Bài thu hoạch Nguyễn Ngọc Lớn

18 70 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:38

Công tác quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chăn nuôi và Thú y đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân loại và sức khỏe động vật, bởi việc cung cấp đầy đủ thực phẩm an toàn, vệ sinh; bảo vệ sức khỏe nhân loại và động vật bởi sự ngăn ngừa sự truyền lây bệnh chung giửa người và động vật. Bác sỹ thú y có vai trò quan trọng trong cải thiện năng suất sản xuất chăn nuôi cho lợi ích của người chăn nuôi nói riêng và cả cộng đồng nói chung.Trong các năm qua, việc quản lý các hoạt động chăn nuôi thú y của Tỉnh đã đạt được những kết quả như: Công tác hành chính sự nghiệp, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ,.. trong đó công tác phòng, chống dịch bệnh là then chốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác tiêm phòng chưa đạt yêu cầu cho công tác phòng bệnh, công tác kiểm dịch động vật còn nhiều bất cập, công tác giống, quản lý nguyên liệu đầu vào còn yếu kém dẫn đến hiệu quả công tác quản lý hoạt động chưa cao. UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Số: /TTr-TCT Đồng Tháp, ngày 17 tháng năm 2018 YÊU CẦU NỘI DUNG VIẾT THU HOẠCH LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH Mở đầu: Qua nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ Bản thân công tác lĩnh vực thú y ngành Nông nghiệp thấy tâm đắc chỗ đó là quản lý ngành và lãnh thổ tạo môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương; bộ máy tổ chức ổn định, thống nhất từ trung ương đến địa phương; hệ thống VBQPPL đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tế khách quan Công tác quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y là nhiệm vụ hết sức quan trọng Chăn ni và Thú y đóng vai trò quan trọng công tác bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân loại và sức khỏe động vật, việc cung cấp đầy đủ thực phẩm an toàn, vệ sinh; bảo vệ sức khỏe nhân loại và động vật ngăn ngừa truyền lây bệnh chung giửa người và động vật Bác sỹ thú y có vai trò quan trọng cải thiện suất sản xuất chăn nuôi cho lợi ích người chăn ni nói riêng và cả cộng đồng nói chung.Trong các năm qua, việc quản lý các hoạt động chăn nuôi thú y Tỉnh đã đạt được những kết quả như: Cơng tác hành nghiệp, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, đó cơng tác phòng, chống dịch bệnh là then chốt Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tờn tại mợt số hạn chế cơng tác tiêm phòng chưa đạt u cầu cho cơng tác phòng bệnh, cơng tác kiểm dịch đợng vật nhiều bất cập, công tác giống, quản lý nguyên liệu đầu vào ́u dẫn đến hiệu quả cơng tác quản lý hoạt động chưa cao Qua nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các báo cáo thực tế liên quan và xuất phát từ thực tiễn nêu trên, bản thân chọn nội dung “Quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y” để viết bài thu họach; vì nôi dung này cung cấp nhiều vấn đề cần thiết việc quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y địa phương và áp dụng vào thực tiễn đơn vị;… Do đó, bản thân xin chọn nội dung này để viết bài thu hoạch và làm sở cho bản thân cũng đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để quản lý công tác chăn nuôi và thú y; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới và các nhiệm vụ, mục tiêu đơn vị đề thời gian tới Nội dung: 2.1 Lý luận: 2.1.1 Cở sở pháp lý đơn vị Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp được thành lập vào năm 1990 theo Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 19/6/1990 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp Năm 2016, sáp nhập phòng chăn ni Sở Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn (sau gọi tắc SNN) vào Chi cục Thú y và phân cấp quả lý Chi cục Thú y đổi tên thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại Quyết định số 425/QĐ-SNN ngày 21/6/2016 Giám đốc SNN tỉnh Đồng Tháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng tháp (sau gọi tắc là Chi cục) LÃNH THỔ NGÀNH LĨNH VỰC CHÍNH PHỦ (TƯ) UBND TỈNH (ĐP) BỘ NN&PTNT (TƯ) UBND HUYỆN (ĐP) SỞ NN&PTNT (ĐP) CỤC CHUYÊN NGÀNH (TU) CHI CỤC THÚ Y VÙNG (TU phân theo vùng) UBND XÃ (ĐP) PHỊNG NƠNG NGHIỆP (ĐP) CHI CỤC Chăn ni và thú y CƠNG CHỨC NN XÃ TRẠM Chăn nuôi và thú y NHÂN VIÊN THÚ Y Chi cục là quan chuyên môn trực thuộc SNN, chịu chỉ đạo quản lý tổ chức, biên chế và hoạt động SNN; đồng thời chịu chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Cục Thú y, Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT địa bàn tỉnh Chi cục có chức quản lý nhà nước các lĩnh vực: chăn nuôi, thú y và thủy sản 2.1.2 Lý thuyết: Quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành nhà nước nói riêng mang tính toàn diện, bao quát tất cả các ngành, lĩnh vực đời sống xã hội khắp mọi miền đất nước Quản lý nhà nước thực chất là quản lý tất cả các ngành, tính chất đặc điểm khác từng vùng lãnh thổ nên cách thức và phương pháp quản lý những vấn đề ngành có thể khác Tuy nhiên, quản lý nhà nước các vấn đề tất cả các lĩnh vực đòi hỏi vừa đảm bảo tính thống nhất vĩ mơ toàn bợ lãnh thở quốc gia, đờng thời có tính đến yếu tố đặc trưng từng lãnh thổ 2.1.2.1 Quản lý nhà nước theo ngành: Quản lý theo ngành là hoạt động quản lý các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội có cùng cấu kinh tế-kỹ thuật hay hoạt động với cùng một mục đích giống nhau, nhằm làm cho hoạt đợng các tổ chức, đơn vị này phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu Nhà nước Hoạt động quản lý theo ngành được thực với những tính chất, hình thức và quy mô khác Quản lý theo ngành là quản lý mang tính chun mơn, có tiêu chuẩn ngành, được thực phạm vi toàn quốc, từng địa phương Quản lý nhà nước theo ngành được hiểu tác động Nhà nước đến hoạt động ngành, nhằm định hướng hoạt động ngành đến mục tiêu định 2.1.2.2 Quản lý theo lãnh thổ Quản lý theo lãnh thổ Việt Nam chủ yếu là quản lý theo địa phương Quản lý theo địa phương nằm nội dung phân cấp quản lý Nhà nước tḥc Chính phủ Quản lý theo địa phương là hoạt động quản lỷ tổng hợp theo địa giới hành chỉnh Các hoạt động quản lý chủ yếu là quyết định, điều hành, giảm sát các hoạt động kinh tế, xã hội địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp Hoạt động quản lý ngành gồm những nội dung sau đây: - Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành Hội đồng nhân dân và UBND Tỉnh lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; - Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực các nhiệm vụ cải cách hành nhà nước lao động, người có công và xã hội, xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân, UBND Tỉnh lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; - Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức Sở 2.1.2.3 Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành lãnh thổ Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ là một những nguyên tắc bản quản lý hành nhà nước, vì thế nó được xem xét góc độ vĩ mơ Tuy nhiên, là ngun tắc mang đặc tính tổ chức kỹ thuật nên nó cần được xem xét cả tầm vi mô Thực nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý thẹo lãnh thở đòi hỏi từ xây dựng sách phát triển ngành phải gắn với thực tế địa phương, thực tế các vùng Điều đó có nghĩa, sách phát triển ngành tương lai gần hay chiến lược lâu dài phải cân nhắc đến các điều kiện địa phương tác động đến phát triển ngành và những ảnh hưởng ngành đến phát triển địa phương và vùng lãnh thổ Các dự án phát triển ngành dự kiến được đặt địa phương nào cần đánh giá đầy đủ các vấn đề địa phương đó Chính sách phát triển các ngành kinh tế tại địa phương, vùng phải gắn với việc đánh giá nguồn nguyên liệu, tiêu dùng người khu vực, vấn đề sở hạ tầng giao thông - kỹ thuật và những phản ứng dân cư địa phương đối với các dự án phát triển ngành có nguy phá vỡ môi trường sinh thái Đối với quyền các địa phương, sách phát triển địa phương cũng cần bàn bạc dân chủ, thống nhất các mục tiêu phát triển đối với các ngành có địa phương, những tác động tiêu cực từ phát ừiển ngành đến kinh tế, an ninh, xã hội tại địa phương Bên cạnh đó, quyền các địa phương cần đánh giá đầy đủ những tiềm năng, lợi thế so sánh địa phương để phát triển kinh tế địa phương và phát triển ngành tốt nhất Các ngành phi kinh tế ngành văn hóa, y tế, giáo dục, cũng cần được cân nhắc tại sách sách quốc gia và sách cụ thể cho từng địa phương, từng vùng ừong chiến lược phát triển kinh tế - xã hợi Ví dụ: Chính sách xây dựng trường điểm, xóa mù chữ, tiêm chủng xóa dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, Kết hợp quản lý theo ngành với theo địa phương bản chất đòi hỏi sách ngành lờng vào sách địa phương, sách vùng và ngược lại Trong mỗi quyết định được đời từ quan quản lý ngành hay các địa phương phải quan tâm đến gắn kết ngành với địa phương chiến lược phát triển từng ngành, từng địa phương và cả quốc gia 2.1.2.4 Quản lý nhà nước chăn nuôi thú y địa bàn Tỉnh: Nội dung quản lý nhà nước chăn nuôi và thú y địa bàn Tỉnh có các nội dung sau: -Tham mưu, giúp Giám đốc SNN trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý - Tổ chức thực các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, thuỷ sản đã được phê duyệt; đồng thời thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý - Trình Giám đốc SNN ban hành ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý - Về hướng dẫn sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: - Về quản lý giống vật nuôi và nuôi trồng thủy sản: - Về quản lý thức ăn, nguyên liệu, chất bổ dưỡng thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản: - Về môi trường chăn ni và ni trờng thủy sản: - Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản chăn nuôi và sản xuất, nuôi trồng thủy sản; - Xây dựng vùng, sở an toàn dịch bệnh động vật chăn nuôi và sản xuất nuôi trồng thủy sản; - Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y; - Quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng thú y và nuôi trồng thủy sản; các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng thủy sản; - Quản lý phí, lệ phí; cấp, thu hời các loại chứng nhận, chứng chỉ đủ điều hành nghề thú y sau đây; - Khai thác và bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản; -Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên mơn nghiệp vụ, chế đợ, sách và pháp luật cho công chức, viên chức, nhân viên chăn nuôi, thú y, thủy sản và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi, thú y, thủy sản địa bàn tỉnh; - Tổ chức thực các dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thủy sản theo quy định pháp luật; - Tổ chức thực các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại chăn nuôi, thú y theo quy định; nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, thú y và thủy sản; thẩm định chuyên ngành các chương trình, dự án chăn nuôi, thú y và thủy sản địa bàn theo quy định pháp luật - Phối hợp và hỗ trợ tham gia thực chức tra chuyên ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí lĩnh vực chăn ni, thú y và thủy sản theo quy định pháp luật; - Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình sản xuất chăn nuôi, thú y, thủy sản và quản lý chất lượng theo hướng dẫn Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản và Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; - Tổ chức thực công tác cải cách hành chính; quản lý tở chức, biên chế, vị trí việc làm, cơng chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp Giám đốc SNN và quy định pháp luật; - Tổ chức, phối hợp quản lý hoạt động chuyên môn tại địa bàn cấp huyện thực các nhiệm vụ: - Phối hợp với các tổ chức có liên quan thực thi quản lý nhà nước chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm quá trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch, đánh bắt, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, buôn bán, vận chuyển đến thực phẩm được đưa thị trường nội địa xuất theo phân cấp - Phối hợp, thực và kiểm tra việc thống kê tình hình diễn biến đất nông nghiệp lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản địa bàn tỉnh và giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực các hoạt động cung cấp dịch vụ công phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc lĩnh vực thú y, chăn nuôi, thủy sản - Đầu mối theo dõi, điều tra, thống kê, tổng hợp báo cáo SNN hoạt động lĩnh vực thú y, chăn nuôi, thủy sản và vật tư nông nghiệp phục vụ chăn nuôi, thủy sản địa bàn tỉnh; diễn biến tình hình giá cả vật tư, sản phẩm lĩnh vực quản lý - Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu thú y, chăn nuôi và thủy sản và diễn biến đất nông nghiệp thuộc lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho công tác quản lý được giao - Hướng dẫn và phối hợp kiểm tra đối với hoạt động các hội và tở chức phi Chính phủ lĩnh vực thú y, chăn nuôi và thủy sản theo phân cấp và quy định pháp luật - Thực các chương trình mục tiêu quốc gia thú y, chăn nuôi và thủy sản; các hoạt động hợp tác quốc tế thú y, chăn nuôi và thủy sản thuộc phạm vi quản lý Chi cục theo phân cấp và quy định pháp luật - Thực chức quản lý nhà nước quá trình sản xuất giống vật nuôi, giống thủy sản theo quy định pháp luật; quản lý việc thực các dự án điều tra bản giống vật nuôi, giống thủy sản địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng và triển khai thực các định mức kinh tế kỹ thuật ngành cho từng loạivật nuôi và thủy sản - Thực quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, thuỷ sản tại địa phương theo phân cấp quản lý: - Tham mưu Giám đốc SNN thực và chịu trách nhiệm việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền Sở theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp Ủy nan nhân dân tỉnh Tham mưu thực các thủ tục hành lĩnh vực thú y, chăn ni, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết SNN Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh quy định, công bố - Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài theo phân cơng, phân cấp và quy định pháp luật - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, tài chính, tài sản tḥc Chi cục theo phân cấp và quy định pháp luật Thực các nhiệm vụ khác theo quy định 2.2 Thực trạng: 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý hoạt động phát triển chăn nuôi và thú y 2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức Số biên chế cán bộ, công chức, viên chức được duyệt: 133 người (trong đó: 26 công chức và 107 viên chức) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng thực tế là 96 người, đó: ngạch công chức là 26 người, ngạch viên chức và hợp đồng lao động là 70 người 2.2.1.2 Kết quả thực Quản lý cơng tác phòng, chống dịch bệnh: Thực triển khai và kiểm soát chặc chẽ cơng tác phòng, chống dịch bệnh đợng vật Trong năm 2018, chỉ xảy lẻ tẻ vật nuôi dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng heo, newcastle, gumboro và hô hấp gia cầm; gan thận mủ, xuất huyết, ký sinh trùng cá tra, cá lóc; Cơng tác tiêm phòng vật ni: heo 13,3%; trâu, bò 23%; dại chó, mèo 35%, gà, vịt 15% có tỷ lệ tiêm phòng rất thấp Các bệnh gây thiệt hại nặng đến kinh tế, truyền lây sang người được nhiều thành phần quan tâm cúm gia cầm có tỷ lệ tiêm phòng cao 89% Nhìn chung cơng tác tiêm phòng chưa được người chăn ni trọng Cấp phát và tiêu độc khử trùng được 13.980 lít Benkocid Cơng tác tập h́n: mở 01 lớp Tập huấn mậu dịch viên với 12 người tham dự; tập huấn phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi cho các cán bộ kỹ thuật với 60 người tham dự; tập huấn kỹ thuật chăn ni bò lai Sind cho 35 hợ dân Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tổ chức 01 lớp tập huấn bệnh truyền lây giữa người và động vật cho 39 người là nhân viên y tế huyện, Thú y huyện Công tác tuyên truyền: cấp phát 24.000 tờ rơi hướng dẫn quy trình tiêm phòng và 24.000 tờ rơi hướng dẫn quy trình vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho người chăn nuôi địa bàn tỉnh Công tác quản lý chăn nuôi: -Quản lý giống: Toàn tỉnh có 21 sở sản xuất kinh doanh tinh heo đực giống Tổng đàn heo đực giống khai thác tỉnh là 321 -Tình hình chăn ni bò hỡ trợ xây dựng nơng thơn mới tại xã Hòa An, TP Cao Lãnh: Trong năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hỡ trợ 650 liều vắc-xin LMLM cho các hợ bò, cấp phát 110 lít thuốc tiêu đợc khử trùng Tính đến đã có 67/72 hộ đã thoát nghèo từ Chương trình hỡ trợ chăn ni bò (trong đó 15 hộ khó khăn) Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã nâng cao ý thức chăn nuôi người dân, tạo được việc làm và an sinh xã hội cho người dân -Thực chương trình Tái cấu ngành hàng vịt năm 2018: Toàn tỉnh có 05 tổ hợp tác chăn nuôi vịt hướng trứng an toàn sinh học với tổng đàn vịt là: 227.690 con, đó: đàn vịt đẻ trứng là 136.600 với sản lượng trứng bình quân/đêm là 94.390 trứng Giá bán trứng bình quân vịt nuôi rọ năm 2018 là 2.230đ/trứng, lợi nhuận bình quân khoảng 300đ/trứng -Thành lập được chuỗi Cung ứng – Sản xuất – Tiêu thụ, bao gồm Công ty sản xuất thức ăn (CP, Greenfeed) – Các tổ hợp tác – Công ty thu mua trứng (Công ty CPTP Vĩnh Thành Đạt) nên người chăn nuôi an tâm sản xuất, vì ổn định được nguồn thức ăn đầu vào và tiêu thụ đầu cho sản phẩm, giảm chi phí sản x́t và cơng lao động, tạo giá trị gia tăng, giảm nguy dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với xu hướng thị trường -Thực được việc cấp mã truy xuất nguồn gốc cho ngành hàng trứng vịt lưu thông vào thị trường thành phố Hờ Chí Minh -Xây dựng được 01 hợ chăn ni vịt hướng trứng thương phẩm đạt chứng nhận VietGAP (hộ Ông Lê Ngọc Mới, tổ hợp tác chăn nuôi vịt Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, giấy chứng nhận cấp ngày 26/10/2018) - Thực Chính sách hỡ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ (theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg): Kết quả thực đến hết năm 2017 là: 7.654.693.900 đồng, cụ thể là: 27.368 liều tinh heo; Công trình khí sinh học: 1.060 hầm biogas; trang bị 06 bình chứa nitơ lỏng phục vụ gieo tinh bò; đào tạo 07 kỹ thuật viên gieo tinh nhân tạo bò UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 456/UBNDKTTH ngày 13/8/2018 việc tạm cấp kinh phí thực sách hỗ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018 với tổng số tiền là 7.615.000.000 đồng Công tác tra: -Triển khai văn pháp luật: Thực triển khai Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thú y và Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y cho các bộ thú y, thương lái, tiểu thương và sở giết mổ cho 184 người tham dự Triển khai văn bản pháp luật quy định việc sử dụng và kinh doanh thức ăn chăn nuôi; thuốc thú y chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo Kế hoạch số 690/KH-CNTY.QLT ngày 10/7/2018 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp được 12 lớp tập huấn tại huyện, thị, thành phố có 228 người kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi tham dự -Công tác giải quyết tố cáo: Trong năm tiếp nhận 02 lần đơn khiếu nại: Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã giải quyết -Thực kiểm tra 1.620 quầy sạp kinh doanh động vật, sản phẩm động vật: phát 09 trường hợp vi phạm hành hành vi kinh doanh thịt gia súc khơng có dấu kiểm soát giết mổ, xử lý hủy 177,5 kg thịt gia súc và gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm Xử lý luộc: 115 kg thịt heo; 30 kg phủ tạng heo; sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc 44,5 kg; sản phẩm gia cầm (đầu gà) không rõ nguồn gốc 1.175 kg -Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y: Thực kiểm tra 68 lượt sở giết mổ động vật địa bàn tỉnh và 04 địa điểm tập trung nhốt heo Kết quả kiểm 10 tra: có 09 trường hợp vi phạm Trong đó cán bộ thực công tác kiểm soát giết mổ đã kiểm tra và xử lý vệ sinh thú y 64 lượt tại sở giết mổ động vật hủy 01 heo và 2.025,5 kg thịt và phủ tạng gia súc, gia cầm; luộc 07 heo chết không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y Ngoài hủy 21 heo bệnh lở mồm long móng -Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật: Thực kiểm tra và phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 04 trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật Kết quả: có 04 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành - Kiểm tra 138 mẫu thịt quầy sạp kinh doanh sản phẩm động vật kiểm tra test nhanh với kist thử hàn the và 57 mẫu nước tiểu heo từ các hộ chăn nuôi để phát chất cấm salbutamol Kết quả khơng phát mẫu dương tính - Kiểm tra và lấy mẫu giám sát dư lượng kháng sinh, chất cấm và hóa chất độc hại động vật và sản phẩm động vật: kiểm tra định tính 380 mẫu và kiểm tra định lượng là 20 mẫu - Kiểm tra 267 sở điều kiện kinh doanh, hành nghề thú y, không có sở nào vi phạm Lấy 28 mẫu thuốc thú y, thú y thủy sản (thuốc thú y), kết quả kiểm tra có 02 mẫu thuốc thú y không đạt yêu cầu - Thực tổ chức mở 04 lớp tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng tham dự là các sở kinh doanh sản phẩm động vật và giết mổ gia súc gồm 69 người tham dự Thực cấp 13 giấy chứng nhận sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Thực kiểm tra đánh giá, phân loại sở sản xuất, kinh doanh theo Thông 45/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT: 08 sở đạt loại A, 46 sở đạt loại B, 13 sở đạt loại C - Về cam kết sản xuất thực phẩm an toàn 156 hộ chăn nuôi thực ký cam kết theo quy định - Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y: Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành các thủ tục cấp mới và cấp đổi các loại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (ĐKVSTY) cho 16 sở kinh doanh Công tác chẩn đoán xét nghiệm: - Giám sát kháng thể đàn gia cầm bố mẹ: Tổng số mẫu đã nhận là 70 mẫu Hiệu giá kháng thể bảo hộ là 100% - Giám sát virus cúm gia cầm tại chợ năm 2018: Số mẫu thực là 276 mẫu gộp đó có 252 hầu họng và 24 mẫu swab môi trường Kết quả: Có 80/276 mẫu dương tính với vi rút Cúm gia cầm type A (gene M) có 19 mẫu dương tính với H5, có 18 mẫu dương tính H9 Khơng có mẫu dương tính với H7 Có 14 mẫu swab mơi trường dương tính với H5N1 11 - Huyết sau tiêm phòng cúm gia cầm: Số mẫu đã thực là 1.770 Kết quả: 1.432/1.770 mẫu đạt hiệu giá kháng thể bảo hộ là 80,90% - Tỷ lệ lưu hành vi rút: Phát 83/810 mẫu có hiệu giá kháng thể, tỷ lệ dương tính 10,25% - Xét nghiệm vi khuẩn Edwardsiella ictaluri động vật thủy sản phương pháp RT – PCR: Lấy mẫu cá tra mọi lứa tuổi Số mẫu đã lấy 289 mẫu Kết quả: 26/289 mẫu dương tính - Giám sát tiêm phòng Lở mờm long móng (LMLM) đã thực là 90 mẫu, phát 53 mẫu có kháng thể Serotype O và 52 mẫu có kháng thể Serotype A - Giám sát virus cúm lợn: Lấy 48 mẫu Swabs gộp (240 mẫu đơn) heo Kết quả có 48/48 mẫu âm tính với virus cúm type A 2.2.1.3 Tồn tại; - Chăn nuôi địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhỏ lẻ, chưa đảm bào an toàn sinh học chăn nuôi, dễ gây ô nhiễm môi trường sinh thái phương thức chăn nuôi vịt chạy đồng, chăn nuôi không xử lý chất thải Chăn nuôi chưa gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, chuổi giá trị chăn nuôi chưa cao - Công tác phòng bệnh vật ni chưa thật mang lại hiệu quả cao để dẫn đến tẩy trừ dịch bệnh cơng tác tiêm phòng rất thấp heo 13,3%; trâu, bò 23%; dại chó, mèo 35%, gà, vịt 15% - Số sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi vi phạm quy định an toàn khá cao: kiểm tra 47 sở ấp trứng, nhắc nhỡ 17 sở vi phạm Kiểm tra phát 09 trường hợp vi phạm phải xử lý hành hành vi kinh doanh thịt gia súc Trong đánh giá phân loại phần lớn các cở sở được phận loại mức xấu (B) 46 sở và rất xấu (C) 13 sở - Tỷ lệ lưu hành mầm bệnh địa bàn tỉnh công khá cao: 10,25% Với cúm gia cầm, Vi khuẩn gây bệnh cá tra xuất khá cao 11,4%, - Công tác tra, kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn 2.2.1.4 Nguyên nhân; - Mạng lưới nhân viên thú y xã khơng hoạt đợng, chỉ số cợng tác viên tham gia tinh thần tự nguyện nên nỗ, nhiệt tình, trách nhiệm công tác giảm sút, nhất là khâu chủ đợng tở chức, triển khai cơng tác tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, các chế độ báo cáo Trạm Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thường chậm tiến độ và số liệu không đầy đủ 12 - Thực Quyết định số 55/QĐ-UBND-TL ngày 25/5/2018 UBND tỉnh Đồng Tháp việc thành lập các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND huyện, thị, thành đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý các cán bợ cơng chức, viên chức ngành và một số viên chức (nhất là các Trạm huyện) chưa an tâm công tác, một số công việc bị đình trệ thời gian chuyển tiếp - Công tác phối hợp hoạt động thực nhiệm vụ chuyên môn giữa Chi cục Chăn nuôi và Thú y với các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn chưa có quy chế phối hợp - Việc mua vắc xin và hóa chất sát trùng chậm so với năm trước thủ tục đấu thầu mất nhiều thời gian vì ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tiêm phòng, cũng triển khai các Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng địa bàn tỉnh - Hiện tại việc bơm nước vào heo lút diễn tại một số nơi địa bàn tỉnh gây khó khăn cho ngành thú y công tác kiểm tra và thực kiểm soát giết mổ - Một số sở giết mổ (nhỏ lẻ) chưa chấp hành tốt thông báo Đoàn kiểm tra đến thực kiểm tra một số chủ sở vắng mặt - Một số thương lái vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch; Vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên gây khó khăn công tác kiểm tra, - Một số người chăn nuôi chưa nhận thức tốt hiệu quả việc tiêm phòng nên bệnh xảy đặc biệt là bệnh LMLM phát xã Mỹ An, huyện Tháp Mười và sở giết mổ tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh heo nên gây khó khăn cho công tác quản lý - Các hộ nuôi vịt chạy đồng thường xuyên di chuyển nên việc lấy mẫu huyết không thực theo yêu cầu - Không kiểm soát được giá cả thị trường và khó dự báo cho người dân chăn nuôi - Các chăn nuôi thiếu vốn đầu tư để chuyển đổi phương thức chăn nuôi, thực các tiêu chí VietGAP - Chưa xây dựng vùng ni tập trung - Công tác cải tạo, nâng cao chất lượng giống chậm, chưa có sở giống chất lượng cao 2.2.1.5 Hướng hoàn thiện đợn vị 13 -Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng, các chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước công tác phát triển chăn ni, phòng chống dịch bệnh trọng đến hệ thống thơng tin, tun truyền thống các phương tiện thông tin; quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo Trung ương, Tỉnh và đưa nội dung cơng tác phát triển chăn ni, phòng chống dịch bệnh đến toàn thể CC, VC nắm thực Hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đợng vật và thủy sản Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tra, kiểm tra thuốc thú y, thức ăn chăn ni, chất lượng giống, tinh dịch Dự trù kinh phí đảm bảo các hoạt động giám sát, đập dịch, tiêm phòng, đào tạo nghề chăn ni cho người dân, xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học mẫu, xây dựng phần mềm quản lý phát triển chăn nuôi và trì các hoạt động khác phục vụ phát triển kinh tế chăn nuôi Xây dựng và cũng cố phần mền hỗ trợ quản lý phát triển chăn nuôi và thú y, phổ biến rộng rãi website cho người dân, thú y tư nhân, trung tâm dịch vụ thú y, các nhà quản lý, sử dụng Đề xuất, tham mưu sửa đổi các quy định, luật nhằm đưa người chăn nuôi, thú y tư nhân, TTDV Thú y (TTDVNN), các tổ chức cá nhân chuổi giá trị chăn nuôi nội địa và xuất vào khuôn khổ quản lý Mở các lớp tập huấn cho người chăn nuôi thực hành chăn nuôi an toàn sinh học, chiến lược phòng bệnh, sử dụng kháng sinh theo đối tượng loài 2.2.2 Thực trạng vị trí cơng việc cá nhân tơi đảm trách: 2.2.2.1 Vai trò vị trí, nhiệm vụ cá nhân Với vai trò là Phó phòng Quản lý dịch bệnh động vật tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và ban lãnh đạo đơn vị thực các nhiệm vụ nội dung sau: -Chủ trì phối hợp các phòng liên quan, các Trạm CN và TY huyện, thị, TP tổ chức thực việc theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh động vật; thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh, đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch bệnh động vật xảy địa bàn tỉnh và quản lý các ổ dịch cũ; hướng dẫn khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu độc 14 khử trùng, phục hồi môi trường chăn nuôi (thuộc lĩnh vực dịch tễ) sau hết dịch bệnh - Xây dựng các Chương trình, dự án, kế hoạch giám sát, phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn, tổ chức xây dựng vùng, sở an toàn dịch bệnh động vật; - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch tiêm vắc xin phòng các bệnh bắt buộc theo quy định Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Phối hợp các phòng liên quan tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế đợ, sách và pháp luật chăn ni và thú y cho nhân viên chăn nuôi và thú y cấp xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi - thú y địa bàn tỉnh; - Chủ trì phối hợp các phòng liên quan việc khám, tiêm phòng và điều trị bệnh cho động vật tại bộ phận dịch vụ điều trị Chi cục CN và TY - Thực một số nhiệm vụ khác Chi cục trưởng phân công - Trực tiếp phụ trách và theo dõi tình hình dịch bệnh, cơng tác tiêm phòng TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và Tháp Mười - Thực các nhiệm vụ khác Ban lãnh đạo Chi cục CN và TY trực tiếp phân công 2.2.2.2 Kết quả đạt được; Hàng năm, tham mưu, xây dựng và thực kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đợng vật địa bàn tỉnh Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo cơng tác phòng chống dịch bệnh đơn vị và cho cấp Thực tốt công tác phòng bệnh tḥc chương trình quốc gia, chương trình tỉnh tiêm phòng cúm đạt 89% tởng đàn, Lở mờm long móng trâu bò các xã biên giới đạt 85%, tiêm vắc xin tai xanh cho đàn heo bố mẹ Tổ chức lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho 60 cán bộ làm công tác thú y Tập huấn kỹ thuật chăn ni bò lai Sind cho 35 hợ dân, tập huấn mậu dịch viên cho 12 cửa hàng thuốc thú y 15 Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tổ chức 01 lớp tập huấn bệnh truyền lây giữa người và động vật cho 39 người là nhân viên y tế huyện, Thú y huyện Công tác tuyên truyền: cấp phát 24.000 tờ rơi hướng dẫn quy trình tiêm phòng cho gia súc gia cầm và 24.000 tờ rơi hướng dẫn quy trình vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho người chăn nuôi địa bàn tỉnh Một số nội dung khác đã được trình bày 2.2.2.3 Tồn tại; Mặc dù hàng năm có xây dựng chương trình kế hoạch cho cơng tác phòng bệnh đợng vật chưa đạt hiệu quả cao đã nêu Công tác tư vấn phát triển chăn nuôi và biện pháp phòng bệnh chưa phủ khắp các hợ chăn ni Chưa đánh giá hiệu quả khuyến cáo người chăn nuôi giải pháp chăn nuôi hiệu quả sau được giúp đở Mối liên hệ giửa người chăn nuôi và thú y nhà nước khoảng cách quá xa nhiều yếu tố khách quan và chủ quan Chăn nuôi nhỏ lẻ chưa mang tính hàng hóa, chưa tham mưu xây dựng vùng sở an toàn dịch bệnh động vật, mô chăn nuôi đạt chuẩn VietGAP cho tỉnh Chưa giúp người chăn nuôi gắn kết với tiêu thụ sản phẩm Tình trạng chăn ni gây nhiễm mơi trường xảy nhiều nơi, chăn nuôi vịt chạy đồng gây ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt cho người dân nông thôn 2.2.2.4 Nguyên nhân; Chủ yếu là nguyên nhân khách quan ý thức người chăn nuôi chưa cao, quy mơ chăn ni nhỏ lẻ, mang tính tự phát người dân chưa trọng việc tham vấn ý kiến thú y, cơng tác phòng bênh, bệnh pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh xảy lẻ tẻ gây thiệt hại mất trắng một số hộ chăn nuôi Qui mô chăn nuôi nhỏ lẻ việc đầu tư trang thiết bị cho chăn nuôi không được trọng nên khó xây dựng vùng sở an toàn dịch bệnh, sở chăn nuôi đạt chuẩn VietGAP, 16 Người chăn nuôi chưa hướng tới chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế, mà chỉ chăn nuôi theo kiểu tận dụng lao động, tận dụng phụ phế phẩm để tăng thu nhập 2.2.2.5 Hướng hoàn thiện -Không ngừng nâng cao nghiên cứu tìm giải pháp hửu hiệu quảng lý phát triển chăn nuôi và thú y - Ứng dụng các phần miềm công nghệ thông tin Zalo, gmail để nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến chăn nuôi, tình hình dịch bệnh nhằm giúp người dân nhanh chống kịp thời hơn, hiệu quả - Tăng cường công tác tư vấn người chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh đợng vật 3.2.3 Bài học rút từ việc nghiên cứu 2.3.1 Đối với bản thân: Trong quá trình thực phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt việc quản lý, điều hành sở tuân thủ pháp luật; phải tiếp thu ý kiến đóng góp các cấp các cấp, các ngành và người chăn nuôi; đồng thời không ngừng học tập kinh nghiệm các đơn vị và ngoài tỉnh công tác phát triển chăn nuôi và thú y để phục vụ cho quá trình hoạt động mình 2.3.2 Đối với đơn vị: Trong quá trình tổ chức triển khai thực các quy định cấp phải theo chức năng, nhiệm vụ mình và vận dụng một cách linh hoạt vào điều kiện cụ thể địa phương và đơn vị sở tuân thủ pháp luật; phải xem công tác quản lý phát triển chăn nuôi và thú y là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đơn vị 3.3 Kết luận: Nội dung quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ tạo môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương; bộ máy tổ chức ổn định, thống nhất từ trung ương đến địa phương; hệ thống VBQPPL đồng bộ; đồng thời việc kết hợp này khai thác những tiềm năng, thế mạnh địa phương việc phát triển ngành; tránh tình trạng phát triển cục bộ theo địa phương; kết hợp này là điều kiện thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương 17 Quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y ngành nói chung và đơn vị nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm thiểu nguy dịch bệnh đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, cung cấp đầy đủ thực phẩm an toàn, vệ sinh; bảo vệ sức khỏe nhân loại và động vật, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm chuyển dịch cấu ngành và phát triển kinh tế tại địa phương Tuy nhiên, quá trình thực nhiều hạn chế, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan Theo đó, ngành và đơn vị cần tập trung thực tốt một số nội dung đã nêu để quản lý công tác phát triển chăn nuôi và thú y ngày càng hoàn thiện Điểm cho bài thu hoạch: 5.1 Mở đầu: (1.0điểm) 5.2 Nội dung: 5.2.1 Lý luận: (3.0điểm) 4.2.1 Thực trạng: (5.0điểm) 5.3 Kết luận: (1.0điểm) Người biên soạn Nguyễn Ánh Tuyết 18 ... chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thu t, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thu t chuyên ngành, lĩnh vực thu ̣c phạm vi quản lý - Tổ chức thực các văn bản... tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thu t, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thu t chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, thu sản đã được phê... doanh, hành nghề thú y, không có sở nào vi phạm Lấy 28 mẫu thu c thú y, thú y thủy sản (thu c thú y), kết quả kiểm tra có 02 mẫu thu c thú y không đạt yêu cầu - Thực tổ chức mở 04 lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch Nguyễn Ngọc Lớn, Bài thu hoạch Nguyễn Ngọc Lớn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn