GIAO AN TOAN 6 SO HOC TIET 81 DEN 93

28 61 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:40

Tiết 81 – Tuần 27Ngày dạy: 61:62: 63: Bài SO SÁNH PHÂN SỐI) MỤC TIÊU:1. Kiến thức: HS hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu; nhận biết được phân số âm, dương. Biết viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh.2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng so sánh phân số, viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh.3. Thái độ: Tự giác, tích cực và nghiêm túc trong học tập.4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát và suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính toán; tương tác xã hội.II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:1. Giáo viên: Giáo án, SGK.2. Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước bài ở nhà.III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: 1. Hoạt động khởi động: Ổn định lớp. Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu HS sửa bài tập 47 tr. 13 SBT: So sánh 2 phân số và .Liên: vì và mà nên .Oanh : vì 3 > 2 và 7 > 5.Theo em, bạn nào đúng ? Vì sao ? 2. Hoạt động hình thành kiến thức:Hoạt động của GV và HSNội dungHĐ1: so sánh 2 phân số cùng mẫu.GV: từ bài tập trên ta có . Vậy với các phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều là số tự nhiên) thì ta so sánh như thế nào?HS: trả lời.GV: đối với hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên, ta cũng có quy tắc như vậy.HS: nghe giảng.GV: ví dụ : vì (3) < (1).Tương tự so sánh: và HS: thực hiện.GV:hãy rút ra quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu.HS: nêu quy tắc.GV: yêu cầu HS làm ?1HS: thực hiện.HĐ2: so sánh hai phân số không cùng mẫu.GV: hãy so sánh phân số và .Cho HS hoạt động nhóm thực hiện và rút ra các bướ để so sánh hai phân số không cùng mẫu.HS: thực hiện.GV: gọi 1 nhóm trinh bày, các nhóm khác theo dõi nhận xét.HS: thực hiện.GV: hãy nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu.HS: nêu quy tắc.GV: yêu cầu HS làm ?2HS: thực hiện.GV: em có nhận xét gì về các phân số ở câu b) .HS: trả lời.GV: vậy đối với những phân số chưa rút gọn thì ta phải rút gọn rồi mới so sánh.HS: ghi nhớ.GV: yêu cầu HS đọc ?3So sánh các phân số sau với 0: , , , .HS: đọc ? 3GV: hướng dẫn HS so sánh với 0.HS: theo dõi.GV: tương tự đối với các phân số còn lại.HS: thực hiệnGV: qua việc so sánh các phân số trên với 0, hãy cho biết tử và mẫu của phân số như thế nào thì phân số lớn hơn 0, nhỏ hơn 0?HS: nêu nhận xét.1.So sánh hai phân số cùng mẫuVí dụ 1: , . vì (3) < (1). vì 5 > (1).Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.?1 .2.So sánh hai phân số không cùng mẫu.Ví dụ 2: so sánh phân số và .Ta có . Ta so sánh và .Quy đồng: ; .Vì 15 > 16 nên hay > .Vậy > .Quy tắc: muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.?2 So sánh các phân số sau: và ; và Giải: và . Mẫu chúng là 36. ; .Vì 33 > 34 nên . ; Mà ? 3 . . 3. Hoạt động luyện tập: Bài 38 tr.23 SGKa) h dài hơn h;b) m ngắn hơn m;c) kg lớn hơn kg;d) kmh nhỏ hơn kmh.Bài 40 tr. 24 SGK ; Lưới B sẫm nhất.4. Hoạt động vận dụng: HD HS lam Bài 39,41 tr. 24 SGK 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng: Học thuộc quy tắc. Làm bài tập 37, 41 tr.23, 24 SGK. Chuẩn bị “Luyện tập”: làm các bài tập 51, 54 tr.10,11 SBT Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Tiết 81 – Tuần 27 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài SO SÁNH PHÂN SỐ I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu vận dụng quy tắc so sánh hai phân số mẫu, không mẫu; nhận biết phân số âm, dương Biết viết phân số cho dạng phân số có mẫu dương để so sánh Kĩ năng: Rèn luyện kĩ so sánh phân số, viết phân số cho dạng phân số có mẫu dương để so sánh Thái độ: Tự giác, tích cực nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Yêu cầu HS sửa tập 47 tr 13 SBT: So sánh phân số Liên: mà nên Oanh : > > Theo em, bạn ? Vì ? Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: so sánh phân số mẫu So sánh hai phân số mẫu GV: từ tập ta có Vậy với phân Ví dụ 1: , số có mẫu (tử mẫu số (-3) < (-1) nhiên) ta so sánh nào? > (-1) HS: trả lời GV: hai phân số có tử mẫu số nguyên, ta có quy tắc HS: nghe giảng GV: ví dụ : (-3) < (-1) Tương tự so sánh: HS: thực GV:hãy rút quy tắc so sánh hai phân số Quy tắc: Trong hai phân số có mẫu mẫu dương, phân số có tử lớn lớn HS: nêu quy tắc GV: yêu cầu HS làm ?1 ?1 HS: thực So sánh hai phân số không mẫu HĐ2: so sánh hai phân số khơng Ví dụ 2: so sánh phân số mẫu Ta có Ta so sánh GV: so sánh phân số Quy đồng: Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Cho HS hoạt động nhóm thực rút bướ để so sánh hai phân số không mẫu HS: thực GV: gọi nhóm trinh bày, nhóm khác theo dõi nhận xét HS: thực GV: nêu quy tắc so sánh hai phân số không mẫu HS: nêu quy tắc GV: yêu cầu HS làm ?2 HS: thực GV: em có nhận xét phân số câu b) HS: trả lời GV: phân số chưa rút gọn ta phải rút gọn so sánh HS: ghi nhớ GV: yêu cầu HS đọc ?3 So sánh phân số sau với 0: , , , HS: đọc ? GV: hướng dẫn HS so sánh với HS: theo dõi GV: tương tự phân số lại HS: thực GV: qua việc so sánh phân số với 0, cho biết tử mẫu phân số phân số lớn 0, nhỏ 0? HS: nêu nhận xét Hoạt động luyện tập: Bài 38 tr.23 SGK a) h dài h; ; Vì -15 > -16 nên hay > Vậy > Quy tắc: muốn so sánh hai phân số không mẫu , ta viết chúng dạng hai phân số có mẫu dương so sánh tử với nhau: Phân số có tử lớn lớn ?2 So sánh phân số sau: ; Giải: Mẫu chúng 36 ; Vì -33 > - 34 nên ; Mà ?3 Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng b) m ngắn m; c) kg lớn kg; d) km/h nhỏ km/h Bài 40 tr 24 SGK ; Lưới B sẫm Hoạt động vận dụng: HD HS lam Bài 39,41 tr 24 SGK Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc quy tắc - Làm tập 37, 41 tr.23, 24 SGK - Chuẩn bị “Luyện tập”: làm tập 51, 54 tr.10,11 SBT Tiết 82 – Tuần 27 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP I) MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cách so sánh hai phân số mẫu không mẫu, nhận biết phân số âm, dương Kĩ năng: Rèn luyện kĩ viết phân số dạng có mẫu dương để so sánh Thái độ: Tự giác, tích cực chủ động học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Nêu quy tắc so sánh hai phân số cách viết chúng dạng hai phân số có mẫu dương Sửa tập 37 tr.23 SGK: Điền số thích hợp vào chỗ trống: ; b) Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động luyện tập: Hoạt động GV HS Nội dung GV: gọi HS sửa 41 tr.24 SGK Bài 41 tr.24 SGK Đối với phân số ta có tính chất: Nếu ; Dựa vào tính chất này, so sánh: ; ; ; HS: Thực GV: yêu cầu HS làm 50 tr.14 SBT Bài 50 tr.14 SBT a) Thời gian dài hơn: hay giờ? a) dài giờ; b) Đoạn thẳng ngắn hơn: mét hay mét? b) mét ngắn mét; Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng c) Khối lượng lớn hơn: kilogram hay kilogram? HS: thực GV: yêu cầu HS làm 51 tr.14 SBT So sánh phân số: ; HS: thực GV: gọi HS làm 52 tr.14 SBT So sánh phân số sau: ; HS: thực c) kilogram lớn kilogram Bài 51 tr.14 SBT ; Bài 52 tr.14 SBT ; Mà ; Mà Hoạt động vận dụng: GV: yêu cầu HS làm 53 tr 14 SBT So sánh phân số sau: ; ; Hãy rút nhận xét so sánh hai phân số có tử khác mẫu ĐS: Bài 53 tr.14 SBT ;; ; mà Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học xem lại tập giải - Xem trước “Phép cộng phân số”: Cộng hai phân số mẫu, cộng hai phân số không mẫu Tiết 83 – Tuần 27 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu áp dụng quy tắc cộng hai phân số mẫu không mẫu; nhận xét đặc điểm phân số để cộng nhanh Kĩ năng: Rèn luyện kĩ cộng phân số nhanh xác Thái độ: Tự giác, tích cực chủ động học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1:cộng hai phân số mẫu Cộng hai phân số mẫu GV: cho biết cách cộng hai phân số mẫu học Tiểu học Ví dụ 1: HS: trả lời ; GV: cho ví dụ HS: nêu ví dụ Quy tắc: muốn cộng hai phân số GV: quy tắc áp dụng phân số có tử mẫu số nguyên mẫu, ta cộng tử giữ nguyên mẫu Yêu cầu HS cho ví dụ HS: nêu ví dụ GV: nêu quy tắc cộng phân số có mẫu số Viết tổng quát ?1 Cộng phân số sau: HS: nêu quy tắc GV: cho HS làm ?1 ; ; HS: thực Giải: GV: câu c) em có nhận xét hai phân số ; ? ; HS: trả lời GV: ta nên làm trước thực phép cộng HS: trả lời GV: gọi HS thực câu c) HS: thực GV: ý thực phép tính ta nên quan sát xem phân số tối giản chưa Nếu chưa tối giản ta nên rút gọn thực phép tính ?2 ta nói : Cộng hai số HS: ghi nhớ nguyên trường hợp riêng cộng hai GV: yêu cầu HS làm ?2 HS: thực phân số? cho ví dụ Vì số ngun viết dạng phân GV: cho HS làm 42a), b) tr.26 SGK số có mẫu HS: thực Ví dụ : Bài tập 42 tr 26 SGK Cộng hai phân số không mẫu Ví dụ 2: Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng HĐ2: cộng hai phân số không mẫu GV: muốn cộng hai phân số không mẫu ta làm nào? HS: trả lời GV: nhắc lại bước quy đồng mẫu HS: thực GV: cho ví dụ : HS: nêu cách làm GV: nêu quy tắc cộng hai phân số không mẫu HS: nêu quy tắc GV: yêu cầu HS làm ?3 HS: thực Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không mẫu, ta viết chúng dạng hai phân số có mẫu cộng tử giữ nguyên mẫu chung ?3 Cộng phân số sau: ; ; Giải: Bài 42 tr.26 SGK Nhận xét GV-HS GV: cho HS làm 42c), d) tr.26 SGK HS: thực Hoạt động luyện tập: lồng vào hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động vận dụng: Bài 46 tr.27 SGK Cho Hỏi giá trị x số số sau: ; ; ; ; ? Giải: Bài 44 tr.26 SGK ; ; ; Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc quy tắc cộng hai phân số mẫu không mẫu - Làm tập 44, 45 tr 26 SGK - Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập”: làm tập 58, 59,60 tr.12 SBT Tiết 84 – Tuần 28 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết vận dụng qui tắc cộng hai phân số mẫu không mẫu Kĩ năng: Kĩ cộng phân số nhanh Thái độ: Tự giác, tích cực nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính toán; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Gọi HS sửa tập 45 tr.26 SGK: Tìm x, biết: ; Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động luyện tập: Hoạt động GV HS GV: cho HS làm 58 tr.17 SBT Cộng phân số sau: ; ; HS: thực Nhận xét GV-HS GV: yêu cầu HS làm 59 tr.17 SBT Cộng phân số (rút gọn kết có thể): ; ; HS: thực GV lưu ý HS rút gọn kết có GV: cho HS làm 60 tr.17 SBT Tính tổng sau rút gọn phân số: ; ; HS: thực GV: lưu ý HS rút gọn phân số trước thực phép tính GV:cho HS làm 61 tr 17 SBT Tìm x, biết: ; HS:thực Nội dung Bài 58 tr.17 SBT ; ; Bài 59 tr.17 SBT ; ; Bài 60 tr.17 SBT ; ; Bài 61 tr.17 SBT Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Nhận xét GV-HS Hoạt động vận dụng: GV: nêu 63 tr.18 SBT Hai người làm công việc làm riêng, người thứ phải làm giờ, người thứ hai phải Hỏi làm chung hai làm phần công việc? ĐS: Bài 63 tr.18 SBT hai làm : (công việc) Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc quy tắc - Xem lại tập sửa - Làm tập 62, 64 SBT - Đọc trước “Tính chất phép cộng phân số”: tính chất, áp dụng Tiết 85 – Tuần 28 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu tính chất phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng với số Kĩ năng: Rèn luyện kĩ cộng nhiều phân số, rèn luyện tính cẩn thận, xác tính tốn Thái độ: Tự giác, tích cực nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Hãy cho biết phép cộng số ngun có tính chất gì? Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: Các tính chất Các tính chất GV: thực phép tính so sánh Ví dụ 1: thực phép tính HS: thực GV: gọi HS rút nhận xét Vậy = Nhận xét: phép cộng phân số có tính chất Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng HS: nhận xét giao hốn Ví dụ 2: thực phép tính GV: thực phép tính so sánh HS: thực GV: yêu cầu HS rút nhận xét HS: nhận xét Vậy = Nhận xét: phép cộng phân số có tính chất kết hợp Ví dụ 3: thực phép tính Nhận xét: phép cộng phân số có tính chất cộng với GV: thực phép tính HS: thực GV: qua ví dụ tính chất phép cộng số nguyên, cho biết tính chất phép cộng phân số HS: trả lời GV: tính chất phép cộng phân số giúp điều gì? HS: trả lời HĐ2: Áp dụng GV: hướng dẫn HS thực ví dụ Tính HS: thực Áp dụng Ví dụ : tính Giải: ?2 Tính nhanh Bài 47 tr.28 SGK GV: cho HS làm ?2 Tính nhanh HS: thực Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Nhận xét GV-HS GV: yêu cầu HS làm 47 tr.28 SGK Tính nhanh HS: thực Hoạt động luyện tập: lồng vào hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động vận dụng: Bài 49 tr.29 SGK Sau 30 phút Hùng quãng đường là: (quãng đường) Bài 51 tr.29 SGK Năm cách chọn là: Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc tính chất phép cộng phân số - Làm 48, 50 tr.28 29 SGK - Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập”: làm tập 52, 53, 54, 55, 56 tr 29, 30 SGK Tiết 86 – Tuần 28 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS có kĩ thực phép cộng phân số; vận dụng tính chất phân số để tính hợp lý Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính tốn Thái độ: Tự giác, tích cực nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Hiệu số mà cộng với Vậy phép trừ (phân số) phép toán ngược phép cộng (phân số) ?4 GV: cho HS làm ?4 HS: thự Bài 59 tr.33 SGK ; GV: yêu cầu HS làm 59 tr 33 SGK HS: thực Hoạt động luyện tập: lồng vào hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động vận dụng: Bài 62 tr.34 SGK Nửa chu vi khu đất là: Chiều dài khu đất chiều rộng là: Bài 61 tr.33 SGK Câu 1: sai Câu 2: Đúng Hiệu hai phân số mẫu phân số có mẫu có tử hiệu tử Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc định nghĩa quy tắc - Làm tập 60 tr.33 SGK - Bài tập 75, 81 SBT - Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập”: làm tập 63, 64, 65, 66 tr.34 SGK Tiết 88 – Tuần 29 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS tìm số đối số, thực phép trừ phân số Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính tốn: trừ phân số, kĩ trình bày cẩn thận, xác Thái độ: Tự giác, nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Nêu quy tắc trừ hai phân số Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động luyện tập: Hoạt động GV HS Nội dung GV: gọi HS sửa 60 tr.33 SGK Bài 60 tr.33 SGK Tìm x, biết: Tìm x, biết: ; HS: thực Bài 63 tr.34 SGK Bài 65 tr.34 SGK Số thời gian Bình có là: Tổng số Bình làm việc là: GV: hướng dẫn gọi HS làm 63 tr.34 SGK Số thời gian Bình có tổng thời gian Bình làm việc là: HS: thực Vậy Bình đủ thời gian để xem hết phim Bài 67 tr.35 SGK GV: gọi HS đọc đề tóm tắt 65 tr.34 SGK HS: đọc GV: muốn biết Bình có đủ thời gian xem phim khơng ta làm nào? HS: trả lời GV: gọi HS trình bày giải HS: thực GV: hướng dẫn HS làm 67 tr.35 SGK Bài 68 tr.35 SGK Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Nêu thứ tự thực phép tính HS:thực GV: áp dụng 67 yêu cầu HS làm 68a,d tr.35 SGK HS: thực Hoạt động vận dụng: Bài 66 tr.34 SGK Dòng Dòng Dòng Nhận xét: Số đối số đối số số Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học xem lại tập - Đọc trước “Phép nhân phân số”: quy tắc nhận xét Tiết 89 – Tuần 29 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS hiểu vận dụng quy tắc nhân phân số; rút gọn phân số cần thiết Kĩ năng: Rèn luyện kĩ nhân phân số, rút gọn phân số Thái độ: Tự giác, tích cực, nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn màu, giáo án powerpoint Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Hoạt động khởi động: - Kiểm tra sỉ số - Kiểm tra cũ: không - Đặt vấn đề: GV: Hình vẽ sau thể quy tắc mà em học tiểu học? = HS: Trả lời phát biểu quy tắc GV: Bài học hơm tìm hiểu phép nhân phân số phân số sẽ có tử mẫu số nguyên: Bài 10: PHÉP NHÂN PHÂN Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: quy tắc Quy tắc GV: tiểu học em học phép nhân phân số thực tính HS: thực GV: yêu cầu HS thực ?1 HS: thực ?1 a) GV: quy tắc phân số có tử mẫu số nguyên Yêu cầu HS phát biểu quy tắc HS: nêu quy tắc Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân tử với nhân mẫu với Ví dụ: GV: nêu ví dụ HS: theo dõi ?2 GV: cho HS làm ?2 HS: thực ?3 GV:cho HS thực (đôi bạn) làm ?3 HS: thực Nhận xét Ví dụ: ; Nhận xét: Muốn nhân số nguyên với phân số (một phân số với số nguyên), ta nhân số nguyên với tử phân số giữ nguyên mẫu Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng HĐ2: nhận xét ?4 GV: thực ví dụ yêu cầu HS rút ; nhận xét ; HS: nêu nhận xét GV: cho HS làm ?4 HS: thực GV: yêu cầu HS làm 69 tr.36 SGK Tính: HS: thực GV: hướng dẫn HS làm 71 tr.37 SGK Tìm x, biết: HS: thực GV: gọi HS đọc 70 tr.37 SGK HS: đọc đề GV: hướng dẫn HS thực HS: thực Hoạt động luyện tập: - HS nhắc lại quy tắc nhân hai phân số Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng - HS làm tập 69(a,b,c) SGK/37 GV: yêu cầu HS làm 69 tr.36 SGK Tính: HS: thực Bài 69 tr.36 SGK ; ; ; Hoạt động vận dụng: HD HS làm 71, 70 SGK/37 GV: hướng dẫn HS làm 71 tr.37 SGK.(Hđ Bài 71 tr.37 SGK nhóm) Tìm x, biết: HS: thực Bài 70 tr.37 SGK Còn cách viết GV: Cho HS làm 70 tr.37 SGK (nếu thời gian) GV: hướng dẫn HS thực HS: thực Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc quy tắc nhận xét - Làm tập 70, 72 tr.37SGK, làm tập 83, 84 tr 25 SBT - Chuẩn bị tiết sau “Tính chất phép nhân phân số”: tính chất áp dụng Tiết 90 – Tuần 30 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết tính chất phép nhân phân số: giao hốn, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối phép nhân phép cộng Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính tốn, vận dụng tính chất để thực phép tính hợp lý Thái độ: Tự giác, tích cực học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Phát biểu tính chất phép nhận số nguyên Viết dạng tổng quát - ĐVĐ: Phép nhân phân số có tính chất phép nhân số nguyên Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: tính chất Các tính chất GV: kết hợp SGK kiến thức học a) Tính chất giao hốn trình bày tính chất phép nhân phân số Phát biểu thành lời b) Tính chất kết hợp HS: thực GV: tập hợp số nguyên tính chất c) Nhân với số phép nhân số nguyên áp dụng dạng toán nào? d) Tính chất phân phối phép nhân với HS: nhân nhiều số, tính nhanh, hợp lý phép cộng GV: phân số tính chất phép nhân phân số vận dụng Áp dụng Ví dụ: tính tích Giải: HĐ2: áp dụng GV: hướng dẫn HS thực ví dụ tính tích ?2 HS: theo dõi GV: yêu cầu HS làm ?2 Hãy vận dụng tính chất phép nhân để tính giá trị biểu thức sau: ; HS: thực GV: gọi HS đọc 73 tr.38 SGK HS: đọc đề GV: gọi HS trả lời HS: thực Bài 73 tr.38 SGK Câu thứ hai Bài 74 tr.39 SGK a b a b Bài 76 tr.39 SGK 1 0 0 Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng GV: cho HS làm 74 tr.39 SGK (đôi bạn học tập) HS: thực GV: hướng dẫn HS 76 tr.39 SGK Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lí: ; HS: thực Nhận xét GV-HS Hoạt động luyện tập: lồng vào hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động vận dụng: lồng vào hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc tính chất phép nhân phân số - Làm tập 75, 77 tr.39 SGK - Chuẩn bị “Luyện tập”: Làm tập 78, 80, 81, 83 tr 40, 41 SGK Tiết 91 – Tuần 30 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP I) MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố khắc sâu phép nhân phân số tính chất phép nhân phân số 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính tốn Thái độ: Tự giác, tích cực, nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động luyện tập: Hoạt động GV HS Nội dung GV: gọi HS sửa tập 77 tr.39 SGK Bài 77 tr.39 SGK Tính giá trị biểu thức sau: với ; với ; với ; với với ; HS: thực với GV: cách giải khác khơng? HS: trả lời Bài 80 tr.40 SGK GV: lại chọn cách giải HS: trả lời GV: trước giải toán phải đọc kỹ nội dung, yêu cầu tốn để tìm cách giải hợp lý Bài 81 tr.41 SGK Diện tích khu đất là: Chu vi khu đất là: GV; yêu cầu HS làm 80 tr.40 SGK Tính: HS: thực GV: yêu cầu HS đọc đề 81 tr.41 SGK HS: đọc đề GV: gọi HS nêu lại cơng thức tính diện tích chu vi hình chữ nhật HS: trả lời GV: gọi HS làm HS: thực Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Hoạt động vận dụng: Bài 83 tr.41 SGK Thời gian Việt từ A đến C : Quảng đường AC là: Thời gian Nam từ B đến C là: Quãng đường BC Quãng đường AB 10 + = 14 km Bài 78 tr.40 SGK Ta có Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học xem lại tập giải - Làm 90, 91, 92 tr.27 SBT - Đọc trước “Phép chia phân số”: số nghịch đảo, phép chia phân số Tiết 92 – Tuần 30 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I) MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm số nghịch đảo biết cách tìm số nghịch đảo số khác - Học sinh hiểu vận dụng quy tắc chia phân số Kĩ năng: Kĩ thực phép chia phân số Thái độ: Tự giác, tích cực, nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết cơng thức tổng qt Tính : a) ; b) ; c) - ĐVĐ: Đối với phân số có phép tốn số ngun Vậy phép chia phân số thay phép nhân phân số khơng ? Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: số nghịch đảo Số nghịch đảo GV: từ tập kiểm tra cũ ta có Khi đó, ta nói số nghịch đảo -8 -8 số nghịch đảo Hai số -8 hai số nghịch đảo Yêu cầu HS thực ?2 HS: thực GV: hai số nghịch đảo nhau? HS: phát biểu định nghĩa GV: cho ví dụ u cầu HS cho biết có hai số nghịch đảo không? HS: trả lời GV: yêu cầu HS làm ?3 Tìm số nghịch đảo HS: thực GV: lưu ý HS cách trình bày tránh sai lầm viết số nghịch đảo : HS: ghi nhớ HĐ2: phép chia phân số GV: u cầu HS hoạt động nhóm thực hiện: Tính so sánh a) b) Nhóm 1, thực câu a); Nhóm 3,4 thực câu b) HS: thực GV: em có nhận xét mối quan hệ phân số ; ? HS: nhận xét GV: ta thay phép chia phân số phép tính nào? HS: trả lời Định nghĩa: Hai số gọi nghịch đảo tích chúng Ví dụ : hai số nghịch đảo ?3 Số nghịch đảo là: Phép chia phân số ?4 Tính so sánh a) Ta có: ; Vậy b) Ta có: Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng GV: phát biểu quy tắc chia phân số HS: phát biểu quy tắc Vậy Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với nghịch đảo số chia ?5 Hoàn thành phép tính GV: cho HS làm ?5 HS: thực GV: xét phép chia Ví dụ: Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử phân số nhân mẫu với số nguyên ?6 Làm phép tính HS: theo dõi rút nhận xét GV: gọi HS phát biểu lại nhận xét HS: nêu nhận xét GV: cho HS làm ?6 HS: thực GV: lưu ý HS ý rút gọn Hoạt động luyện tập: Bài 84 tr.43 SGK Bài 86 tr.43 SGK Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Hoạt động vận dụng: Bài 88 tr.43 SGK Gọi x chiều rộng bài, ta có Chu vi bìa: Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc định nghĩa, quy tắc nhận xét - Làm tập 85, 87 tr.43 SGK - Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập + KT 15’”: Làm tập 89, 90, 91 tr.43, 44 SGK Tiết 93 – Tuần 31 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP + KT 15p I) MỤC TIÊU: Kiến thức: HS vận dụng quy tắc chia phân số giải toán Kĩ năng: Rèn luyện kĩ chia phân số Thái độ: Tự giác, tích cực nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát suy luận logic, vận dụng kiến thức, sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, tính tốn; tương tác xã hội II) CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Giáo án, SGK, đề kiểm tra Học sinh: Đồ dùng học tập, SGK, SBT, xem trước nhà III) TỔ CHỨC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15p Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động luyện tập: Hoạt động GV HS Nội dung GV: hướng dẫn HS rút kết luận 87 Nhận xét: tr.43 SGK - Nếu chia phân số cho 1, kết HS: ghi nhớ phân số - Nếu chia phân số cho số nhỏ 1, kết lớn phân số bị chia - Nếu chia phân số cho số lớn 1, kết số nhỏ phân số bị chia GV: yêu cầu HS làm 89 tr.43 SGK Bài 89 tr.43 SGK Thực phép chia: ; ; ; HS: thực Bài 90 tr.43 SGK Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng GV: cho HS làm 90a, b, c tr.43 SGK Tìm x, biết: HS: thực GV: hướng dẫn HS thực 90 d, e, g HS: nghe hướng dẫn thực Hoạt động vận dụng: GV: gọi HS đọc 91 tr.44 SGK nêu Bài 91 tr.44 SGK cách giải Số chai đóng là: Người ta đóng 225 lít nước khồng vào loại chai lít Hỏi đóng tất chai? HS: thực GV: gọi HS lên trình bày lời giải HS: thực GV: gọi HS đọc 92 tr.44 SGK Bài 92 tr.44SGK Quãng đường Minh từ nhà đến trường là: Thời gian Minh từ trường nhà là: (giờ) Giáo án Số học Năm học: 2018 – 2019 GV: Nguyễn Thị Thanh Thoảng Minh xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h hết Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h tính thời gian Minh Bài 93 tr.44 SGK từ trường nhà HS: đọc đề GV: nêu cơng thức tính qng đường HS: trả lời GV: muốn tính thời gian Minh từ trường nhà , trước hết ta cần tính gì? HS: trả lời GV: gọi HS trình bày giải HS: thực GV: cho HS hoạt động nhóm làm 93 tr.44 SGK Tính HS: thực Nhận xét GV-HS Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học xem lại tập - Làm tập 99, 103, 104 tr 29 SBT - Đọc trước “Hỗn số Số thập phân Phần trăm”: khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm ... cầu tốn để tìm cách giải hợp lý Bài 81 tr.41 SGK Diện tích khu đất là: Chu vi khu đất là: GV; yêu cầu HS làm 80 tr.40 SGK Tính: HS: thực GV: yêu cầu HS đọc đề 81 tr.41 SGK HS: đọc đề GV: gọi HS... tính chất phép nhân phân số - Làm tập 75, 77 tr.39 SGK - Chuẩn bị “Luyện tập”: Làm tập 78, 80, 81, 83 tr 40, 41 SGK Tiết 91 – Tuần 30 Ngày dạy: 61: 62: 63: Bài : LUYỆN TẬP I) MỤC TIÊU: Kiến thức:... Hoạt động tìm tòi mở rộng: - Học thuộc định nghĩa quy tắc - Làm tập 60 tr.33 SGK - Bài tập 75, 81 SBT - Chuẩn bị tiết sau “Luyện tập”: làm tập 63, 64, 65, 66 tr.34 SGK Tiết 88 – Tuần 29 Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TOAN 6 SO HOC TIET 81 DEN 93, GIAO AN TOAN 6 SO HOC TIET 81 DEN 93

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn