Đề thi qua trình môn giáo dục học

6 49 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:31

thực thể xã hội C Là phận tự nhiên D Khâu tiến hóa cao tự nhiên Câu 29: Tự giáo dục cá nhân tiến hành: A Bên xã hội B Dựa chuẩn mực quan hệ xã hội C Cá nhân phải ý thức vấn đề D Cả B, C Câu 30: Sự phát triển nhân cách bao gồm phát triển mặt cụ thể sau: A Nhận thức, tình cảm, hành vi B Sức khỏe, tinh thần, hoạt động xã hội C Phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn D Thể chất, tâm lý, xã hội Trang 3/3 – Đề số ĐỀ THI QUÁ TRÌNH MƠN GIÁO DỤC HỌCĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 30 phút Sinh viên không sử dụng tài liệu Câu 1: Giáo dục phương thức tái sản xuất sức lao động xã hội, làm cho sản xuất phát triển thể tính chất chất giáo dục? A Giáo dục mang tính phổ biến B Giáo dục mang tính lịch sử C Giáo dục mang tính giai cấp D Giáo dục mang tính vĩnh Câu 2: Cơ sở tiền đề cho hình thành phát triển nhân cách cá nhân là: A Giáo dục B Hoạt động cá nhân C Môi trường sống D Bẩm sinh – di truyền Câu 3: Sức mạnh tổng hợp dân tộc là: A Bồi dưỡng nhân tài B Đào tạo nhân lực C Nâng cao dân trí D Cả A, B, C Câu 4: Để thực mục đích nâng cao dân trí cần: A Nâng cao hiểu biết cho học sinh B Nâng cao trình độ học vấn cho học sinh C Phát triển lực nhận thức cho học sinh D Coi giáo dục nghiệp suốt đời Câu 5: Đối tượng nghiên cứu giáo dục học là: A Nhân cách B Hoạt động Giáo dục C Quá trình Giáo dục D Con người Câu 6: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chất người: A Tổng hòa mối quan hệ xã hội B Vừa thực thể tự nhiên vừa thực thể xã hội C Là phận tự nhiên D Khâu tiến hóa cao tự nhiên Câu 7: Mục đích giáo dục thể cụ thể môn học, học xét cấp độ: A Cấp độ hệ thống giáo dục quốc dân B Cấp độ xã hội C Cấp độ chuyên biệt D Cấp độ nhà trường Câu 8: Bản chất giáo dục thể tính chất: A Có tính giai cấp, lịch sử, tính phổ biến, vĩnh B Có tính phức tạp, lâu dài C Có tính giai cấp, lịch sử, phức tạp, lâu dài D Có tính phổ biến, vĩnh Câu 9: Cá nhân tự học thông qua hướng dẫn giáo viên phương tiện truyền thông gọi là: A Tự học độc lập B Hoạt động học C Tự học có hướng dẫn trực tiếp D Tự học có hướng dẫn từ xa Câu 10: Ở đâu có người, có giáo dục phản ánh: A Giáo dục mang tính lịch sử B Giáo dục mang tính vĩnh C Giáo dục mang tính phổ biến D Cả A, B, C sai Câu 11: “Khi xã hội lồi người thay đổi phát triển giáo dục thay đổi phát triển theo” phản ánh giáo dục mang tính: A Phổ biến B Vĩnh C Giai cấp D Lịch sử Câu 12: Các giá trị tư tưởng nhân cách gồm: A Niềm tin, sở thích, thái độ, lựa chọn giá trị vật chất, tinh thần Trang – Đề số B Lương tâm, lòng nhân ái, tính trung thực, tính kỷ luật C Lý tưởng, niềm tin hòa bình, dân chủ, độc lập, tự D Học vấn nghề nghiệp, tình yêu, tài Câu 13: Nội dung giáo dục nhà trường cần phải phản ánh diễn biến sống nội dung nguyên lý: A Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất B Học đôi với hành C Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội D Lý luận gắn liền với thực tiễn Câu 14: Nâng cao dân trí hiểu nhất: A Cả A, B, C B Nâng cao trình độ hiểu biết cho học sinh C Phát triển lực nhận thức cho học sinh D Nâng cao trình độ học vấn cho học sinh Câu 15: Đường lối, phương châm giáo dục Đảng nhà trường Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: A Giáo dục hệ trẻ, đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân B Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài C Học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội D Cả A, B, C Câu 16: Nhóm phương pháp hình thành ý thức cá nhân hoạt động giáo dục gồm phương pháp: A Đàm thoại, giảng giải, kể chuyện, nêu gương B Giao việc, tập luyện, rèn luyện C Rèn luyện, kể chuyện, nêu gương D Đàm thoại, khen thưởng, trách phạt Câu 17: Tôn trọng nhân cách người giáo dục là: A Coi người giáo dục khách thể trình giáo dục B Yêu cầu cao người giáo dục C Đưa yêu cầu hợp lý người giáo dục D Cả A, B, C Câu 18: Giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp là: A Công tác chuyên biệt nhà giáo dục tiến hành nhằm bồi dưỡng cho người giáo dục phẩm chất, quan điểm, ý chí, đạo đức hành vi định B Quá trình hình thành người phát triển tồn diện ảnh hưởng tác động hệ thống quan giáo dục chuyên nghiệp C Quá trình bồi dưỡng, truyền thụ cho học sinh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cách vận dụng tri thức vào sống D Q trình cá nhân tiến hành hành động có ý thức nhằm điều chỉnh thân cho phù hợp với yêu cầu xã hội Câu 19: Khi “Con người tiến hành hoạt động cách có mục đích, có ý thức” đề cập người với tư cách: A Chủ thể B Cá nhân C Cá thể D Nhân cách Câu 20: Các phát biểu giáo dục lại đúng, ngoại trừ: A Thực công tác giáo dục lại khó khăn giáo dục ban đầu B Giáo dục lại trình xây dựng lại nhân cách hình thành khơng chuẩn Trang – Đề số C Giáo dục lại trình làm tổn thương đến thể chất tinh thần người mắc sai lầm sống D Giáo dục lại đồng nghĩa với cải tạo Câu 21: Sự giàu có quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào: A Trình độ dân trí người lao động B Đội ngũ chuyên gia C Nguồn tài nguyên thiên nhiên D Bình quân thu nhập đầu người Câu 22: “Giáo dục nhà trường không giúp học sinh nắm vững kiến thức mà biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành kỹ năng, kỹ xảo” thể giáo dục phải tuân thủ theo nguyên lý: A Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội B Học đôi với hành C Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất D Lý luận gắn liền với thực tiễn Câu 23: Khi “được xem xét bình diện đại diện cho lồi” người coi là: A Cá thể B Nhân cách C Chủ thể D Cá nhân Câu 24: Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động hình thành kinh nghiệm ứng xử hoạt động giáo dục gồm: A Rèn luyện, kể chuyện, nêu gương B Đàm thoại, giảng giải, kể chuyện, nêu gương C Đàm thoại, khen thưởng, trách phạt D Giao việc, tập luyện, rèn luyện Câu 25: Công tác đào tạo nhân tài đôi với việc: A Đãi ngộ nhận tài B Trọng dụng nhân tài C Thu hút sử dụng nhân tài hợp lý D Cả A, B, C Câu 26: Quá trình bồi dưỡng, truyền thụ cho học sinh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp trình: A Huấn luyện B Giáo dục C Giáo dưỡng D Dạy học Câu 27: Con vua lại làm vua – Con sãi chùa quét đa, khẳng định vai trò yếu tố phát triển nhân cách: A Bẩm sinh – di truyền B Hoạt động cá nhân C Môi trường sống D Giáo dục Câu 28: Nhóm phương pháp kích thích hoạt động điều chỉnh hành vi ứng xử người giáo dục bao gồm: A Phương pháp đàm thoại nêu gương B Phương pháp giảng giải giao việc C Phương pháp luyện tập rèn luyện D Phương pháp khen thưởng trách phạt Câu 29: Có cơng mài sắt có ngày nên kim vai trò yếu tố hình thành phát triển nhân cách cá nhân: A Bẩm sinh – di truyền B Giáo dục C Hoạt động cá nhân D Môi trường sống Câu 30: Gần mực đen – Gần đèn rạng ảnh hưởng yếu tố tới hình thành phát triển nhân cách: A Giáo dục B Hoạt động cá nhân C Môi trường sống D Bẩm sinh – di truyền Trang – Đề số ... trọng nhân cách người giáo dục là: A Coi người giáo dục khách thể trình giáo dục B Yêu cầu cao người giáo dục C Đưa yêu cầu hợp lý người giáo dục D Cả A, B, C Câu 18: Giáo dục hiểu theo nghĩa hẹp... học sinh B Nâng cao trình độ học vấn cho học sinh C Phát triển lực nhận thức cho học sinh D Coi giáo dục nghiệp suốt đời Câu 5: Đối tượng nghiên cứu giáo dục học là: A Nhân cách B Hoạt động Giáo. .. triển thể tính chất chất giáo dục? A Giáo dục mang tính phổ biến B Giáo dục mang tính lịch sử C Giáo dục mang tính giai cấp D Giáo dục mang tính vĩnh Câu 2: Cơ sở tiền đề cho hình thành phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi qua trình môn giáo dục học, Đề thi qua trình môn giáo dục học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn