Bài 5 Spring MVC security

12 76 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 16:15

LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate MỤC TIÊU Kết thúc thực hành này, bạn có khả  Xây dựng trang web cho phép khách web đăng ký thành viên trực truyến, sau sử dụng tài khoản đăng ký để đăng nhập sử dụng JdbcTemplate  Biết cách thông báo lỗi trùng mã đăng ký sai thơng tin đăng nhập sai MƠ TẢ Đăng ký trùng mã Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Đăng ký thành công Trang LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate Đăng nhập sai Đăng nhập Hoạt động:  Chạy register.htm hiển thị form đăng ký  Nhấp [Register] thực thêm thành viên vào CSDL Và o Thông báo lỗi đăng ký trùng mã o Chuyển sang trang đăng nhập login.htm đăng nhập thành công  Nhấp [Sign In] thực xác thực thông tin tài khoản Thông báo lỗi thành công tùy vào kết xác thực THỰC HIỆN Trong này, bạn phải tạo project có tổ chức sau: Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate       Bước 1: Thư viện cấu hình project Bước 2: CSDL Bước 4: Tạo lớp DAO Entity Bước 5: Tạo giao diện Bước 6: Tạo Controller Bước 7: Chạy Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate Bước 1: Thư viện cấu hình project Thư viện Bên cạnh thư viện Thư viện cần thiết cho ứng dụng  SQLServerDriver o sqljdbc4.jar  JdbcTemplate o commons-dbcp.jar o spring-jdbc-3.2.1.RELEASE.jar o spring-tx-3.2.1.RELEASE.jar Cấu hình  Web.xml SpringMVCEmail index.jsp dispatcher org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet contextConfigLocation /WEB-INF/spring-config-*.xml Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate 1 dispatcher *.htm Cấu hình để Spring MVC nạp nhiều file cấu hình: spring-config-*.xml Dấu * đại diện cho nhóm ký tự Cụ thể mvc, gmail upload  spring-config-mvc.xml Declare a view resolver > Spring MVC Annotation > Where to find component >  Khai báo bean InternalResourceViewResolver để xử lý view  Chỉ rõ package tìm kiếm component com.lycato  Chỉ rõ ứng dụng Spring phép sử dụng annotation  spring-config-jdbc.xml Trong file cấu hình bạn phải khai báo bean  BasicDataSource: bean cấu hình thơng số kết nối CSDL  JdbcTemplate: bean khai báo đến làm việc với CSDL tiêm vào sử dụng sau ứng dụng Bước 2: CSDL Hình: CSDL Seminar chứa bảng Customers Bước 4: Tạo lớp mô tả truy xuất liệu Lớp mô tả liệu (Entity) Lớp mơ tả cấu trúc bảng Mục đích để chứa ghi liệu thao tác với CSDL Nó kết nối với trường form để hiển thị liệu đọc cho người dùng xem package com.lycato.entity; public class Customer { String id, fullname, password, email, phone, address; Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate public String getId() { return id; } public void setId(String id) { this.id = id; } public String getFullname() { return fullname; } public void setFullname(String fullname) { this.fullname = fullname; } public String getPassword() { return password; } public void setPassword(String password) { this.password = password; } public String getEmail() { return email; } public void setEmail(String email) { this.email = email; } public String getPhone() { return phone; } public void setPhone(String phone) { this.phone = phone; } public String getAddress() { return address; } public void setAddress(String address) { this.address = address; } } Lớp truy xuất liệu (DAO) Lớp chứa phương thức thao tác liệu (thêm, sửa, xóa) truy vấn liệu     Insert(): thêm Update(): sửa Delete(): xóa getXyz(): truy vấn Lớp thích @Repository để tiêm vào AccountController ứng dụng @Autowire để sử dụng sau package com.lycato.dao; Nguyễn Nghiệm – nghiemn@fpt.edu.vn Trang LAB5: SECURITY VỚI JdbcTemplate import java.io.Serializable; import java.util.List; import import import import import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper; org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate; org.springframework.jdbc.core.RowMapper; org.springframework.stereotype.Repository; import com.lycato.entity.Customer; @Repository public class CustomerDAO{ /** * Inject từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 Spring MVC security , Bài 5 Spring MVC security

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn