PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI TÁC TIÊU CỰC VÀ TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN

21 71 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:47

Ngoại tác là một trong các nguyên nhân quan trọng gây nên các khuyết tật của thị trường. Khi có các ngoại tác thì giá hàng hoá không nhất thiết phản ánh đúng giá trị xã hội của nó. Do đó các hãng có thể sản xuất quá nhiều hoặc quá ít. Vì thế kết cục tạo ra là phi hiệu quả. Để tìm hiểu ảnh hưởng của ngoại tác đến thị trường như thế nào, nhóm trình bày xin chọn đề tài: “PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI TÁC TIÊU CỰC VÀ TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN”. Bài làm gồm ba phần như sau:CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI TÁC VÀ NGOẠI TÁC TIÊU CỰCCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN GÂY Ô NHIỄM SÔNG THỊ VẢICHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NGOẠI TÁC TIÊU CỰC DO VEDAN GÂY RA VÀ CÁC KIẾN NGHỊ Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan LỜI MỞ ĐẦU Ngoại tác nguyên nhân quan trọng gây nên khuyết tật thị trường Khi có ngoại tác giá hàng hố khơng thiết phản ánh giá trị xã hội Do hãng sản xuất nhiều q Vì kết cục tạo phi hiệu Để tìm hiểu ảnh hưởng ngoại tác đến thị trường nào, nhóm trình bày xin chọn đề tài: “PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI TÁC TIÊU CỰC TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN” Bài làm gồm ba phần sau: CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI TÁC VÀ NGOẠI TÁC TIÊU CỰC CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP CƠNG TY VEDAN GÂY Ơ NHIỄM SÔNG THỊ VẢI CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NGOẠI TÁC TIÊU CỰC DO VEDAN GÂY RA VÀ CÁC KIẾN NGHỊ Hy vọng viết mang lại kiến thức cho người đọc ngoại tác ảnh hưởng ngoại tác đến đời sống xã hội Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI TÁC NGOẠI TÁC TIÊU CỰC Khái niệm: Ngoại tác lợi ích hay chi phí ảnh hưởng bên ngồi khơng phản ánh qua giá Đặc điểm: Ngoại tác xuất sản xuất hay tiêu dùng cá nhân (nhóm cá nhân) ảnh hưởng đến sản xuất tiêu dùng cá nhân (nhóm cá nhân) khác khơng có đền bù hay tốn thực cá nhân gây ảnh hưởng Kết tồn giao dịch thị trường lợi ích bên ngồi hay chi phí bên ngồi (ngoại phí) Trong trường hợp này, ngoại tác làm biến đổi lợi ích ròng xã hội Các ngoại tác ảnh hưởng hoạt động kinh tế dẫn đến chênh lệch chi phí hay lợi ích cá nhân xã hội ngoại tác không phản ánh thị trường giá hàng hóa, khơng thiết phản ánh giá trị xã hội Do điều tiết thị trường dẫn đến sản xuất nhiều sản xuất so với nhu cầu xã hội, gây chi phí ngồi giá thị trường khơng phản ánh tất chi phí sản xuất diễn thất bại thị trường Phân loại: 3.1 Ngoại tác tiêu cực tính khơng hiệu tác động ngoại tác tiêu cực 3.1.1 Định nghĩa: Ngoại tác tiêu cực ngoại tác hành động bên gây chi phí cho bên Ngoại tác tiêu cựctác động xấu đến đối tượng chịu tác động Ví dụ: Các ngoại tác tiêu cực xảy nhà máy luyện kim thải chất thải xuống dòng sơng mà ngư dân hạ lưu dựa vào để kiếm sống ngày Nhà máy luyện kim thải nhiều chất thải cá đánh Nhưng hãng khơng có động tính đến chi phí ngoại sinh gây người ngư dân định sản xuất 3.1.2 Tính khơng hiệu tác động ngoại tác tiêu cựcngoại tác không phản ánh giá thị trường nên chúng Phân tích ngun nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan nguyên nhân gây tính phi hiệu kinh tế Hình 1: Tác động ngoại tác tiêu cực Khi có ngoại tác tiêu cực, chi phí xã hội biên MSC cao chi phí tư nhân MC Chênh lệch gọi chi phí ngoại sinh biên MEC Trong trường hợp này, hãng tối đa hóa lợi nhuận sản xuất sản lượng Q1 giá chi phí biên MC Lượng sản xuất hiệu xã hội Q*, giá MSC Giá thép P1, giao điểm đường cung đường cầu Đường MC chi phí sản xuất biên hãng điển hình Khi sản lượng hãng thay đổi chi phí ngoại sinh gây cho ngư dân hạ lưu thay đổi Chi phí ngoại sinh biểu thị đường MEC Đường thường dốc lên hầu hết dạng nhiễm hãng sản xuất thêm sản lượng xả thêm chất thải xuống sơng thiệt hại tăng thêm ngành đánh cá, nuôi trồng tăng lên.Trên quan điểm xã hội, hãng sản xuất nhiều Sản lượng hiệu mức mà giá chi phí xã hội biên sản xuất – chi phí biên sản xuất cộng với chi phí ngoại sinh biên việc xả thải Trên đồ thị đường chi phí xã hội biên xác định cách cộng chi phí biên chi phí ngoại sinh biên mức sản lượng: MSC = MC + MEC Đường chi phí xã hội biên cắt đường giá mức sản lượng Q* Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan Trên đồ thị ta thấy, mức sản lượng hiểu ngành mức mà lợi ích biên đơn vị sản lượng tăng thêm chi phí xã hội biên Vì đường cầu biểu thị lợi ích biên người tiêu dùng, nên sản lượng hiệu Q*, đạt điểm giao đường chi phí xã hội biên MSC đường cầu D Nhưng mức sản lượng cạnh tranh ngành Q1, đạt giao điểm đường cầu đường cung MC Rõ ràng sản lượng hãng (ngành) cao Khi sản xuất, đơn vị sản lượng gây lượng chất thải định cần xả ra.Vì thế, dù xem xét nhiễm hãng hay ngành tính phi hiệu kinh tế tình trạng sản xuất mức gây nhiều chất thải xả xuống sông Nguyên nhân tính phi hiệu việc định giá sản phẩm khơng xác Giá sản phẩm thấp – phản ánh chi phí tư nhân biên việc sản xuất hãng, khơng phí xã hội biên Chỉ mức giá P* cao hang (ngành) sản xuất mức sản lượng hiệu Cái giá phải trả xã hội sản xuất mức: với đơn vị sản xuất cao Q* giá xã hội chênh lệch chi phí xã hội biên lợi ích biên Nhận xét: Khi có ngoại tác tíêu cực dẫn đến tình trạng: (1) Hiệu thị trường trì vượt hiệu xã hội mong muốn chi phí biên thị trường khác với chi phí xã hội có ngoại tác tiêu cực sinh chi phí biên ngoại tác (2) Sản lượng thị trường vượt sản lượng đòi hỏi giá thị trường thấp giá xã hội (3) Trong chưa có biện pháp can thiệp thích hợp thị trường có khuynh hướng sản xuất vượt hiệu chung xã hội đòi hỏi Điều gây tổn thất kinh tế thị trường sản xuất vượt hiệu chung xã hội 3.2 Ngoại tác tích cực tính khơng hiệu ngoại tác tích cực: 3.2.1 Định nghĩa: Ngoại tác tích cựcngoại tác hành động bên đem lại lợi ích cho bên Ngoại tác tích cựctác động tốt đến đối tượng chịu tác động Ví dụ: Giả sử ngành lâm nghiệp, rừng trồng với mục đích kinh Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan doanh gỗ Tuy việc có rừng lại tạo nhiều lợi ích khác cho xã hội cải thiện khí hậu, hạn chế xói mòn, rửa trơi đất, bảo vệ đa dạng sinh học… nhờ cải thiện mùa màng làm tăng thu nhập người nơng dân 3.2.2 Tính khơng hiệu tác động ngoại tác tích cực: Khi có ngoại tác tiêu cực dẫn đến tình trạng: (1) Hiệu thị trường trì mức hiệu xã hội mong muốn lợi ích biên thị trường khác với lợi ích biên xã hội có ngoại ứng tích cực sinh lợi ích biên ngoại ứng (2) Sản lượng thị trường mức sản lượng đòi hỏi giá thị trường cao giá xã hội (3) Trong chưa có biện pháp can thiệp thích hợp thị trường có khuynh hướng sản xuất mức hiệu chung xã hội đòi hỏi Điều gây tổn thất kinh tế thị trường sản xuất mức hiệu chung xã hội Giải pháp khắc phục ngoại tác: 4.1 Nhóm giải pháp tư nhân: 4.1.1 Quyền tài sản: Quyền tài sản quy định pháp lý mô tả mà người hãng quyền làm với tài sản họ Giả định cơng ty có quyền sử dụng sơng để đổ rác thải, ngư dân khơng có quyền tài sản nguồn nước “tự gây nhiễm” Do đó, cơng ty khơng có động đưa chi phí chất thải vào tính tốn sản lượng Nói cách khác, cơng ty ngoại hóa chi phí phát sinh từ việc xả thải Giả sử ngư dân sở hữu dòng sơng, nghĩa có quyền tài sản nước Khi đó, họ yêu cầu công ty trả tiền để thải rác Công ty phải ngừng sản xuất chấp nhận trả chi phí đổ rác Các chi phí nội hóa đạt phân bổ hiệu nguồn lực 4.1.2 Thương lượng hiệu kinh tế Hiệu kinh tế đạt mà khơng cần can thiệp phủ ngoại tác ảnh hưởng đến số bên quyền tài sản xác định rõ Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp cơng ty Vedan Ví dụ: giả sử chất thải nhà máy luyện kim làm giảm lợi nhuận ngư dân Nhà máy lắp đặt hệ thống lọc để giảm chất thải mình, ngư dân trả tiền để lắp đặt nhà máy xử lý nước 4.1.3 Thương lượng tốn – vai trò hành vi chiến lược: Việc thương lượng tốn thời gian tiền bạc, đặc biệt quyền tài sản khơng xác định rõ Khi đó, khơng bên biết vất vả để đưa bên đến chỗ chấp nhận giải pháp chung Việc thương lượng thất bại việc thông tin giám sát tốn kém, hai bên tin họ đạt lợi lớn Bên đòi phần từ chối thương lượng, nghĩ cách sai lầm bên phải chấp nhận Hành vi chiến lược dẫn đến kết bất hợp tác phi hiệu 4.1.4 Giải pháp pháp lý – khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại: Trong nhiều tình có ngoại tác, bên bị hại bên gây có quyền tố tụng hợp pháp Nếu thành công, bên nguyên bồi thường thiệt hại tiền mức thiệt hại phải gánh chịu Việc khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại khác với phí xả thải bên bị hại, khơng phải phủ, trả tiền Định lý Coase Khi bên thương lượng mà khơng tốn lợi ích chung hai, kết cục tạo hiệu quả, quyền tài sản xác định  Nhóm giải pháp tư nhân bị thất bại nhóm giải pháp tư nhân khơng có tính ràng buộc mà tùy thuộc vào thiện chí thực bên nên có bên khơng có thiện chí thực dẫn đến thất bại nhóm giả pháp Chính số trường hợp cần phải có can thiệp Chính Phủ 4.2 Nhóm giải pháp Chính Phủ: 4.2.1 Nhóm giải pháp hành pháp lý: - Chính Phủ đề quy định nhằm ngăn cấm hạn chế hành Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan động hệ thống luật văn luật hướng dẫn chi tiết thi hành luật pháp Cụ thể tiêu chuẩn phát thải TCVN 5945 – 2005 mà công ty Vedan áp dụng (sẽ trình bày phần chương II thực tiễn ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan) - Chính Phủ áp dụng biện pháp cho ngoại tác tiêu cực lớn nhiều so với lợi ích người gây ngoại tác Tuy nhiên việc ngăn cấm không đơn giản thực tế Chẳng hạn ngăn cấm phương tiện giao thông tất chúng gây nhiễm 4.2.2 Nhóm biện pháp kinh tế: 4.2.2.1 Tác động thuế trợ cấp: * Tác động thuế: MSC = MPC + thuế đơn vò MSB MSC MSB=D MPC=S Thuế đơn vò = MEC P* P Q* Q Sản xuất Trên đồ thị ta thấy, mức sản lượng hiểu ngành làtheùp Q*, đạt điểm giao đường chi phí xã hội biên MSC đường cầu D Nhưng mức sản lượng cạnh tranh ngành Q1, đạt giao điểm đường cầu đường cung MC Rõ ràng sản lượng hãng (ngành) cao => Chính vậy, Chính Phủ đánh thuế với mức thuế lợi ích ngoại sinh biên MEB để hãng (ngành) sản xuất mức sản lượng hiệu Q* Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan Từ đây, ta thấy tác động thuế có lợi ích việc khắc phục ngoại tác tiêu cực sau: - Tăng giá thép giảm sản lượng xuống đến mức hiệu - Giảm khơng xóa bỏ nhiễm sản xuất thép gây - Lợi hiệu cho xã hoi với giả định mức thuế đươc định - Lợi công cho người sống gần nhà máy thép * Tác động trợ cấp: Tương tự tác động thuế, tác động trợ cấp có ý nghĩa ngược lại giúp giảm giá tăng sản lượng đến mức hiệu có ý nghĩa ngoại tác tích cực (Phần nhóm trình bày khơng sâu phân tích đề tài nhóm chọn phân tích tác động ngoại tác tiêu cực) 4.2.2.2 Chuẩn thải (định mức thải): Đô la MSC trê n đơn vò thải Mức chuẩn Phí MCA E* 12mức thải mà hãng phép xả Mức Chuẩn thải giới hạn hợp pháp Nếu hãng thaûi xả q giới hạn bị phạt tiền, chí truy cứu trách nhiệm hình sự, hình chuẩn thải hiệu 12 đơn vị điểm E* Hãng bị phạt nặng xả thải lớn mức Chuẩn thải đảm bảo hãng sản xuất đạt hiệu Hãng chấp hành chuẩn thải việc lấp đặt thiết bị giảm thải Chi phi giảm thải tăng lên cho đường chi phí trung bình hãng tăng lên (tăng mức chi phí giảm thải trung bình) Phân tích ngun nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp cơng ty Vedan Các hãng cảm thấy có lợi gia nhập ngành giá sản phẩm lớn chi phí sản xuất trung bình cộng thêm chi phí giảm thải – điều kiện hiệu ngành 4.2.2.3 Phí xả thải: Phí xả thải phí thu đơn vị chất thải mà hãng xả Phí xả thải 3$ tạo hành vi hiệu hãng Với mức phí này, hãng tối thiểu hóa chi phí việc giảm thải từ 26 xuống 12 đơn vị Để thấy sao, lưu ý đơn vị thứ giảm từ 26 xuống 25 đơn vị chất thải với chi phí thấp (chi phí biên việc giảm thải thêm gần 0) Vì hãng tránh khơng phải trả mức phí 3$ /1 đơn vị mà không tốn Thực tế, với tất mức thải lớn 12 đơn vị, chi phí giảm thải biên nhỏ mức phí xả thải, đáng để hãng xả thải Nhưng với mức thải thấp 12 đơn vị, chi phí giảm thải biên lớn mức phí xả thải, hãng thích trả phí tiếp tục giảm thải Vì thế, tổng phí mà hãng phải trả diện tích hình chữ nhật hình nằm đường MAC bên phải mức E = 12 Chi phí mức phí mà hãng phải trả, không giảm thải chút 4.2.2.4 Giấy phép xả thải chuyển nhượng: Giả sử muốn giảm thải nhiều khơng chắn nên Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan khơng muốn đưa vào phí xả thải Chúng ta muốn tránh việc áp đặt chi phí cao cho hãng giảm thải nhiều Có thể đạt mục tiêu cách sử dụng giấy phép chất thải chuyển nhượng Theo cách này, hãng phải có giấy phép muốn xả thải, giấy phép quy định xác lượng chất thải mà hãng phép xả Hãng xả thải mà không cho phép giấy phép bị phạt tiền nặng Các giấy phép phân bổ hãng, số giấy phép xác định để đạt mức xả thải tối đa hiệu quả, giấy phép chuyển nhượng tức mua bán thị trường Trong hệ thống giấy phép xả thải chuyển nhượng được, hãng có khả giảm thải phải mua giấy phép Như giả sử hãng hình cấp giấy phép xả thải tối đa đơn vị Hãng với chi phí giảm thải biên tương đối cao, trả đến tận 3,75$ để mua giấy phép xả đơn vị chất thải, giá trị giấy phép hãng 2,5$ Vì hãng bán giấy phép cho hãng với giá khoảng 2,5$ tới 3,75$ Nếu có đủ hãng giấy phép thị trường cạnh tranh giấy phép hình thành Ở điểm cân thị trường, giá giấy phép chi phí giảm thải biên tất các hãng; không hãng thấy mua thêm giấy phép có lợi Mức thải phủ chọn đạt với mức chi phí thấp Các hãng có đường giảm thải chi phí biên tương đối thấp giảm thải nhiều hãng có đường chi phí giảm thải biên tương đối cao mua thêm giấy phép giảm thải Các giấy phép xả thải chuyển nhượng tạo thị trường cho ngoại tác Cách tiếp cận kiểu thị trường hấp dẫn kết hợp ưu điểm hệ thống chuẩn thải với lợi chi phí hệ thống phí xã thải Cơ quan điều hành hệ thống xác định tổng số giấy phép xác định tổng mức thải, giống hệ thống chuẩn thải làm Nhưng khả mua bán giấy phép xã thải cho phép việc giảm thải đạt với chi phí thấp nhất, giống hệ thống phí 10 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp cơng ty Vedan CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN GÂY Ô NHIỄM SÔNG THỊ VẢI Giới thiệu Vedan Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam (Vedan Việt Nam) thành lập từ năm 1991 xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố lớn Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phía Đông khoảng 70 Km, diện đất rộng 120ha, khu công nghiệp tổng hợp chế biến thực phẩm công nghệ sinh học đại, đưa vào hoạt động sản xuất, sử dụng công trình bao gồm: Nhà máy tinh bột nước đường, Nhà máy bột ngọt, Nhà máy tinh bột biến đổi, Nhà máy Xút-axít, Nhà máy Lysine, Nhà máy phát điện có trích hơi, Nhà máy PGA, Nhà máy phân bón hữu khoáng Vedagro dạng viên, Hệ thống xử lý nước thải công nghệ tiên tiến, Cảng chuyên dùng Phước Thái Vedan, trục đường bê tông nhựa chuyên dùng, cơng trình, sở hạ tầng khu vực hành chính, phúc lợi nhân viên, khu vui chơi giải trí… Từ thành lập xã Phước Thái – Long Thành – Đồng Nai, nay, Công ty Vedan Việt Nam mở rộng đầu tư phát triển mở rộng sở chi nhánh tỉnh thành nước như: có 04 đơn vị chi nhánh Hà Nội, Phước Long (Bình Phước), Bình Thuận, Hà Tĩnh, 02 cơng ty Cơng ty TNHH ORSAN Việt Nam TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH VEYU tỉnh Gia Lai Trong q trình mở rộng quy mơ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Vedan Việt Nam tạo dựng loạt hệ thống đại lý kênh phân phối tiêu thụ nước Trên thị trường quốc tế, Vedan Việt Nam nhà sản xuất tiên tiến hàng đầu khu vực Châu Á lĩnh vực sử dụng công nghệ sinh học, công nghệ lên men sản xuất sản phẩm Axít Amin, chất điều vị thực phẩm, tinh bột, tinh bột biến đổi, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi sản phẩm cung ứng cho ngành công nghiệp khác Sản phẩm Vedan Việt Nam tiêu thụ Việt Nam xuất cho nhà phân phối thực phẩm, công ty thương mại quốc tế, ngành cơng nghiệp thực phẩm, sản xuất giấy, dệt may, hóa chất thị trường quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, nước Đơng 11 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan Nam Á, nước Châu Âu Phần lớn sản phẩm Công ty lấy thương hiệu “VEDAN” Về mặt lợi cạnh tranh, từ Khi thành lập, việc cung cấp điện Việt Nam chưa đáp ứng hết nhu cầu sử dụng cho sản xuất, công ty Vedan phát triển hệ thống phát điện trích hơi, xu phát triển lượng giới Nhờ có Nhà máy phát điện, nên Công ty Vedan Việt Nam ổn định lượng điện cho sản xuất, mà nguồn điện không sử dụng hết hòa mạng với hệ thống lưới điện Cơng ty điện lực Việt Nam, để cung cấp điện cho doanh nghiệp khác sử dụng Mặt khác công ty nằm cạnh bờ sông Thị Vải, nên thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu sản phẩm công ty đường thủy Qua trình nỗ lực mở rộng đầu tư, Chính phủ Việt Nam quan tâm giúp đỡ, hai năm phấn đấu, cơng ty hồn thành đầu tư xây dựng cảng Phước Thái trở thành cảng chuyên dùng quan trọng hệ thống giao thông đường thủy quốc tế - Năm 2010: Đạt Chứng nhận ISO/IEC 17025 : 2005 - Năm 2009: Đạt Chứng nhận ISO 14001 : 2004 Tổ chức quốc tế BSI Anh quốc cấp - Năm 2009: Đạt Chứng nhận OHSAS 18001 : 2007 Tổ chức quốc tế BSI Anh quốc cấp - Năm 2008: Đạt Chứng nhận B2 - Năm 2007: Đạt Chứng nhận OHSAS 18001 - Năm 2006: Thành lập Nhà máy tinh bột mỳ Hà Tĩnh - Năm 2005: Thành lập Công ty TNHH VEYU - Năm 2005: Đạt chứng nhận HACCP - Năm 2004: Nhận giải thưởng vàng chất lượng Việt Nam 2004 Bộ Khoa học Cơng nghệ trao tặng 12 Phân tích ngun nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan - Năm 2003: Thành lập Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Bình Thuận - Năm 2003: Cơng ty Vedan International thức lên sàn giao chứng khốn Hồng Kơng - Năm 2002: Nhận giải thưởng vàng chất lượng Việt Nam 2002 Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng - Năm 2001: Đạt Chứng nhận ISO 9001 - Năm 2001: Thành lập Công ty TNHH ORSAN Việt Nam - Năm 2000: Đạt Chứng nhận HALAL - Năm 2000: Vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba Chủ tịch nước trao tặng - Năm 1999: Đạt Chứng nhận KOSHER - Năm 1998: Đạt Chứng nhận ISO 9002 - Năm 1997: Thành lập Nhà máy tinh bột mỳ Phước Long - Năm 1996: Hoàn thành nhà máy Lysine - Năm 1995: Hoàn thành nhà máy lên men bột - Năm 1994: Hoàn thành xây lắp sở thiết bị sản xuất giai đoạn thiết bị sở hạ tầng cầu cảng - Năm 1994: Thành lập chi nhánh Công ty CPHH Vedan Việt Nam Hà Nội - Năm 1991: Chính thức thành lập Cơng ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam Hồ sơ vụ gây ô nhiễm môi trường Vedan - Tháng 9/2008, phát Vedan xả thải môi trường sông Thị Vải - Mức độ xả thải theo Vedan từ năm 1994 đến nay: 44.800m3/tháng (theo báo cáo Vedan); theo thống kê quan quản lý môi trường: 70.400 m3/ tháng - 10 hành vi Vedan: + Cụ thể, Công ty Vedan xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ mười lần trở lên lượng nước thải 50 m³/ngày đến 5000 m³/ngày nhà máy: Nhà máy sản xuất tinh bột biến tính; Nhà máy sản xuất bột Nhà máy sản xuất Lysin, vi phạm Khoản 8, Điều 10, Nghị định 81/2006NĐ-CP 13 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan + Công ty không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thải mùi thối, khó chịu trực tiếp vào môi trường không thông qua thiết bị hạn chế ô nhiễm môi trường; quản lý vận chuyển xử lý chất thải độc hại không qui định… + Đặc biệt, công ty xả nước thải vào nguồn nước khơng vị trí quy định giấy phép, vi phạm Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 34/2005 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước + Theo kết phân tích đồn kiểm tra liên ngành cơng bố, sau lấy mẫu nước thải Vedan cho thấy có nhiều tiêu vượt hàng ngàn lần qui định cho phép như: tiêu màu vượt 2.600 lần, hàm lượng ơxi hóa vượt gần 3.000 lần nhiều tiêu chuẩn khác vượt hàng trăm lần + Chính chất thải chưa qua xử lý Vedan lút xả qua hệ thống ngầm góp phần “giết chết” sông Thị Vải suốt 14 năm qua + Cũng theo cách tính đồn kiểm tra liên ngành, việc Cơng ty Vedan lắp đặt hệ thống xả nước thải sơng Thị Vải trốn khơng đóng tiền phí nước thải 91 tỷ đồng + Về hành vi gian dối xây dựng hệ thống xử lý nước “ngầm”, tinh vi để xả nước thải chưa qua xử lý sơng Thị Vải suốt 14 năm qua, đồn kiểm tra liên ngành định chuyển sang quan điều tra để làm rõ Nếu vi phạm pháp luật Hình bị khởi tố + Có dấu hiệu xoá trường + Sau lập biên vi phạm hành chính, đồn cơng tác liên ngành thực biện pháp ngăn chặn hành để bảo đảm việc xử phạt Cụ thể, đình hành vi xả nước thải không đạt tiêu chuẩn cho phép vào môi trường (sông Thị Vải) - Tháng 10/ 2010, Vedan đồng ý bồi thường: 53.6 tỷ cho BRVT, 45.7 tỷ cho Tp.HCM, 119.6 tỷ cho Đồng Nai Do việc xả thải môi trường gây thiệt hại cho hộ nuôi trồng thủy sản đánh bắt thủy sản 14 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan => Vedan gây ngoại tác tiêu cực cho hộ nuôi trồng thủy sản đánh bắt thủy sản lưu vực sông Thị Vải tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu Tp Hồ Chí Minh • Ngun nhân: - Vedan tiết kiệm đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải - Không vận hành hệ thống quy chuẩn nhằm tiết kiệm chi phí: Theo tính tốn, với tổng lượng nước thải hàng ngày vào khoảng 4.000 m3 Vedan, khơng xử lý ngày, bỏ túi hàng trăm triệu đồng - Quản lý lỏng quan quản lý mội trường: • Tác động Theo kết điều tra khảo sát Cục Bảo vệ môi trường, nước sông Đồng Nai, đoạn từ nhà máy nước Thiện Tân đến Long Đại, bắt đầu ô nhiễm chất hữu chất rắn lơ lửng, đáng ý phát hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 Tại đây, chất rắn lơ lửng thường vượt tiêu chuẩn - lần, giá trị COD vượt 1,8 - 2,8 lần, giá trị DO thấp giới hạn cho phép Trong đó, chất lượng nước sông khu vực hạ lưu, giá trị DO giảm xuống thấp, SS vượt từ – 2,5 lần TCVN 5942- 1995 (loại B) Vùng bị nhiễm mặn nghiêm trọng, nước sông khu vực sử dụng cho sinh hoạt tưới tiêu Một kết khảo sát Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM gần đây, cho số tương tự mức độ ô nhiễm hệ thống sơng Sài Gòn (thuộc lưu vực Đồng Nai) Cũng theo kết khảo sát này, sông khác toàn lưu vực, chất lượng nước bị suy giảm trầm trọng Ví dụ, chất lượng nước số sông nhánh sông Bé, Đa Nhim-Đa Dung phần hạ lưu diễn tiến theo chiều hướng xấu Sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm hữu Ơ nhiễm tồn lưu vực sơng Thị Vải, có đoạn sơng dài 10 km gọi “dòng sơng chết” Đây đoạn sông từ sau khu vực hợp lưu Suối Cả - sông Thị Vải khoảng km đến khu công nghiệp Mỹ Xuân 15 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan Tại đây, nước bị ô nhiễm hữu trầm trọng, có màu nâu đen bốc mùi thối ngày lẫn đêm, thủy triều Theo kết khảo sát Bộ Tài nguyên Môi trường, giá trị DO thường xuyên 0,5 mg/l, có nơi 0,04 mg/l Với giá trị DO gần như vậy, loài sinh vật khơng khả sinh sống, nhà khoa học gọi đoạn sông “đặc sệt chết!” Hậu quả: - Việc nuội trồng thủy sản người dân dọc lưu vực sông Thị Vải thiệt hại nguồn nước ô nhiễm - Các hộ dân làm nghề đánh bắt cá không tiếp tục nghề nguồn thủy sản sông cạn kiệt ô nhiễm - Các hậu khác: sức khỏe người dân quanh khu vực, … Phân tích tác động tiêu cực hành vi xả thải Vedan hộ dân nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản lưu vực sông Thị Vải Với việc xả thải mình, Vedan gây chi phí ngoại tác cho xã hội: TEC Chi phí xã hội cho việc sản xuất Vedan: TSC TSC = TC + TEC TEC: Tổng chi phí ngoại tác việc sản xuất Vedan gây cho xã hội ( mơ hình xét ngoại tác gây cho hộ nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản lưu vực sông Thị Vải BRVT, Đồng Nai HCM) Coi TEC = 53,6 + 119,6 + 45,7 = 218,9 (tỷ đồng) TEC = f(Q) (với Q sản lượng Vedan) 16 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan MSC=MPC+MEC MB =D MPC = S MEC Q* Q Việc gây ô nhiễm Vedan gây chi phí ngoại tác xã hội với CP biên MEC -> tăng chi phí biên XH: MSC = MC + MEC Với xã hội, sản lượng hiệu Q* MSB = MSC, Vedan sản xuất vượt sản lượng mức Q ( Q > Q*) gây tổn thất vơ ích cho xã hội 17 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NGOẠI TÁC TIÊU CỰC DO VEDAN GÂY RA CÁC KIẾN NGHỊ Các giải pháp tư nhân: - Quy định quyền sở hữu tài sản: + Nếu nhà máy sở hữu dòng sơng: Nhà máy sẵn sàng khơng sản xuất thêm hàng hóa người nơng dân đền bù cho họ số tiền không thấp lợi ích ròng mà họ thu từ việc sản xuất (MB – MPC) người nông dân sẵn sàng đền bù số tiền mà họ phải bỏ không lớn mức thiệt hại mà họ phải chịu từ việc sản xuất nhà máy (MEC) + Nếu người nơng dân sở hữu dòng sơng (trường hợp Vedan) Nhà máy sẵn sàng đền bù cho người nông dân mức đền bù khơng lớn lợi ích mà họ thu từ việc sản xuất (MB – MPC) người nông dân sẵn sàng chấp nhận mức đền bù khơng nhỏ thiệt hại mà họ phải chịu Kết luận: Trong trường hợp này, giải pháp tư nhân không thực được, cần can thiệp cúa phủ Các giải pháp phủ 2.1: Nhóm biện pháp pháp lý, hành - Hệ thống luật pháp quản lý môi trường: Chúng ta có Luật bảo vệ mơi trường ban hành ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành - Sự quản lý, giám sát quan quản lý: Bộ tài nguyên môi trường, Cục bảo vệ môi trường thuộc Bộ TNMT; quan quản lý cấp tỉnh (Sở TNMT), huyện (Phòng TNMT) Cần giám sát quản lý chặt chẽ - Luật bảo vệ môi trường sơ sài, đơn giản, không để ý đến mức độ tàn phá môi trường DN, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh te hội nhập quốc tế Khâu quản lý nhà nước có phần trách nhiệm lớn việc doanh nghiệp không bảo vệ môi trường Xử phạt hành 18 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan nhẹ, không sắc sảo khâu lập thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không chặt chẽ khâu cấp phép chồng chéo chậm trễ khâu tra kiểm tra,… tạo nhiều khe hở cho khơng doanh nghiệp vi phạm mơi trường - Quyết định xử phạt hành 200 triệu đồng việc Vedan gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Thị Vải 14 năm coi mức hình phạt cao nay, song nhiều người lại cho "chẳng bõ gì" 2.2 Biện pháp kinh tế: Đánh thuế môi trường; Định mức xả thải qua giấy phép xả thải; lệ phí phạt gây ô nhiễm; giấy phép xả thải - Đánh thuế: Đánh thuế ngoại ứng tiêu cực: hiệu t = MEC Khi chịu thuế đường MPC nhà máy dịch chuyển lên thành MPC + t Để tối đa hóa lợi nhuận nhà máy sản xuất sản lượng cho MB = MPC + t, tức giảm sản lượng sản xuất Q’ = Q * t = MEC khơng có tổn thất xã hội Khi phủ thu thêm khoản thuế t.Q *, khoản thuế phủ sử dụng để đền bù cho người nơng dân - Kiểm sốt trực tiếp mức chuẩn thải: Theo cách này, hãng sản xuất bị yêu cầu xả thải mức định, gọi mức chuẩn thải, khơng bị đóng cửa Kiến nghị quan quản lý môi trường thiết chuẩn thải cho ngành để thuận lợi quản lý tiêu chuẩn phát thải Quan trọng giám sát chặt chẽ quan bảo vệ môi trường cấp việc thực thi doanh nghiệp - Lệ phí xả thải + Lệ phí xả thải: phí xả thải đánh đơn vị xả thải + Phạt: cần phạt thật nặng doanh nghiệp gây ô nhiễm Chúng ta áp dụng lệ phí xả thải song Vedan trốn đóng lệ phí xả thải lên đến khoảng 100 tỷ Cơ quan bảo vệ môi trường cần kiểm tra giám sát chặt chẽ mức xả thải để tránh việc doanh nghiệp trốn phí Khi doanh nghiệp trốn phí gây nhiễm quan quản lý cần phạt thật nặng ( lớn khoản lệ phí họ 19 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan muộn trốn khoản lợi họ thu việc xả thải đem lại) để doanh nghiệp khơng động lực trốn phí gây nhiễm - Giấy phép xả thải: Việt Nam áp dụng giấy phép xả thải lần đầu năm 2006 Vedan cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 23/04/2008 theo đơn xin phép Vedan ngày 29/03/2007 với cam kết chất lượng nước thải trước sông đạt tiêu chuẩn TCVN5945-2005 loại B (nội dung theo phụ lục đính kèm) việc thực chế độ quan trắc tự động hàng ngày lưu lượng chất lượng nước thải Theo giấy phép, Vedan phép xả thải vào nguồn nước cửa xả sông Thị Vải rạch Nước Lớn địa phận huyện Long Thành (Đồng Nai) Vấn đề cần làm giám sát chặt chẽ quan quản lý doanh có giấy phép nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực nghiêm chỉnh theo giấy phép cấp Các biện pháp khác Dùng dư luận xã hội: Trong trường hợp Vedan sức mạnh dư luận xã hội phát huy đầy đủ tác dụng Bằng chứng người dân Việt Nam – với tư cách cấp quyền, giới truyền thơng, luật sư người tiêu dùng đứng phía người nơng dân Giới truyền thông liên tục đăng tải thông tin diễn biến vụ việc ô nhiễm này, cấp quyền tìm cách đưa chứng để đưa khung hình phạt cao Vedan, luật sư tư vấn cho nguời dân khởi kiện Vedan, người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm Vedan Khi đó, Vedan buộc phải chấp nhận khung hình phạt chấp nhận bồi thường 100% cho người dân  Công ty Vedan chấm dứt việc xả chất thải không đạt tiêu chuẩn quy định vào nguồn nước, đồng thời phải tiến hành xử lý, khắc phục hậu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Cơng ty gây trì sản xuất, kinh doanh, giải việc làm, bảo đảm quyền lợi cho người lao động 20 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan KẾT LUẬN Nhóm trình bày chọn trường hợp Công ty Vedan người đọc thấy ảnh hưởng thực tế từ ngoại tác tiêu cực Đây trường hợp điển hình việc xả thải môi trường gây tác hại nặng nề đời sống người dân sống bên sông Thị Vải Hy vọng biện pháp cứng rắn từ phía nhà nước Chính Phủ ngày hạn chế tối đa tác hại từ ngoại tác tiêu cực gây đặc biệt ngăn chặn việc xả thải từ phía cơng ty môi trường Rất mong nhận phản hồi từ phía người đọc để viết ngày hoàn thiện 21 ... 10 Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp cơng ty Vedan CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN GÂY Ô NHIỄM SÔNG THỊ VẢI Giới thiệu Vedan Công Ty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan. .. thị trường Phân loại: 3.1 Ngoại tác tiêu cực tính khơng hiệu tác động ngoại tác tiêu cực 3.1.1 Định nghĩa: Ngoại tác tiêu cực ngoại tác hành động bên gây chi phí cho bên Ngoại tác tiêu cực có tác. . .Phân tích nguyên nhân, tác động ngoại tác tiêu cực trường hợp công ty Vedan CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI TÁC VÀ NGOẠI TÁC TIÊU CỰC Khái niệm: Ngoại tác lợi ích hay chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI TÁC TIÊU CỰC VÀ TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN, PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI TÁC TIÊU CỰC VÀ TRƯỜNG HỢP CÔNG TY VEDAN, CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI TÁC VÀ NGOẠI TÁC TIÊU CỰC.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn