LCTT TT200

2 139 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:51

Hướng dẫn lập sổ kế toán - Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng tiếng anh - Phương pháp lập sổ nhật ký chung (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối kế toán (Tiếng hoa) - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối tài khoản theo tt200 (Tiếng hoa) Mẫu số B 02 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CASH FLOW STATEMENT (Theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài kết thúc ngày 29 tháng 04 năm 2019 For the fiscal year ended 2019,April 29th Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU ITEMS Mã số Code Thuyết minh Note Current month I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Cash flows from operating activities Lợi nhuận trước thuế Profit before tax Điều chỉnh cho khoản Adjustments - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT Depreciation of fixed assets and investment property - Các khoản dự phòng Provisions - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Gian/(loss) from foreign exchange differences due to the revaluation of balances with foreign currency items - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Gian/(loss) from investing activities - V.7 - VI.4 - Chi phí lãi vay Loan interest expenses - Các khoản điều chỉnh khác Other Adjustments - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Operating profit before changes of working capital - - 10 - 11 - - Tăng, giảm Các khoản phải thu Increase/(Decrease) of account receivable - Tăng, giảm hàng tồn kho Increase/(Decrease) of inventories - Tăng, giảm Các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) Increase/(Decrease) of accounts payable (not include interest and corporate income tax payable) - Tăng, giảm chi phí trả trước Increase/(Decrease) of prepaid expenses - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh Increase/(Decrease) of trading securities - Tiền lãi vay trả Loan interests already paid - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Corporate income tax already paid - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Other gain - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Other disbursements Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 12 13 14 15 16 17 20 - Net cash flows from operating activities II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Cash flows from investing activities 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Purchases and construction of fixed assets and other longterm assets 21 V.7 - Previous year 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Gains from disposals and liquidation of fixed assets and other long-term assets 22 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Loans givens and purchases of debt instruments of other entities 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Recovery of loans given and disposals of debt instruments of other entities 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Investments into other entities 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Withdrawals of investments in other entities 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Recceipts of loan interests,dividends and profit shared Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Net cash flows from investing activities 23 24 25 26 27 30 - 31 - III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Cash flows from finiancing activities Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Gians from stock issuance and capital contributions from shareholders Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Repayment for capital contributions and re-purchases of stocks already issued Tiền thu từ vay 32 33 Loans received Tiền trả nợ gốc vay Loan principal amounts repaid Tiền trả nợ gốc thuê tài Payments for financial leasehold assets Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu - 34 35 36 Dividends and profit already paid to the owners Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Net cash flows from financing activities 40 - Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 - 60 - Net cash flows during the year Tiền tương đương tiền đầu kỳ Beginning cash and cash equivalents Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Effects of fluctuations in foreign exchange rates 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 - Ending cash and cash equivalents Ghi chú: Các tiêu khơng có số liệu doanh nghiệp khơng phải trình bày khơng đánh lại “Mã số tiêu” Lập, ngày tháng năm 2017 NGƯỜI LẬP BIỂU Reporter (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG Chief accountant (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC Director (Ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: LCTT TT200, LCTT TT200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn