Tổng hợp bí kíp tiếng anh_Tập 1

109 60 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 19:09

Phụ lục:1.A.Tổng hợp các thì (12 Thì)2.B.Động từ khiếm khuyết (Can,could,may,…)3.C.Bảng động từ bất quy tắc4.D.So sánh (nhất,bằng,kém…)5.E1.Câu điều kiện6.E2.84 cấu trúc tiếng anh thông dụng7.F.Một số cấu trúc thông dụng 28.G.Mạo từ ( a,an,the,zero)9.H.Tính từ10.I1.Trạng TừPhó Từ11.I2.Giới từ12.J.Câu tĩnh lược13.K.Liên từ ( Từ nối )14.L.Thán từ15.M.Đại từ,câu quan hệ,mệnh đề(who,whom,which,that,where,such as,when,till,untill,while,as,as soon as,though,wherever…)16.N.Đại danh từ (sở hữu )17.O.Câu bị động18.P.Câu (thành lập câu,câu hỏi đuôi,câu cảm thán,cầu khiến,câu kể)19.Q.Lời nói trực tiếp và gián tiếp20.R.Cụm từ (Cụm danh từ+động từ+tính từ+động từ nguyên mẫu+giới từ+phân từ+cụm từ độc lập)21.S.Đảo ngữ(not until,neither,nother,nor can,only,not only, hardly,when scarcely….when,no sucner…than)22.T.Câu trần thuật 1|Page Phụ lục: A.Tổng hợp các thì (12 Thì) B.Đông tư khiêm khuyêt (Can,could,may,…) C.Bang đông tư bât quy tăc D.So sánh (nhât,bằng,kém…) E1.Câu điêu kiên E2.84 câu trúc tiêng anh thông dụng F.Môt sô câu trúc thông dụng G.Mạo tư ( a,an,the,zero) H.Tính tư 10.I1.Trạng Tư-Phó Tư 11.I2.Giới tư 12.J.Câu tĩnh lược 13.K.Liên tư ( Tư nôi ) 14.L.Thán tư 15.M.Đại tư,câu quan hê,mênh đê (who,whom,which,that,where,such as,when,till,untill,while,as,as soon as,though,wherever…) 16.N.Đại danh tư (sở hữu ) 17.O.Câu bi đông 18.P.Câu (thanh lâp câu,câu hoi đuôi,câu cam thán,câu khiên,câu kê) 19.Q.Lời nói trực tiêp va gián tiêp 20.R.Cụm tư (Cụm danh tư+đông tư+tnh tư+đông tư nguyên mâu+giới tư+phân tư+cụm tư đôc lâp) 21.S.Đao ngữ (not until,neither,nother,nor can,only,not only, hardly,when scarcely….when,no sucner…than) 22.T.Câu trân thuât A.TỔNG HỢP CÁC THI 2|Page THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG  (Khẳng định): S + Vs/es + O  (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O  (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE  (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O  (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O  (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O Từ nhận biết: - generally, frequently,ever; seldom; rarely; – Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never; – Everyday, every week/month/year…, on Mondays, Tuesdays, … , Sundays – Once/twice / three times… a week/month/year …; – Every two weeks, every three months (a quarter) – Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often Cách dùng: 3|Page Thì đơn diễn tả chân lý , thật hiển nhiên Ví dụ: The sun ries in the East Tom comes from England Thì đơn diễn tả thói quen , hành động xảy thường xuyên Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle I get up early every morning Lưu ý : ta thêm "es" sau động từ tận : O, S, X, CH, SH Thì đơn diễn tả lực người Ví dụ: He plays badminton very well Thì đơn diễn tả kế hoạch xếp trước tương lai thời khoá biểu , đặc biệt dùng với động từ di chuyển VD: The train leaves at 7.00 am in the morning Cách thêm “s,es” vào động từ thể khẳng định đơn: -Khi chủ ngữ "I / You / We / They chủ ngữ số nhiều khác” giữ nguyên đơng từ câu nghi vấn,phủ định dùng trợ đông từ “do” -khi chủ ngữ "He / She / It chủ ngữ số khác" thêm "s" "es" sau đông từ câu nghi vấn,phủ định dùng trợ đơng từ “does” Với đông từ tân cùng "o,x, ch, z, s, sh" ta thêm "es" vào sau, đơng từ khác thêm “s” Khi đơng từ tân cùng "y" đổi "y" thành "i" thêm "es" vào sau đông từ Cách phát âm s,es: /iz/: đông từ kết thúc đuôi: ce, x, z, sh, ch, s, ge /s/:các đông từ kết thúc t, p, f, k, th /z/:khơng có hai trường hợp Thì đơn tiếp diễn - Present Continuous Công thức  Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O  Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O  Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O  Be g Từ nhận biết: 4|Page Now, right now, at present, at the moment, at this time; immediately Cách chia: a Nếu động từ có E câm cuối , ta bỏ E thêm ING: work – working drink – drinking b Nếu động từ cuối có phụ âm, trước phụ âm mà có nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm thêm ING: cut – cutting run – running c Nếu động từ có IE cuối , ta đổi IE thành Y thêm ING tie – tying die – dying lie – lying Cách dùng tiếp diễn  Chỉ việc xảy lúc nói chuyện/hiện hành Ex: The children are playing football now Thì thường sau câu đề nghị, mệnh lệnh Ex: Look! the child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room  -Đang xảy thời điểm nói VD: I’m doing my homework at this time  Thì diễn tả hành động xảy lặp lặp lại dùng với phó từ ALWAYS : Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember  Thì dùng để diễn tả hành động xảy ( tương lai gần) Ex: He is coming tomrow VD: I’m going to the cinema tomorrow evening Lưu ý : Khơng dùng với động từ nhận thức chi giác :  5|Page to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love hate, realize, seem, remmber, forget,love, Ex: I am tired now She wants to go for a walk at the moment Do you understand your lesson? Thì hồn thành - Present Perfect  Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O  Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O  Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O ?  - Nhóm chủ ngữ số nhiều bao gồm đại từ nhân xưng I/ we/ you/ they hay (cụm) danh từ số nhiều the children với trợ động từ have Trợ động từ have có dạng viết tắt ’ve - Nhóm chủ ngữ số bao gồm đại từ nhân xưng he/ she/ it (cụm) danh từ số hay khơng đếm the child với trợ động từ has Trợ động từ has có dạng viết tắt ’s Từ nhận biết:not yet,before just; recently; lately; ever; never; already; yet; since; for; so far; until now; up to now; up to present Cách dùng: - Xảy khứ, kết liên quan đến ( Nhấn mạnh đến kết hành động) VD: We have played soccer since we were children -Diễn tả hành động xảy ra, chưa xảy thời điểm không xác định khứ VD: She has been in China for a long time Thì hồn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ Một hành động vừa thực xong so với Ví dụ: She has just gone to the market Thì hồn thành dùng với i since for Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian Thì hoàn thành tiếp diễn - Present Perfect Continuous  Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O  Phủ định: S+ Hasn’t/ Haven’t+ been+ V-ing + O  Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been+ V-ing + O? 6|Page Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far Cách dùng: Thì hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ tiếp tục tới (nhấn mạnh tính lien tục,có thể tiếp tục tới tương lai) Ví dụ: I have been waiting for you for nearly three hours THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN - Simple Past VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG  (Khẳng định): S + S + V_ed/V2 (côt bảng Đông từ bất quy tắc.) + O  (Phủ định): S + DID+ NOT + V + O  (Nghi vấn): DID + S+ V+ O ? VỚI TOBE  (Khẳng định): S + WAS/WERE + O  (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + O  (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ O ? Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night the day before yesterday; ago(two days ago, three months ago, long long ago…) last; in + mốc thời gian khứ – In the past, in those days, … a Nếu động từ có E câm cuối, ta bỏ E thêm -ING: invite – invited smile – smiled b Nếu động từ cuối có phụ âm, trước phụ âm mà có nguyên âm , ta phải gấp đôi phụ âm thêm ING: rub – rubbed stop – stopped 7|Page c Nếu động từ có kết thúc Y, ta đổi Y thành IE thêm ED study – studied carry – carried 4.2.3: Có quy tắc (Irregular verbs) (Xem Phần B Ở DƯỚI – Bảng động từ bất quy tắc.) Cách dùng: -Thì khứ đơn diễn tả hành động xảy kết thúc khứ với thời gian xác định Vd: I came home at o’clock last night -Xảy chấm dứt hốn tồn khứ Ví dụ: The students came to see me yesterday -Nhiều hành động xảy liên tiếp khứ Vd: yesterday,I watched TV then Went out -Trong câu điều kiện loại If I were a bird, I would be very happy (Nếu chim, hạnh phúc.) người nói : my mother khơng để mà phải đổi thành đại từ, mẹ phụ nữ - chủ từ nên đổi thành she You : bạn => người nghe : me 107 | P a g e Cuối ta có : My mother said to me she would give me a present Các em xem bảng đại từ Chủ từ Túc từ Bảng đại từ Của I Me My Tôi You You Your Bạn, bạn She Her Her Cô ấy, He Him His Anh We Us Our Chúng tơi, It It Its Nó They Them Their Họ, chúng Nghĩa Câu tường thuật - tập 2)Thay đổi thời gian: Now => then Tomorrow => the next day / the following day Next => the next Yesterday => the day before / the previous day Ago => before Last + thời điểm => the + thời điểm before 3)Thay đổi nơi chốn: Here => there This => that These => those 4)Thay đổi thì: - - động từ dẫn câu gián tiếp thì động từ câu gián tiếp không thay đổi so với câu trực tiếp) Nếu động từ tường thuật bên dấu ngoặc khứ thuật lại lời nói ngoặc ta phải giảm Thơng thường lớp học sách em dạy thì phải giảm thành gì, ví dụ giảm thành khứ Tuy nhiên cách có hạn chế phải học thuộc cơng thức giảm thành gì, chưa 108 | P a g e kể gặp câu khơng biết gọi thì em ! sau Thầy cho em cách giảm theo cơng thức nhất, khơng cần biết tên Giảm lấy động từ gần chủ từ giảm xuống cột Ví dụ cột giảm thành cột 2, ( khơng phải động từ bất qui tắc thêm ed), cột giảm thành cột ( riêng cột khơng đứng nên phải thêm had phía trước ) Thì Lời nói trực tiếp -> Thì Lời nói gián tiếp - Hiên đơn ( S + Vs/es ) -> Quá khứ đơn S + Vqk - Hiên tiếp diễn ( S + is/am/are + V_ing ) -> Quá khứ tiếp diễn ( S + was/were + V_ing ) - Hiên hoàn thành - ( S + has/ have + PII ) -> Quá khứ hoàn thành ( S + had + PII ) - Quá khứ đơn S + Vqk -> Quá khứ hoàn thành ( S + had + PII ) - Is/am/are going to -> Was/were going to - Can/may/must -> Could/might/had to - Must -> Had to - Will -> Would Ví dụ: she is => she was She goes => she went ( cột go went ) She went => she had gone ( gone cột nên phải thêm had vào phía trước gone ) She will be => she would be ( cần lấy động từ gần chủ từ will để giảm khơng lấy be ) Lưu ý: Các trường hợp sau khơng giảm thì: - Chân lý, thật - Trong câu có năm xác định - Thì q khứ hồn thành - Câu thuộc cấu trúc giảm ( Sau: as if, as though, if only, wish, it's high time, would rather, câu điều kiện loại 2, ) Tóm lại : 109 | P a g e Trên thay đổi mà tất mẫu mà bạn học sau áp dụng (CONTINUTE_TẬP 2) ... tương lai, trước việc khác bắt đầu 12 | P a g e Ví dụ: I will have lived in this city for 10 years by the end of this year She will have arrived in Paris, before you start CHỦ TỪ + WILL + HAVE... tiếp tục Ví dụ: By next summer we will have been studying for five years in this school I will have been living in this city for 12 years in 2008 -Thì tương lai hồn thành tiếp diễn nhấn mạnh... ý: • Khi thêm “er” nhân đơi phụ âm cuối trước nguyên âm.Ví dụ: hot –> hotter fat –> fatter thin –> thinner 30 | P a g e fit –> fitter • Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc “et, ow, le, er,y”
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bí kíp tiếng anh_Tập 1, Tổng hợp bí kíp tiếng anh_Tập 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn