Tuyển tập các dạng bài tập vật lý ôn thi PTTH QG 2019

65 96 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:08

Nhằm giúp các em ôn thi TN THQG 2019 đạt kết quả tốt, chúng tôi biên soạn tài liệu Tuyển tập các dạng bài tập vật lý ôn thi PTTH QG 2019 để các em ôn luyện có hệ thống theo định hướng của bộ GDĐT, Chúc các em thi tốt GV: Võ Thanh Huy ÔN TẬP THQG CƠ HỌC 1.CƠ HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 1: Một chất điểm thực dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s biên độ A = 1m Tại thời điểm chất điểm qua vị trí cân vận tốc có độ lớn A 0,5m/s B 1m/s C 2m/s D 3m/s Câu 2: Một vật dao động điều hồ vật có li độ x = 3cm vận tốc v = 40cm/s, vật qua vị trí cân vật có vận tốc v2 = 50cm Li độ vật có vận tốc v3 = 30cm/s A 4cm B ± 4cm C 16cm D 2cm π π Câu 3: Phương trình dao động vật dao động điều hồ có dạng x = 6cos(10 t + )(cm) Li độ vật pha dao động bằng(-600) A -3cm B 3cm C 4,24cm D - 4,24cm Câu 4: Một vật dao động điều hoà, thời gian phút vật thực 30 dao động Chu kì dao động vật A 2s B 30s C 0,5s D 1s π π Câu 5: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động x = 5cos(2 t + /3)(cm) Vận tốc vật có li độ x = 3cm A 25,12cm/s 2.CON LẮC LÒ XO B ± 25,12cm/s C ± 12,56cm/s D 12,56cm/s Câu 1: Một CLLX thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 0,5 kg Lò xo có độ cứng k = 0,5 N/m dao động điều hòa Khi vận tốc vật 200 cm/s gia tốc m/s2 Biên độ dao động vật A 20 m B 16 m C m D m Câu 2: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa Vận tốc vật ≈ qua vị trí cân 10π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 10 Độ cứng lò xo A 625 N/m B 160 N/m C 16 N/m D 25 N/m Câu 3: Treo vật có khối lượng kg vào lò xo có độ cứng k = 98 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân bằng, phía cách vị trí cân cm thả Gia tốc cực đại dao động điều hòa vật A 0,05 m/s2 B 0,1 m/s2 C 2,45 m/s2 D 4,9 m/s2 Câu 4: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,2 kg lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ A = cm Tính vận tốc vật qua vị trí lần động A v = m/s B v = 1,8 m/s C v = 0,3 m/s D v = 0,18 m/s Câu 5: Gắn cầu có khối lượng m vào lò xo, hệ dao động với chu kì T = 0,6 s Thay cầu cầu khác có khối lượng m2 hệ dao động với chu kì T = 0,8 s Chu kì dao động hệ gồm hai cầu gắn vào lò xo A s B s C s D s 3.CON LẮC ĐƠN Câu Nếu gia tốc trọng trường giảm 4,5 lần, độ dài sợi dây lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hòa lắc đơn tăng hay giảm lần? A Giảm lần B Tăng lên lần C Tăng lên 1,5 lần D Giảm 1,5 lần Câu Viết biểu thức lắc đơn biết góc lệch cực đại α o dây treo A mgl (1– cos αo) B mglαo C mgl D mgl (1 + cos αo) Câu Cho lắc đơn dài l = m, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s² Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc αo = 60° thả nhẹ Bỏ qua ma sát Tốc độ vật qua vị trí có li độ góc α = 30° A 2,71m/s B 7,32 m/s C 7,12 cm/s D 2,17 m/s Câu Một lắc đơn có chiều dài l = m kéo khỏi vị trí cân góc αo = 5° so với phương thẳng đứng thả nhẹ cho vật dao động Cho g = π² = 10 m/s² Tốc độ lắc đến vị trí cân có giá trị A 0,028m/s B 0,087m/s C 0,278m/s D 15,8m/s GV: Võ Thanh Huy Câu Một lắc đơn có chu kì dao động T = 2s nơi có g = 10 m/s² Biên độ góc dao động 6° Vận tốc lắc vị trí có li độ góc 3° có độ lớn A 28,7cm/s B 27,8cm/s C 25m/s D 22,2m/s 4.TỔNG HỢP DAO ĐỘNG Câu Hai vật dao động điều hòa có biên độ tần số dọc theo đường thẳng Biết chúng gặp chuyển động ngược chiều li độ nửa biên độ Độ lệch pha hai dao động A π/3 rad B π/2 rad C 120° D 180° Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 8cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A 14cm B 2cm C 10cm D 17cm Câu Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x = 3cos(10πt + π/6) (cm) x2 = 7cos(10πt + 13π/6) (cm) Dao động tổng hợp có phương trình A x = 10cos (10πt + π/6) (cm) B x = 4cos (10πt + 7π/3) (cm) C x = 10cos (10πt – π/6) (cm) D x = 4cos (20πt + 5π/6) (cm) Câu Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình x = 5cos (4πt + π/3) cm x2 = 3cos (4πt + 4π/3) cm Phương trình dao động vật A x = 2cos (4πt + π/3) cm B x = 6cos (4πt – π/3) cm C x = 8cos (4πt + π/3) cm D x = 4cos (4πt – π/3)cm Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Biết phương trình dao động thứ x1 = 5cos(πt + π/6) cm phương trình dao động tổng hợp x = 3cos (πt + 7π/6) cm Phương trình dao động thứ hai A x2 = 2cos (πt + π/6) cm B x2 = 8cos(πt + π/6) cm C x2 = 8cos(πt + 7π/6) cm D x2 = 2cos(πt + 7π/6) cm 5.HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG Câu Một người xách xô nước đường, bước 50cm Chu kì dao động riêng nước xơ 1s Nước xơ sóng sánh mạnh người với vận tốc A 50cm/s B 100cm/s C 25cm/s D 75cm/s Câu Một người chở hai thùng nước phía sau xe đạp đạp xe đường bê tông Cứ 5m, đường có rãnh nhỏ Chu kì dao động riêng nước thùng 1s Đối với người đó, vận tốc khơng có lợi cho xe đạp A 18km/h B 15km/h C 10km/h D 5km/h Câu Một lắc đơn có chiều dài l treo toa tàu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray L = 12,5m Khi vận tốc đồn tàu 11,38m/s lắc dao động mạnh Cho g = 9,8 m/s² Chiều dài lắc đơn A 20 cm B 30cm C 25cm D 32cm Câu Cho lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật m = 1kg Treo lắc trần toa tầu phía trục bánh xe Chiều dài ray L = 12,5m Tàu chạy với vận tốc 54 km/h lắc dao động mạnh Độ cứng lò xo A 56,8N/m B 100N/m C 736N/m D 73,6N/m Câu Hai lò xo có độ cứng k 1, k2 mắc nối tiếp, đầu mắc vào trần toa xe lửa, đầu mang vật m = 1kg Khi xe lửa chuyển động với vận tốc 90km/h vật nặng dao động mạnh Biết chiều dài ray 12,5m, k1 = 200N/m, π² = 10 Coi chuyển động xe lửa thẳng Độ cứng k2 A 160N/m B 40N/m C 800N/m D 80N/m SÓNG CƠ 1.ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ Câu 1: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 27s Chu kì sóng biển A 2,45s B 2,8s C 2,7s D 3s Câu 2: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 120cm có sóng qua trước mặt 6s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 0,6m/s B 0,8m/s C 1,2m/s D 1,6m/s Câu 3: Tại điểm O mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz Từ điểm O có gợn sóng tròn lan rộng xa xung quanh Khoảng cách hai gợn sóng 20cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 20cm/s B 40cm/s C 80cm/s D 120cm/s Câu 4: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền khơng khí với tốc độ 340m/s, độ lệch pha sóng hai điểm M, N phương truyền sóng cách 50cm GV: Võ Thanh Huy 3π rad π rad 2π rad π rad A B C D Câu 5: Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s Hai điểm gần phương truyền sóng phải π cách khoảng để chúng có độ lệch pha A 11,6cm B 47,6cm C 23,3cm 2.GIAO THOA SÓNG CƠ /3 rad D 4,285m π Câu 1: Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm có phương trình dao động u A = uB = 5cos20 t(cm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1m/s Phương trình dao động tổng hợp điểm M mặt nước trung điểm AB π π π π π A uM = 10cos(20 t) (cm) B uM = 5cos(20 t - )(cm) C uM = 10cos(20 t- )(cm) D uM = 5cos(20 t + )(cm) π π π Câu 2: Trên mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động u A = uB = 2cos10 t(cm).Tốc độ truyền sóng 3m/s Phương trình dao động sóng M cách A, B khoảng d = 15cm; d2 = 20cm π 12 A u = 2cos π 12 π sin(10 t - π π 12 7π 12 )(cm) 7π B u = 4cos π 7π 12 cos(10 t - π 12 π )(cm) 7π C u = 4cos cos(10 t + )(cm) D u = cos sin(10 t )(cm) Câu 3: Tại hai điểm A, B mặt nước có hai nguồn dao động pha tần số f = 12Hz Tại điểm M cách nguồn A, B đoạn d = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A 24cm/s B 26cm/s C 28cm/s D 20cm/s Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz pha Tại điểm M mặt nước cách A, B khoảng d = 16cm, d2 = 20cm sóng có biên độ cực tiểu Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại Tốc độ truyền sóng mặt nước A 24cm/s B 20cm/s C 36cm/s D 48cm/s π Câu 5: Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động theo phương trình u = Acos100 t(mm) mặt thoáng thuỷ ngân, coi biên độ khơng đổi Xét phía đường trung trực AB ta thấy vân bậc k qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1cm vân bậc (k+5) tính chất dao động với vân bậc k qua điểm N có NA – NB = 30mm Tốc độ truyền sóng mặt thuỷ ngân A 10cm/s B 20cm/s C 30cm/s D 40cm/s 3.SÓNG DỪNG Câu 1: Trên sợi dây dài 1,5m, có sóng dừng tạo ra, ngồi đầu dây người ta thấy dây có điểm khơng dao động Biết tốc độ truyền sóng sợi dây 45m/s Tần số sóng A 45Hz B 60Hz C 75Hz D 90Hz Câu 2: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f = 85Hz Quan sát sóng dừng dây người ta thấy có bụng Tốc độ truyền sóng dây A 12cm/s B 24m/s C 24cm/s D 12m/s Câu 3: Một sợi dây dài 120cm đầu B cố định Đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Biết tốc độ truyền sóng v = 32m/s, đầu A nằm nút sóng dừng Số nút sóng dừng dây A B C D Câu 4: Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi mạng điện thành phố tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 18m/s B 20m/s C 24m/s D 28m/s Câu 5: Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm dây có A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút 4.SÓNG ÂM Câu 1: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần mức cường độ âm tăng 10 dB Khi cường độ âm tăng 100 lần mức cường độ âm tăng GV: Võ Thanh Huy A 20dB B 50dB C 100dB D 10000dB Câu 2: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 -5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I =10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 50dB B 60dB C 70dB D 80dB Câu 3: Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) khoảng NA = m, có mức cường độ âm L A = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 0,1 nW/m2 Cường độ âm A A 0,1nW/m2 B 0,1mW/m2 C 0,1W/m2 D 0,1GW/m2 Câu 4: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 20 dB Tỉ số cường độ âm chúng A 10 B 102 C 103 D 104 Câu 5: Một người gõ nhát búa đường ray cách 528m, người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ sớm 1,5s so với tiếng gõ nghe khơng khí Tốc độ âm khơng khí 330m/s Tốc độ âm đường ray A 5100m/s B 5280m/s C 5300m/s D 5400m/s ĐIỆN XOAY CHIỀU 1.ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẠI CƯƠNG Câu Một thiết bị điện chiều có giá trị định mức ghi thiết bị 110V Thiết bị phải chịu hiệu điện tối đa là: 2 A 110 V B 110V C 220V D 220 V Câu Một thiết bị điện xoay chiều có giá trị định mức ghi thiết bị 110V Thiết bị phải chịu hiệu điện tối đa là: 2 A 220 V B 220V C 110 V D 110V Câu Hiệu điện hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức: u =110 cos(100πt)V Hiệu điện hiệu dụng đoạn mạch là: 2 A 110V B 110 V C 220V D 220 V Câu Giá trị hiệu dụng hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 220 A 220 10 V B 220V C 110 cos(100π t)V là: V D 110 V Câu Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều có biểu thức i= cos(200πt + π/6) là: A 2A B A C A D A Câu Nhiệt lượng Q dòng điện có biểu thức i = 2cos120t(A) qua điện trở 10 Ω 0,5 phút là: A 1000 J B 600 J C 400 J D 200 J Câu Một cuộn dây có độ tự cảm L = 2/15π H R=12 Ω đặt vào hiẹu điện xoay chiều 100V vàtần số 60Hz Cường độ dòng điện chạy cuộn dây nhiệt lượng toả phút A 3A 15 KJ B 4A 12 KJ C 5A 18 KJ D 6A 24 KJ Câu Đặt hiệu điện u = U0 cosωt (V) vào hai đầu tụ điện C cường độ dòng điện chạy qua C là: U0 ωC A i = I0cos(ωt - π/2) (A) với I0 = B i= I0cos(ωt + π/2 )(A) với I0 =U0Cω U0 ωC C i = I0 cos(ω.t) (A) với I0 =U0Cω D i= I0cos(ωt + π/2) (A) với I0 = Câu Cho mạch điện xoay chiều chứa cuộn dây cảm L Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều u= U0cosωt cường độ dòng điện i mạch là: A i =U0cos(100πt − π/2)A B i =U0ωL cos(100πt − π/2)A C i =U0 /ωL cos(100πt − π/2)A D i =U0 /ωL cos(100πt)A GV: Võ Thanh Huy Câu 10 Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200cos100π t(V), cường độ dòng điện qua cuộn dây là: i= cos(100πt − π /3) (A) Hệ số tự cảm L cuộn dây có trị số A L = /π (H) 2.CỘNG HƯỞNG B L =1/π (H) C L = /2π (H) D L =2/π (H) ω Câu Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = sinωt (V) với không đổi vào hai đầu phần tử: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C dòng điện qua phần tử có giá trị hiệu dụng 50 mA Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử mắc nối tiếp tổng trở đoạn mạch A 300 Ω B 100 Ω Ω C 100 D 100 3Ω 150 cos100π t Câu 2Đặt điện áp u = (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 150 V Hệ số công suất đoạn mạch 2 A B 3 C D Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp điện áp xoay u = 220 sin ω t (V ) Biết R = 100Ω Khi ω thay đổi cơng suất tiêu thụ cực đại mạch chiều có biểu thức có giá trị là: A 484W B 242W C 440W D 220W Câu Mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C nối tiếp mắc vào đầu AB mạng điện xoay L= chiều ổn định Biết A 1000Hz H 40π C= 10 −5 F 4π ; B 2000Hz π rad Tần số f cần thiết để điện áp đầu uC uAB lệch pha C 50Hz D 60Hz là: f = 50 Hz Câu Mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C nối tiếp có điện áp ổn định, tần số L= H π , Biết hệ số công suất tiêu thụ mạch cực đại Điện dung C có giá trị: C= 10−4 F π A 3.BÀI TẬP R THAY ĐỒI C= B 10−3 F 3π C= C 2.10 −3 F π C= D 10 −4 F 2π Câu Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn u = U cos ωt mạch ổn định L, C không đổi; R biến trở Khi thay đổi R để cơng suất mạch đạt cực đại hệ số công suất đoạn mạch 2 A B C D Câu Đặt điện áp u=200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/π H Điều chỉnh biến trở để công suất toả nhiệt biến trở đạt cực đại, cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch GV: Võ Thanh Huy 2 A A B A C A D A u = U cos ωt Câu Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R = 20 Ω R = 80 Ω biến trở công suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R R công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R Các giá trị R R là: 2 A R = 50 Ω, R = 100 Ω B R = 40 Ω, R = 250 Ω 2 C R = 50 Ω, R = 200 Ω D R = 25 Ω, R = 100 Ω 2 Câu Đặt đầu mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C nối tiếp vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 100V, R biến đổi ta chọn giá trị R R R2 với R1 + R2 = 200Ω làm cho công suất mạch giống Cơng suất mạch lúc là: A P = 150W B P = 200W C P = 50W D P = 100W MẠCH LC 1.MẠCH LC ĐẠI CƯƠNG C = 2.10−6 F Câu Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện từ mạch 1,885.10−5 ( s) A cuộn cảm 2,09.106 ( s) B C = 0,1 µF L = 4,5.10−6 H 5,4.104 ( s) C 9,425( s) L = mH Chu kỳ dao động D Câu Mạch dao động điện từ LC có , mạch thu sóng điện từ có tần số A 31830,9 HZ B 15915,5 HZ C 603,292 HZ D 15,915 HZ L = 30 µH Câu Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm điện có điện dung C = 4,8 pF Mạch thu sóng điện từ có bước sóng A 22,6 m B 2,26 m C 226 m D 2260 m tụ L = 0, 25 µH Câu Mạch dao động gồm tụ điện C cuộn cảm π = 10 Tần số dao động riêng mạch f = 10 MHZ Cho A nF Điện dung tụ B 0,5 nF C nF D Nf Câu Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = 0, µF π = 3,14 Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Lấy Chu kỳ dao động điện từ riêng mạch 6, 28.10−5 s 12,56.10−5 s 6, 28.10 −4 s 1, 256.10−4 s A B C D 2.TÌM I, U, Q, P Câu Mạch dao động có tụ C=1000pF L=2,5µH Nếu hiệu điện cực đại đầu tụ 2,828V cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A 40mA B 0,4A C 0,2A D 20mA GV: Võ Thanh Huy Câu Một mạch dao động điện từ LC, thời điểm ban đầu điện tích tụ đạt cực đại Q = để tụ phóng hết điện tích 4μs Cho π2 = 10 Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch π π 2 10-9 C Thời gian π π A mA B mA C mA D mA Câu Mạch dao động lí tưởng LC, cường độ cực đại qua cuộn dây 36 mA Khi lượng điện trường lần lượng từ trường cường độ dòng điện qua cuộn dây A 18 mA B mA C 12 mA D mA Câu Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27 µH, điện trở Ω tụ điện 3000 pF Điện áp cực đại hai tụ điện V Để trì dao động cần cung cấp cho mạch công suất A 0,037 W B 112,5 kW C 1,39 mW D 335,4 W Câu Mạch dao động điện từ điều hòa LC gồm tụ điện C = 30 nF cuộn cảm L = 25 mH Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện 4,8 V cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A I = 3,72 mA B I = 4,28 mA C I = 5,20 mA D I = 6,34 mA 3.LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG µF Câu Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung Trong mạch có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch 2,5.10 −3 J 2,5.10 −2 J 2,5.10−4 J 2,5.10−1 J A B C D Cõu Một mạch dao động gồm tụ 4200pF cuộn cảm có độ tự cảm 275àH, điện trở 0,5 Hỏi phải cung cấp cho mạch công suất để trì dđ với hiệu điện cực đại tụ 6V A P = 513µW; B P = 2,15mW; C P = 1,34mW; D P = 137 µW Câu Mạch chọn sóng máy thu có L = 2.10 -6H, C =2.10- 10 F Điện trở R=0 Hiệu điện cực đại hai tụ 120mV Tổng lượng điện từ mạch A 144.10-14J B 24.10-12J C 288.10-4J D 24.10-12J Câu Hiệu điện cực đại hai tụ điện mạch dao động U = 12 V Điện dung tụ điện µF C= Năng lượng từ mạch dao động hiệu điện hai tụ điện U= 9V A 1,26.10-4J B 2,88.10-4 J C 1,62.10-4 J D 0,81.10-4 J Câu Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Trong mạch có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U Năng lượng điện từ mạch U 02 LC LC2 A B CU 02 C CL D 4.VIẾT BIỂU THỨC q, i, u Câu 1: Trong mạch dao động cường độ dòng điện mạch i = I0cos A q = q0cos ω t với q0 = ω π I0 ω B q = q0cos( I0 ω ω ω t+ ω π π t điện tích tụ : ) với q0 = ω ω I0 C q = q0cos( t - ) với q0 = D q = q0cos( t - ) với q0 = I0 Câu Mạch dao động tởng LC : C=2,5(àF), L=10-4(H) chọn lúc t=0 I max=40(mA) biểu thức điện tích hai cực tụ : A q=2.10-9sin(2.10-7t) B q=2.10 -9sin(2.10-7t+π/2) C q=2.10-9sin(2.10-7t-π/2) D KÕt khác Câu Mt mch dao ng iu hũa gồm cuộn cảm có L = H tụ điện có điện tích hai tụ biến thiên điều hòa theo phương trình q=5.10-5sin 200πt(C) Biểu thức cường độ dòng điện theo thời gian : ĐS: i = 3,14.10-2 cos 200πt (A) GV: Võ Thanh Huy C©u Một mạch dao động điện từ điều hòa gồm tụ điện có điện dung C=10-6 F cuộn cảm có hệ số tự cảm L Hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo phương trình u = 50 cos 1000t (V) Biểu thức cường độ dòng điện theo thời gian : ĐS: i = - 0,05sin 1000t (A) C©u Một mạch dao động điều hòa gồm cuộn cảm có L = H tụ điện có điện tích hai tụ biến thiên điều hòa theo phương trình q=5.10-5 sin 200πt(C) Biểu thức hiệu điện hai tụ điện : ĐS : u = 20 sin 200πt (V) TÁN SẮC ÁNH SÁNG Câu Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 8° Chiết suất thủy tinh làm lăng kính ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu tím n đ = 1,6444 nt = 1,6852 Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp, coi tia sáng, vào mặt bên lănh kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia ló màu đỏ màu tím A 0,75.10–3 rad B 0,57.10–3 rad C 5,7.10–3 rad D 7,5.10–3 rad Câu Một thấu kính thủy tinh, có hai mặt cầu lồi giống nhau, bán kính mặt 20cm Chiết suất thấu kính tia đỏ n đ = 1,50 tia tím n t = 1,54 Khoảng cách tiêu điểm tia đỏ tiêu điểm tia tím bao nhiêu? A 1,60cm B 1,49cm C 1,25cm D 2,45cm Câu Bước sóng xạ da cam chân khơng 600nm tần số xạ A 5.1012Hz B 5.1013Hz C 5.1014Hz D 5.1015Hz Câu Bước sóng ánh sáng đơn sắc môi trường vật chất chiết suất n = 1,6 600nm Bước sóng nước chiết suất n’ = 4/3 A 459nm B 500nm C 720nm D 760nm Câu Góc chiết quang lăng kính 8° Chiếu tia sáng trắng vào mặt bên lăng kính, theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác lăng kính cách mặt phân giác đoạn 1,5m Chiết suất lăng kính tia đỏ n đ = 1,50 tia tím n t = 1,54 Độ rộng quang phổ liên tục quan sát A 7,0mm B 8,4mm C 6,5mm D 9,3mm GIAO THOA ÁNH SÁNG Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, có a = 1mm, D = 2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, người ta đo khoảng cách từ vân sáng đến vân sáng bậc 4,5mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc có giá trị A λ = 0,5625 μm B λ = 0,6000 μm C λ = 0,7778 μm D λ = 0,8125 μm Câu Trong thí nghiệm khe Iâng, ta có a = 0,5mm, D = 2m thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm Khoảng cách hai vân sáng nằm hai đầu 32mm Số vân sáng quan sát A 15 B 16 C 17 D 18 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, cho khoảng cách khe 1mm; E cách khe 2m Nguốn sáng S phát đồng thời xạ λ = 0,460 μm λ2 Vân sáng bậc λ1 trùng với vân sáng bậc λ2 Giá trị λ2 A 0,512μm B 0,586μm C 0,613μm D 0,620μm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách hai khe hẹp 3mm; khoảng cách từ hai khe đến 3m ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,64 μm Bề rộng trường giao thoa 12mm Số vân tối quan sát A 15 B 16 C 17 D 18 Câu Trong chân khơng, xạ có bước sóng 0,75μm Khi xạ truyền thủy tinh có chiết suất n = 1,5 bước sóng có giá trị A 0,65μm B 0,5μm C 0,70μm D 0,6μm HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN Câu Cơng êlectron khỏi vơnfram 4,5 eV Cần chiếu ánh sáng có bước sóng dài để gây tượng quang điện mặt lớp vônfram? GV: Võ Thanh Huy μm A 0,276 μm B 2,76 μm C 0,207 μm D 0,138 λ = 0,18 μm Câu Chiếu chùm xạ có bước sóng vào catốt tế bào quang điện Giới hạn λ o = 0,30 μm quang điện kim loại dùng làm catốt 9,85.105 m / s A Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện 7, 56.105 m / s B 8, 36.106 m / s C 6,54.106 m / s D 40 µA Câu Cường độ dòng quang điện bão hòa Số êlectron bị bứt khỏi catốt tế bào quang điện giây A 25.1013 B 25.1016 C 25.1019 D 25.1010 Câu Năng lượng phơtơn ứng với ánh sáng có bước sóng 768 nm A 1,62 eV B 16,2 eV C 1.62.10-2 eV D 2,6 eV Câu Cơng êlectron khỏi natri 2,5 eV Giới hạn quang điện natri là: 0, 497μm A 0, 497 mm B 0, 497 nm C 4,97μm D HẠT NHÂN 1.CÁU TẠO HẠT NHÂN – ĐỘ HỤT KHỐI-NĂNG LỰỢNG LIÊN KẾT Câu 1.Phát biểu sau sai nói hạt nhân nguyên tử? A Hạt nhân có ngun tử số Z chứa Z prơtơn B Số nuclôn số khối A hạt nhân C Số nơtrôn N hiệu số khối A số prơtơn Z D Hạt nhân trung hòa điện Câu 2.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo : A prôtôn, nơtron êlectron B nơtron êlectron C prôtôn, nơtron D prôtôn êlectron 210 Po 84 Câu Hạt nhân pơlơni có: A 84 prơton 210 nơtron B 84 prôton 126 nơtron C 84 nơtron 210 prôton D 84 nuclon 210 nơtron 23 11 Na Câu Nguyên tử gồm A 11 prôtôn 23 nơ trôn B 12 prôtôn 11 nơ trôn C 12 nơ trôn 23 nuclôn D 11 nuclôn 12 nơ trôn Câu Đơn vị khối lượng nguyên tử ( u ) có giá trị sau đây? A u = 1,66 10-24 kg B u = 1,66 10-27 kg -21 C u = 1,6 10 kg D u = 9,1.10-31 kg 2.PHĨNG XẠ: Câu Phóng xạ tượng hạt nhân A phát xạ điện từ B tự phát tia α, β, γ C tự phát tia phóng xạ biến thành hạt nhân khác D phóng tia phóng xạ, bị bắn phá hạt chuyển động nhanh Câu Phóng xạ khơng có thay đổi cấu tạo hạt nhân? A Phóng xạ α B Phóng xạ GV: Võ Thanh Huy C Phóng xạ D Phóng xạ Câu Trong q trình phóng xạ chất, số hạt nhân phóng xạ A giảm theo thời gian B giảm theo đường hypebol C không giảm D giảm theo quy luật hàm số mũ Câu Hãy chọn câu tia phóng xạ He A Tia α gồm hạt nhân nguyên tử λ B Tia γ thực chất sóng điện từ có dài C Tia β gồm electron có kí hiệu −1 e e - D Tia β gồm pơzitron có kí hiệu Câu Trong phóng xạ γ hạt nhân A tiến ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hồn B tiến hai so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn C lùi ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn D khơng thay đổi vị trí so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn 3.PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 37 A 37 17 Cl + Z X → n + 18 Ar Câu Phương trình phóng xạ: Trong Z, A là: A Z = 1, A = B Z = 2, A = C.Z = 1, A = D Z = 2, A = + 93 U + n→ ZA X + 41 Nb + 3n + β − 235 92 Câu Phương trình phản ứng : Trong Z , A : A Z = 58 ; A = 143 B Z = 44 ; A = 140 C Z = 58 ; A = 140 D Z = 58 ; A = 139 He 14 1 N → H Câu Cho phản ứng hạt nhân sau: + X+ Hạt nhân X hạt sau đây: 17 19 8O 10 Ne Li He A B C D 23 20 2 Na + p → Y + Ne 11 10 D+ D → X + p Câu Trong phản ứng hạt nhân: X Y là: α α α A Triti B Prôton C Triti đơtêri D triti 25 22 12 Mg + x → 11 Na + α Câu Xác định hạt x phản ứng sau : A proton B nơtron C electron D pozitron 4.NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN 27 30 α 13 Al + α →15 P + n Câu Cho phản ứng hạt nhân Biết khối lượng mAl = 26,97u ; m = 4,0015u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; mP = 29,97u 1uc2 = 931,5 MeV Bỏ qua động hạt tạo thành Năng lượng tối thiểu để phản ứng xảy A 5,804 MeV B 4,485 Mev C 6,707 MeV D 4,686 MeV 30 α + 27 13Al → 15P + n Câu Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng hạt nhân mα = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2 Năng lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? A Toả 4,275152MeV B Thu vào 2,67197MeV -13 C Toả 4,275152.10 J D Thu vào 2,67197.10-13J 10 GV: Võ Thanh Huy Điện áp hai đầu đoạn mạch A U = 50 ± 2,0 (V) B U = 50 ± 1,0 (V) C U = 50 ± 1,2 (V); D U = 50 ± 1,4 (V) Câu 5: Một học sinh dùng cân đồng hồ đếm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng khối lượng m = 100g ± 2% Gắn vật vào lò xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian dao động cho kết T = 2s ±1% Bỏ qua sai số π Sai số tương đối phép đo là: A 1% B 3% C 2% D 4% Câu Trong thực hành gia tốc trọng trường trái Đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài lắc đơn ℓ= (800 ±1) mm chu kì dao động T = (l,78 ± 0,02) s Lấy π = 3,14 Gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm A (9,75 ± 0,21) m/s2 B (l0,2 ± 0,24) m/s2 C (9,96 ± 0,21) m/s2 D (9,96 ± 0,24) m/s2 Câu 7: Bố trí thí nghiệm dùng lắc đơn để xác định gia tốc trọng trường Các số liệu đo sau: Lần đo Chiều dài dây treo Chu kỳ dao động Gia tốc trường 1,2 2,19 9,8776 0,9 1,90 9,8423 1,3 2,29 9,7866 Kết quả: Gia tốc trọng trường A g = 9,86 m/s2 ± ± 0,045 m/s2 B g = 9,79 m/s2  ± ± 0,0576 m/s2 C g = 9,76 m/s2 0,056 m/s2 D g = 9,84 m/s2  0,045 m/s2 Câu : Một học sinh làm thí nghiệm đo bước song ánh sáng thí nghiệm giao thoa qua khe Iâng Kết đo ghi vào bảng số liệu sau: ± Lần đo Trung bình Khoảng cách hai khe a=0,15 0,01mm D(m) L(mm) (Khoảng cách vân sáng liên tiếp) 0,40 9,12 0,43 9,21 0,42 9,20 0,41 9,01 0,43 9,07 Bỏ qua sai số dụng cụ Kết đo bước sóng học sinh là: ± ± ± ± A.0,68 0,05 (µm) B.0,65 0,06 (µm) C.0,68 0,06 (µm) D.0,65 0,05 (µm) Câu : Dùng thước có chia độ đến milimét đo lần khoảng cách d hai điểm A B cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết đo viết (1345± 2) A d = (1345± 3) (1,345± 0,001) mm B d = m (1,345± 0,0005) C d = mm D d = 5.TOÁN ĐỒ THỊ Câu 1: Cho đồ thị dao động điều hòa hình vẽ a) Phương trình dao động có dạng sau đây: A x = 10 cos(2 C x = 10 cos(2 π π t+ t+ π π ) cm B x = 10 cos(2 ) cm D x = 10 cos(2 m x(cm) π π π t- t+ b) Vận tốc cực đại gia tốc cực đại có giá trị sau đây: 51 10 0,5 ) cm 3π ) cm - 10 t(s) GV: Võ Thanh Huy A 20 C 20 π π (cm/s); 40 (cm/s); 80 π2 π cm/s2 B cm/s2 D π π (cm/s); π2 (cm/s); 160 cm/s2 π2 cm/s2 x(cm) Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị dao động hình vẽ Phương trình vận tốc vật là: A v = 64 C v = π π cos(4 cos(8 π π t+ π π t+ ) cm/s ) cm/s B v = 64 D v = π π cos(8 cos(8 π t- π π π t- ) cm/s 0,25 ) cm/s t(s) -8 Câu 3: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có đồ thị hình vẽ: Phương trình dao động tổng hợp chất điểm là: x = cos(2πt + 2π )cm A x = cos(2πt + 2π )cm x = cos(2πt − 2π )cm B π x = cos(2πt + )cm C Câu 4: Cho hai dao động điều hoà với li độ x1 x2 có đồ thị hình vẽ Tổng tốc độ hai dao động thời điểm có giá trị lớn là: A 100π cm/s D x (cm) x1 x2 B 280π cm/s t (10-1s) C 200π cm/s D 140π cm/s Câu 5: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện tức thời i1 i2 hai mạch biểu diễn hình vẽ Tổng điện tích hai tụ điện hai mạch thời điểm có giá trị lớn A µC π B µC π C µC π 52 D 10 µC π GV: Võ Thanh Huy SÓNG CƠ 1.ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ π Câu 1: Một sóng ngang mơ tả phương trình u = Acos (0,02x – 2t) x, y đo cm t đo s Bước sóng đo cm A 50 B 100 C 200 D Câu 2: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao lần 18 giây đo khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp 3(m) Tốc độ truyền sóng mặt biển là: A 0,5m/s B 1m/s C 2m/s D 1,5m/s λ Câu 3: Một sóng truyền mặt nước biển có bước sóng = 5m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động lệch pha 900 A 5m B 2,5m C 1,25m D 3,75m Câu 4: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với dây, tốc độ truyền sóng dây 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 28cm, người ta thấy M dao động lệch pha với A góc ∆ϕ π π = (k + /2) với k = 0, A 20cm ± 1,…Biết tần số f khoảng từ 22Hz đến 26Hz Bước sóng B 25cm C 40cm D 16cm với tốc độ v, bước sóng là: d u M = A cos ω( t + ) v Sóng truyền dọc theo trục Ox Phương trình sóng điểm M nằm phương Ox cách nguồn sóng khoảng d d u M = A sin ω( t − ) v A u O = A cos ωt Câu 5: Giả sử nguồn O có sóng dao động theo phương trình: λ λ B d u M = A cos(ωt + 2π ) λ d u M = A cos(ωt − 2π ) λ C D 2.GIAO THOA SĨNG CƠ Bài Hai nguồn sóng nước kết hợp, pha, biên độ sóng A = 2cm, giao thoa với mặt nước Coi biên độ sóng khơng đổi sóng lan truyền Trong vùng giao thoa, điểm mà hiệu đường từ hai nguồn phát sóng đến (2n +1) biên độ dao động tổng hợp là: 2cm 2cm A B C D 4cm Bài Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo u1 = 5cos 40πt(mm) u = 5cos(40 πt + π)(mm) phương thẳng đứng có phương trình Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 là: A B C 10 D 11 Bài Hai nguồn kết hợp A B giống mặt thoáng chất lỏng dao động với tần số 8Hz biên độ a = 1mm Bỏ qua mát lượng truyền sóng, vận tốc truyền sóng mặt thống 12(cm/s) Điểm M nằm mặt thoáng cách A B khoảng AM=17,0cm, BM = 16,25cm dao động với biên độ A 0cm B 1,0cm C 1,5cm D 2,0mm uA Bài Trên mặt thống chất lỏng có nguồn kết hợp A B , phương trình dao động A, B uB ω ω = sin t(cm) ; π = sin( t + )(cm) Tại O trung điểm AB sóng có biên độ: A Bằng B 2cm C 1cm D 0,5 cm Bài Tại hai điểm A, B mặt chất lỏng cách 15cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình u1 = acos(40πt) cm u2 = bcos(40πt + π) cm Tốc độ truyền sóng bề mặt chất lỏng 40cm/s Gọi E, F điểm đoạn AB cho AE = EF = FB Tìm số cực đại EF A 3.SĨNG DỪNG B C 53 D GV: Võ Thanh Huy Câu 1: Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định rung với bốn múi sóng bước sóng dây A 1m B 0,5m C 2m D 0,25m Câu 2: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền có tần số 50Hz, với tốc độ truyền sóng 20m/s Số bó sóng dây A 500 B 50 C D 10 Câu 3: Một sợi dây AB dài 1,25m căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động với tần số f Người ta đếm dây có ba nút sóng, kể hai nút hai đầu A, B Biết tốc độ truyền sóng dây 20m/s Tần số sóng A 8Hz B 16Hz C 12Hz D 24Hz Câu 4: Một dây thép AB dài 120cm căng ngang Nam châm điện đặt phía dây thép Cho dòng điện xoay chiều tần số f = 50Hz qua nam châm, ta thấy dây có sóng dừng với múi sóng Tốc độ truyền sóng dây A 30m/s B 60cm/s C 60m/s D 6m/s Câu 5: Khi có sóng dừng dây AB căng ngang thấy có nút dây, tần số sóng 42Hz Với dây AB tốc độ truyền sóng trên, muốn dây có nút tần số phải A 30Hz B 28Hz C 58,8Hz D 63Hz 4.SĨNG ÂM Bài Một tiếng còi ơtơ có mức cường độ âm 12B sẽ có cường độ âm lân tiếng nói thầm có mức cường độ âm 20dB A 24.103 B 106 C 1010 D 6.103 Bài Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M tai điểm N 40dB 80dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 40 lần C 1000 lần D lần Bài Trên đường phố có mức cường độ âm L = 70 dB, phòng đo mức cường độ âm L = 40dB Tỉ số I1/I2 A 300 B 10000 C 3000 D 1000 Bài Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian Giả sự hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm 80dB Tại điểm cách nguồn âm 1m mức cường độ âm bằng: A 100dB B 90dB C 110dB D 120dB Bài Mức cường độ âm nguồn S gây điểm M L, cho S tiến lại gần M đoạn 62m mức cường độ âm tăng thêm 7dB Khoảng cách tà S đến M là: A 112m B 210m C 209m D.42,9m 54 ĐIỆN XOAY CHIỀU 1.ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẠI CƯƠNG Câu Một điện trở 80Ω ghép nối tiếp với cuộn dây cảm có độ tự cảm 3/5π(H) Cường độ dòng điệnchạy qua mạch có biểu thức:i =2 cos(100πt -π/3)A hệ số cơng suất cơng suất tiêu thụ mạch A k = 0,8 640W B k = 0,8 320W C k = 0,5 400W D k = 0,8 160W Câu Cuộn dây có điện trở 50Ω có L=2/πH mắc nối tiếp với điện trở R= 100Ω Cường độ dòng điện chạy qua mạch là: i =4cos100πt (A) hệ số cơng suất cơng suất tiêu thụ toàn mạch là: A k = 0,6 400W B k = 0,6 800W C k = 0,4 1200W D k = 0,6 1200W Câu Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R =50Ω, cuộn dây cảm có L =1/π(H), tụ điện có C=103/15π(µF).Biểu thức hiệu điện hai đầu mạch là: u = 200cos(100πt +π/4) V hệ số cơng suất cơng suất tiêu thụ toànmạch là: 2 A k = /2và 200W B k = /2và 400W C k = 0,5 200W D k = /2và 100W Câu Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 60Ω, cuộn dây có điện trở 20Ω có L=1,6/π(H), tụ C = 10−4 /π(F) Hiệu điện hai đầu mạch u=120 cos(100πt-π/6)V cơng suất cuộn dây toàn mạch : A 86,4W 115,2W B 28,8W 115,2W, C 28,8W 86,4W D 57,6W 172,8W Câu Cho mạch điện nối tiếp có hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U AB = 200V, tần số dòng điện f=50Hz., R = 50 Ω , UR =100V, r=10 Ω Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 60 W B 120 W C 240 W D 360 W Câu Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC hiệu điện thế: u=127 cos(100πt +π/3)(V) Điện trở 50 Ω Công suất dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch nhận giá trị sau đây? A P = 80,65W B P = 20,16 W C P = 40,38 W D P = 10,08 W 2.CỘNG HƯỞNG Câu1: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200 cos 100πt (V) µF Ω dạng ; điện trở R = 100 ; C = 31,8 Cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Tìm L để mạch tiêu thụ cơng suất cực đại, tính giá trị cơng suất cực đại đó? L= A L= C (H); Pmax = 200 W 2π (H ); Pmax = 100 W 2π L= B (H); Pmax = 100 W π L= D Câu 2: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 100 3Ω (H); Pmax = 200 W π 50 / π(µF) ;C= ; độ tự cảm L thay đổi u = 200 cos 100πt (V) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định Để hệ số cơng suất ϕ cos A = độ tự cảm L bằng: π (H) B 2π (H) C 3π 55 (H) D π (H) Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết Z L = 300 Ω , ZC = 200 Ω , R biến trở u = 200 cos 100πt (V) Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có dạng cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại Điều chỉnh R để A Imax = 2A B Imax = A C Imax = Câu 4: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 100 3Ω A D Imax = 4A 50 / π(µF) ;C= ; độ tự cảm L thay đổi u = 200 cos 100πt (V) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định ϕ cos Để hệ số cơng suất 3/2 = độ tự cảm L bằng: π A (H) (H) π (H) B π (H) π (H) C π (H) π (H) Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết Z L = 300 Ω D , ZC = 200 2π Ω (H) π , R biến trở u = 200 cos 100πt (V) Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có dạng công suất đạt cực đại A Pmax = 200W B Pmax = 250W C Pmax = 100W D Pmax = 150W 3.BÀI TẬP R,f THAY ĐỒI Điều chỉnh R để π Câu 1: Cho mạch điện RLC nối tiếp Cuộn dây khơng cảm có L = 1,4/ (H) r = 30 µ Ω ; tụ có π C = 31,8 F R biến trở Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100 cos(100 t)(V) Giá trị R để công suất biến trở R cực đại? Giá trị cực đại bao nhiêu? A R = 50 C R = 75 Ω Ω ; PRmax = 62,5W B R = 25 ; PRmax = 45,5W D R = 50 Ω Ω ; PRmax = 65,2W ; PRmax = 625W π Câu 2: Cho mạch điện RLC nối tiếp Cuộn dây khơng cảm có L = 1,4/ (H) r = 30 µ Ω ; tụ có π C = 31,8 F R biến trở Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100 cos(100 t)(V) Giá trị R để công suất cuộn dây cực đại? Giá trị cực đại bao nhiêu? A R = Ω ; Pcdmax = 120W B R = Ω Ω Ω ; Pcdmax = 120W C R = ; Pcdmax = 100W D R = ; Pcdmax = 100W Câu 3(CĐ 2010): Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc π nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm H Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch A A B A C 2 A D A 56 π Câu 4: Cho mạch điện RLC nối tiếp Cuộn dây khơng cảm có L = 1,4/ (H) r = 30 µ Ω ; tụ có π C = 31,8 F R biến trở Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100 cos(100 t)(V) Giá trị R để công suất biến trở R cực đại? Giá trị cực đại bao nhiêu? Ω A R = 50 Ω C R = 75 ; PRmax = 62,5W B R = 25 ; PRmax = 45,5W D R = 50 Ω Ω ; PRmax = 65,2W ; PRmax = 625W π Câu 5: Cho mạch điện RLC nối tiếp Cuộn dây khơng cảm có L = 1,4/ (H) r = 30 µ Ω ; tụ có π C = 31,8 F R biến trở Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100 cos(100 t)(V) Giá trị R để công suất cuộn dây cực đại? Giá trị cực đại bao nhiêu? A R = Ω C R = ; Pcdmax = 120W Ω B R = ; Pcdmax = 100W D R = Ω Ω ; Pcdmax = 120W ; Pcdmax = 100W Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Cuộn dây gồm r = 20 Ω ; tụ có C biến đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 120 Pmax Tính Pmax ? A 120W B 144W C 164W Câu 7: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 100 L = 2/ (H); R = 80 π D 100W ;C= ; độ tự cảm L thay đổi Đặt u = 200 cos 100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định Ω π cos100 t(V) Điều chỉnh C để 50 / π(µF) Ω Ω Điều chỉnh L để Z = 100 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 100V B 200V C 100 V D 150V −3 10 F 12 3π Câu 8: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C = 100 Ω mắc nối tiếp với điện trở R = , mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Để điện áp hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện góc π/3 tần số dòng điện bằng: A 50 Hz B 25Hz C 50Hz D 60Hz Ω 3Ω 10 −3 3π Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R = 50 , ZL = 100 ,C= H Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số góc thay đổi Để cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc π π π/3 π tần số góc bằng: π A 200 (rad/s).B 50 (rad/s) C 120 (rad/s) D 100 (rad/s) 4.MÁY BIẾN ÁP 57 Câu 1.Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484V Bỏ qua hao phí máy Số vòng dây cuộn thứ cấp A 1100vòng B 2000vòng C 2200 vòng D 2500 vòng Câu 2.Một máy biến áp pha có số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2000 vòng 100 vòng Điện áp cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp 120V – 0,8A Bỏ qua mát điện điện áp hiệu dụng cơng suất mạch thứ cấp là: A 6V – 96W B 240V – 96W C 6V – 4,8W D 120V – 4,8W Câu 3.Cuộn thứ cấp máy biến có 1000vòng Từ thơng xoay chiều lõi biến có tần số 50Hz giá trị cực đại 0,5mWb Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp là: A 111V B 157V C 500V D 353,6V Câu Một máy biến có hiệu suất xấp xĩ 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến A làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần B làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần C máy hạ D máy tăng Câu Một máy biến có tỉ lệ số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp 10 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 10 V 5.TRUYỂN TẢI ĐIỆN NĂNG C 20 V D 20 V N1 N2 Câu 1.Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp = 10 Bỏ qua hao phí Ở cuộn thứ cấp cần cơng suất P = 11kW có cường độ hiệu dụng I = 100A điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp : A.U1 = 100 V B.U1 =200 V C.U1 = 110 V D.U1 =1100 V Câu 2.Người ta cần truyền công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5km Hiệu điện hiệu dụng cuộn thứ cấp máy tăng áp U =100kV Muốn độ giảm đường dây khơng q 1%U tiết diện đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Biết điện trở suất dây tải điện 1,7.10-8Ωm A.5,8(mm2)≤ S B 5,8(mm2)≤ S
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các dạng bài tập vật lý ôn thi PTTH QG 2019, Tuyển tập các dạng bài tập vật lý ôn thi PTTH QG 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn