BANG CAN DOI KE TOAN

3 87 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:51

Hướng dẫn lập sổ kế toán - Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng tiếng anh - Phương pháp lập sổ nhật ký chung (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối kế toán (Tiếng hoa) - Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD (Tiếng hoa) - Lập bảng cân đối tài khoản theo tt200 (Tiếng hoa) Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) CTY TNHH INTEPLAST VIỆT NAM Đường số 07,KCN Trảng Bàng,Tây Ninh MST : 0 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 資產負債表 从 01 / 01 / 2019 到 29 / 04 / 2019 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 資產 短期資產 Mã số 編號 Thuyế t minh 說明 Số đầu năm 2019 年初 100 - I Tiền khoản tương đương tiền 現金及其他相當幣別 Tiền 現金 110 - 111 - Các khoản tương đương tiền 其他相當幣別 112 - II Đầu tư tài ngắn hạn 短期財務投資 120 - Chứng khoán kinh doanh 經營證劵 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 經營證劵減價預防 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 121 122 迄屆期日所持有的投資 III Các khoản phải thu ngắn hạn 短期應收款項 123 - 130 - Phải thu ngắn hạn khách hàng 短期應收貨款 131 - Trả trước cho người bán ngắn hạn 預付短期貨款 132 - Phải thu nội ngắn hạn 應收內部短期款項 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 按建築合約進度應收款 Phải thu cho vay ngắn hạn 應收短期借款 133 Phải thu ngắn hạn khác 其他應收短期款 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 應收短期呆帳預防 Tài sản thiếu chờ xử lý 盈虧待處理 136 IV Hàng tồn kho 庫存 140 - Hàng tồn kho 庫存品 141 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 庫存減價預防 149 134 135 - 137 139 V Tài sản ngắn hạn khác 其他短期資產 150 - Chi phí trả trước ngắn hạn 預付短期費用 151 - Thuế GTGT khấu trừ 可扣減加值稅 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 應收國家稅金及其他 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 152 - 153 - 政府債劵買賣交易 Tài sản ngắn hạn khác 其他短期資產 154 155 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 長期資產 200 - I Các khoản phải thu dài hạn 應收長期款項 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 長期應收貨款 211 - Trả trước cho người bán dài hạn 預付長期貨款 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 旗下公司的經營資金 213 Phải thu nội dài hạn 應收內部長期款項 214 Phải thu cho vay dài hạn 應收長期借款 215 Phải thu dài hạn khác 其他應收長期款 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)應收長期呆帳預防 219 II Tài sản cố định 固定資產 220 - Số đầu năm 2018 年底 A Tài sản cố định hữu hình 有形固定資產 221 V.7 - - Nguyên giá 原價 222 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 累計損耗價值 223 - 224 - Tài sản cố định thuê tài 固定資產租賃 - Nguyên giá 原價 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 累計損耗價值 Tài sản cố định vơ hình 無形固定資產 226 227 - Nguyên giá 原價 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 累計損耗價值 229 III Bất động sản đầu tư 不動產投資 - 230 - Nguyên giá 原價 231 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 累計損耗價值 232 - IV Tài sản dở dang dài hạn 未了長期資產 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 未了長期生產經營費用 Chi phí xây dựng dở dang 未了基本建設費用 240 V Đầu tư tài dài hạn 長期財務投資 250 Đầu tư vào công ty 投資子公司 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 投資聯營公司.關係企業 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 入資其他公司 251 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*)長期財務投資預防 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 迄屆期日所持有的投資 VI Tài sản dài hạn khác 其他長期資產 254 260 - Chi phí trả trước dài hạn 預付長期費用 261 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 資產所得稅延緩 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 長期設備.材料.零件更換 Tài sản dài hạn khác 其他長期資產 262 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 資產合計 270 NGUỒN VỐN 資金 C - NỢ PHẢI TRẢ 應付債款 - 241 242 - 252 253 255 263 268 Mã số 編號 300 Thuy ết minh 說明 Số đầu năm 2018 年初 - I Nợ ngắn hạn 短期債款 310 - Phải trả người bán ngắn hạn 應付短期貨款 311 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn 預收短期貨款 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 應繳稅捐及其他 313 V.9 - Phải trả người lao động 應付勞工 314 V.10 - Chi phí phải trả ngắn hạn 應付短期費用 315 Phải trả nội ngắn hạn 應付內部短期費用 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 按建築合約進度付款 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 未實現短期營收 316 Phải trả ngắn hạn khác 其他短期應付款 319 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 短期貸款及財務租賃 320 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 應付短期預防 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 獎勵.福利金 322 13 Quỹ bình ổn giá 穩價基金 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 政府債劵買賣交易 II Nợ dài hạn 長期債務 323 - 317 318 V.11 - 324 330 - Số đầu năm 2018 年初 Phải trả người bán dài hạn 應付長期貨款 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 預收長期貨款 332 Chi phí phải trả dài hạn 應付長期費用 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 應付內部營業資金 334 Phải trả nội dài hạn 應付內部長期款項 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 長期未實現營收 336 Phải trả dài hạn khác 其他應付長期款項 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 長期貸款及財務租賃 338 Trái phiếu chuyển đổi 債劵轉換 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 優惠股票 340 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 應付退還加值稅 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 長期應付預防 342 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 科技研發基金 343 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 業主資金 400 I Vốn chủ sở hữu 業主資金 410 Vốn góp chủ sở hữu 業主入資 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 有權表決普通股票 - Cổ phiếu ưu đãi 優惠股票 411 411b Thặng dư vốn cổ phần 股份資金剩餘 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 債劵轉換選擇權 413 Vốn khác chủ sở hữu 業主之其他資金 414 Cổ phiếu quỹ (*) 股票基金 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 資產重評估差價 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 匯率匯差 417 Quỹ đầu tư phát triển 投資發展基金 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 企業整頓協助基金 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 屬業主資金之其他資金 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 稅後利潤待分攤 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 累計至上期末的稅後利潤待分攤 - LNST chưa phân phối kỳ 本期稅後利潤待分攤 421a 421b 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 基本建設投資金 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 經費源及其他基金 430 Nguồn kinh phí 經費源 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 已形成固定資產的經費 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)資金合計 431 V.12 - - V.13 - 411a - 421 - 432 440 - - Inteplast,Ngày 29 tháng 04 năm 2019 Người lập biểu (Ký, họ tên) 製表人 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 會計長 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 經理
- Xem thêm -

Xem thêm: BANG CAN DOI KE TOAN, BANG CAN DOI KE TOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn