Bài 4 CRUD Jdbctemplate

10 65 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 16:15

LAB4: CRUD VỚI JdbcTemplate MỤC TIÊU Kết thúc thực hành này, bạn có khả  Xây dựng trang web quản lý bảng CSDL sử dụng JdbcTemplate  Biết cách tổ chức phân chia thành phần DAO, Entity, cấu hình… MƠ TẢ Trong bạn phải xây dựng ứng dụng CRUD (quản l{ CSDL) hình sau: Hoạt động:     Chạy crud.htm hiển thị giao diện gồm form nhập lưới liệu chứa danh sách ghi Nhấp [Insert] thực thêm ghi vào CSDL Nhấp [Edit] hiển thị liệu ghi chọn lên form Nhấp [Update] thực cập nhật thông tin sửa đổi form vào CSDL Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB4: CRUD VỚI JdbcTemplate  Nhấp [Delete] thực ghi xem form hàng lưới khỏi CSDL  Nhấp [Clear] thực xóa trắng form nhập THỰC HIỆN Trong này, bạn phải tạo project có tổ chức sau:       Bước 1: Thư viện cấu hình project Bước 2: CSDL Bước 4: Tạo lớp DAO Entity Bước 5: Tạo giao diện Bước 6: Tạo Controller Bước 7: Chạy Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB4: CRUD VỚI JdbcTemplate Bước 1: Thư viện cấu hình project Thư viện Bên cạnh thư viện Thư viện cần thiết cho ứng dụng  SQLServerDriver o sqljdbc4.jar  JdbcTemplate o commons-dbcp.jar o spring-jdbc-3.2.1.RELEASE.jar o spring-tx-3.2.1.RELEASE.jar Cấu hình  Web.xml SpringMVCEmail index.jsp dispatcher org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet contextConfigLocation /WEB-INF/spring-config-*.xml 1 Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB4: CRUD VỚI JdbcTemplate dispatcher *.htm Cấu hình để Spring MVC nạp nhiều file cấu hình: spring-config-*.xml Dấu * đại diện cho nhóm ký tự bất kz Cụ thể mvc, gmail upload  spring-config-mvc.xml Declare a view resolver > Spring MVC Annotation > Where to find component >  Khai báo bean InternalResourceViewResolver để xử lý view  Chỉ rõ package tìm kiếm component com.lycato  Chỉ rõ ứng dụng Spring phép sử dụng annotation  spring-config-jdbc.xml Trong file cấu hình bạn phải khai báo bean  BasicDataSource: bean cấu hình thơng số kết nối CSDL  JdbcTemplate: bean khai báo đến làm việc với CSDL tiêm vào sử dụng sau ứng dụng Bước 2: CSDL Hình: CSDL Seminar chứa bảng Forums Bước 4: Tạo lớp mô tả truy xuất liệu Lớp mô tả liệu (Entity) Lớp mô tả cấu trúc bảng Mục đích để chứa ghi liệu thao tác với CSDL Nó kết nối với trường form để hiển thị liệu đọc cho người dùng xem package com.lycato.entity; public class Forum { private Integer id; private String name, description; public Integer getId() { return id; } public void setId(Integer id) { this.id = id; } Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB4: CRUD VỚI JdbcTemplate public String getName() { return name; } public void setName(String name) { this.name = name; } public String getDescription() { return description; } public void setDescription(String description) { this.description = description; } } Lớp truy xuất liệu (DAO) Lớp chứa phương thức thao tác liệu (thêm, sửa, xóa) truy vấn liệu     Insert(): thêm Update(): sửa Delete(): xóa getXyz(): truy vấn Lớp thích @Repository để tiêm vào CrudController ứng dụng @Autowire để sử dụng sau package com.lycato.dao; import java.io.Serializable; import java.util.List; import import import import import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper; org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate; org.springframework.jdbc.core.RowMapper; org.springframework.stereotype.Repository; import com.lycato.entity.Forum; @Repository public class ForumDAO{ /** * Inject từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 CRUD Jdbctemplate , Bài 4 CRUD Jdbctemplate

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn