bai kiem tra mon tieng anh lop 3

2 113 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:43

Name:………………… Class:………………… I Translate words into english Bức tranh:……………… Áp phích quảng cáo:…………………… Cái ghế:………………… Cái giường:……………………………… Phía sau:…………… Phía trước:……………………………… Tủ ly:………………… Bản đồ:………………………………… II Match This is a Are my friends too She is my b friends Ben and Lydia are my c Linda They d friend III Put the words in order a that/Mai/is ……………………………………………………………………………………………? b.you/ old/ how/ are ……………………………………………………………………………………………? c nine/ I’m/ old/ years ……………………………………………………………………………………………? d Mai/ how/ is/ old ……………………………………………………………………………………………? e is/ a/ there/ picture/ the wall/ on …………………………………………………………………………………………….? d many/ are/ chairs/ how/ there: …………………………………………………………………………………………….?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kiem tra mon tieng anh lop 3, bai kiem tra mon tieng anh lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn