ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN TOÁN 2019

43 112 2
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 20:48

ĐỀ THI THỬ PTQG NĂM 2019 LẦN MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Mã đề: 10 Số báo danh: Câu 1: Hàm số F  x   ex nguyên hàm hàm số hàm số sau: x A f  x   xe 2 x B f  x   x e 2x C f  x   e 1 Câu 2: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y y x 1 2x  D ex f  x  2x có phương trình là: y A B y  1 C y  D Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hỏi phương trình sau phương trình phương trình mặt cầu? 2 2 A x  y  z  x  z   B x  z  3x  y  z   2 2 2 C x  y  z  xy  y  z   D x  y  z  x  y  z   Câu 4: Cho số phức z thỏa mãn phương trình   2i  z    i    i Tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức z A M  1;1 B M  1; 1 C M  1;1 D M  1; 1 �x   t � d : �y   2t �z   t � Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng mặt phẳng  P  : x  y   Tính số đo góc đường thẳng d mặt phẳng  P  A 600 B 300 C 120 0 D 45 Câu 6: Phương trình sin x  cos x có số nghiệm thuộc đoạn   ;   là: A B C D 4 Câu 7: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1  x   với điểm cực trị hàm số f A B C Câu 8: Biết tập nghiệm bất phương trình x Tính A  a  b A 12 B 19 C 16 x �� Số D  3x  10  x  có dạng  a; b  D 18 y  tan x, y  0, x  0, x  Câu 9: Cho hình phẳng giới hạn đường quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng:  quay � � � 1 � � 4� �1 �  �  � �2 � 3 A B C D Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1 : x 1 y z  x  y 1 z d2 :     2 , 2 1 Xét vị trí tương đối hai đường thẳng cho A Chéo B Trùng C Song song D Cắt Câu 11: Cho số phức z   2i Tìm tổng phần thực phần ảo số phức w  2z  z A B C D Câu 12: Cho số thực a  0, a �1 Chọn khẳng định sai hàm số y  log a x A Hàm số đồng biến khoảng  1; � nghịch biến khoảng  �;1 B Hàm số có tiệm cận đứng trục Oy C Hàm số có tập xác định  0; � D Hàm số tập giá trị � Câu 13: Đồ thị hàm số y  x  3x  x  có hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB? A M  0; 1 B Q  1;10  C P  1;  D N  1; 10  Câu 14: Hình lập phương có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 15: Tìm tập xác định hàm số A  1;  B  �;1 � 2; � y   x  3x    C � 1; 2 D  �; 1 � 2; � Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh a; (SAD) (ABCD), tam giác SAD Góc BC SA là: A 900 B 450 C 600 D 300 Câu 17: Một vật N1 có dạng hình nón có chiều cao 40cm Người ta cắt vật N1 mặt cắt song song với mặt đáy để hình nón nhỏ N2 tích thể tích N1.Tính chiều cao h hình nón N2? A 10cm B 20cm C 40cm D 5cm Câu 18: Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = a , SA vng góc với đáy mặt phẳng (SBC) tạo với đáy góc 60o Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V  a B V a3 C V  3a D 3a V Câu 19: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x là: A B y  x2 C đường thẳng 23 D 15  Tính x1  x2 Câu 20: Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình  A B C D Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình mặt phẳng 2 x  1  y   z     tiếp xúc với mặt cầu đồng thời song song với hai đường x2  x thẳng d1 : x  x 1 x  y 1 z x y2 z2   , d2 :   1 1 1 1 x  y  2z   � � x  y  2z   � x  y  2z   � � x  y  2z   � A B C x  y  z   D x  y  z   Câu 22: Cho hình trụ có diện tích xung quanh 50  độ dài đường sinh đường kính đường tròn đáy Tính bán kính r đường tròn đáy A r 5 B r 5  C r 2 r Câu 23: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn A Đường tròn tâm I(0; 1), bán kính R  B Đường tròn tâm I(1; 0), bán kính R  C Đường tròn tâm I(-1; 0), bán kính R  D Đường tròn tâm I(0; -1), bán kính R  z i 2 D   1 i z 2 Câu 24: Gọi z1 , z2 nghiệm phương trình z  z   Tính P  z1  z2 A 10 B C 12 D Câu 25: Lớp 11A có tổ Tổ I có bạn nam, bạn nữ tổ II có bạn nam, bạn nữ Lấy ngẫu nhiên tổ bạn lao động Tính xác suất để bạn lao động có bạn nữ A 364 69 B 392 C 14 D 52 Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình đường thẳng giao tuyến hai mặt phẳng    : x  y  z   0,    : x  y  z   x2 y z 3   A 3 7 B x y z 3   7 C x y  z  10   2 3 Câu 27: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x  xác định, liên tục � f '  x  có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến  �; 1 B Hàm số đồng biến  1; � D x  y z 3   2 C Hàm số đồng biến khoảng  �; 1  3; � D Hàm số đồng biến � Câu 28: Tìm giá trị lớn M hàm số A M  B C M 2 f  x y x2  x  x 1 M đoạn 10 D �1 �  ;2 � �2 � � M 3 f  x  dx  10 f  x  dx liên tục � � , � 0 Câu 29: Cho hàm số A 30 B 20 C 10 D x x 1 x Câu 30: Tìm số nghiệm nguyên bất phương trình  �2  2.3 A B C D Câu 31: Có giá trị nguyên tham số thực m thuộc khoảng  1000;1000  để hàm số y  x3   2m  1 x  6m  m  1 x  đồng biến khoảng  2; � ? A 999 B 1001 C 1998 D 998 Câu 32: Một ô tô chạy với vận tốc 20 m/s người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   10t  20  m / s  , t khoảng thời gian tính gây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, tơ di chuyển mét? A m B 20 m C 40 m D 10 m z i  z i  Câu 33: Có số phức z thỏa mãn điều kiện , biết z có mơ đun ? A B C D 2 Câu 34: Cho đường tròn  T  :  x  1   y    hai điểm A(3; -1), B(6; -2) Viết phương trình đường thẳng cắt (T) hai điểm C, D cho ABCD hình bình hành A x  y  10  B x  y  10  � � x  y  10  � C x  y  10  Câu 35: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm I  �f '  x  e f  x  dx f    f  1  Tính tích phân � D x  3y  � � x  y  10  � đồng thời thỏa mãn A I = 10 B I  5 C I = D I = Câu 36: Có giá trị nguyên m để bất phương trình log  x   �log  mx  x  m  nghiệm với x A B C D Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng  P  : x  y  z   ,  Q  : x  my   m  1 z  2019  Khi hai mặt phẳng  P  ,  Q  tạo với góc nhỏ mặt phẳng  Q  qua điểm M sau đây? A M  2019; 1;1 B M  0; 2019;  C M  2019;1;1 D M  0;0; 2019  có nghiệm x � 1;8 Câu 38: Tìm m để phương trình log x  log x   m A �m �9 B �m �3 C �m �6 Câu 39: Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng 2 �m �6 d : y  x  m  cắt D đồ thị 2x y x 1 hàm số hai điểm phân biệt A B cho độ dài AB ngắn A m  3 B m = C m  1 D m = Câu 40: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ tích V Điểm M nằm cạnh AA’ cho AM = 2MA’ Gọi V ' thể tích khối chóp M.BCC’B’ Tính tỉ số V' V V'  V V'  V V'  V A B C Câu 41: Dãy số dãy số bị chặn? A un  n n 1 B un  n  C D  z  1   i    z  1   i    2i B un  n  un  n  Câu 42: Tìm mơ đun số phức z biết A D C SA  V'  V n D a Câu 43: Cho hình chóp S.ABC có , cạnh lại a Bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: R a 13 R a R a 13 R a 13 A B C D Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC biết A  2;1;0  , B  3;0;  , C  4;3; 4  Viết phương trình đường phân giác góc A A �x  � �y   t �z  � B �x  � �y  �z  t � C �x   t � �y  �z  � D �x   t � �y  �z  t � x2 �x  dx  a  b ln  c ln Câu 45: Cho tích phân với a, b, c số nguyên Tính P = abc A P  36 B P = C P  18 D P = 18 Câu 46: Có số tự nhiên m để phương trình sau có nghiệm ?   e m  e3m  x   x  x  x  A B C vô số D Câu 47: Cho hàm số f  x    m  1 x  x   m  3 x  Có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số y f  x có điểm cực trị ? A B C z 1 Câu 48: Cho số phức z có P  z  z  z  z 1 2 D Tìm giá trị lớn biểu thức 13 11 A B C D Câu 49: Cho hai đường thẳng Ax, By chéo vng góc với nhau, có AB đoạn vng góc chung hai đường thẳng AB = a Hai điểm M N di động Ax By cho MN = b Xác định độ dài đoạn thẳng AM theo a b cho thể tích tứ diện ABMN đạt giá trị lớn A AM  b2  a2 B AM  b2  a 2 C AM  b2  a 2 AM  b2  a D Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A  1; 2; 3 , B  2; 2;1 mặt phẳng    : x  y  z   Gọi M điểm thay đổi mặt phẳng    cho M ln nhìn đoạn AB góc vng Xác định phương trình đường thẳng MB MB đạt giá trị lớn A 1.A 11.B 21.B 31.B 41.A �x  2  t � �y  2  2t �z   2t � 2.A 12.A 22.C 32.B 42.B B 3.A 13.D 23.D 33.B 43.D �x  2  2t � �y  2  t �z   2t � 4.C 14.B 24.A 34.D 44.C C ĐÁP ÁN 5.A 15.D 25.B 35.C 45.A �x  2  t � �y  2 �z   2t � 6.C 16.C 26.D 36.C 46.B 7.D 17.B 27.C 37.C 47.B D �x  2  t � �y  2  t �z  � 8.B 18.A 28.C 38.C 48.B 9.B 19.A 29.B 39.D 49 10.C 20.D 30.C 40.D 50 ĐỀ THI THỬ PTQG NĂM 2019 LẦN MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 11 Họ tên học sinh: Số báo danh: Câu Cho a số dương, biểu thức mũ hữu tỉ là? A a6 Câu Giới hạn A a3 a lim  x �� B C a6 x 1  x  B viết dạng lũy thừa với số  a3 có giá trị C � 6 D a7 D � Câu Cho số phức z   4i Modun z A 25 B C 1 D Câu Trong hình đây, hình khơng phải đa diện lồi A Hình B Hình C Hình D Hình Câu Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng    : 2x  y  3z  10  điểm M  2; 2;3 Mặt phẳng  P  qua M song song với mặt phẳng    có phương trình là: A  P  : 2x  y  3z   B  P  : 2x  y  3z   C  P  : 2x  y  3z   D  P  : 2x  y  3z  15  Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng qua điểm M  1;  vng góc với đường thẳng d : 4x  y   có phương trình tổng quát A 4x  y   B 2x  y   C 2x  y   D x  y   Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận � 2 x y' + � �  y � A B C D Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A  1; 3;  , B  2; 5; 7  , C  6; 3; 1 Phương trình đường trung tuyến AM tam giác A �x   t � �y  3  t ,  t �� �z   8t � B �x   t � �y  1  3t ,  t �� �z   4t � �x   3t � �y  3  4t ,  t �� �z   t � �x   3t � �y  3  2t ,  t �� �z   11t � C D Câu Một phương trình có tập nghiệm biểu diễn đường tròn lượng giác hai điểm M N hình bên Phương trình A 2cosx   B 2cosx   C 2sin x   D 2sin x   Câu 10 Với tất giá trị tham số m phương trình  m  1 x   m   x  m   có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  x1.x2  A  m  B  m  C m  D m  Câu 11 Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? A y  x  x  B y  x  x  C y   x  x D y  x  x  Câu 12 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông cân A, gọi I trung điểm BC , BC  Tính diện tích xung quanh hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AI A S xq  2 B S xq  2 C S xq  2 D S xq  4 Câu 13 Tập nghiệm bất phương trình log  x  1 �logx A  1; � B  1; � C  �;1 D  �; 1 f  x  2x2  x  x3 Câu 14 Tìm nguyên hàm F  x  hàm số F  x   x  x  ln x   C F  x   x  x  ln x   C A B 2 C F  x   x  x  ln x   C D F  x   x  x  ln x   C Câu 15 Chọn mệnh đề mệnh đề sau Cnk  n! k ! n  k  ! Cnk  n! k ! n  k  ! Cnk  n! k  nk! A B C D Câu 16 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hai đường thẳng d1 : x  y  18  0; d  3x  y  19  cắt điểm có toạ độ A A  3; 2  B B  3;  C C  3;  D Cnk  n! k ! n  k  D  3; 2  Câu 17 Hàm số y   x    x  1 có đồ thị hình vẽ bên Hình đồ thị hàm số A Hình B Hình y  x 1  x2  x  2 C Hình D Hình Câu 18 Biết f  x hàm liên tục � f  x  dx  � Khi giá trị f  x  3 dx � A 27 Câu 19 Hàm số y B C 24 D f  x có đồ thị hình vẽ bên Hình đồ thị hàm số A Hình y  f  x B Hình C Hình D Hình Câu 20 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng  P  qua hai điểm A  0;1;0  , B  2;3;1 vng góc với mặt phẳng  Q  : x  y  z  có phương trình A  P  : x  y  z   B  P  : x  y  z   D  P  : x  y  3z   C  P  : x  y  3z  11  Câu 21 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh 2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp 8 a 3 4 a 3  a3 A 8 a B C D Câu 22 Trong đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ngành y tế chợ X, ban quản lý chợ lấy 15 mẫu thịt lợn có mẫu quầy A, mẫu quầy B, mẫu quầy C Đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên mẫu đc phân tích xem thịt lợn có chứa hóa chất tạo nạc hay khơng Xác suất dể mẫu thịt quầy A, B, C chọn A 43 91 B 91 C Câu 23 Cho hình chóp S.ABC có Thể tích khối chóp S.ABC A a3 12 Câu 24 Biết B F  x � � F� � �6 � A � � F � � �6 � 48 91 D �  90� �  120� ABS  60� , BSC , CSA SA  SB  SC  a, � a3 C a3 nguyên hàm hàm B 87 91 � � F � � �6 � C D f  x   sin x � � F � � �6 � a3 2 � � F � � �4 � D Tính � � F � � �6 � Câu 25 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng  Oyz  cắt mặt 2 cầu  S  : x  y  z  x  y  z   theo đường tròn có tọa độ tâm H A H  1;0;0  B H  0; 1;  C H  0; 2; 4  D H  0;1; 2  Câu 26 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy tam giác ABC vuông, AB  BC  2a, cạnh bên A ' A  a 2, M trung điểm BC Tính tan góc A ' M với  ABC  A 10 B 2 C �x  x �1 � f  x   �x  � m x  � Câu 27 Cho hàm số số liên tục x  A m  B m 1 3 D 10 với m tham số thực Tìm m để hàm C m  2 D m  1 cos x  cos x   Câu 28 Số nghiệm thuộc khoảng  0;3  phương trình A B C D 2 Câu 29 Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  z   Tìm iz0 ? A iz0    i 2 B iz0   i 2 C iz0    i 2 D iz0   i 2 x2 �1 � �� �3 � Câu 30 Tập nghiệm bất phương trình A  2; � B  1;  C  1; 2 Câu 31 Cho hai số thực a, b thỏa mãn  3 x log100 a  log 40 b  log16 10 D  2; � a  4b 12 Giá trị a b Câu 3: Giới hạn lim 4n  2018 2n  A B C 2018 D Câu 4: Cho hình phẳng  H  giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a , x  b  a  b  hình vẽ Diện tích hình phẳng (H) tính theo cơng thức ? A c b a c S � f  x  dx  � f  x  dx c b b S  � f  x  dx  � f  x  dx B S� f  x  dx a S b f  x  dx � a C D Câu 5: Bán kính mặt cầu tâm ( ) :12 x  z  19  a c A Câu 6: Cho hàm số y  sau ? I (4; 2; 2) tiếp xúc với mặt phẳng 39 13 B C 13 D 39 f  x có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định A Hàm số f  x  đồng biến khoảng  �;1  1; � B Hàm số f  x  đồng biến khoảng  �;1 � 1; � C Hàm số f  x  đồng biến � D Hàm số f  x  đồng biến khoảng  �;   2; � 29 Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ uuu r B  3; 2;  Toạ độ AB A  2; 4; 2  B  4;0;6  Câu 8: Cho hàm số y Oxyz , cho hai điểm C  4; 0; 6  A  1; 2; 4  D  1; 2; 1 x 1 x 1 Khẳng định sau ? A Hàm số nghịch biến khoảng  �;1 đồng biến khoảng  1; � B Hàm số nghịch biến �\ {1} C Hàm số nghịch biến khoảng  �;1  1; � D Hàm số đồng biến khoảng  �;1 nghịch biến khoảng  1; � Câu 9: Gọi a , b phần thực phần ảo số phức z  3  2i Giá trị a  2b A 7 B C 1 D 4  y  log3  x Câu 10: Tập xác định D hàm số: B  �; 2  � 2; � A  2;2  C  �; 2 � 2; � D  2;2   r   mơđun số phức   i  z Câu 11: Nếu môđun số phức z r A r B r C 2r D 4r Câu 12: Rút từ 52 Xác suất để át 13 A B C D Câu 13: Cho khối nón có bán kính đáy chiều cao Thể tích V khối nón A V  36 B V  18 C V  108 D V  54 Câu 14: Cho a  Đẳng thức sau ? a3 A a  a6 B �3 Câu 15: Tính A �x � � 53 x  ln x  C a  a5 a C    a6 D a a  a 4�  � dx x� B 33 x  4ln x  C C 53 x  ln x  C Câu 16: Cho hàm số y  f  x  xác định định có bảng biến thiên sau 30 �\  0 D 33 x  ln x  C , liên tục khoảng xác Tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có hai nghiệm dương phân biệt A  �; 1 B  �;3 C  �; 1 D  �;3 Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  : x  y  z      : 2 x  my  z   Giá trị m để    song song với    A m  B m  C Không tồn m D m  2 Câu 18: Cho A, B, C điểm biểu diễn số phức  3i ;   2i  i ; i Số phức có điểm biểu diễn D cho ABCD hình bình hành A z   2i B z  8  3i C z  8  4i D z   5i Câu 19: Chu kì hàm số 5 x 3x  cos 2  D 4 Câu 20: Giá trị nhỏ hàm số y  x  3x  đoạn  1;1 A 1 B C 5 D A 2 f  x   sin B C Câu 21: Cho a , b , c số thực dương thỏa mãn log log log Giá trị T  a  b  3c 2 A 3 alog2  , blog4  16 , clog7  49 B 126 C 5 D 88 Câu 22: Trong khơng gian tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu có tâm I  3;  1;  tiếp xúc mặt phẳng  P  : x  y  z  2 2 2 A  x  3   y  1   z    B  x  3   y  1   z    2 C  x  3   y  1   z    2 D  x  3   y  1   z    Câu 23: Nghiệm phương trình A x  2 B x  22 x1   Câu 24: Cho dãy số  un  cấp số cộng với A u12 = 207 B u12 = 51 C x  1 u1  u5  19 ; C 31 u12 = 57 D x  Giá trị D u12 u12 = 47 Câu 25: Cho hàm số F  x  nguyên hàm hàm số F  0  Khẳng định sau ? A F  x   2x2  cos x  3 F  x   x  cos 3x  B F  x   2x2  f  x   x  sin x , biết cos 3x 1 F  x   x  cos x  C D Câu 26: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian tính cơng thức v(t)  5t  , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật tính theo đơn vị mét Quãng đường vật 10 giây A 260m B 620m C 15m D 51m log10 x   3log100 x  5  T Câu 27: Tổng nghiệm phương trình A 10 B 12 C 11 D 110 Câu 28: Cho tứ diện ABCD , M N trung điểm AB AC Mặt phẳng ( a ) qua MN cắt tứ diện ABCD theo thiết diện đa giác ( T ) Khẳng định sau đúng? A (T ) tam giác B (T ) hình thoi C (T ) tam giác hình thang hình bình hành D (T ) hình chữ nhật Câu 29: Hình vẽ bên đồ thị hàm số y ax  b cx  d Khẳng định sau đúng? A ad  0, ab  B ab  0, ad  C bd  0, ad  D bd  0, ab  Câu 30: Cho m số thực, biết phương trình z  mz   có hai nghiệm phức có nghiệm có phần ảo Tổng mơđun hai nghiệm A B C D Câu 31: Cho hình chóp S.ABC Gọi M trung điểm cạnh SA N điểm cạnh SC cho SN  3NC Tỉ số k thể tích khối chóp ABMN thể tích khối chóp SABC 32 A k B k C k Câu 32: Diện tích hình phẳng giới hạn đường A S 2 B S  2 C Oxyz , Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ với đường thẳng phẳng  P  r n   1; 0; 1 A d có phương trình y f  x y y  x2 , y  1, x  , x  2 D S  cho mặt phẳng  P  vng góc x  y z 1   2 r n   2;1;  Câu 34: Cho hàm số S D k Vectơ pháp tuyến r n   2; 1; 2  r n mặt r n   1; 2;  B C D f  x có đồ thị hình bên Số điểm cực trị hàm số A B C D tập  1;3 đạt x Câu 35: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  A B C �1 D Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A , AB  a , AC  2a , SC  3a , SA vuông góc với đáy  ABC  Thể tích khối chóp a3 a3 a3 12 S.ABC a3 A B C D Câu 37: Nếu kích thước hình hộp chữ nhật tăng lên giảm k1 , k2 , k3 lần thể tích khơng thay đổi A k1  k2  k3  B k1k2 k3  C k1  k2  k3  k1k2 k3 D k1k2  k2 k3  k3k1  Câu 38: Cho mặt cầu có diện tích 20 Thể tích khối cầu tương ứng A 4 B 20 C 33 20 D 20 Câu 39: Cho hình nón có góc đỉnh tích xung quanh Sxq 60�, đường sinh 2a Diện hình nón A S xq   a B S xq  8 a C S xq  4 a D S xq  2 a Câu 40: Cho số phức z  a  bi; a, b �� Để điểm biểu diễn z nằm dải  2;  điều kiện a , b 2 2 a �2 � � b �2 � a �2 � � b �2 � A B 2  a  2; b �� C a, b � 2;  D B C D có đáy ABCD hình thoi cạnh a , tâm O Câu 41: Cho lăng trụ ABCDA���� � ABC  120� Các cạnh A� A ; A� B ; A� D tạo với mặt đáy góc 45� Thể tích V khối lăng trụ cho A a3 B 3a 3a C D a3 e �  x � �f  x   f � �dx  ae  b � x Câu 42: Cho hàm số y  f ( x) với f (0)  2017 2017 Giá trị Q  a  b A B 22017  Câu 43: Tìm tất giá trị nghiệm với số thực x  m � 5  3;    m m f (1)  , biết D x x để bất phương trình   m  1   2m  C m � 22017  A B C D m �2 Câu 44: Cho hình trụ có đáy hình tròn tâm O O�, bán kính đáy chiều cao a Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A , đường tròn AB theo a đáy tâm O�lấy điểm B cho AB  2a Thể tích khối tứ diện OO� A V 3a B V 3a 12 C V Câu 45: Tìm tất giá trị thực tham số biến khoảng �� 0; � � � � 34 m 3a D để hàm số V y 3a sin x  sin x  m đồng �m  �m �3 A �m  B m �0 C m �3 D m �0 Câu 46: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A  m  B m  C m  D  m  Câu 47: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho điểm A  10; 2;1 đường d: x 1 y z 1   thẳng Gọi  P  mặt phẳng qua điểm A , song song với đường thẳng d cho khoảng cách d  P  lớn Khoảng cách từ điểm M  1; 2;3 đến mp  P  A 29 29 B Câu 48: Cho số phức A z 97 15 thỏa mãn B 76 790 790 D 13 13 C z   4i  Giá trị nhỏ z C D x y z   Câu 49: Tìm tất mặt phẳng    chứa đường thẳng d : 1 3 tạo với mặt phẳng  P  : x  z   góc 45� A    : x  y  3z  B    : x  3z  C    : 3x  z  hay    : x  y  z  D    : 3x  z  Câu 50: Ông A vay ngân hàng 220 triệu đồng trả góp vòng năm với lãi suất 1,15% tháng Sau tháng kể từ ngày vay, ơng hồn nợ cho ngân hàng với số tiền hoàn nợ tháng nhau, hỏi tháng ông A phải trả tiền cho ngân hàng, biết lãi suất ngân hàng khơng thay đổi thời gian ơng A hồn nợ ? 12 12 12 12 220  1, 0115  220  1, 0115  0, 0115 55  1, 0115  0, 0115 220  1, 0115  12 12  1, 0115  3 A B  1, 0115  C D ĐÁP ÁN 1.C 2.D 3.B 4.C 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D 11.C 12.D 13.B 14.A 15.B 16.B 17.C 18 19.D 20.A 21.D 22.A 23.C 24.D 25.B 26.A 27.C 28.C 29.A 30.C 31.A 32.D 33.B 34.C 35.A 36.D 37.B 38.D 39.D 40.B 41.A 42.A 43.C 44.B 45.B 46.D 47.B 48.A 49.C 50.A 35 ĐỀ THI THỬ PTQG NĂM 2019 LẦN MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 15 Họ tên học sinh: Số báo danh: Câu Hàm số y  f  x  xác định, liên tục khoảng  �; � có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f  x  đạt cực tiểu điểm đây? A x  1 B x  C x  D x  �1 a, b Câu Cho hai số dương A log a log a với a �1 Mệnh đề sai?   log a b b B a   log a b b Câu Tính giá trị biểu thức A P  B P  4  log a n b     log a b n C a Câu 2x  3 x   C z P  D P  6 D z   i 2  i i C z   2i �x   t � d : �y   4t �z   5t � B 3 C D y   x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  �; 1  0;1 B Hàm số đồng biến khoảng  1;0   1; � 36 Hỏi D  3;6;8  A Câu Cho hàm số D Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d qua điểm đây? A  0;6;8  B  1; 2;3 C  1; 4; 5 x ��  a P   3i   3i Câu Tìm số phức liên hợp số phức A z   2i B z   i lim log a b  C Hàm số nghịch biến khoảng  �; 1  0;1 D Hàm số nghịch biến khoảng  1;0   0;1 y Câu Tìm đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số A x  2; x  B x  C x  2 ln Câu Tìm nghiệm phương trình e  x  A x B x  Câu 10 Cho hàm số y  f  x  xác định xác định có bảng biến thiên sau x2  D x C �\  1;1 x2 x4 D x , liên tục khoảng Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình nghiệm � x 1 2  2     y' + + y � �  A Câu 11 Cho hàm số � B � � 3�  ; � � � 2 � x3 y x 1 C  1 � D  1; � Mệnh đề đúng? A Cực tiểu hàm số 27 C Cực tiểu hàm số 27 a  P 1 B Cực tiểu hàm số D Cực tiểu hàm số  27  27 1 a 3 a 4 , với a  Mệnh đề đúng? Câu 12 Cho biểu thức 3 A P  a B P  a C P  a D P  a Câu 13 Cho a, b số dương Tìm x biết log x  log a  log b 1 A x  a b7 B x  a 4b C Câu 14 Tìm tập nghiệm S bất phương trình    S    2;  � 0;  C A có � 3 �  ; ;1� � � 2 � f  x  m  S   2; 1 � 1; D log log x  B D 37 x  a 7b   S   2; 1   S  0; x  a 4b Câu 15 Cho số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  logb x, y  log c x cho hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  b  c B b  a  c C b  c  a D a  c  b rt Câu 16 Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân theo công thức S  A.e , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỷ lệ tăng trưởng  r   , t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 10 có vi khuẩn? A 900 B 800 C 700 D 600 Câu 17 Tìm giá trị A a  a để a x  2ln x I � dx   ln x B a  ln f x dx  6, g  x  dx    � � 1 C a  D a  K � � f  x   g  x  � �dx � Câu 18 Cho biết Tính A K = 16 B K = 61 C K = D K = Câu 19 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tính môđun số phức w  z  iz A w  12 B w  28 C w  182 D w  128 Câu 20 Cho hình chóp tam giác SABC có chiều cao a , cạnh bên a Tính thể tích V khối chóp SABC a3 V 9a 3 V A B Câu 21 Cho hình lập phương BD, điểm N di động đoạn A a 3a 3 V a3 V 12 C D ABCDA ' B ' C ' D ' cạnh a Điểm M động đoạn AB ' Đặt a BM  B ' N  t a C Đoạn MN a a t B D Câu 22 Cho khối trụ    có bán kính đáy có diện tích xung quanh 30  Tính thể tích V khối trụ    A V  65 B V  56 C V  75 D V  57 38 Câu 23 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A  2;1;1 , B  1; 2;1 Tìm tọa độ điểm A ' đối xứng với A qua B A A '  4;3;3 B A '  4; 3;3 C A '  3; 4; 3 D A '  4;3;1 S  : x  y  z  x  y  z  22   Câu 24 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu mặt phẳng  P  : 3x  y  z  14  Tính khoảng cách h từ tâm  S  tới  P  A h = B h = C h = D h = Câu 25 Phương trình phương trình mặt cầu có tâm I  3; 3;1 qua điểm M  5; 2;1 ? 2 2 2 x  3   y  3   z  1  x  3   y  3   z  1    A B 2 2 2 C  x  3   y  3   z  1  25 D  x  3   y  3   z  1  f  x Câu 26 Cho hàm số   � � f   3, f �  � � 2� A xác định Giá trị biểu thức 15  ln B thỏa mãn f ' x  2x x 1 �1 � f  2   f � � �2 �bằng ln C 1 x 1� b b� dx  a a  � � � x4 c� bc� � � �\  1;1  ln C  ln Câu 27 Cho A T = 10 Tính B T = 15 T  abc C T = 25 C T = 13 ye Câu 28 Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số nghịch biến khoảng  0; � A m �1 B m  1 C m �1 D m  1 Câu 29 Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ bên  x  x  mx Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 30 Tìm tất giá trị m để phương trình có nghiệm thuộc đoạn � 1;3 � � � 39 log 32 x  log 32 x   2m   A �m �2 Câu 31 Cho a b a, b D  m  số thực dương thỏa mãn log16 a  log 20 b  log 25  a  b  Giá trị B �m �2 C  m  C A 5 1 B x, y Câu 32 Xét số thực dương P thỏa mãn 2x  2x y  6x nhỏ biểu thức 2  x  y D 1 � 3y � log � 1 �  x  y   � x y� Giá trị 25 9 C 16 A B D Câu 33 Ơng Bình có mảnh đất hình dạng phần tư elíp (hình vẽ), OA = 8m, OB = 5m Ơng bán với giá 100 triệu đồng mét vuông Hỏi ơng Bình bán mảnh đất tiền? A 3140 triệu đồng B 3410 triệu đồng C 4130 triệu đồng D 4310 triệu đồng Câu 34 Kí hiệu S(t) diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  1, y  0, x  1, x  t  t  1 Tìm t để S(t) = 10 A t = B t = 13 C t = D t = 14 Câu 35 Trên mặt phẳng  Oxy  , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z2  z2  x y   A Elíp C   0;  ,  0; 2   B Đường thẳng y = D Đường tròn tâm  0;  , bán kính Câu 36 Từ chữ số ,1, 2, 3, 4, 5, lập số chẵn, số gồm chữ số khác có chữ số lẻ chữ số lẻ đứng cạnh A 390 B 630 C 360 D 436 Câu 37 Tìm  để phương trình sau có nghiệm   k     k �3 �  4sin �  x � �2 � tan  sin x  tan     k 2   k  A B C D Câu 38 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , tam giác SAD nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Gọi M trung điểm SB, N trung điểm CD Khoảng cách đường thẳng AM BN 40 a 10 a 30 10 a 10 a 17 10 57 85 câu 13 A B C D Câu 39 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC tam giác đều, H trung điểm BC, AH  5a Gọi O điểm thuộc đoạn AH cho AO  a, SO   ABC  , SO  2a , Cơ sin góc tạo đường thẳng AB SC 75 58 B A C D Câu 40 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Gọi H, K trung điểm AB, AD Tính sin góc tạo đường thẳng SA mặt phẳng  SHK  A B C D �x  2  4t �x  2  mt ' � � d : �y   4t ;  : �y   nt ' �z  2  3t �z  2  t ' � � Câu 41 Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng mặt phẳng  P  : x  y  z   Biết  song song với  P   tạo với d 2 góc bé nhất, giá trị biểu thức m  n A B 13 C D 25 n � 1� �x  �, x �0 � x� , Câu 42 Trong khai triển nhị thức hệ số số hạng thứ lớn hệ số số hạng thứ 35 Tìm số hạng khơng chứa x khai triển nói A 225 B 252 C 522 D 525 Câu 43 Xếp ngẫu nhiên học sinh nam học sinh nữ thành hàng ngang Xác suất để học sinh nữ không đứng cạnh A B C 11 Câu 44 Cho hàm số y  f  x  Đồ thị hàm số y  f ' x hình vẽ bên Đặt g  x   f  x    x  1 Mệnh đề đúng? max g  x   g  3 max g  x   g   A  3;3 B  3;3 g  x   g  1 g  x   g  1 C  3;3 D  3;3 41 D Câu 45 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f '  x  hình vẽ Số điểm cực tiểu hàm số g  x  f  x2  x   A B C D Câu 46 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Gọi S tập giá trị nguyên m để phương trình f  x2  2x   m đoạn có bốn nghiệm thực phân biệt thuộc �3 7�  ; � � 2� � Tổng phần tử S A -21 B 12 Câu 47 Tìm giá trị lớn x � 1;1 A PMax  1 B C -13 PMax biểu thức PMax  C P  D x  2 x  2x   1 x  2 x  2x 1 PMax  D với PMax  Câu 48 Cho số phức z  a  bi thỏa mãn 3a  2b  12 Gọi z1 , z2 hai số phức thỏa mãn z1   4i  z2   8i  Giá trị nhỏ biểu thức P  z  z1  z  z2  A  B 9945 13 C  D 9945 31 Câu 49 Cho tứ diện ABCD có AB  AC  2, BC  2, DB  DC  , góc hai mặt phẳng  ABC   DBC  450 Gọi H hình chiếu vng góc A mặt phẳng  DBC  cho H D nằm hai phía BC Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp tứ giác ABCD A S  5 B S 5 C S 5 D S 5 16 Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   cho hai điểm A  3; 0;1 , B  1; 1;3 Trong đường thẳng qua A song song với  P  , đường thẳng có khoảng cách từ B tới nhỏ A x  y z 1   2 B 42 x3 y z 1   26 11 C 1.B 11.C 21.A 31.D 41.A x  y z 1   26 11 2 2.C 12.C 22.C 32.D 42.B 3.B 13.D 23.D 33.A 43.D 4.C 14.A 24.B 34.C 44.C D ĐÁP ÁN 5.A 6.D 15.B 16.A 25.B 26.C 35.A 36.C 45.C 46.B 43 x  y z 1   2 7.A 17.C 27.A 37.A 47.B 8.B 18.A 28.A 38.B 48.B 9.A 19.D 29.A 39.D 49.A 10.A 20.C 30.A 40.D 50.C ... 48.B 9.B 19.A 29.B 39.D 49 10.C 20.D 30.C 40.D 50 ĐỀ THI THỬ PTQG NĂM 2019 LẦN MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 11 Họ tên học sinh: Số báo danh:... A A 19 A 29 B 39 C 49 B 10 A 20 B 30 A 40 C 50 B ĐỀ THI THỬ PTQG NĂM 2019 LẦN MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 12 Họ tên học sinh: Số báo danh:... 9.B 19B 29.D 39.A 49.A 10.B 20.C 30.B 40.A 50.C ĐỀ THI THỬ PTQG NĂM 2019 LẦN MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề: 13 Họ tên học sinh: Số báo danh:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN TOÁN 2019, ĐỀ THI THỬ PTQG MÔN TOÁN 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn