tài khoản ngồi bảng cân đối kế toán (từ gọi tắt tài khoản bảng tài khoản bảng) bố Khơng dùng Tài khoản ngồi Bảng trí theo hệ thống số thập phân nhiều cấp, từ tài khoản cấp I đến tài khoản cấp III, Cân đối kế toán: ký hiệu từ đến chữ số - TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký - Tài khoản cấp I ký hiệu chữ số gửi, ký cược; từ 10 đến 99 Mỗi loại tài khoản bố - TK 008 - Dự toán chi nghiệp, dự án trí tối đa 10 tài khoản cấp I - Tài khoản cấp II ký hiệu chữ số, hai số đầu (từ trái sang phải) số hiệu tài khoản cấp I, số thứ số thứ tự tài khoản cấp II tài khoản cấp I, ký hiệu từ đến - Tài khoản cấp III ký hiệu chữ số, ba số đầu (từ trái sang phải) số hiệu tài khoản cấp II, số thứ số thứ tự tài khoản cấp III tài khoản cấp II, ký hiệu từ đến Các tài khoản cấp I, II, III tài khoản tổng hợp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định, dùng làm sở để hạch toán kế toán Tổ chức tín dụng Kế tốn tài sản Tài sản doanh nghiệp bảo hiểm chủ Kết cấu tài sản: yếu khoản đầu tư tài ngắn hạn dài hạn với nhiều hình thức khác như: tiền gửi có kỳ hạn, khoản cho vay, khoản đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu,… Bên cạnh tài sản khơng có khả chuyển đổi thành tiền (như chứng khốn rủi ro khó chuyển đổi tiền, giá trị lại tài sản vơ hình, khoản phải thu đại lý khoản thu tái bảo hiểm hạn,…) Khơng phản ánh Bảng cân đối kế tốn chúng khơng coi tài sản xác định khả toán doanh nghiệp bảo hiểm Trong Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp bảo hiểm khơng có khoản mục hàng tồn kho Tài sản lưu động: tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng nhà nước, tín phiếu, trái phiếu, chứng khốn đầu tư… Tài sản cố định: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc… Nguồn vốn hình thành: Từ giao dịch kiện qua như: góp vốn, mua sắm, tự sản xuất, cấp, biếu tặng… CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Nguyên tắc sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến: - Tài sản, nợ phải trả - Nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu - Chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, khơng vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai 2.1.1 Nội dung áp dụng nguyên tắc sở dồn tích kế tốn doanh nghiệp phi nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ áp dụng nguyên tắc sở dồn tích vào việc ghi nhận doanh thu chi phí Vì hoạt động bảo hiểm chu trình đảo ngược, thu đến chi Bên nhận bảo hiểm thu phí bảo hiểm từ khách hàng thời điểm kế tốn ghi nhận doanh thu, sau gói bảo hiểm gặp rủi ro kế tốn phải ghi nhận khoản chi phí bồi thường cho khách hàng nên thời điểm phát sinh khoản phải trả kế toán ghi nhận chi phí Do việc sử dụng sở dồn tích cho việc ghi nhận kế tốn hợp lý 2.1.2 Nội dung áp dụng nguyên tắc sở dồn tích kế tốn ngân hàng thương mại Ghi nhận doanh thu chi phí khơng dựa theo dòng tiền tương ứng thu vào hay chi mà dựa thời điểm phát sinh giao dịch Cơ sở dồn tích dựa nguyên tắc dự thu – dự chi ngân hàng Trường hợp 1: khách hàng hàng gửi tiết kiệm lãi trả sau.Hàng tháng kế toán phải hạch toán khoản dự chi phần lãi cho khách.Điều dựa nguyên tắc sở dồn tích Doanh thu ghi nhận trước, chi phí ghi nhận sau Trường hợp thứ 2: Khách hàng vay tín dụng ngân hàng trả lãi sau, hàng tháng kế toán dự thu khoản lãi phải thu khách hàng Như vậy, chi phí trường hợp ghi nhận trước doanh thu ghi nhận sau Cơ sở dồn tích phù hợp cho doanh nghiệp Vì việc ghi nhận doanh thu chi phí có ảnh hưởng định đến báo cáo lợi nhuận DN kỳ, sở kế tốn dồn tích xem nguyên tắc yếu việc xác định lợi nhuận DN Lợi nhuận theo sở dồn tích phần chênh lệch doanh thu chi phí; từ đó, BCTC nói chung BCKQKD nói riêng lập sở dồn tích phản ánh đầy đủ (hay tuân thủ yêu cầu trung thực) giao dịch kế tốn kỳ từ đó, cho phép tình trạng tái sản, nguồn vốn DN cách đầy đủ, hợp lý Hơn nữa, khơng có trùng hợp lượng tiền thu vào doanh thu kỳ tồn chênh lệch chi phí ghi nhận lượng tiền chi kỳ, kế tốn theo sở dồn tích cho phép theo dõi giao dịch kéo dài qua kỳ khác nhau, nợ phải thu, nợ phải trả, khấu hao, dự phòng, 2.2 Nguyên tắc hoạt động liên tục Nguyên tắc giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần Như doanh nghiệp không bắt buộc phải ngừng hoạt động thu hẹp đáng kể qui mơ hoạt động Nguyên tắc có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc giá gốc Báo cáo tài (BCTC) phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp khơng có ý định khơng buộc phải ngừng hoạt động thu hẹp đáng kể quy mơ hoạt động (VAS 01 – Chuẩn mực chung VAS 21 – Trình bày báo cáo tài chính) Nguyên tắc hoạt động liên tục áp dụng cho doanh nghiệpNgân hàng thương mại Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ áp dụng 2.3 Nguyên tắc phù hợp - Nội dung áp dụng nguyên tắc phù hợp hệ thống kế toán Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm số tiền phải thu phát sinh kỳ sau trừ khoản để giảm thu phát sinh kỳ: - Số tiền phải thu phát sinh kỳ bao gồm: Thu phí bảo hiểm gốc; Thu phí nhận tái bảo hiểm; Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; Thu phí dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%; Thu phí giám định tổn thất khơng kể giám định hộ đơn vị thành viên hạch toán nội doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập - Các khoản để giảm thu phát sinh kỳ bao gồm: Hồn phí bảo hiểm; Giảm phí bảo hiểm; Phí nhượng tái bảo hiểm; Hồn phí nhận tái bảo hiểm Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hạch tốn khoản thu phí bảo hiểm gốc vào doanh thu phát sinh trách nhiệm bảo hiểm bên mua bảo hiểm, cụ thể sau: (i) Khi hợp đồng bảo hiểm giao kết doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm có chứng doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm (ii) Hợp đồng bảo hiểm giao kết doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngồi có thoả thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm Chi phí Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số tiền phải chi, phải trích phát sinh kỳ Chi phí DN bảo hiểm phi nhân thọ đo lường tính tốn tiền khoảng thời gian xác định theo năm q, tháng Nó bao gồm tất chi phí mà DN ra, phải trích lập để tồn để hoạt động, chi phí khách quan hay chủ quan (khoản thiệt hại tài sản, khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng) Các khoản phải trích lập chủ yếu dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm Như ghi nhận khoản doanh thu chưa phải ghi nhận chi phí tương ứng trường hợp chưa phát sinh rủi ro Đây xem đặc điểm đặc thù doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Tuy nhiên số hoạt động đảm bảo nguyên tắc phù hợp, ví dụ chi phí bán hàng chi phí quảndoanh nghiệp doanh nghiệp bảo hiểm  Nội dung áp dụng nguyên tắc phù hợp hệ thống kế toán Ngân hàng thương mại Nguyên tắc phù hợp quy định việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Tại đơn vị ngân hàng việc quán triệt nguyên tắc phù hợp thể ghi nhận thu nhập ghi nhận chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo thu nhập xét theo kỳ kế toán Thường đơn vị ngân hàng không thể, không thiết phải kế toán: ghi nhận khoản thu nhập phải ghi nhận khoản chi phí có liên quan tương ứng đến việc tạo thu nhập Như vậy, phận hệ thống kế toán quốc gia, Kế toán ngân hàng phải ghi chép, hệ thống hóa, xử lí cung cấp thơng tin kế tốn doanh nghiệp khác nên việc tuân thủ nguyên tắc phù hợp tất yếu 2.4 Nguyên tắc thận trọng 2.4.1 Nội dung áp dụng nguyên tắc thận trọng kế toán bảo hiểm phi nhân thọ: Khi ước tính kế tốn để lập dự phòng cho nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo nguyên tắc thận trọng thiệt hại phải toán chưa chắn xảy hay không Quan điểm việc áp dụng nguyên tắc này: Việc áp dụng nguyên tắc thận trọng áp dụng giống doanh nghiệp khác, đảm bảo tính kỳ chi phí giúp cho doanh nghiệp bảo toàn nguồn vốn, hạn chế rủi ro đảm bảo hoạt động liên tục 2.4.2 Nội dung áp dụng nguyên tắc thận trọng kế toán Ngân hàng thương mại Nguyên tắc thận trọng yêu cầu: lập ước tính kế tốn điều kiện khơng chắn cần có xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết như: - Trích lập khoản dự phòng khơng q lớn khơng q thấp - Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập - Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí - Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí Khi áp dụng ngun tắc có chi phí chưa xác, Ví dụ việc tính chi trả lãi định kỳ kế tốn phải tính đủ chi phí với lãi suất theo kỳ hạn, thực tế khách hàng rút trước hạn làm chi phí thực tế lãi suất khơng kỳ hạn làm chi phí thực tế giảm so với dự chi Mặc dù nguyên tắc thận trọng cần thiết áp dụng ngân hàng để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán theo quy định hạn chế rủi ro đặc thù kinh doanh lĩnh vực tín dụng KẾT LUẬN Thơng qua q trình thực tập điều tra khảo sát khách quan, trung thực nghiên cứu đề tài cách nghiêm túc khoa học thảo luận hệ thống hoá làm rõ lý luận hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế tốn ngân hàng thương mại Qua q trình tìm hiểu, ta thấy giống khác hai hệ thống kế toán Kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ kế toán ngân hàng thương mại kinh doanh loại hàng hóa đặt biệt, tiền Hai hệ thống kế toán tuân thủ nguyên tắc, nội dung phương pháp hạch toán theo chuẩn mực kế toán Luật kế toán ban hành Đó điểm tương đồng dễ nhận thấy hai hệ thống kế toán Tùy vào đặc điểm kinh doanh, môi trường mà tổ chức có đặc trưng riêng, nghị định, thơng tư riêng Đồng thời, qua tìm hiểu hệ thống kế toán toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế tốn ngân hàng thương mại, nhóm đưa số quan điểm nguyên tắc kế toán áp dụng hai hệ thống kế toán Như vậy, thảo luận hoàn thành mục tiêu nghiên cứu giải vấn đề giúp người hiểu rõ chất, nghiệp vụ kế toán hệ thống kế toán doanh nghiệp phi nhân thọ hệ thống kế toán ngân hàng thương mại ... SÁNH HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát nội dung chủ yếu hệ thống Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) hệ thống. .. 1.1.2 Hệ thống kế tốn ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.2.1 Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng hành (Theo thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Hệ thống. .. tham gia hệ thống tốn mở tài khoản NHTM Qua tài khoản này, NHTM huy động vốn giống tổ chức kinh tế bình thường Ngồi tổ chức tín dụng, NHNN nơi cung cấp vốn cho NHTM hình thức cho vay + NHTM vay
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, QUAN ĐIỂM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHI NHÂN THỌ VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn