ý thức thẩm mỹ mỹ học đại cương

15 79 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:31

MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG II: Ý THỨC THẨM MỸ Chủ nghĩa Mác chia cấu đời sống thành hai phận: tồn xã hội ý thức xã hội Ý thức xã hội hình thành phát triển sở tồn xã hội Ý thức xã hội bao gồm: Quan điểm lý luận trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, khoa học, triết học ý thức thẩm mỹ 1 Ý thức thẩm mỹ ? Ý thức thẩm mỹ hình thái ý thức xã hội Là “hình ảnh chủ quan giới khách quan”, hình thức nhận thức giới người 2 Bản chất ý thức thẩm mỹ: Đặc trưng bậc ý thức thẩm mỹ, tính chất hình tượng, tình cảm, tính chất cảm tính Ý thức thẩm mỹ phản ánh thực cách toàn vẹn, sinh động, đầy sắc thái tình cảm Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức, đánh giá sáng tạo thực “theo quy luật đẹp” Nhìn nhận theo khoa học đẹp Tuy mang chất cảm tính, ý thức thẩm mỹ khơng đơn phản ánh yếu tố thuộc hình thức bề vật, tượng “Sự độc đáo kỳ diệu ý thức thẩm mỹ chỗ vừa giữ ấn tượng cảm tính phong phú, vừa đồng thời khái qt hố, thâm nhập vào mối liên hệ quan hệ ẩn kín tượng Vai trò giác quan thẩm mỹ? Ý thức thẩm mỹ nảy sinh hoạt động thẩm mỹ, sản phẩm trình hoạt động thẩm mỹ lâu dài người Nhưng ảnh hưởng chi phối hoạt động, mối quan hệ khác người Ý thức thẩm mỹ có vai trò to lớn tái tạo thiên nhiên xã hội Dẫn dắt người “ nhào nặn vật chất theo quy luật đẹp”, phương thức để người hoàn thiện thân Những đặc trung ý thức thẩm mỹ bộc lộ đầy đủ rõ nét thành tố hợp thành – cảm xúc thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ lý tưởng thẩm mỹ ... khoa học, triết học ý thức thẩm mỹ 1 Ý thức thẩm mỹ ? Ý thức thẩm mỹ hình thái ý thức xã hội Là “hình ảnh chủ quan giới khách quan”, hình thức nhận thức giới người 2 Bản chất ý thức thẩm mỹ: ... giác quan thẩm mỹ? Ý thức thẩm mỹ nảy sinh hoạt động thẩm mỹ, sản phẩm trình hoạt động thẩm mỹ lâu dài người Nhưng ảnh hưởng chi phối hoạt động, mối quan hệ khác người Ý thức thẩm mỹ có vai... quy luật đẹp”, phương thức để người hoàn thiện thân Những đặc trung ý thức thẩm mỹ bộc lộ đầy đủ rõ nét thành tố hợp thành – cảm xúc thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ lý tưởng thẩm mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: ý thức thẩm mỹ mỹ học đại cương, ý thức thẩm mỹ mỹ học đại cương, Bản chất của ý thức thẩm mỹ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn