Quản lý dự án giáo dục

12 88 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 19:24

2.5.1 Phương pháp giám sát dự án Phương pháp sử dụng mốc giới hạn Thực chất dựa vào mốc thời gian xác định để xem xét tiến độ dự án Phương pháp kiểm tra giới hạn Dùng để giám sát chi tiêu mức độ thực dự án So sánh thực tế đo với mức giới hạn kế hoạch Các đường cong chữ S Sử dụng giám sát ngân sách Sử dụng đồ thị để so sánh chi tiêu thực tế chi tiêu kế hoạch Kiểm soát thực – sơ đồ giá trị thu Các báo cáo tiến độ Các họp bàn dự án Tham quan thực tế 2.5.2 Các hệ thống giám sát Hệ thống giám sát tài Hệ thống giám sát trình Hệ thống giám sát hoạt động 2.5.3 Các loại hình giám sát Giám sát kế hoạch Giám sát chi phí Giám sát hoạt động 2.5.4 Phân tích giá trị thu Các tiêu sử dụng: Số cơng việc cần thực theo lịch trình Số cơng việc theo lịch thực Chi phí kế hoạch để thực công việc dự án đến ngày định Chi phí thực tế thực cơng việc Tổng chi phí theo kế hoạch đến thời điểm Tổng chi phí dự án đến thời điểm Tổng chi phí kế hoạch dự án 2.5.5 Tỷ số quan trọng Công thức: thời gian thực tế Tỷ số quan trọng = chi phí dự tốn * Thời gian kế hoạch chi phí thực tế 2.5.6 Giám sát chi phí dự án Thời gian Ngân sách 2.5.7 Báo cáo giám sát dự án Gồm nội dung: Giới thiệu: mơ tả ngắn gọn dự án Trình bày thực trạng: chi phí, tiến độ thời gian, nguồn lực, chất lượng Kết luận: kiến nghị chuyên môn Kiến nghị giải pháp quản Phân tích rủi ro Trình bày hạn chế giả định báo cáo 2.5.8 Đánh giá kỳ  Mục đích:  Xác định phạm vi, kết dự án đến thời điểm  Phân tích tiến độ thực đến thời điểm  Giúp nhà quản đưa định điều chỉnh thấy cần thiết 2.5.9 Đánh giá kết thúc dự án Thường thực dự án hoàn tất Mục đích: Xác định mức độ đạt mục tiêu dự án Phân tích kết dự án Đánh giá tác động có kết Rút học, đề xuất hoạt động triển khai kế hoạch 2.5.10 Phương pháp thu thập số liệu để đánh giá dự án Phương pháp định tính: Phương pháp nghiên cứu tình Phương pháp đánh giá nhanh Phương pháp định lượng: Điều tra mẫu Các tài liệu ghi chép chuyên gia Thu thập số liệu thứ sinh 10 2.5.11 Nội dung báo cáo đánh giá dự án Gồm nội dung: 1.Tên dự án 2.Địa điểm 3.Quyết định đầu tư số 4.Thời gian 5.Cơ quan thực địa 6.Chủ dự án địa 7.Tóm tắt dự án mục tiêu 8.Mục đích đánh giá kế hoạch đánh giá 9.Yếu tố đánh giá công cụ 10.Các phát đánh giá dự án 11 2.5.12 Phân biệt giám sát đánh giá dự án Giống: đo lường kết thực so với mục tiêu Khác: nhân thực thời gian thực phạm vi xem xét sử dụng liệu tính cấp bách thơng tin các nguyên tắc sách nội dung xem xét 12 ... Giúp nhà quản lý đưa định điều chỉnh thấy cần thiết 2.5.9 Đánh giá kết thúc dự án Thường thực dự án hồn tất Mục đích: Xác định mức độ đạt mục tiêu dự án Phân tích kết dự án Đánh giá tác động... báo cáo đánh giá dự án Gồm nội dung: 1.Tên dự án 2.Địa điểm 3.Quyết định đầu tư số 4.Thời gian 5.Cơ quan thực địa 6.Chủ dự án địa 7.Tóm tắt dự án mục tiêu 8.Mục đích đánh giá kế hoạch đánh giá... giá 9.Yếu tố đánh giá công cụ 10.Các phát đánh giá dự án 11 2.5.12 Phân biệt giám sát đánh giá dự án Giống: đo lường kết thực so v i mục tiêu Khác: nhân thực thời gian thực phạm vi xem xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án giáo dục, Quản lý dự án giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn