Bài 0 Giới thiệu Spring MVC

45 51 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 16:15

NỘI DUNG Spring MVC Framework  Controller  Dependency Injection    Send email & Upload file JdbcTemplate CRUD  Truy vấn liệu  Đăng ký thành viên   Ajax & JSON   Tìm kiếm với ajax Thảo luận      Giới thiệu Spring MVC Giới thiệu qui trình xử lý yêu cầu từ người dùng Tạo project Spring MVC Tạo thành phần M, V, C thực trang HelloWorld Đóng gói triển khai SPRING FRAMEWORK LÀ GÌ Framework mã nguồn mở (Rod Johnson năm 2003)  Spring cần thiết với lý sau   Đơn giản:   Dễ kiểm lỗi:   Spring framework thực đơn giản áp dụng mơ hình POJO POJI Mơi trường giả lập đơn giản Có thể sử dụng Console để kiểm thử thành phần riêng lẽ Không phụ thuộc:  Trong Spring đối tượng phụ thuộc lẫn nhau, vấn đề cốt lõi Spring framework -> dễ sửa đổi, nâng cấp bảo trì… QUI TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU SPRING MVC HELLO WORLD Click [Say Hello] ĐỀ MÔ: SPRING MVC HELLO PROJECT B1: Tạo web project  B2: Bổ sung thư viện file cấu hình  B3: Tạo thành phần M, V, C thực trang HelloWorld  3.1:  3.2:  3.3:  3.4:   Tạo Tạo Tạo Tạo form nhập Model chia liệu C V View hiển thị kết Controller Action B4: Đóng gói triển khai Export War  Deploy vào WebApp Tomcat   Chạy thử  http://localhost:8080/SpringMVCHello/hello.htm CẤU TRÚC ỨNG DỤNG SPRINGMVCHELLO  HelloController.java   UserInfo.java   Khai báo DispatcherServlet Dispatcher-servlet.xml   Hiển thị thông tin user nhập Web.xml   Form nhập thông tin user HelloSuccess.jsp   Chứa thông tin user HelloInput.jsp   Controller chứa action Khai báo cấu hình ứng dụng Spring MVC WEB-INF/lib/*.jar  Thư viện cần thiết ứng dụng Spring MVC THƠNG TIN CẤU HÌNH – WEB.XML  Khai báo DispatcherServlet tiếp nhận tất yêu cầu có dạng url kết thúc htm THÔNG TIN CẤU HÌNH – DISPATCHER-SERVLET.XML Khai báo ViewResolver xử lý view  Khai báo cho phép ứng dụng sử dụng annotation  Khai báo nơi tìm kiếm controller  JDBCTEMPLATE Spring hỗ trợ JdbcTemplate giúp làm việc với CSDL đơn giản hiệu  JdbcTemplate API đơn giản   update()   query()   Truy vấn nhiều bảng ghi queryForObject()   Thực thi câu lệnh thao tác liệu (insert, update delete) Truy vấn ghi queryForXyz()  Truy vấn giá trị có kiểu Xyz (Int, Long…) CRUD VỚI JDBCTEMPLATE  Khám phá JdbcTemplate với ứng dụng CRUD [Khởi động]: Hiển thị lưới [Insert]: Thêm [Update]: Cập nhật [Delete]: Xóa [Edit]: Xem [Clear]: Xóa trắng form ĐỀ MÔ: CRUD QUẢN LÝ FORUM  CrudController.java   ForumDAO.java   Thực thể mô tả thông tin bảng Forums Crud.jsp   Thao tác truy vấn liệu Forum.java   Các action Giao diện Dispatcher-servlet.xml  Khai báo cấu hình CSDL Seminar CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  Bước 1: Khai báo JdbcTemplate  Bước 2: Tiêm JdbcTemplate  Bước 3: Thao tác truy vấn jdbc.update()  jdbc.query()  jdbc.queryForXyz()  CẤU HÌNH Bean DataSource cấu hình kết nối đến CSDL  Bean JdbcTemplate sử dụng bean DataSource Bean sử dụng lớp DAO để thực thao tác truy vấn liệu  DAO Đọc ghi theo thuộc tính bean THỰC THỂ FORUM  Mô tả cấu trúc thông tin ghi Forum CRUD.JSP FORM action params CRUDCONTROLLER ĐỀ MÔ: TRÌNH BÀY HÀNG HĨA ĐỀ MƠ: THỐNG KÊ THƠNG TIN HÀNG HĨA ĐỀ MƠ: ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Đăng ký = CustomerDAO.insert()  Đăng nhập = CustomerDAO.getById()  TỔNG KẾT Nguyên lý hoạt động MVC  Tổ chức Controller  Các phương pháp nhận tham số yêu cầu  Upload  Dependency Injection  Email  JdbcTemplate       Crud Product Report & Google Chart Login Register THẢO LUẬN LỜI KẾT Trình bày:  Nguyễn Nghiệm  0913.745.789  nghiemn@fpt.edu.vn ... Trong Spring đối tượng phụ thuộc lẫn nhau, vấn đề cốt lõi Spring framework -> dễ sửa đổi, nâng cấp bảo trì… QUI TRÌNH XỬ LÝ U CẦU SPRING MVC HELLO WORLD Click [Say Hello] ĐỀ MÔ: SPRING MVC HELLO...      Giới thiệu Spring MVC Giới thiệu qui trình xử lý yêu cầu từ người dùng Tạo project Spring MVC Tạo thành phần M, V, C thực trang HelloWorld Đóng gói triển khai SPRING FRAMEWORK LÀ GÌ... Export War  Deploy vào WebApp Tomcat   Chạy thử  http://localhost:8080/SpringMVCHello/hello.htm CẤU TRÚC ỨNG DỤNG SPRINGMVCHELLO  HelloController.java   UserInfo.java   Khai báo DispatcherServlet
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 0 Giới thiệu Spring MVC, Bài 0 Giới thiệu Spring MVC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn