ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC

7 132 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 16:15

ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC KHÓA HỌC SPRING MVC Giới thiệu: Spring MVC framework sử dụng để xây dựng ứng dụng web theo mơ hình MVC Spring MVC giúp tạo ứng dụng web:  Nhanh chóng, đơn giản, dễ hiểu  Mạnh mẽ, ổn định, an toàn  Chạy môi trường: Windows, Linux, Unix, MacOS… Spring MVC phổ biến  Spring MVC công nghệ lập trình web phổ biến Java  Hội nhập: Spring MVC ứng dụng khắp nơi giới Vì biết Spring MVC cho hội tham gia dự án quốc tế  Hỗ trợ rộng khắp: Rất nhiều diễn đàn, cộng đồng lập trình viên Spring MVC lập giới, bạn cần vào web có chia sẻ hỗ trợ kịp thời Mục tiêu: Kết thúc khóa học sinh viên có khả năng:        Hiểu rõ kiến trúc tổ chức: thành phần nội công nghệ Hiểu rõ qui trình xử lý cơng nghệ: phối hợp thành phần Sử dụng thành thạo JdbcTemplate SimpleJdbcTemplate Tích hợp thành thạo Hibernate vào Spring để tăng tình hiệu ứng dụng Tích hợp Tiles Framework để xây dựng Template cho ứng dụng Spring Sử dụng thành thạo kỹ thuật lập trình giao diện: Spring Form Tag, EL, JSTL, CSS, JQuery Xây dựng ứng dụng web (bán hàng, diễn đàn, du lịch, thời trang…) với Spring MVC Công cụ môi trường     Cơng cụ lập trình: eClipse KELPER Hệ quản trị CSDL: SQL Server / MySQL Server Công cụ thiết kế Layout: Artister 4x Web Server: Tomcat 7x Yêu cầu:  Sinh viên phải thực test đầu vào đạt 50% trở lên tham gia khóa học Nội dung test gồm chủ đề sau: o HTML o CSS NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC o Java Thời lượng:  3.5 tháng  buổi/tuần  tiếng/buổi ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Sau đề cương chi tiết Khóa học chia làm phần gồm lý thuyết sở làm dự án:  Phần - Lý thuyết sở: nhằm trang bị kiến thức công nghệ  Phần - Làm dự án: ứng dụng công nghệ vào dự án web với mục đích để làm tiêu hóa kiến thức học tạo thư viện sở để tra cứa sau (lúc làm luận văn lúc làm) PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ SỞ Bài Tiêu đề Nội dung Spring MVC Framework     Giới thiệu Spring MVC Tạo project Spring MVC Tạo thành phần M, V, C Đóng gói triển khai Controller     Tổ chức Controller Khai báo Action Khai báo nhiều Action Tiếp nhận tham số Annotation Khám phá chi tiết annotation thường dùng Controller       Model & View @Controller @RequestMapping @ModelAttribute @Autowired @Transaction @SessionAttributes Khảo sát chi tiết kết Action     NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ void Map ModelAndView String TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC Spring Form  Khám phá thư viện thẻ danh cho giao diện Spring  Ứng dụng MVC để viết kỹ thuật lập trình web o Gửi email o Upload file o Gửi email có đính kèm file CSS  Selector & Filter o Selector o Selector khoanh vùng o Selector lọc theo thuộc tính o Các Selector giả  Các thuộc tính CSS  Xây dựng layout  Xây dựng menu  Xây dựng trang hàng hóa JQuery       Giao diện nâng cao Ajax  JQuery UI: o Tab o Dialog o Button o AutoComplete o Datepicker  Ajax: o JQuery Ajax o Spring phản hội: Text, Json, JavaScript Dependency Injection Nghiên cứu kỹ thuật lập trình Thư viện lõi pluggin Cú pháp viết mã Selector & Filter Các hàm sở Làm việc với form Làm việc với ảnh     Lớp lớp phụ thuộc Sử dụng Interface thay cho lớp phụ thuộc Truyền đối tượng thông qua Constructor Setter Sử dụng @Autowire Kỹ thuật lập trình tiền hậu xử lý yêu cầu đến với Action Giới thiệu cấu trúc Interceptor UTF8Intercapter: thiết lập utf-8 cho request response SecurityInterceptor: bảo vệ trang riêng tư RewriteIntercepter: rewrite url 10 Interceptor      11 Spring Validation  Định nghĩa Validator  Sử dụng Validator Controller NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC  Hiển thị lỗi View 12 JQuery Validation      13 Data Sharing Scopes Chia liệu thành phân ứng dụng Cú pháp mã kiểm lỗi JQuery Định nghĩa thơng báo lỗi Chỉ định vị trí hiển thị lỗi Quy luật kiểm lỗi JQuery Kiểm lỗi từ xa vơi luật remote (qua ajax)     Request Session Application Cookie Biểu thức EL Làm việc với scope variable (attribute) Làm việc với thuộc tính JavaBean Làm việc với phần tử tập hợp Làm việc với phần tử ánh xạ Bộ thư viện hàm fn: 14 EL (Expression Language)       15 JSTL (Java Standard Tag Library)  Bộ thư viện thẻ sở (Core)  Bộ thư viện thẻ định dạng (Format) 16 Làm việc với SQL Server  Tạo, quản lý, lưu, phục hội xóa CSDL  Khám phá CSDL SpringDB  Khám phá CSDL eStore1.0 sử khóa học project 17 Spring JDBC Template  Cấu hình thơng tin DataSource  Giới thiệu lớp JdbcTemplate  Thao tác truy vấn liệu với JdbcTemplate 18 Spring Simple JDBC Template     19 Hibernate  Cấu hình DataSource  Định nghĩa Entity  CRUD đơn giản với Hibernate 20 Hibernate nâng cao  Điều khiển Transaction  Các kỹ thuật truy vấn nâng cao o Truy vấn với tham số o Truy vấn phân trang o Truy vấn thực thể o Truy vấn số thuộc tính NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ SimpleJDBCTemplate RowMapper ParameterizedRowMapper Thao tác truy vấn liệu với SimpleJdbcTemplate TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC  Ngôn ngữ truy vấn HQL (Hibernate Query Language) 21 Tiles Framework & I18N  Tích hợp Tiles framework với Spring o Tạo trang mẫu dùng chung o Chuyển trang mẫu thành template với Tiles o Tạo trang áp dụng template  Thiết kế layout với Artisteer  Đa ngôn ngữ PHẦN II: LÀM DỰ ÁN Bài Chủ đề Nội dung 22 Tổ chức website         Xây dựng layout Tích hợp scripts cần thiết (jquery, pluggin) Phần rã layout thành module giao diện độc lập Tổ chức thừa kế để bổ sung phương thức dùng chung cho Controller kiểm soát security ứng dụng Bổ sung thư viện cần thiết Chuẩn bị CSDL Định nghĩa thực thể Cấu hình ứng dụng web CSDL 23 Trình bày hàng hóa  Viết mã cho module giao diện liên quan đến chủng loại, nhà cung cấp, tìm kiếm, hàng khuyến mãi…  Xây dựng trang web hiển thị hàng hóa  Phân trang trang web hàng hóa  Xây dựng trang chi tiết hàng hóa  Xây dựng module hiển thị o Hàng hóa xem o Hàng loại o Hàng nhà cung cấp o Hàng yêu thích o Hàng Khuyến mại o Hàng đặc biệt o Hàng  Hàng eBay 24 Giỏ hàng Sử dụng kỹ thuật ajax để thực nghiệp vụ giỏ hàng        NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ Chọn hàng (bỏ vào giỏ) Cập nhật thông tin giỏ hàng Quản lý giỏ hàng Cập nhật số lượng Xóa bớt Xóa Chuyển sang toán TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC 25 Thành viên        Đăng ký (+sử dụng recaptcha +send email) Đăng nhập Quên mật (+send mail) Kích hoạt tài khoản qua email Đổi mật Cập nhật thông tin tài khoản Đăng xuất 26 Đặt hàng quản lý đơn hàng     Đặt hàng (tạo hóa đơn mua hàng) Quản lý đơn hàng đặt Xem lại thông tin chi tiết đơn hàng Cho phép hủy đơn hàng chưa xử lý 27 Thông tin riêng tư  Các mặt hàng mua  Các mặt hàng yêu thích 28 Tích hợp tiện ích web Sử dụng Gmap để xây dựng trang liên hệ Sử dụng Gchart để vẽ biểu đồ bình chọn, thống kê doanh số Sử dụng ReCaptcha để ngăn chặn nhập liệu tự động Sử dụng eBay API để tích hợp hàng hóa eBay 29 Quản lý CSDL Quản lý liệu CSDL      30 Tổng hợp thống kê Hàng hóa Loại hàn Nhà cung cấp Khách hàng Đơn hàng… Thống kê hàng hóa kho hàng theo  Từng loại hàng  Từng nhà cung cấp Thống kê doanh số bán hàng theo 31 Phân quyền sử dụng        Từng mặt hàng Từng loại Từng nhà cung cấp Từng khách mua hàng Từng năm Từng quí Từng thàng      Quản lý tài khoản quản trị Đăng nhập Đăng xuất Đổi mật Quản lý vai trò NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC  Quản lý hành động  Phân quyền hành động theo vai trò NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ TRANG ... luận văn lúc làm) PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ SỞ Bài Tiêu đề Nội dung Spring MVC Framework     Giới thiệu Spring MVC Tạo project Spring MVC Tạo thành phần M, V, C Đóng gói triển khai Controller  ... HÀNH NỘI BỘ void Map ModelAndView String TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC Spring Form  Khám phá thư viện thẻ danh cho giao diện Spring  Ứng dụng MVC để viết kỹ thuật lập trình web o Gửi email o Upload... rewrite url 10 Interceptor      11 Spring Validation  Định nghĩa Validator  Sử dụng Validator Controller NHẤT NGHỆ - LƯU HÀNH NỘI BỘ TRANG ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC  Hiển thị lỗi View 12 JQuery Validation
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC, ĐỀ CƯƠNG SPRING MVC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn