(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

100 53 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:16

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRỌNG VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA TBR225 VỤ MÙA NĂM 2017 TẠI HUYỆN YÊN THUỶ, TỈNH HỒ BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRỌNG VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA TBR225 VỤ MÙA NĂM 2017 TẠI HUYỆN N THUỶ, TỈNH HỒ BÌNH Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hòa Bình, ngày 16 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Vinh ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Văn Điền người hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa Nông học, khoa Sau đại học, thầy cô tham gia giảng dạy chương trình cao học- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy giáo, tồn thể gia đình, bạn bè,đồng nghiệp động viên, hỗ trợ thời gian học tập hoàn thànhluận văn xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Tơi mong nhận góp ý thầy, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Vinh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu yêu cầu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài: 2.2 Yêu cầu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học: 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa giới 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 1.3 Những nghiên cứu bón phân đạm cho lúa 1.3.1 Vai trò đạm đời sống lúa 1.3.2 Các kết nghiên cứu phân đạm cho lúa 1.3.3 Các loại dạng phân bón sử dụng cho lúa 14 1.3.4 Một số nguy từ phân đạm 15 1.4 Những kết nghiên cứu mật độ cấy 16 1.4.1 Cơ sở xác định mật độ gieo cấy 18 iv 1.4.2 Mật độ cấy ảnh hưởng tới sinh trưởng, suất lúa 19 1.4.3 Nghiên cứu mật độ cấy giới 20 1.4.4 Nghiên cứu mật độ cấy Việt nam 21 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu (bỏ phần xanh 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 28 2.3.2 Các biện pháp kỹ thuật 30 2.3.3 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 30 2.4 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 34 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến khả sinh trưởng giống lúa TBR225 trồng vụ mùa 2017 35 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến thời gian sinh trưởng giống lúa TBR225 35 3.1.2 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa TBR225 36 3.1.3 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái đẻ nhánh giống lúa TBR225 39 3.1.4 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái giống lúa TBR225 43 3.2 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến số tiêu sinhgiống lúa TBR225 46 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến số diện tích giống lúa TBR225 46 v 3.2.2 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến khả tích lũy chất khô giống lúa TBR225 48 3.3 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm tới sâu bệnh hại giống lúa TBR225 50 3.4 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón tới suất yếu tố cấu thành suất giống lúa TBR225 52 3.4.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón tới yếu tố cấu thành suất giống lúa TBR225 52 3.4.2 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón tới suất giống lúa TBR225 58 3.5 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến hiệu kinh tế giống lúa TBR225 trồng vụ mùa 2017 60 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 62 Kết luận 62 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ STT Tên viết tắt Công thức CT Đối chứng ĐC Đồng sông Cửu long Khối lượng 1000 hạt P1000 Khối lượng trung bình KLTB Mật độ, phân bón MiPi Năng suất cá thể NSCT Năng suất lý thuyết NSLT Năng suất thực thu NSTT 10 Năng suất NS/ha 11 Nhắc lại 12 Phát triển nông thôn PTNT 13 Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO 14 Thời gian sinh trưởng TGST ĐBSCL NL vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất, sản lượng lúa Thế giới giai đoạn 2010 – 2016 Bảng1 Diện tích, suất sản lượng lúa Việt Nam (từ 2010 2016) Bảng 3.1.Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến thời gian sinh trưởng giống lúa TBR225 35 Bảng 3.2 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa TBR225 37 Bảng 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái đẻ nhánh giống lúa TBR225 40 Bảng 3.4 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái giống lúa TBR225 43 Bảng 3.5 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến số diện tích giống lúa TBR225 47 Bảng 3.6 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến khả tích lũy chất khô giống lúa TBR225 49 Bảng 3.7 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón tới số sâu bệnh hại giống lúa TBR225 51 Bảng 3.8 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón tới yếu tố cấu thành suất giống lúa TBR225 54 Bảng 3.9 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón tới suất giống lúa TBR225 58 Bảng 3.11 Hiệu kinh tế việc cấy lúa giống TBR225 mật độ mức đạm bón khác 61 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa TBR225 38 Hình 3.2 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái đẻ nhánh giống lúa TBR225 41 Hình 3.3 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái giống lúa TBR225 44 Hình 3.4 ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến suất thực thu giống lúa TBR225 59 PHỤ LỤC Kết xử lý thống kê Chiều cao BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTFILE XLDUNG5/ 9/18 16:40 :PAGE VARIATE V004 NSLT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 210.231 105.11514.85 0.0005 N$2 196.589 98.294313.89 0.0005 M$3 398.042 132.68118.75 0.0005 N$*M$ 116.242 19.3737 2.74 0.0385 * RESIDUAL 22 155.678 7.07627 * TOTAL (CORRECTED)35 1076.78 30.7652 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE XLDUNG5/ 9/18 16:40 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSLT 12123.861 12119.224 12118.356 SE(N=12) 0.767912 5%LSD22DF 2.25217 MEANS FOR EFFECT N$ N$NOS NSLT 12118.096 12119.691 12123.654 SE(N=12) 0.767912 5%LSD22DF 2.25217 MEANS FOR EFFECT M$ M$NOS NSLT M1 9116.781 M2 9119.143 M3 9120.163 M4 9125.833 SE(N= 9) 0.886708 5%LSD22DF 2.60058 MEANS FOR EFFECT N$*M$ N$M$NOS NSLT M1 3115.410 M2 3117.743 M3 3118.020 M4 3121.210 M1 3116.043 M2 3119.220 2 3 3 M3 M4 M1 M2 M3 M4 3120.540 3122.960 3118.890 3120.467 3121.930 3133.330 SE(N= 3)1.53582 5%LSD22DF 4.50434 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE XLDUNG5/ 9/18 16:40 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|N$|M$|N$*M$ | (N= 36) SD/MEAN ||||| NO BASED ON BASED ON%||||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||||| NSLT 36120.48 5.5466 2.66012.2 0.0001 0.0001 0.0000 0.0384 Số BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE XLDUNG 26/ 9/18 10:34 :PAGE VARIATE V004 SOLA LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 6.83967 3.41984 10.51 0.001 P$ 15.1234 7.56169 23.24 0.000 M$ 6.43460 2.14487 6.59 0.002 P$*M$ 3.21105 535175 1.64 0.182 * RESIDUAL 22 7.15773 325351 * TOTAL (CORRECTED) 35 38.7664 1.10761 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XLDUNG 26/ 9/18 10:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 12 12 12 DF SOLA 15.6117 15.0608 14.5442 SE(N= 12) 0.164659 5%LSD 22DF 0.482920 MEANS FOR EFFECT P$ P$ NOS 12 12 12 SOLA 15.1458 15.8267 14.2442 SE(N= 12) 0.164659 5%LSD 22DF 0.482920 MEANS FOR EFFECT M$ M$ NOS 9 9 M1 M2 M3 M4 SOLA 15.1289 15.1856 15.5722 14.4022 SE(N= 9) 0.190132 5%LSD 22DF 0.557628 MEANS FOR EFFECT P$*M$ P$ 1 1 2 2 3 M$ M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 NOS 3 3 3 3 3 SOLA 14.9433 14.7567 15.9400 14.9433 16.1100 15.9900 16.3067 14.9000 14.3333 14.8100 14.4700 M4 13.3633 SE(N= 3) 0.329318 5%LSD 22DF 0.965840 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XLDUNG 26/ 9/18 10:34 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |P$ |M$ |P$*M$ (N= SD/MEAN | | | | | | | | | | | | | 36) | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 1.0524 0.57040 % | | SOLA 36 15.072 3.8 0.0007 0.0000 0.0025 0.1816 Nhánh hữu hiệu BALANCED ANOVA FOR VARIATENHANHHHFILE XLDUNG5/ 9/18 22:39 :PAGE VARIATE V004 NHANHHH LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.893889.446944 3.72 0.0405 N$2 2.27389 1.13694 9.45 0.0015 M$3 7.02528 2.3417619.47 0.0005 N$*M$ 2.41722.402870 3.35 0.0175 * RESIDUAL 22 2.64611.120278 * TOTAL (CORRECTED)35 15.2564.435897 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE XLDUNG5/ 9/18 22:39 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSNHANHHH 127.10833 127.21667 127.48333 SE(N=12) 0.100116 5%LSD22DF0.293624 MEANS FOR EFFECT N$ N$NOSNHANHHH 126.91667 127.48333 127.40833 SE(N=12) 0.100116 5%LSD22DF0.293624 MEANS FOR EFFECT M$ M$NOSNHANHHH M1 97.53333 M2 97.85556 M3 96.90000 M4 96.78889 SE(N= 9) 0.115604 5%LSD22DF0.339048 MEANS FOR EFFECT N$*M$ N$M$NOSNHANHHH M1 37.20000 M2 37.36667 M3 36.53333 M4 36.56667 M1 37.50000 M2 38.56667 M3 37.26667 M4 36.60000 M1 37.90000 M2 37.63333 M3 36.90000 M4 37.20000 SE(N= 3) 0.200231 5%LSD22DF0.587248 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE XLDUNG5/ 9/18 22:39 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|N$|M$|N$*M$ | (N= 36) SD/MEAN ||||| NO BASED ON BASED ON%||||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||||| NHANHHH 367.26940.660220.346814.8 0.0399 0.0012 0.0000 0.0169 4.Chỉ số LAI BALANCED ANOVA FOR VARIATE Đ? NHáNHFILE XLDUNG5/ 9/18 23: :PAGE VARIATE V004 Đ? NHáNH LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.453265E-01.226633E-01 0.80 0.4645 N$2 1.11053.55526319.69 0.0005 M$3 1.25067.41689114.78 0.0005 N$*M$ 6.490710.817850E-01 2.90 0.0315 * RESIDUAL 22.620340.281973E-01 * TOTAL (CORRECTED)35 3.51758.100502 BALANCED ANOVA FOR VARIATETR?FILE XLDUNG5/ 9/18 23: :PAGE VARIATE V005 TR? LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.270062E-02.135031E-02 0.06 0.9385 N$2 1.20400.60199828.61 0.0005 M$3 1.07179.35726316.98 0.0005 N$*M$ 6.372793.621322E-01 2.95 0.0295 * RESIDUAL 22.462855.210389E-01 * TOTAL (CORRECTED)35 3.11414.889753E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHíN SáPFILE XLDUNG5/ 9/18 23: :PAGE VARIATE V006 CHíN SáP LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.704321E-01.352160E-01 1.66 0.2125 N$2.497979.24898911.74 0.0005 M$3.384198.128066 6.04 0.0045 N$*M$ 6.346034.576723E-01 2.72 0.0395 * RESIDUAL 22.466605.212093E-01 * TOTAL (CORRECTED)35 1.76525.504356E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE XLDUNG5/ 9/18 23: :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP 123.398615.393062.80278 123.315285.400002.85833 123.335565.379172.91111 SE(N=12) 0.484745E-01 0.418717E-01 0.420410E-01 5%LSD22DF0.142168 0.122803 0.123300 MEANS FOR EFFECT N$ N$NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP 123.160285.159722.70833 123.305565.405562.86806 123.583615.606942.99583 SE(N=12) 0.484745E-01 0.418717E-01 0.420410E-01 5%LSD22DF0.142168 0.122803 0.123300 MEANS FOR EFFECT M$ M$NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP M1 93.160745.272222.70926 M2 93.264825.298152.82037 M3 93.315935.303702.91667 M4 93.657785.688892.98333 SE(N= 9) 0.559735E-01 0.483493E-01 0.485447E-01 5%LSD22DF0.164162 0.141801 0.142374 MEANS FOR EFFECT N$*M$ N$M$NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP M1 33.041115.033332.59444 M2 33.138895.133332.72778 M3 33.107785.111112.82222 M4 33.353335.361112.68889 M1 33.124445.322222.72778 M2 33.291115.344442.85556 M3 33.353335.394442.98333 M4 33.453335.561112.90556 M1 33.316675.461112.80556 M2 33.364445.416672.87778 M3 33.486675.405562.94444 M4 34.166676.144443.35556 SE(N= 3) 0.969489E-01 0.837434E-01 0.840819E-01 5%LSD22DF0.284336 0.245607 0.246599 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE XLDUNG5/ 9/18 23: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|N$|M$|N$*M$ | (N= 36) SD/MEAN ||||| NO BASED ON BASED ON%||||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||||| Đ? NHáNH 363.34980.317020.167925.0 0.4638 0.0000 0.0000 0.0307 TR? 365.39070.298290.145052.7 0.9376 0.0000 0.0000 0.0286 CHíN SáP 362.85740.224580.145635.1 0.2117 0.0004 0.0038 0.0394 Khả tích lũy chất khơ BALANCED ANOVA FOR VARIATE Đ? NHáNHFILE XLDUNG5/ 9/18 23:14 :PAGE VARIATE V004 Đ? NHáNH LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 170.323 85.1616 0.80 0.4645 N$2 4173.01 2086.5119.69 0.0005 M$3 4699.64 1566.5514.78 0.0005 N$*M$ 1843.94 307.323 2.90 0.0315 * RESIDUAL 22 2331.05 105.957 * TOTAL (CORRECTED)35 13218.0 377.656 BALANCED ANOVA FOR VARIATETR?FILE XLDUNG5/ 9/18 23:14 :PAGE VARIATE V005 TR? LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 1512.53 756.267 0.80 0.4645 N$2 37058.0 18529.019.69 0.0005 M$3 41734.7 13911.614.78 0.0005 N$*M$ 16374.9 2729.15 2.90 0.0315 * RESIDUAL 22 20700.6 940.937 * TOTAL (CORRECTED)35 117381 3353.74 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHíN SáPFILE XLDUNG5/ 9/18 23:14 :PAGE VARIATE V006 CHíN SáP LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 7069.77 3534.88 0.87 0.4355 N$2 645752 322876.79.56 0.0005 M$3 473047 157682.38.86 0.0005 N$*M$ 157195 26199.1 6.46 0.0015 * RESIDUAL 22 89277.3 4058.06 * TOTAL (CORRECTED)35.137234E+07 39209.7 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE XLDUNG5/ 9/18 23:14 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP 12208.335620.8381324.39 12203.227605.6151291.47 12204.470609.3191299.49 SE(N=12)2.971488.8550218.3894 5%LSD22DF 8.7149125.970453.9334 MEANS FOR EFFECT N$ N$NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP 12193.725577.3011162.35 12202.631603.8391268.71 12219.675654.6331484.29 SE(N=12)2.971488.8550218.3894 5%LSD22DF 8.7149125.970453.9334 MEANS FOR EFFECT M$ M$NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP M1 9193.753577.3851230.29 M2 9200.133596.3971269.55 M3 9203.266605.7331219.60 M4 9224.222668.1811501.03 SE(N= 9)3.4311710.224921.2343 5%LSD22DF 10.063129.988162.2770 MEANS FOR EFFECT N$*M$ N$M$NOS Đ? NHáNHTR? CHíN SáP M1 3186.420555.5321118.52 M2 3192.414573.3931154.48 M3 3190.507567.7101143.04 M4 3205.559612.5671233.36 M1 3191.528570.7551149.17 M2 3201.745601.2001210.47 M3 3205.559612.5671233.36 M4 3211.689630.8341481.83 M1 3203.312605.8691423.18 M2 3206.240614.5961443.68 M3 3213.733636.9231282.40 M4 3255.417761.1421787.92 SE(N= 3)5.9429717.710036.7789 5%LSD22DF 17.429851.9409107.867 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE XLDUNG5/ 9/18 23:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|N$|M$|N$*M$ | (N= 36) SD/MEAN ||||| NO BASED ON BASED ON%||||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||||| Đ? NHáNH 36205.34 19.433 10.2945.0 0.4638 0.0000 0.0000 0.0307 TR? 36611.92 57.911 30.6755.0 0.4638 0.0000 0.0000 0.0307 CHíN SáP 361305.1 198.01 63.7034.9 0.4353 0.0000 0.0000 0.0005 Các yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATEBONG/M2FILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE VARIATE V004 BONG/M2 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 1956.54 978.271 4.57 0.0225 N$2 3315.04 1657.52 7.75 0.0035 M$3 161060 53686.7 250.94 0.0005 N$*M$ 4004.90 667.484 3.12 0.0235 * RESIDUAL 22 4706.65 213.939 * TOTAL (CORRECTED)35 175043 5001.23 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/BONGFILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE VARIATE V005 HAT/BONG LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 120.220 60.1100 0.47 0.6345 N$2 1199.97 599.984 4.73 0.0195 M$3 2921.92 973.973 7.67 0.0015 N$*M$ 164.767 27.4612 0.22 0.9665 * RESIDUAL 22 2792.33 126.924 * TOTAL (CORRECTED)35 7199.21 205.692 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HATCH/BOFILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE VARIATE V006 HATCH/BO LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 51.5628 25.7814 0.21 0.8165 N$2 1421.07 710.536 5.72 0.0105 M$3 3601.74 1200.58 9.67 0.0005 N$*M$ 267.685 44.6141 0.36 0.8975 * RESIDUAL 22 2732.70 124.214 * TOTAL (CORRECTED)35 8074.76 230.708 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TYLEFILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE VARIATE V007 TYLE LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 5.38223 2.69112 0.95 0.4065 N$2 48.7686 24.3843 8.57 0.0025 M$3 74.0262 24.6754 8.67 0.0015 N$*M$ 37.4001 6.23335 2.19 0.0835 * RESIDUAL 22 62.5976 2.84535 * TOTAL (CORRECTED)35 228.175 6.51928 BALANCED ANOVA FOR VARIATEP1000FILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE VARIATE V008 P1000 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2.338889E-01.169444E-01 0.31 0.7375 N$2.948889.474445 8.80 0.0025 M$3 3.66528 1.2217622.66 0.0005 N$*M$ 1.73556.289259 5.37 0.0025 * RESIDUAL 22 1.18611.539141E-01 * TOTAL (CORRECTED)35 7.56972.216278 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOSBONG/M2 HAT/BONG HATCH/BO TYLE 12278.958168.154143.61585.2635 12284.750167.344144.19186.0704 12296.667163.936141.41486.0965 SE(N=12)4.222353.252233.21732 0.486942 5%LSD22DF 12.38359.538309.435911.42813 NLAI NOSP1000 1224.3000 1224.2667 1224.3417 SE(N=12) 0.670286E-01 5%LSD22DF0.196585 MEANS FOR EFFECT N$ N$NOSBONG/M2 HAT/BONG HATCH/BO TYLE 12273.250159.502136.88185.7351 12294.333173.640151.68887.2716 12292.792166.293140.65284.4236 SE(N=12)4.222353.252233.21732 0.486942 5%LSD22DF 12.38359.538309.435911.42813 N$NOSP1000 1224.1417 1224.5250 1224.2417 SE(N=12) 0.670286E-01 5%LSD22DF0.196585 MEANS FOR EFFECT M$ M$NOSBONG/M2 HAT/BONG HATCH/BO TYLE M1 9188.333173.793151.20086.9876 M2 9274.944174.515151.93486.9986 M3 9310.500165.463142.04285.7733 M4 9373.389152.142127.11883.4810 SE(N= 9)4.875553.755363.71504 0.562272 5%LSD22DF 14.299211.013910.89561.64906 M$NOSP1000 M1 924.6000 M2 924.5556 M3 924.2556 M4 923.8000 SE(N= 9) 0.773980E-01 5%LSD22DF0.226996 MEANS FOR EFFECT N$*M$ - N$M$NOSBONG/M2 HAT/BONG HATCH/BO M1 3180.000169.497146.884 M2 3257.833167.982144.757 M3 3294.000155.602132.366 M4 3361.167144.926123.517 M1 3187.500176.600155.171 M2 3299.833183.760162.941 M3 3327.000173.718151.286 M4 3363.000160.482137.356 M1 3197.500175.280151.547 M2 3267.167171.803148.104 M3 3310.500167.070142.476 M4 3396.000151.017120.481 SE(N= 3)8.444706.504476.43464 5%LSD22DF 24.767019.076618.8718 N$M$NOS TYLEP1000 M1 386.638424.6000 M2 386.162124.4000 M3 384.931924.0667 M4 385.208123.5000 M1 387.859624.4667 M2 388.643324.6667 M3 387.112724.4667 M4 385.470924.5000 M1 386.464824.7333 M2 386.190424.6000 M3 385.275424.2333 M4 379.763923.4000 SE(N= 3) 0.973883 0.134057 5%LSD22DF 2.85625 0.393169 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE XLDUNG5/ 9/18 22:43 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|N$|M$|N$*M$ | (N= 36) SD/MEAN ||||| NO BASED ON BASED ON%||||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||||| BONG/M2 36286.79 70.719 14.6275.1 0.0215 0.0029 0.0000 0.0229 HAT/BONG 36166.48 14.342 11.2666.8 0.6340 0.0193 0.0011 0.9662 HATCH/BO 36143.07 15.189 11.1457.8 0.8159 0.0100 0.0003 0.8967 TYLE 3685.810 2.5533 1.68682.0 0.4059 0.0019 0.0006 0.0826 P1000 3624.3030.465060.232191.0 0.7374 0.0016 0.0000 0.0016 Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTFILE XLDUNG5/ 9/18 22:51 :PAGE VARIATE V004 NSLT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 120.384 60.1922 0.57 0.5815 N$2 2163.95 1081.9810.17 0.0015 M$3 9797.45 3265.8230.71 0.0005 N$*M$ 663.494 110.582 1.04 0.4275 * RESIDUAL 22 2339.44 106.338 * TOTAL (CORRECTED)35 15084.7 430.992 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTTFILE XLDUNG5/ 9/18 22:51 :PAGE VARIATE V005 NSTT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ============================================================================= NLAI2 4.00218 2.00109 0.60 0.5625 N$2 577.518 288.75986.79 0.0005 M$3 505.442 168.48150.64 0.0005 N$*M$ 187.366 31.2277 9.39 0.0005 * RESIDUAL 22 73.1933 3.32697 * TOTAL (CORRECTED)35 1347.52 38.5006 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE XLDUNG5/ 9/18 22:51 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS NSLT NSTT 1295.667362.1588 1298.328661.9926 12100.11861.3832 SE(N=12)2.97683 0.526543 5%LSD22DF 8.730591.54427 MEANS FOR EFFECT N$ N$NOS NSLT NSTT 1289.078257.2836 12107.99167.0340 1297.044961.2170 SE(N=12)2.97683 0.526543 5%LSD22DF 8.730591.54427 MEANS FOR EFFECT M$ M$NOS NSLT NSTT M1 970.238163.4515 M2 9101.98866.4800 M3 9107.15761.2355 M4 9112.76956.2125 SE(N= 9)3.43735 0.607999 5%LSD22DF 10.08121.78317 - MEANS FOR EFFECT N$*M$ N$M$NOS NSLT NSTT M1 366.369858.9456 M2 390.586761.3832 M3 394.025359.6104 M4 3105.33149.1952 M1 371.186566.9232 M2 3118.52875.7872 M3 3120.36363.8208 M4 3121.88861.6048 M1 373.158064.4856 M2 396.848862.2696 M3 3107.08460.2752 M4 3111.08957.8376 SE(N= 3)5.953661.05309 5%LSD22DF 17.46123.08854 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE XLDUNG5/ 9/18 22:51 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |NLAI|N$|M$|N$*M$ | (N= 36) SD/MEAN ||||| NO BASED ON BASED ON%||||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||||| NSLT 3698.038 20.760 10.312 10.5 0.5808 0.0008 0.0000 0.4272 NSTT 3661.845 6.2049 1.82402.9 0.5616 0.0000 0.0000 0.0000 ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRỌNG VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA TBR225 VỤ MÙA NĂM 2017 TẠI HUYỆN YÊN THUỶ, TỈNH HỒ BÌNH... NGHIÊN CỨU 35 3.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến khả sinh trưởng giống lúa TBR225 trồng vụ mùa 2017 35 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến thời gian sinh trưởng giống lúa. .. Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái đẻ nhánh giống lúa TBR225 40 Bảng 3.4 Ảnh hưởng mật độ cấy lượng đạm bón đến động thái giống lúa TBR225 43 Bảng 3.5 Ảnh hưởng mật
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa TBR225 vụ mùa năm 2017 tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn