đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hùng vương gia lai lần 1 có lời giải

11 177 1
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:41

SỞ GD&ĐT GIA LAI THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: thể sử dụng hóa chất sau để phát diệp lục carotenoit? A Dung dịch tốt B Dung dịch cồn 90-96° C Dung dịch KCl D Dung dịch H2SO4 Câu 2: Động vật sau trao đổi khí với mơi trường vừa qua phổi vừa qua da ? A Châu chấu B Chuột C Tôm D Ếch đồng Câu 3: Nuclêôtit đơn phân cấu tạo nên phân tử sau đây? A ADN B Lipit C Cacbohidrat D Prôtêin Câu 4: Phân tử sau cấu tạo nên ribôxôm? A ADN B mARN C tARN D TARN Câu 5: Một phân tử ADN vi khuẩn 20% số nuclêơtit loại A Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại X phân tử A 10% B 30% C 20% D 40% Câu 6: Theo lí thuyết, thể kiểu gen Aabb giảm phân tạo loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ A 50% B 15% C 25% D 100% Câu 7: thể kiểu gen sau thể đồng hợp tử cặp gen cặp gen xét? A aaBbdd B AABbDd C aaBbDd D AABBDD Câu 8: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời loại kiểu gen? А АА × Аа В АА × аа С Аа × Аа D аа × аа Câu 9: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 2:1 ? А АА × Аа B Aa × aa С Аа × Аа D AA × aa Câu 10: Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen d quy định hoa trắng Tính trạng trung gian hoa màu hồng Theo lí thuyết, phép lại kiểu gen sau tạo đời loại kiểu hình? A Dd × Dd B DD × Dd C Dd × dd D DD × dd Câu 11: Một quần thể thực vật giao phấn trạng thái cân di truyền, xét gen hai alen A a, tần số kiểu gen Aa 0,42 Theo lí thuyết, tần số alen A quần thể A 0,3 B 0,42% C 0,5 D 0,2 Câu 12: Phương pháp sau tạo giống mang đặc điểm hai lồi mà cách tạo giống thơng thường khơng thể tạo được? A Nuôi cấy hạt phấn B Nuôi cấy mô C Lại tế bào sinh dưỡng (xôma) D Lai hữu tính Câu 13: Theo thuyết tiến hóa đại, cặp nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên đột biến B Đột biến chọn lọc tự nhiên C Chọn lọc tự nhiên di nhập gen D Di nhập gen đột biến Câu 14: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, thực vật hoa xuất đại sau đây? A Đại Nguyên sinh B Đại Tân sinh C Đại Cổ sinh D Đại Trung sinh Câu 15: Câu sai nói quan hệ cá thể quần thể? A Nhờ cạnh tranh mà mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp B Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể C Khi thiểu thức ăn, số động vật lồi ăn thịt lẫn dẫn đến tiêu diệt loài D Ở thực vật, sống theo nhóm hạn chế nước tốt sống riêng rẽ Câu 16: Quan sát hình dưới, cho biết mức độ đánh bắt cá quần thể biện pháp khai thác sau đó? A Quần thể bị đánh bắt mức, cần ngừng khai thác B Quần thể đánh bắt vừa phải, cần tiếp tục khai thác C Quần thể bị đánh bắt mức, cần khai thác hợp lý D Quần thể chưa khai thác mức, cần khai thác bảo vệ Câu 17: Khi nói ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến q trình hô hấp thực vật, phát biểu sau sai? A Nước cần cho hô hấp, nước làm tăng cường độ hô hấp, tiêu hao nhiều nhiên liệu B CO2 sản phẩm cuối hơ hấp hiếu khí, nồng độ CO2 cao ức chế hô hấp C Khi nhiệt độ tăng cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống tế bào bình thường D O2 cần cho hơ hấp hiếu khí giải phóng hồn tồn ngun liệu hơ hấp, tích lũy nhiều lượng Câu 18: Khi nói cấu tạo hệ tuần hoàn động vật, phát biểu sau đúng? A Các phận chủ yếu cấu tạo nên hệ tuần hoàn tim hệ thống mạch máu B Ở hệ tuần hồn hở, máu khơng trao đổi chất trực tiếp với tế bào mà qua thành mao mạch C Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy với áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy chậm D Hệ tuần hồn kép nhóm động vật phổi như, lưỡng cư, bò sát, chim thú Câu 19: Dạng đột biến sau làm tăng số liên kết hydrô gen không làm tăng số nuclêôtit gen? A Đột biến thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X B Đột biến cặp nuclêôtit loại A-T C Đột biến thay cặp nuclêôtit G-X cặp A-T D Đột biến thêm cặp nuclêơtit loại G-X Câu 20: Khi nói đột biến NST, phát biểu sau sai? A Lặp đoạn NST dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen cho tiến hóa B Thể đột biến mang NST bị đảo đoạn bị giảm khả sinh sản C thể gây đột biến đoạn nhỏ chứa tâm động để loại khỏi NST gen không mong muốn D thể dùng dòng trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phòng trừ sâu hại biện pháp di truyền Câu 21: Một loài thực vật, cho (P) dị hợp tử cặp gen, nằm cặp NST giao phấn với nhau, thu F1 Cho biết gen liên kết hồn tồn Theo lí thuyết, F1 loại kiểu gen? A B C D Câu 22: Chọn lọc tự nhiên xem nhân tố tiến hố cho tiến hóa A CLTN nhân tố định hướng q trình tiến hóa B CLTN làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể C CLTN diễn lúc, nơi D CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể Câu 23: Xét yếu tố sau đây: I: Sức sinh sản mức độ tử vong quần thể II: Mức độ nhập cư xuất cư cá thể khỏi quần thể III: Tác động nhân tố sinh thái lượng thức ăn môi trường IV: Sự tăng giảm lượng cá thể kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật quần thể Những yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi kích thước quần thể là: A I II B I, II III C I, II IV D I, II, III IV Câu 24: Loài ưu đóng vai trò quan trọng quần xã A số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, cạnh tranh mạnh B số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh C số lượng cá thể nhỏ, hoạt động mạnh D sinh khối nhỏ hoạt động mạnh Câu 25: Khi nói đột biến lệch bội NST, phát biểu sau sai? A Đột biến lệch bội xảy cặp NST thường mà khơng xảy cặp NST giới tính B Đột biến lệch bội làm cho cặp NST tương đồng không phân li phân bào C Đột biến lệch bội giúp xác định vị trí gen NST D Đột biến lệch bội hình thành thể khảm Câu 26: Trong trình giảm phân thể kiểu gen AaBb, số tế bào xảy không phân li tất cặp NST giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường, tạo giao tử đột biến Nếu giao tử đột biến kết hợp với giao tử Ab tạo thành hợp tử kiểu gen sau đây? A AAABBb B AAaBBb C AaaBBB D AaaBbb Câu 27: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng Trong thí nghiệm thực hành lại giống nhóm học sinh lấy tất hạt phấn đậu hoa đỏ thụ phấn cho đậu hoa trắng khác Theo lí thuyết, dự đoán sau sai? A Đời loại kiểu gen loại kiểu hình B Đời loại kiểu gen loại kiểu hình C Đời kiểu hình hồn tồn giống D Đời loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 28: Trong thí nghiệm lồi thực vật, cho P kiểu gen tự thụ phấn, F1 gồm loại kiểu hình, kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 6,25% Biết gen qui định tính trạng, cặp gen nằm cặp NST thường khác nhau, tương phản với thân thấp, hạt dài thân cao, hạt tròn Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ thân cao, hạt tròn thu F1 18,75% B Ở F1, cho thân cao, hạt dài thụ phấn với thân thấp, hạt tròn xác suất sinh thấp, hạt dài F2 1/9 C Trong thân cao, hạt tròn F1, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 2/9 D Cây P dị hợp tử cặp gen Câu 29: Khi nói q trình hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa, phát biểu sau đúng? A Quá trình xảy thực vật mà không xảy động vật B Diễn chậm đường hình thành lồi cách li địa lí, tập tính hay sinh thái C Bộ NST lồi chứa hai NST đơn bội hai loài bố mẹ nên hữu thụ D Cải lai song nhị bội sinh từ cải bắp cải củ Kapetrenco sinh sản hữu tính bình thường Câu 30: Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường B Sự phân bổ cá thể không ảnh hưởng tới khả khai thác nguồn sống môi trường C Mật độ cá thể quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm D Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa tốc độ tăng trưởng quần thể bắt đầu xu hướng giảm Câu 31: câu nói nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể? I Các nhân tố sinh thái vô sinh tác động lên quần thể phụ thuộc mật độ quần thể II Trong nhân tố vơ sinh, nhân tố khí hậu ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt III Ở chim, cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả sinh sản nở trứng IV Những loài khả bảo vệ vùng sống cá, hươu, nai sống sót non phụ thuộc nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt A B C D Câu 32: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? Câu 34: Cà độc dược NST 2n = 24 Giả sử thể đột biến loài chứa cặp NST số bị đoạn nhỏ khơng chứa tâm động, cặp NST số bị đảo đoạn Biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến giảm phân bình thường khơng xảy trao đổi chéo Theo lí thuyết, phát biểu sau thể đột biến này? I Giao tử bình thường tạo từ thể đột biến chiếm tỉ lệ 1/4 II Sự hoạt động gen NST bị đảo cặp số bị thay đổi III Giao tử chứa NST bị đoạn chiếm tỉ lệ 1/3 số giao tử đột biến IV Các gen lại NST đoạn cặp số nhân đôi với số lần khác A B C D Câu 35: Một loài thực vật, cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 loại kiểu hình cao đỏ, thấp trắng, thấp đỏ cao trắng, thấp đỏ chiếm tỉ lệ 16% Biết gen quy định tính trạng Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I F1 tối đa 10 loại kiểu gen II F1 28% số đồng hợp tử cặp gen III F1 66% số thân cao, hoa đỏ IV Kiểu gen P A B C D Câu 36: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn Ab D d AB D X X  X Y , thu F1 1,125% số cá thể aB ab kiểu hình lặn tính trạng Theo lí thuyết, số cá thể dị hợp tử cặp gen F1 chiếm tỉ lệ A 22,75% B 2,25% C 12,50% D 41,00% Câu 37: Một loài thực vật, cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 56,25% hoa đỏ, 18,75% hoa hồng 18,75% hoa vàng 6,25% hoa trắng Cho hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I F1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng II Các hoa đỏ F1 giảm phân cho tối đa loại giao tử III Số hoa vàng F2 chiếm tỉ lệ  9,877% IV F2 số hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/81 A B C D Câu 38: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen A, a B, b tương tác bổ sung quy định: kiểu gen alen trội A B quy định hoa đỏ, kiểu gen alen trội A B quy định hoa vàng, kiểu lại quy định hoa trắng Alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 52,5% hoa đỏ, thân cao, 3,75% hoa đỏ thân thấp; 21,25% hoa vàng, thân cao, 16,25% hoa vàng, thân thấp; 1,25% hoa trắng, thân cao, 5% hoa trắng thân thấp Biết khơng đột biến xảy ra, theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? Bd I Kiểu gen P Aa bD II F1 tỉ lệ số hoa đỏ, thân cao đồng hợp tổng số hoa đỏ, thân cao 2/21 III F1 tối đa 21 loại kiểu gen IV Đã hốn vị gen xảy trình phát sinh giao tử bố mẹ A B C D Câu 39: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa tím trội hồn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) 70% số hoa tím Ở F2, số hoa trắng chiếm 48,75% Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Tần số kiểu gen hệ P 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa II Tần số alen A hệ F3 0,55 III Tỉ lệ kiểu hình F1 23 hoa tím : 17 hoa trắng IV Hiệu số tỉ lệ hoa trắng với tỉ lệ hoa tím đồng hợp tử tăng dần qua hệ A B C D Câu 40: Sơ đồ phả hệ sau mô tả di truyền bệnh M người gen với alen trội lặn hoàn toàn quy định Biết không phát sinh đột biến người số 13 đến từ quần thể cân tần số người mắc bệnh 1/10000 so với alen di quy định mắt trắng Phép lai P : Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Người sổ II, người số II, kiểu gen giống II Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ III Xác suất III, mang kiểu gen dị hợp 4/9 IV Xác suất sinh bị bệnh cặp III12 – III13 1/404 A B C - HẾT D Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-D 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-A 9-C 10-A 11-A 12-C 13-D 14-D 15-C 16-D 17-A 18-D 19-A 20-C 21-A 22-A 23-D 24-B 25-A 26-A 27-B 28-B 29-D 30-D 31-C 32-D 33-B 34-D 35-B 36-A 37-D 38-C 39-C 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Dung dịch cồn 90-96o dung mơi hòa tan diệp lục carotenoit dùng chiết rút sắc tố phát sắc tố từ Câu 2: D Ếch đồng động vật vừa hô hấp qua phổi vừa hơ hấp qua da Châu chấu : qua ống khí Chuột : qua phổi Tôm : qua mang Câu 3: A Nuclêôtit đơn phần cấu tạo nên phân tử ADN Câu 4: D Phân tử cấu tạo nên ribôxôm rARN Câu 5: B Theo nguyên tắc bổ sung A=T, G=X, nên %A + %X= 50%, %X= 30% Câu 6: A thể kiểu gen Aabb giảm phần tạo loại giao tử Ab= ab = 50% Câu 7: A thể kiểu gen aaBbdd thể đồng hợp tử cặp gen Câu 8: A Phép lai AA× Aa cho đời loại kiểu gen AA Aa, tỉ lệ 1:1 Câu 9: C Phép lai Aa × Aa cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa Câu 10: A Vì trội khơng hồn tồn nên phép lai A, B tạo loại KH, phép lai D tạo loại KH, phép lại A: Dd × Dd → 1DD:2Dd:1dd :3 loại kiểu hình hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng Câu 11: A Phương pháp: Quần thể cân di truyền cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 Cách giải: Ta 2pq=0,42 Mà p+q= (p,q>0) → ta 2p(1-2)=0,42 giải phương trình ta p= 0,3 Câu 12: C Chỉ dung hợp tế bào trần (lai tế bào sinh dưỡng) tạo giống mang đặc điểm hai loài mà cách tạo giống thông thường tạo Lại hữu tính khó thành cơng, tạo lai bất thụ Câu 13: D Đột biến tạo alen mới, di nhập gen thêm gen từ quần thể khác Câu 14: D Thực vật hoa xuất kỉ Krita (Phấn trắng) đại Trung sinh Câu 15: C Các câu A, B, D (Bài 36 SGK), Câu C sai: ăn thịt đồng loại trường hợp gặp, cạnh tranh lồi khơng tiêu diệt loài mà làm cho số lượng cá thể quần thể ổn định, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường Câu 16: D Mẹ lưới nhiều cá lớn, cá chứng tỏ quần thể chưa khai thác hết tiềm năng, cần tăng cường khai thác bảo vệ Câu 17: A Phát biểu sai A: Nước cần cho hô hấp, nước làm giảm cường độ hô hấp → Nên bảo quản hạt làm khô hạt để giảm hô hấp Câu 18: D A sai Các phận chủ yếu cấu tạo nên hệ tuần hoàn tim, hệ thống mạch máu dịch tuần hoàn B sai Ở hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào, khơng mao mạch C sai Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy với áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh Câu 19: A Một cặp A-T liên kết hydro, cặp G-X liên kết hydro → Đột biến thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X làm tăng liên kết hydro không làm thay đổi tổng nuclêôtit Câu 20: C A, B, D ý (Bài SGK) Câu C sai, đột biến đoạn nhỏ chứa tâm động NST, không dùng để loại khỏi NST gen không mong muốn Khi khơng tâm động, đoạn NST bị phân giải Câu 21: A Các phép lai AB AB AB Ab Ab Ab cho loại KG nhiều loại KG  ;  ;  ab ab ab aB aB aB Câu 22: A -A nhân tố tiến hóa, CLTN nhân tố tác động định hướng làm cho tiến hóa diễn theo hướng xác định giúp sinh giới tiến hóa liên tục theo hướng xác định, hiệu hẳn nhân tố khác -B,C sai, nhân tố tiến hóa khác đột biến, di nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên, làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể diễn lúc, nơi -D sai CLTN khơng tác động trực tiếp lên KG, tác động trực tiếp lên KH Câu 23: D Những yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi kích thước quần thể tất I,II,III,IV Câu 24: B (A sai cạnh tranh mạnh xảy tất lồi mơi trường thiếu hụt nguồn sống, đặc điểm riêng lồi ưu C,D sai chưa đủ ý B Câu 25: A A sai đột biến lệch bội xảy cặp NST thường cặp NST giới tính.VD hội chứng XXX, XXY, XO Câu 26: A Rối loạn phân ly xảy GP II, GP I diễn bình thường tạo loại giao tử: AABB, AAbb;aaBB, aabb Khi kết hợp với giao tử Ab tạo hợp tử kiểu gen: AAABBb, AAAbbb, AaaBBb, Aaabbb Câu 27: B Cây đậu thân cao kiểu gen AA Aa; thân thấp aa Các trường hợp xảy ra: TH1: AA × aa → F1: 100% Aa x kiểu hình hồn tồn giống →C → loại kiểu gen loại kiểu hình → A TH2: Aa × aa = F1 loại kiểu gen loại kiểu hình → D TH3: Aa AA → loại kiểu gen: loại kiểu hình B sai khơng thể tạo loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 28: B Phương pháp: Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Cách giải: Các gen PLĐL nên kiểu hình thân thấp, hạt dài aabb = 0,0625 → cao, tròn =0,5+0,0625 = 0,5625 → A sai Thân cao, hạt tròn F1 gồm: 1AABB: 2AABb : 2AaBB: 4AaBb AAbb: 2Aabb + dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 2/9 + 2/9 = 4/9 → C sai Cây P dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn tạo loại KH → D sai Cây F1 cao, dài tỉ lệ 1AAbb : 2Aabb cho tỉ lệ giao tử ab = 1/3 Cây F1 thấp, tròn tỉ lệ laaBB: 2aaBB cho tỉ lệ giao tử ab = 1/3 Vậy xác xuất để giao phấn với sinh thấp, hạt dài F (1/3) = (1/3)= 1/9 Vậy B Câu 29: D -A sai q trình hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa xảy động vật khơng phổ biến thực vật -B sai diễn nhanh nhờ ưu điểm lai xa đa bội hóa mà thể song nhị bội tạo dễ dàng tồn nhanh chóng hình thành nên lồi -C sai NST lồi chứa hai NST đơn bội hai loài bố mẹ nên không đủ NST cặp tương đồng để tiếp hợp bình thường kì đầu giảm phân I, khơng tạo giao tử bị bất thụ hữu thụ -D cải lai song nhị bội nói dạng 2nA +2nB đủ NST cặp tương đồng để tiếp hợp bình thường kì đầu giảm phân I, hữu thụ Câu 30: D A sai kích thước quần thể phụ thuộc vào điều kiện mơi trường B sai phân bố cá thể ảnh hưởng tới khả khai thác nguồn sống mơi trường C sai mật độ cá thể quần thể thay đổi theo mùa, theo năm D kích thước quần thể đạt mức tối đa tăng cạnh tranh, tăng dịch bệnh ô nhiễm tốc độ tăng trưởng quần thể bắt đầu xu hướng giảm Câu 31: C Các câu II, III, IV Câu I sai Các nhân tố sinh thái vô sinh tác động lên quần thể không phụ thuộc mật độ quần thể, chúng nhân tố không phụ thuộc mật độ Câu 32: D Các câu A, B, C Câu D sai Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, cân với sức chứa môi trường Câu 33: B TB sinh tinh giảm phân cho giao tử Hai tế bào hốn vị D d tạo nhóm giao tử sau: + Nhóm 1: ABd, abD (giao tử liên kết) ABD, abd (giao tử hoán vị) Tỉ lệ: 1:1:1:1 + Nhóm 2: aBd, AbD (giao tử liên kết) aBD, Abd (giao tử hoán vị) Tỉ lệ: 1:1:1:1 Một tế bào lại khơng hốn vị cho loại giao tử ABd abD tỉ lệ 2:2 (nhóm 3) loại giao tử aBd AbD tỉ lệ 2:2 (nhóm 4) Câu A tế bào hốn vị tạo nhóm 1, tế bào hốn vị tạo nhóm 2, tế bào khơng hốn vị tạo nhóm (hoặc 4) 1ABd + labD + 1ABD + labd + laBd + 1AbD + 1aBD + 1Abd + 2ABd + 2abD → tỉ lệ 3ABd + 3abD+ 1ABD+ 1abd+ laBd + 1AbD+ laBD+1Abd → tỉ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1 → A Câu C tế bào hốn vị tạo nhóm (hoặc 2): 2ABd + 2abD + 2ABD + 2abd tế bào khơng hốn vị tạo nhóm (hoặc 4): 2ABd + 2abD – Tổng : 4ABd + 4abD+ 2ABD+ 2abd → loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 C Câu D tế bào hốn vị tạo nhóm (hoặc 2): 2ABd + 2abD+ 2ABD+ 2abd tế bào khơng hốn vị tạo nhóm (hoặc 3): 2ABd + 2abD → Tổng loại giao tử tỉ lệ nhau: 2ABd + 2abD+ 2ABD + 2abd + 2ABd + 2abD → Câu B tỉ lệ tế bào hoán vị (nhóm 1) tế bào khơng hốn vị tạo nhóm nhóm → khơng kiện đề Câu 34: D Ta biểu thị cặp NST tương đồng sau: Alen trội biểu thị cho NST bình thường, alen lặn biểu thị cho NST bị đột biến → cặp NST tương đồng xét đến AaBb - Giao tử không mang đột biến giao tử AB, chiếm tỷ lệ 1/4 → (I) Đúng - Do đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen NST nên hoạt động gen NST bị đảo cặp số bị thay đổi, gen vốn hoạt động chuyển đến vị trí khơng hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động (SGK trang 25) (II) Đúng - Giao tử mang đột biến giao tử Ab, aB ab → Giao tử chứa NST bị đoạn giao tử a gồm aB ab chiếm tỷ lệ 2/3 giao tử đột biến → (III) Sai - Các gen NST nhân đôi → (IV) Sai Vậy nội dung Câu 35: B ♀(0,41Ab : 0,41aB : 0,09AB : 0,09ab)(0,5XD : 0,5Xd) ×♂ (0,5AB : 0,5ab)(0,5XD : 0,5Y) Tỷ lệ cá thể dị hợp cặp gen F1 là: (0,09×0,5×2) ×0,25 + (0,5×0,41) ×0,25×4 = 0,2275 = 22,75% Câu 37: D F1 phân ly 9:6:1 → tương tác bổ sung I Cây hoa hồng KG: AAbb Aabb (hoặc aaBB aaBb) →Có loại KG qui định hoa màu hồng → I II Cây hoa đỏ F1 tỉ lệ KG: 1/9AABB: 2/9AABb : 2/9AaBB: 4/9AaBb KG AaBb cho nhiều loại giao tử loại → II III Giao tử hoa màu đỏ F1 là: 4/9AB: 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab Tạp giao hoa đỏ F1: (4/9AB: 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab) x (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9ab) F2: vàng aaB- =(2/9)2 + 2×2/9×1/9 = 8/81 = 0,098765 = 9,877% → III IV Cây hoa trắng F2 KG aabb =(1/9)2 = 1/81 → IV Cả ý Câu 38: C P: AaBbDd × AaBbDd → F1 F1: Xét tỉ lệ phân li kiểu hình màu sắc hoa chiều cao thân có: Màu sắc: đỏ : vàng trắng =9:6:1 Chiều cao: Cao : thấp = :1 Nếu gen PLĐL F1 tỉ lệ KH: (9 : 6: 1) × (3:1) ≠ đề → cặp gen qui định màu sắc hoa di truyền liên kết với cặp gen qui định chiều cao KG P BD Bd thể Aa Aa bd bD Cây thấp trắng aabbdd = 0,05 → bbdd = 0,2 = 0,5 ♂× 0,4 ♀ → Hốn vị gen bên mẹ (hoặc bố) BD  I sai Giả sử hoán vị mẹ: ab♀ = 0,4> 0,25 → ab giao tử liên kết → KG P là: Aa bd BD BD Phép lai P: ♀ Aa ×♂ Aa bd bd F1 : (1AA :2Aa : 1aa) × (0,4BD : 0,4bd : 0,1Bd : 0,1bD) × (0,5BD : 0,5bd) Ý II F1 tỉ lệ số hoa đỏ, thân cao đồng hợp 0,25AA × 0,4BD × 0,5BD = 0,05 Cây cao đỏ 0,525 Tỉ lệ số hoa đỏ, thân cao đồng hợp tổng số hoa đỏ, thân cao 0,05/0,525 = 2/21 →II Ý III - Phép lai (Aa × Aa) cho loại KG Phép lai (0,4BD: 0,4bd : 0,1Bd : 0,1bD) × (0,5BD: 0,5bd) cho loại KG → F1 tối đa × = 21 loại kiểu gen → III Ý IV Theo ý I, → Đã hốn vị gen xảy trình phát sinh giao tử bố mẹ → IV ý Câu 39: B Gọi cấu trúc di truyền quần thể P là: xAA : yAa : zaa Ở P, số hoa tím tỉ lệ 70% = 0,7 → z=1 – 0,7 = 0,3 Ý I Tự thu phấn hệ, F2: Tần số KG aa  z  y 1  1/ 2n  aa  0,3  y 1  1/ 2n  → y= 0,5; x = 0,2 Cấu trúc di truyền P 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa → I Ý II Tần số alen A p= =x+y/2=0,45 → II sai Ý III Tỉ lệ kiểu gen F1 0,325AA : 0,25Aa : 0,425aa → Tỉ lệ kiểu hình 0,575 tím : 0,425 trắng = 23 tím : 17 trắng → III Hiệu số tỉ lệ hoa trắng với tỉ lệ hoa tím đồng hợp tử khơng đổi qua hệ tự thụ phấn (sau hệ tăng y 1  1/ 2n  ) → IV sai Vậy ý Câu 40: B Bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh → bệnh gen lặn NST thường quy định A- Bình thường, a- bị bệnh → KG I1, I5, I3, I4 Aa – Người số II6 người số II9 kiểu gen giống AA Aa → I II Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ I1, I2, I3, I4 Aa, I5, I10 aa (bệnh) →II sai III KG II7, II8 : 1/3AA : 2/3Aa → Cho giao tử : 2/3A : 1/3a Con 117, 113 (2/3A : 1/3a) × (2/3A : 1/3a) → 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa Do III11 KH bình thường nên tần số KG dị hợp 1/2.2 III sai IV Xét cá thể III13 quần thể q2aa = 1/100003 qa = 1/100 = 0,01 → pA = 0,99 Tần số KG quần thể: 0,9801AA : 0,0198Aa : 0,0001aa Do III13 KH bình thường nên tần số KG dị hợp 0,0198 : (0,9801+ 0,0198)=2/101 Hay III13 KH tần số KG 99/101AA : 2/101Aa → Cho giao tử: (100/101A : 1/10la) Kiểu gen III12 giống KG III11 tần số 1/2AA : 1/2Aa → III12 cho giao tử (3/4A : 1/4a) → Xác suất sinh cặp III12 - III13 (3/4A : 1/4a) × (100/101A : 1/101a) → bệnh aa 1  =  101 404 → IV Vậy câu ... 99 /10 1AA : 2 /10 1Aa → Cho giao tử: (10 0 /10 1A : 1/ 10la) Kiểu gen III12 giống KG III 11 tần số 1/ 2AA : 1/ 2Aa → III12 cho giao tử (3/4A : 1/ 4a) → Xác suất sinh cặp III12 - III13 (3/4A : 1/ 4a) × (10 0 /10 1A... giao tử : 2/3A : 1/ 3a Con 11 7, 11 3 (2/3A : 1/ 3a) × (2/3A : 1/ 3a) → 4/9AA : 4/9Aa : 1/ 9aa Do III 11 KH bình thường nên có tần số KG dị hợp 1/ 2.2 III sai IV Xét cá thể III13 quần thể có q2aa = 1/ 100003... q2aa = 1/ 100003 qa = 1/ 100 = 0, 01 → pA = 0,99 Tần số KG quần thể: 0,9801AA : 0, 019 8Aa : 0,0001aa Do III13 KH bình thường nên có tần số KG dị hợp 0, 019 8 : (0,98 01+ 0, 019 8)=2 /10 1 Hay III13 KH có tần
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hùng vương gia lai lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hùng vương gia lai lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn