đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hưng yên lần 3 có lời giải

11 514 14
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:41

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác nhau, gen qui định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Trong quần thể loài xuất dạng đột biến thể tam nhiễm khác nhiễm sắc thể chứa gen nói Số loại kiểu gen tối đa qui định kiểu hình mang tính trạng trội A 16 B 112 C 96 D 81 Câu 2: Phát biểu sau đúng? A Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen B Các gen nằm nhiễm sắc thể di truyền C Các gen nhiễm sắc thể khác khơng biểu D Tần số hoán vị gen cho biết khoảng cách tương đối gen Câu 3: Loại đơn phân khơng cấu trúc ARN A Timin B Guanin C Uraxin D Xitozin Câu 4: Một lồi thực vật nhiễm sắc thể 2n = 24, số nhiễm sắc thể tế bào thể ba nhiễm A 23 B 72 C 36 D 25 Câu 5: Một phân tử mARN chứa loại ribơnuclêơtit ađênin, uraxin guanin Nhóm ba sau mạch bổ sung gen phiên mã phân tử mARN nói trên? A ATX, TAG, GXA, GAA B AAA, XXA, TAA, TXX C AAG, GTT, TXX, XAA D TAG, GAA, ATA, ATG Câu 6: Cho tập hợp cá thể sinh vật sau: (1) Cá trắm cỏ ao, (2) Cá rơ phi đơn tính hồ, (3) Bèo mặt ao; (4) Các ven hồ, (5) Ốc bươu vàng ruộng lúa; (6) Chim lũy tre làng (7) Sen đầm (8) Cá Cóc Tam đảo Ba Vì tập hợp sinh coi quần thể? A B C D Câu 7: Phát biểu sau tác động nhân tố sinh thái không đúng? A Các nhân tố sinh thái vừa tác động trực tiếp lại vừa tác động gián tiếp đến sinh vật thông qua nhân tố khác B Các nhân tố vật lí, hóa học tác động lên quần thể sinh vật không phụ thuộc vào mật độ cá thể quần thể C Khi giới hạn nhân tố sinh thái loài sinh vật bị thu hẹp làm cho vùng phân bố loài bị thu hep D Các lồi sinh vật chủ động biến đổi để thích nghi trước biến đổi nhân tố sinh thái Câu 8: Một cộng đồng người cân tính trạng nhóm máu 25% người nhóm máu O, 39% người nhóm máu A Một cặp vợ chồng nhóm máu A sinh hai người con, khả hai giới tính khác nhóm máu A 22,18% B 11,09% C 37,5% D 31,25% Câu 9: Ở lồi động vật, màu lơng hai cặp gen qui định, kiểu gen mặt loại alen trội qui định lơng xám, kiểu gen lại qui định lơng trắng Lai lông xám dị hợp tử hai cặp gen đời 54% cá thể lơng xám Biết khơng đột biến xảy ra, nhận định sau khơng xác? A Tỉ lệ lơng xám dị hợp F1 chiếm 50% B phép lại lông trắng F1 cho đời tồn lơng xám C Đã xảy hoán vị gen với tần số 40% D Các lơng xám F1 tối đa kiểu gen qui định Câu 10: Xét phát biểu sau: - Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể biểu thành kiểu hình - Đột biến lặp đoạn (lặp gen) làm thay đổi nhóm gen liên kết - Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ không làm thay đổi nhóm gen liên kết - Các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường xu hướng làm giảm khả sinh sản sinh vật Số nhận định A B C D Câu 11: Phép lai sau giúp Morgan phát tượng di truyền liên kết gen hồn tồn? A Lai phân tích ruồi giấm F1 B Lai phân tích ruồi giấm đực F1 C Lại thuận nghịch D Lai gần Câu 12: Ruồi giấm nhiễm sắc thể 2n = 8, cặp nhiễm sắc thể thường xét cặp gen, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen alen X phần khơng alen tương ứng Y Xét phát biểu sau đây: – Một ruồi đực cho tối đa 16 loại giao tử – tối đa 5000 loại kiểu gen quần thể gen xét – Một phép lại hai ruồi giấm tạo tối đa 1372 loại kiểu gen – Số loại kiểu gen hai giới Số nhận định A B C D Câu 13: Xét tế bào kiểu gen AaBbDd giảm phân tạo tinh trùng Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử tạo ra? A 3: 3:1:1:1:1 B 2:2:1:1:1:1 C 2:2:1:1:1:1:1:1 D 4:4:1:1 Câu 14: Động vật sau khơng trao đổi khí mang? A Trai B Cua C Tôm D Rắn Câu 15: Xét phát biểu sau: 1– Các chế cách li giúp thay đổi vốn gen quần thể – Kết tiến hóa nhỏ hình thành lồi – Quần thể đa hình kiểu gen, kiểu hình tiềm thích nghi cao – Q trình hình thành lồi khơng thiết tham gia yếu tố ngẫu nhiên – Các đột biến lớn thường gây chết, khả sinh sản nên khơng ý nghĩa tiến hóa Số nhận định A B C D Câu 16: Bố mẹ truyền nguyên vẹn cho A kiểu hình B kiểu gen C gen (alen) D nhiễm sắc thể Câu 17: Nói đột biến gen, phát biểu sau A Đột biến gen hại bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể B Đột biến gen tạo alen quần thể C Đột biến gen phát sinh truyền cho hệ sau D Đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit Câu 18: Nhận xét sau q trình nhân đơi ADN vi khuẩn? A Hai mạch tổng hợp liên tục B Diễn theo hai chục ba ngược chiều C AND polimeraza vừa tháo xoắn vừa hình thành mạch D Enzim ligaza tác động mạch Câu 19: Ở lồi động vật, xét gen alen nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y Số kiểu giao phối gen nói A 54 B 15 C 120 D 225 Câu 20: Trong trường hợp gen qui định tính trạng, quan hệ trội lặn hồn tồn Phép lai hai thể kiểu gen AabbDd AaBbdd cho kiểu hình mang hai tính trạng trội chiếm A 7/16 B 3/16 C 9/16 D 6/16 Câu 21: Cho đực thân đen mắt trắng chủng lại với thân xám mắt đỏ chủng Fi đồng loạt thân xám mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 50% thân xám, mắt đỏ, 20% đực thân xám mắt đỏ, 20% đực thân đen mắt trắng, 5% đực thân xám mắt trắng, 5% đực thân đen mắt đỏ Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định Xét kết luận sau: - Di truyền trội lặn hoàn toàn - Liên kết gen khơng hồn tồn - Con cặp NST giới tính XY, đực XX - Kiểu gen P X AB X BA - F1 hoán vị gen hai giới với tần số hoán vị gen 20% Số kết luận A B C D Câu 22: Một lồi động vật NST 2n=12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh cá thể, người ta thấy 40 tế bào cặp NST số khơng phân li giảm phân 1, kiện khác giảm phân diễn bình thường, tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử NST chiếm tỉ lệ A 49% B 2% C 49,5% D 98% Câu 23: Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn chủ yếu mức A phiên mã B dịch mã C sau dịch mã D trước phiên mã Câu 24: Một bệnh nhân bị hở van tim (van tâm nhĩ trái tâm thất trái), xét nhận định sau: – Bệnh nhân nhịp tim nhanh bình thường – Bệnh nhân huyết áp tăng lên so với bình thường – Thể tích tâm thu bệnh nhân giảm – Bệnh nhân nguy bị suy tim Số nhận định A B C D Câu 25: Phát biểu sau khơng tượng di truyền theo dòng mẹ? A Kiểu hình thể giống mẹ B Một thể dùng làm mẹ lại với thể khác cho đời kiểu hình C Gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể X D Lại thuận nghịch cho kết khác Câu 26: Theo quan điểm Đacuyn, phát biểu sau đúng? A Thực chất chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sinh sản kiểu gen khác B Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể sinh vật từ tạo lồi C Biến dị di truyền sở giúp giải thích đa dạng phong phú sinh giới D Giá trị cá thể tiến hóa đánh giá sức mạnh cá thể Câu 27: Nhóm lồi vai trò định chiều hướng phát triển quần xã A loài chủ chốt B loài ngẫu nhiên C loài đặc trưng D loài ưu Câu 28: Trong q trình tiêu hóa người, thức ăn tiêu hóa hóa học chủ yếu A Khoang miệng B Thực quản C Ruột non D Dạ dày Câu 29: Khi nói q trình dịch mã Cho nhận định sau: (1) Mã di truyền chứa mARN chuyển thành trình tự aa chuỗi polipeptit protein gọi dịch mã (2) Hai tiểu phần riboxom bình thường tách rời (3) Một bước di chuyển riboxom tương ứng 3,4Å (4) Codon mở đầu mARN 3’AUG5’ (5) Số phân tử H2O giải phóng nhiều số axit amin Số câu sai số câu A B C D Câu 30: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen chậm A giao phối không ngẫu nhiên B đột biến C chọn lọc tự nhiên D di – nhập gen Câu 31: Trong trường hợp sau đây, trường hợp gen đột biến biểu thành kiểu hình (Cho đột biến không ảnh hưởng đến sức sống thể sinh vật)?" – Đột biến lặn phát sinh nguyên phân tế bào sinh dưỡng – Đột biến phát sinh trình phân chia ti thể – Đột biến trội phát sinh trình hình thành giao tử – Đột biến lặn nhiễm sắc thể X giới dị giao tử A B C D Câu 32: Xét đặc điểm sau: – Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen – Làm thay đổi thành phần kiểu gen không theo hướng xác định – Làm giàu vốn gen quần thể – Mức độ tác động phụ thuộc vào kích thước quần thể Số đặc điểm phù hợp với tác động yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 33: Một thể thực vật kiểu gen AaBbDDEe tiến hành tự thụ phấn, số dòng tối đa tạo A 16 B C D Câu 34: Phát biểu sau không đúng? A Chuỗi thức ăn nước thường mắt xích chuỗi cạn B Q trình biến đổi vật chất kèm với biến đổi lượng C Vật chất tuần hồn lượng khơng tái sử dụng D Năng lượng hao phí chủ yếu qua q trình hơ hấp sinh vật Câu 35: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen qui định, kiểu gen mặt loại gen trội cho kiểu hình màu đỏ, kiểu gen lại cho hoa màu trắng Tiến hành cho kiểu gen dị hợp tử cặp gen giao phấn với F1, Xét kết luận sau: 1– kiểu gen đồng hợp qui định hoa trắng – Trong số hoa trắng, chủng chiếm 7/37 – Cho hoa đỏ F1 giao tu nhiên, phép lại cho đời tồn hoa đỏ – Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn, đời thu 70,37% hoa đỏ Số kết luận A B C D Câu 36: Phương pháp giúp tạo giống kiểu gen chủng tất gen A dung hợp tế bào trần B nuôi cấy mô, tế bào C nuôi cấy hạt phấn D lại hữu tính kết hợp với chọn lọc Câu 37: Nhận định vai trò mối quan hệ cạnh tranh sinh vật A cạnh tranh động lực tiến hóa B cạnh tranh làm giảm đa dạng sinh học, làm chết nhiều loài C mối quan hệ cạnh tranh xảy lồi khác nhau, khơng cạnh tranh loài D cạnh tranh tượng gặp, sinh vật ln tính quần tụ Câu 38: Trong thông tin sau sinh trưởng biến động số lượng cá thể quần thể, thơng tin đúng? - Các quần thể kích thước thể nhỏ, tuổi thọ ngắn, sinh sản nhiều, sử dụng nguồn sống tăng trưởng theo tiềm sinh học - Tăng trưởng quần thể bị ảnh hưởng nguồn thức ăn, nơi ở, kẻ thù, lượng chất thải tạo - Dịch bệnh đối tượng động vật, thực vật dạng biến động theo chu kì - Các quần thể tăng trưởng theo đồ thị hình chữ S tốc độ tăng trưởng nhanh kích thước quần thể đạt tối A B C D Câu 39: Phát biểu sau đúng? A Hút nước rễ khoảng cách ngắn B Khoảng 70% lượng nước hút vào sử dụng C Thế nước giảm dần từ rễ đến D Nước vận chuyển mạch gỗ Câu 40: Một quần thể người trạng thái cân di truyền, tần số người bị mắc bệnh di truyền đơn gen 9% Phả hệ cho thấy số thành viên (màu đen) bị bệnh Kiểu hình người đánh dấu (?) chưa biết kết luận rút từ sơ đồ phả hệ trên: (1) Cá thể III9 chắn không mang alen gây bệnh (2) Cá thể II5 khơng mang alen gây bệnh (3) Xác suất để II3 kiểu gen dị hợp tử 50% (4) Xác suất cá thể III(?) bị bệnh 23% Những kết luận A (1), (2) (3) B (2) (4) C (2), (3) (4) - HẾT D (1), (4) Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-D 8-B 9-C 10-C 11-B 12-C 13-B 14-D 15-C 16-C 17-B 18-B 19-A 20-A 21-D 22-D 23-A 24-B 25-C 26-B 27-D 28-C 29-A 30-B 31-D 32-C 33-B 34-A 35-A 36-C 37-A 38-A 39-C 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Xét gen alen (Aa) + Kiểu hình trội kiểu gen bình thường: AA; Aa + Kiểu hình trội kiểu gen thể ba: AAA, AAa, Aaa Vậy số kiểu gen tối đa định kiểu hình mang tính trạng trội là: + Kiểu gen bình thường: 24 = 16 + Kiểu gen đột biến thể ba là: Vậy tổng số kiểu gen 112 Câu 2: D Phát biểu D A sai, khoảng cách tần số HVG tỉ lệ thuận B sai, gen NST liên kết khơng hồn tồn C sai Câu 3: A Trong ARN khơng timin Câu 4: D Thể ba dạng 2n+1 = 25 Câu 5: D Trên mạch bổ sung A,U,G → Trên mạch mã gốc A,T,X → Trên mạch bổ sung gen : T,A,G; khơng Câu 6: C Quần thể sinh vật tập hợp cá thể lồi, sinh sống khống khơng gian định, thời điểm định Những cá thể quần thể khả sinh sản tạo thành hệ Các ví dụ quần thể : 1,5,7 3,4,6: gồm nhiều lồi sinh vật 2-không tạo hệ sau 8- không sinh cảnh Câu 7: D Phát biểu sai tác động nhân tố sinh thái D, lồi sinh vật biến đổi tác động, biến đổi nhân tố sinh thái nhân tố tác động Câu 8: B Phương pháp: Cấu trúc di truyền quần thể cân là: (IA + IB + IO)2 = Cách giải: Tỷ lệ người nhóm máu O  0, 25  IO  0, 25  0,5 Tỷ lệ người nhóm máu A = 0,39 Mà tỷ lệ người nhóm máu A + nhóm O   IA  IO  0,64  IA  0,3 → Người nhóm máu A quần thể kiểu gen: 0,32 IA IA :  0,3  0,5IA IO  0,09IA IA : 0,3IA IO  0,3IA IA :10I AIO Để cặp vợ chồng nhóm máu A sinh nhóm máu khác phải kiểu gen IA IO  IA IO với xác suất: (10/13)2 IA IO  IA IO  3IA I :1IOIO 3 - Xác suất họ sinh người khác nhóm máu là: C12    4 - XS họ sinh giới tính là: 1/2  10  Xác suất cần tính là:      11, 09%  13  Câu 9: C P dị hợp cặp gen, A-B-=0,54> b trắng, gen nằm NST giới tính Do đực F2: 20% xám, đỏ : 20% đen, trắng : 5% đen, đỏ: 5% xám, trắng → F1 cho giao tử : XAB  Xab  0, 4;XAb  XaB  0,1 → P: ♂ Xab Y  ♀ X AB X BA Các nhận xét 1,2,4 Câu 22: D Tỷ lệ tế bào đột biến : 40/2000 = 2% → tạo 2% giao tử đột biến NST Tỷ lệ giao tử NST (giao tử bình thường) 98% Câu 23: A Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn chủ yếu mức phiên mã Câu 24: B Van tâm nhĩ trái tâm thất trái bị hở nên lần tâm thất trái co bóp, lượng máu quay trở lại tâm nhĩ trái → lượng máu nuôi thể → tim co bóp nhiều hơn, nhịp tim nhanh, thể tích tâm thu giảm; lâu ngày dẫn tới suy tim Câu 25: C Phát biểu sai tượng di truyền theo dòng mẹ C, gen nằm X di truyền chéo Câu 26: B Theo quan điểm Đacuyn, phát biểu B A,C quan điểm học thuyết tiến hoá đại D sai Câu 27: D Nhóm lồi vai trò định chiều hướng phát triển quần xã loài ưu (SGK trang 176) Câu 28: C Trong q trình tiêu hóa người, thức ăn tiêu hóa hóa học chủ yếu ruột non nhờ enzyme Câu 29: A Các phát biểu sai là: (3): bước di chuyển riboxom nucleotit = 10,2Å (4) codon mở đầu 5’AUG3’ (5) Số phân tử nước số aa Câu 30: B Đột biến làm thay đổi tần số alen chậm Câu 31: D Các trường hợp gen đột biến biểu thành kiểu hình : 2,3,4 TH1: khơng biểu kiểu hình Câu 32: C Các đặc điểm yếu tố ngẫu nhiên : 1,2,4 3- sai, làm giảm đa dạng di truyền Câu 33: B Một thể thực vật kiểu gen AaBbDDEe tiến hành tự thụ phấn, số dòng tối đa :  1  Câu 34: A Phát biểu sai : A, chuỗi thức ăn nước dài cạn lượng thất Câu 35: A P: AaBbDd × AaBbDd (1AA :2Aa :laa)(1BB :2Bb :1bb)(1DD 2Dd :1dd) sai, số kiểu gen đồng hợp = ; số kiểu gen hoa đỏ đồng hợp (AABBDD) →Số kiểu gen hoa trắng đồng hợp   37 2- đúng, tỷ lệ hoa trắng :       64 7 Tỷ lệ hoa trắng đồng hợp :   (1/8 tỷ lệ đồng hợp) → tỷ lệ cần tính 7/37 8 64 3- đúng, hoa đỏ 23 = kiểu gen kiểu gen AaBBDD đem lại với hoa đỏ cho đời 100% hoa đỏ 4- sai, Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)(1DD:2Dd)  (2A :la)(2B:1b)(2D:1d) ×(2A : 1a)(2B :1b)(2D :1d)  1 • tỷ lệ hoa đỏ là: 1     70, 23%  3 Câu 36: C Phương pháp giúp tạo giống kiểu gen chủng tất gen ni cấy hạt phấn kết hợp đa bội hố Câu 37: A Vai trò cạnh tranh động lực tiến hóa Câu 38: A 1- Đúng 2- 3- sai, dịch bệnh dạng biến động không theo chu kỳ 4- sai, tốc độ tăng trưởng nhanh trước điểm uốn đồ thị Câu 39: C Phát biểu C, nước rễ cao nhất, nước từ nơi nước cao (rễ) » thể nước thấp (lá) Câu 40: B Bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh → gen gây bệnh gen lặn NST thường A- bình thường ; a - bị bệnh Quần thể 9% bị bệnh → qa =0,3; pA =0,7 → Cấu trúc di truyền quần thể: 0,49AA:0,42AA:0,09aa (1) sai, III, chắn mang alen gây bệnh mẹ bị bệnh (aa) (2) 0, 42 (3) sai, xs người II3 kiểu gen dị hợp là:  0, 42  0, 49 13 (4) đúng, người II3 kiểu gen: 0,49AA:0,42Aa  7AA6Aa XS người III (?) bị bệnh là:   23% 13 ... 13- B 14-D 15-C 16-C 17-B 18-B 19-A 20-A 21-D 22-D 23- A 24-B 25-C 26-B 27-D 28-C 29-A 30 -B 31 -D 32 -C 33 -B 34 -A 35 -A 36 -C 37 -A 38 -A 39 -C 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên. .. Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Xét gen có alen (Aa) + Kiểu hình trội có kiểu gen bình thường:... nhóm máu A sinh có nhóm máu khác phải có kiểu gen IA IO  IA IO với xác suất: (10/ 13) 2 IA IO  IA IO  3IA I :1IOIO 3 - Xác suất họ sinh người khác nhóm máu là: C12    4 - XS họ sinh giới tính
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hưng yên lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hưng yên lần 3 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn