CHINH TA LOP 2 01 21

49 50 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

Tuần 01 Thứ ba ngày 25 tháng năm 2009 Chính tả Có công mài sắt, có ngày nên kim TiÕt 04 I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Chép xác tả; trình bày hai câu văn xuôi ; chữ đầu câu viết hoa; chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào ô- Không mắc lỗi tả đoạn trích Biết cách trình bày đoạn văn Chữ đầu câu viết hoa Viết hoa đầu đoạn lùi vào ô Củng cố quy tắc viết c – k – Làm tập 2,3, 2- Học bảng chữ - Điền chữ vào ô trống theo tên chữ - Thuộc lòng tên chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn đoạn văn - Vở tập, bảng phụ viết tập 1, III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HD chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập 1/ Dy bi mi ( 30' ) Hoạt động thÇy Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1/ Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc đoạn chép - Đoạn chép từ nào? - Đoạn lời ai? - Bà cụ nói gì? - Đoạn chép có câu? Cuối câu có dấu gì? - Chữ tả viết hoa? - Chữ đầu đoạn viết nào? b) Luyện viết tiếng khó: - Gạch chân chữ dễ viết sai bảng - Nhắc hs nhìn bảng đọc cụm từ viết c) Chấm, chữa bài: - HD hs tự chấm - Chấm – - Nhận xét: Nội dung, chữ, cách trình bày HĐ3/ Hướng dẫn làm Bi 2: C hay K Hoạt động trß HS đọc đoạn chép Có cơng mài sắt có ngày nên kim Của bà cụ nói với cậu bé Mỗi ngày…thành tài câu / dấu chấm Mỗi, giống Lùi vào ô, viết hoa - HS viết bảng - Ngày, mài, sắt, kim - HS đọc lại - HS chép - Gạch chân từ sai - viết lại HTĐB HS TB, Y - Nêu yêu cầu: Bài tập 3: Viết chữ thiếu Luyện đọc thuộc bảng chữ Xóa dần chữ - HS làm mẫu - HS làm bảng phụ - Cả lớp làm VBT Cá nhân - Cả lớp CN- ĐT - Đọc bảng chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Chuẩn bị “Tự thuật” Họ tên, nơi sinh, quê quán Tuần 01 tháng năm 2009 Chính tả Tiết 07 rồi? Thứ năm ngày 27 Ngày hôm qua đâu I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Nghe, viết xác khổ thơ cuối bài: “Ngày hơm qua đâu rồi?” Trình bày hình thức thơ chữ Chữ đầu dòng viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp Viết tiếng: lại, chăm chỉ, ngày Làm tập 3, * HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu SGK trước viết tả 2- Tiếp tục học bảng chữ cái: Điền chữ vào trống theo tên chữ Học thuộc lòng tên 10 chữ chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập 2, để 2-3 học sinh làm Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - hs lên bảng, lớp viết bảng con: tảng đá, chạy tản ra, đơn giản, giảng - hs đọc thuộc bảng chữ viết 2/ Dạy bi mi Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu MT HĐ1/ Hướng dẫn nghe viết: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc mẫu + Khổ thơ lời nói với ai? + Bố nói với điều gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Nhắc cách trình bày Đọc 2-3 lần dòng Đọc sốt lần cuối d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chữa chung lớp Ho¹t ®éng cđa trß * – HS giỏi đọc Cả lớp đọc thầm + Của bố nói với + Con học hành chăm thời gian không Bảng Chăm chỉ, lịch, xoa đầu, cười Viết Học sinh viết vào Kiểm tra Gạch chân từ viết sai HTĐB HSTB - Y Chấm - 10 bài/ nhận xét HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập điền từ Nhận xét Bài tập : viết chữ thiếu bảng Bài tập 4: Học thuộc lòng bảng chữ Xóa chữ viết cột Xóa chữ cột học sinh làm bảng lớp lớp làm bảng Làm tập hs làm bảng; lớp làm VBT – hs đọc lại bảng chữ Hs viết lại Hs viết lại Hs đọc thuộc lòng 10 chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, nhắc nhở Dặn học thuộc lòng 19 chữ Tuần 02 năm 2009 Chính tả Tiết 13 I/ Mc tiờu Thứ ba ngày tháng Phần thởng 1- Rèn kĩ viết tả - Chép lại xác, trình bày đoạn tóm tắt nội dung Phần thưởng SGK - Làm BT3, BT 4; BT 2a / b 2- Học bảng chữ Điền 10 chữ P…Y vào ô trống Thuộc 29 chữ II / Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) học sinh viết bảng lớn Cả lớp viết bảng con: làng xóm, nhẫn nại, sàn nhà học sinh đọc viết bảng chữ 2) Dy bi mi: Hoạt động thầy 1- Gii thiu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: Đọc mẫu a/Hướng dẫn chuẩn bị GV đọc viết bảng Đoạn có câu? cuối câu có dấu gì? Những chữ viết hoa? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Đọc cụm từ để hs viết d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chung lớp Chấm 10 bài, nhận xét 3) Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: Nhn xột Hoạt động trò Nghe hs đọc lại Có câu, cuối câu có dấu chấm Cuối, Đây, Na Bảng con: phần thưởng, đặc biệt, đề nghị, luôn Học sinh viết vào Chấm bút chì Nhắc yêu cầu học sinh làm bảng lớn Cả lớp làm tập HTĐB Bài tập 3: Viết chữ Bài tập 4: Học thuộc lòng Bảng chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, khen học sinh viết đúng, đẹp Yêu cầu học thuộc lòng bảng ch cỏi Tuần 02 tháng năm 2009 Chính tả TiÕt 13 10 chữ từ P-Y Đọc, nhận xét c thuc 10 ch cỏi Thứ năm ngày Làm viƯc thËt lµ vui I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả - Nghe-viết đoạn cuối tả “Làm việc thật vui” Trình bày hình thức đoạn văn xi - Biết thực y/c tập bước đầu biết xếp tên người theo thứ tự bảng chữ ( BT3) - Củng cố quy tắc viết g-gh (trò chơi) 2- Ơn bảng chữ Thuộc lòng bảng chữ Bước đầu biết xếp tên bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn quy tắc tả g-gh - Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5') - hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: xoa đầu, sân, chim sâu, xâu cá - Kiểm tra 10 chữ cuối 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy - Gii thiu bi: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc tồn tả Triển khai nội dung Bài tả trích từ tập đọc nào? Bé làm việc gì? Bé thấy làm việc thé nào? Bài tả có câu? Câu có nhiều dấu câu? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết Mỗi câu đọc lần - Nhắc cách ngồi, cầm bút d) Chấm, chữa bài: Chấm - nhận xét HD3) Hướng dẫn làm tập Bài 2: Thi tìm chữ bắt đầu chữ g-gh Nhóm 1: g Hoạt động trò hc sinh c li Bi “Làm việc thật vui” Quét nhà, nhặt rau, làm bài, học Bận rơn vui Có câu Câu thứ Bảng con: quét nhà, nhặt rau, ln, bận rộn Viết Chấm bút chì HTĐB Nhóm 2: gh Bài 3: Sắp xếp tên theo bảng chữ Dũng, Bình, Cúc, Hoa, Lan Nhận xét: 3) Củng cố, dặn dò: Học thuộc lòng bảng ch cỏi Nhn xột tit hc Tuần 03 năm 2010 ChÝnh t¶ TiÕt 13 - a, o, u, ư, ô, - e, ê, i hs đọc yêu cầu Làm VBT Bình, Cúc, Dũng, Hoa, Lan Thø ba ngày 07 tháng Bạn Nai Nhỏ I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ viết tả Chép lại xác trình bày đoạn tóm tắt “Bạn Nai Nhỏ”.Làm tập 2, ( a/ b ) Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu Trinh bày mẫu 2- Củng cố quy tắc tả ng/ngh – Làm tập phân biệt phụ âm đầu dấu II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng chép sẵn tập chép - Bảng phụ tập 2, - Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5') học sinh viết bảng lớn Cả lớp: nghe ngóng, ghi chép, gỗ học sinh đọc chữ từ r-y 2/ Dạy mi: ( 30' ) Hoạt động trò Hoạt động cđa thÇy Giới thiệu bài: Nêu MTcủa tiết học HĐ1) Hướng dẫn tập chép a) Chuẩn bị: Nội dung tả: - Vì cha Nai Nhỏ n lòng? - Bài viết có câu? Tên nhân vật viết ntn? - Cho viết tiếng khó Cho học sinh đọc đoạn chép Dám liều cứu bạn b) Học sinh chép Bảng con: Khoẻ mạnh, Chú ý cách trình bày - Tốc độ (1 phút viết thơng minh, nhanh nhẹn chữ) HTĐB c) Chấm chữa bài: Chấm 10 em, nhận xét HĐ3) Hướng dẫn làm tập: a) Bài tập 2: Cho học sinh làm mẫu bảng Nhận xét b) Bài tập 3: (lựa chọn) Cho học sinh đọc kết làm, nhận xét, sửa chữa 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học, dặn dò ghi nhớ quy tắc tả ng-ngh Tuần 03 tháng năm 2010 Chính tả Tiết Chm bút chì Nêu yêu cầu Vở c lp Hc sinh lm bi Thứ năm ngày 09 Gọi bạn I/ Mc tiờu 1- Rốn k viết tả: Nghe-viết lại xác, trình bày khổ thơ cuối thơ Gọi bạn -Làm tập 2, tập (a, b ) 2- Tiếp tục củng cố quy tắc tả ng-ngh, làm tập phân biệt phụ âm dầu hay II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết tả Bảng nam châm viết nội dung BT2, BT3 - thẻ chữ Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ ( 5' )2 hs viết bảng lớn - Cả lớp viết bảng từ: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi:Nờu MT HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc mẫu Triển khai nội dung: Bê Vàng Dê Trắng gặp phải hồn cảnh khó khăn nào? Thấy Bê Vàng khơng trở Dê trắng làm gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết Hoạt động trò c cỏ nhõn Tri hn hỏn, khơng có cỏ ăn - Đi tìm bạn khắp nơi, miệng kêu “Bê! Bê!” Bảng con:suối cạn, hạn hán, khắp nơi, hồi Học sinh viết bài, lưu ý cách trình bày d) Chấm, chữa bài: HTĐB Chấm 5-7 HĐ2) Hướng dẫn làm tập Nhận xét-chốt lởi giải Bài tập (lựa chọn) Vở tập Học sinh làm tập 3) Củng cố, dặn dò: (2') Nhận xét-dặn dò Viết lại chữ sai dòng Viết li ch sai Tuần 04 năm 2009 Chính tả Tiết Thứ ba ngày 15 tháng Bím tóc đuôi sam I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Chép lại xác tả, biết trình bày lời nhân vật “Bím tóc sam” 2- Luyện viết quy tắc tả với lê/yê Làm tập 2, tập a/b II/ Đồ dùng dạy học: Bảng lớn chép tả Bảng phụ có nội dung tập2, Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ:2 hs viết bảng lớn; lớp viết bảng con: nghe ngóng, nghiêng ngã, nghi ngờ 2/ Dạy mi (30) Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu mục tiêu học HĐ1/ HD tập chép a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc đoạn chép - Hướng dẫn nội dung Đoạn văn nói trò chuyện với ai? Vì Hà khơng khóc nữa? Bài tả có dấu câu nào? - Viết từ khú: Hoạt động trò hc sinh c li Thầy giáo Hà Được thầy khen, vui Bảng con: Thầy giáo, khn mặt, nín khóc HTĐB b) Học sinh chép vào c) Chấm chữa bài: Chấm HĐ2) Hướng dẫn làm tập tả: Bài tập 2: Cho nhắc quy tắc quy tắc iê, yê Bài tập 3: Làm a b Học sinh đọc yêu cầu - Làm nháp: chim yến ,cô tiên,yên ổn,thiếu niên Làm đúng, nhanh 3a, 3b Đọc kết tập 3) Củng cố dặn dò:(3') Nhận xét tiết học – ghi nhớ quy tắc tả Tuần 04 tháng năm 2009 Chính tả Tiết Thứ năm ngày 17 Trên bè I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ viết tả: Nghe, viết xác đoạn “Trên bè” Biêt trình bày tả Viết chữ đầu bài, đầu câu, đầu đoạn văn – Tên nhân vật - xuống dòng hết đoạn 2- Củng cố quy tắc tả với iê/yê, làm tập phân biệt, cách viết phụ âm đầu vần (BT2,3 ) II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ:(5') hs lên bảng; lớp viết bảng con: giúp đỡ, nhảy dây, bình yên /Dy bi mi:(30') Hoạt động thầy Hoạt động trß - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc mẫu - Nội dung: 10 HTĐB TuÇn 17 Thø ba ngày 23 tháng 12 năm 2008 Tìm ngọc Chính t¶ ( nghe viÕt ) TiÕt: 148 I/ Mục tiêu Nghe viết xác đoạn văn tóm tắt nội dung câu chuyện “Tìm ngọc” II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi chép sẵn đoạn văn, tập tả tập III/ Hoạt động dạy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trò A) Kiểm tra: B) Dạy mới: 1- Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Nội dung:Đoạn trích nói nhân vật nào? Nhờ đâu chó mèo lấy lại viên ngọc quý? Chó mèo vật ntn? Trình bày:Đoạn văn có câu? Những chỗ cần viết hoa? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết d) Chấm, chữa bài: 3) Hướng dẫn làm tập Bài 2: Điền vào chỗ trống ui/uy Bảng phụ cho học sinh làm Bài 3: 4) Củng cố, dặn dò: Củng cố tiết học - Viết lại chữ sai học sinh viết bảng lớn: ruộng, nối nghiệp, quản cơng Chó, mèo, chàng trai Thơng minh, nhiều mưu mẹo Thơng minh tình nghĩa câu Đầu câu, tên riêng Bảng con: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, thơng minh Học sinh chép vào Hướng dẫn chấm bảng, học sinh đổi chấm chéo Cả lớp làm tập Học sinh lm v bi 35 36 Tuần 17 Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2008 Gà tỉ tê với Chính tả ( tập chép ) gà Tiết: 152 I/ Mục tiêu Chép xác, trình bày mọt đoạn “Gà tỉ tê với gà” Viết dấu hai chấm, dấu ngoặc kép ghi lời gà mẹ Luyện viết vần dễ lẫn: au/ao, et/ec II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép đoạn tả; bảng lớp viết sẵn nội dung tập 2, 3b tập III/ Hoạt động dạy học: Ho¹t động thầy Hoạt động trò 37 A) Kim tra: học sinh viết bảng - lớp bảng Tập đọc: thuỷ cung, ngọc quý, ngậm ngùi, an ủi, hét to, mùi khét B) Dạy mới: 1- Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Đọc mẫu: Nội dung: Đoạn văn nói điều gì? Cách gà mẹ báo cho gà biết “Khơng có nguy hiểm, lại con, mồi ngon lắm” Câu lời gà mẹ nói với gà con? Cần dùng dấu để ghi lời gà mẹ Dấu hai chấm b)Luyện viết tiếng khó: Bảng con: - Kiếm mồi - Đều - Dắt c) Cho học sinh viết Nhìn bảng – chép d) Chấm, chữa bài: Đổi chấm chéo 3) Hướng dẫn làm tập Bài 2: Vở tập S … đợt rét đậm, mùa xuân Trên học sinh lên bảng điền vần au/ao g… đồng, đàn s ’ chuyền cành lao x… Cả lớp làm tập Gió rì r ` b ’ tin vui, dục người ta m… đón ch ` xuân Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải Sau, gạo, sáo, xao, rào, báo, mau, chào Bài 3: Tìm từ có tiếng chứa vần et/ec: Chỉ loại bánh để ăn Tết Gợi tiếng kêu lợn Chỉ mùi cháy Trái nghĩa với yêu 4) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh viết đẹp, Dặn học sinh nhà viết lại chữ sai cho bỏnh eng ộc khột ghột 38 Tuần 19 tháng Thứ ba ngày năm 200 Chuyện bốn Chính tả ( tËp chÐp ) mïa TiÕt: I/ Mục tiêu 1.HS chép lại xác đoạn " Xuân làm đâm chồi nảy lộc " : Chuyện bốn mùa 2.Luyện viết nhớ cách viết chữ có dấu dễ lẫn : dấu hỏi / dấu ngã 3.Giáo dục HS có ý thức rèn chữ , giữ B.Đồ dùng dạy - học : 1.Thầy : Bảng phụ viết nội dung đoạn tả , bảng phụ viết ND tập 2-3 2.Trò :Bảng , tả , tập C.Các hoạt động dạy - học chủ yếu : 39 Hoạt động thầy I.Bi c (4') : Hoạt động cđa trß - HS luyện viết bảng : nũng nịu , ngập ngừng - Kiểm tra ĐDHT HS - Nhận xét chung II.Bài : 1.Vào :Trực tiếp 2.Hướng dẫn tập chép : 2.1.Hướng dẫn HS chuẩn bị (4') : - GV đọc tả - HS nhìn bảng đọc lại Hỏi : Đoạn chép ghi lời Chuyện bốn mùa ? - Lời bà Đất Hỏi : Bà Đất nói ? - Bà khen nàng tiên người vẻ , có ích , đáng yêu Hỏi : Đoạn chép có tên riêng ? Hỏi : Những tên riêng phải viết - Xuân , Hạ , Thu , Đông ? 2.2 Luyện viết bảng : - Viết hoa chữ đầu - HS viết vào bảng : - GV quan sát , chỉnh sửa chỗ sai cho nảy lộc , ghét , tựu trường , HS 2.3.HS chép vào (17'): - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút , để - HS nhìn , chép vào cho , - GV theo dõi , uốn nắn cho HS đẹp 2.4 Chấm , chữa cho HS (4') : - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - HS sốt lại viết chì - GV chấm số Nhận xét ưu , - Đổi cho bạn soát lại nhược điểm viết HS III.Hướng dẫn làm tập (7') : a) Bài tập : - HS đọc yêu cầu - HS làm vào nháp - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời - HS trình bày trước lớp giải b) Kiến cánh vỡ tổ bay Bão táp mưa sa gần tới - Muốn cho lúa nảy to Cày sâu , bừa kĩ , phân gio cho nhiều - HS đọc nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT 40 b) Bài tập : - HS trình bày trước lớp - Chữ có dấu hỏi : bảo, nảy , ,nghỉ - Chữ có dấu ngã : cỗ , , - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải III.Củng cố ,dặn dò (3') : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập chuẩn bị sau Tuần 19 Thứ năm 200 ngày tháng Th trung thu ChÝnh t¶ ( nghe viÕt ) TiÕt: I/ Mục tiêu - HS nghe , viết xác , trình bày 12 dòng thơ : " Thư trung thu " theo cách trình bày thơ chữ - Làm tập phân biệt chữ có âm đầu dấu dễ viết sai : dấu hỏi / dấu ngã - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ , giữ B.Đồ dùng : 41 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2.Trò : Bảng , tập , tả C.Các hoạt ng dy - hc : Hoạt động thầy I.Bi cũ (4') : - Kiểm tra ĐDHT HS - Nhận xét chung II.Bài : 1.Vào :Trực tiếp 2.Hướng dẫn tập chép : 2.1.Hướng dẫn HS chuẩn bị (4') : - GV đọc mẫu 12 dòng thơ - Nội dung thơ nói lên điều gỡ ? Hoạt động trò - HS luyn vit bảng : vỡ tổ , bão táp - HS đọc lại 12 dòng thơ - Bác Hồ yêu thiếu nhi Bác mong thiếu nhi cố gắng học hành - Bài thơ Bác Hồ có từ xưng hơ ? - Bác , cháu - Những chữ phải viết hoa ? Vì ? - Các chữ đầu dòng thơ phải viết hoa theo quy định tả GV : Chữ Bác viết hoa để tỏ lòng tơn kính 2.2 Luyện viết bảng : - HS luyện viết bảng : - GV quan sát , chỉnh sửa chỗ sai cho ngoan ngoãn , tuổi , tùy HS 2.3.HS chép vào (17'): - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút , để - GV đọc tả , đọc theo dòng thơ Nhắc lại - lần - GV theo dõi , uốn nắn cho HS - HS viết vào cho , đẹp 2.4 Chấm , chữa cho HS (4') : - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - HS sốt lại viết chì - GV chấm số Nhận xét ưu , - Đổi cho bạn soát lại nhược điểm viết HS III.Hướng dẫn làm tập (7') : a) Bài tập : - HS đọc yêu cầu - HS làm vào nháp - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời - HS trình bày trước lớp giải b) 5.cái tủ ; khúc gỗ ; 7.cửa sổ ; 8.con muỗi 42 b) Bài tập : - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải - HS đọc nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT - HS trình bày trước lớp b) thi đỗ , đổ rác , giả vờ , giã gạo IV.Củng cố ,dặn dò (3') : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập chuẩn bị sau TuÇn 20 tháng Thứ ba ngày năm 200 Gió Chính tả ( nghe viÕt ) TiÕt: I/ Mục tiêu - HS nghe , viết xác , khơng mắc lỗi thơ : Gió Biết trình bày thơ chữ với khổ thơ - Viết nhớ cách viết tiếng có âm , vần dễ lẫn ; s / x ; iêt / iêc - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ , giữ B.Đồ dùng : 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2.Trò : Bảng , tập , tả C.Các hoạt động dy - hc : 43 Hoạt động thầy I.Bi cu (4') : - Kiểm tra ĐDHT HS - Nhận xét chung II.Bài : 1.Vào :Trực tiếp 2.Hướng dẫn viết tả : 2.1 Hướng dẫn HS chuẩn bị ( 9') : - Đọc mẫu thơ : Gió - Hãy nêu ý thích hoạt động gió - Bài viết có khổ thơ , khổ thơ có câu , câu có chữ - Những chữ bắt đầu r , gi , d - Những chữ có dấu hỏi , dấu ngã ? 2.2 Luyện viết bảng : - GV quan sát , chỉnh sửa chỗ sai cho HS 2.3.HS chép vào (17'): - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút, để - GV đọc tả , đọc theo dòng thơ Nhắc lại - lần - GV theo dõi , uốn nắn cho HS 2.4 Chấm , chữa cho HS (4') : - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - GV chấm số Nhận xét ưu , nhược điểm viết HS III.Hướng dẫn làm tập (7') : a) Bài tập : - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải b) Bài tập : Hoạt động trò - HS luyn vit bng : xe đỗ , vui vẻ , giả vờ , giã gạo + em đọc lại - Gió thích chơi thân với nhà Gió cù mèo mướp , gió đưa cánh diều bay lên - Bài viết có khổ thơ , khổ thơ có câu Mỗi câu có chữ - gió , , rủ , ru , diều - , khẽ , rủ , bẩy , ngủ , , bưởi - HS luyện viết bảng : - xa , rủ , ngủ , bưởi - HS viết vào cho , đẹp - HS soát lại viết chì - Đổi cho bạn soát lại - HS đọc yêu cầu - HS làm vào nháp - HS trình bày trước lớp a) hoa sen , xen lẫn ; hoa súng , xúng xính b) làm việc , bữa tiệc ; thời tiết , thương tiếc - HS đọc nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT 44 - HS trình bày trước lớp - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải a) Mùa xuân , sương b) xiếc , điếc IV.Củng cố ,dặn dò (3') : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập v chun b bi sau Tuần 20 Thứ năm 200 ngày tháng Ma bóng mây Chính tả ( nghe viết ) TiÕt: I/ Mục tiêu - HS nghe , viết xác , trình bày thơ " Mưa bóng mây " - Viết nhớ cách viết tiếng có âm , vần dễ lẫn : s / x ; iêt / iêc - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ , giữ B.Đồ dùng : 45 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2.Trò : Bảng , tập , tả C.Các hoạt ng dy - hc : Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß I.Bài cu (4') : - HS luyện viết bảng : hoa sen , xoan - Kiểm tra ĐDHT HS - Nhận xét chung II.Bài : 1.Vào :Trực tiếp 2.Hướng dẫn viết tả : 2.1 Hướng dẫn HS chuẩn bị ( 9') : - Đọc mẫu thơ lần - Bài thơ tả tượng thiên nhiên ? - Mưa bóng mây có diểm lạ ? + em đọc lại - Mưa bóng mây - Thống qua lại tạnh , khơng làm ướt tóc - Bài thơ có khổ , khổ có dòng , - Bài thơ có khổ , khổ có dòng , dòng có chữ ? dòng có chữ 2.2 Luyện viết bảng : - HS luyện viết bảng : thoáng , cười , tay , dung dăng - GV quan sát , chỉnh sửa chỗ sai cho HS - xa , rủ , ngủ , bưởi 2.3.HS viết vào (17'): - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút, để - GV đọc tả , đọc theo dòng thơ Nhắc lại - lần - GV theo dõi , uốn nắn cho HS - HS viết vào cho , đẹp 2.4 Chấm , chữa cho HS (4') : - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - HS sốt lại viết chì - GV chấm số Nhận xét ưu , - Đổi cho bạn soát lại nhược điểm viết HS III.Hướng dẫn làm tập (7') : a) Bài tập : - HS đọc yêu cầu - HS làm vào nháp - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời - HS trình bày trước lớp giải a) sương mù , xương rồng - đất phù sa , đường xa - xót xa , thiếu sót b) chiết cành , - nhớ tiếc , tiết kiệm 46 IV.Củng cố ,dặn dò (3') : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập chuẩn bị sau - hiểu biết , xanh biếc TuÇn 21 Thứ năm 200 ngày Chim sơn ca cúc trắng Chính tả ( tập chép ) Tiết: 47 th¸ng I/ Mục tiêu 1.HS chép lại xác , trình bày đoạn truyện " chim sơn ca cúc trắng " 2.Luyện viết nhớ cách viết chữ có âm vần dễ viết lẫn : ch / tr , uôt / c 3.Giáo dục HS có ý thức rèn chữ , giữ B.Đồ dùng dạy - học : 1.Thầy : Bảng phụ viết nội dung đoạn tả , bảng phụ viết ND tập 2a 2b 2.Trò :Bảng , tả , tập C.Các hoạt động dạy - học chủ yu : Hoạt động thầy Hoạt động trò I.Bài cũ (4') : - HS luyện viết bảng : - Kiểm tra ĐDHT HS sương mù , xương cá , đường xa , phù sa - Nhận xét chung II.Bài : 1.Vào :Trực tiếp 2.Hướng dẫn tập chép : 2.1.Hướng dẫn HS chuẩn bị (4') : - GV đọc tả Hỏi : Đoạn cho em biết điều cúc sơn- HS nhìn bảng đọc lại ca ? - Cúc sơn ca sống vui vẻ , hạnh phúc ngày tự Hỏi : Đoạn chép có dấu câu ? - Dấu phẩy , dấu chấm , dấu hai chấm , dấu gạch ngang , dấu chấm than - Tìm từ bắt đầu r , tr , s - rào , , trắng , trời , sơn , sà , sung , sướng , trời Hỏi : Tìm chữ có dấu hỏi , dấu ngã ? 2.2 Luyện viết bảng : - , cỏ , tả , , thẳm - HS viết vào bảng : - GV quan sát , sửa chỗ sai cho HS sung sướng ,véo von , xanh thẳm , sà xuống 2.3.HS chép vào (17'): - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút , để - GV theo dõi , uốn nắn cho HS - HS nhìn , chép vào cho , đẹp 2.4 Chấm , chữa cho HS (4') : - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - HS soát lại viết chì - GV chấm số Nhận xét ưu , - Đổi cho bạn soát lại nhược điểm viết HS III.Hướng dẫn làm tập (7') : a) Bài tập ( lựa chọn ): - GV chia lớp thành nhóm nhỏ , - HS đọc yêu cầu phát bút giấy khổ to cho 48 nhóm thi tìm nhanh , , nhiều từ - Đại diện nhóm dán kết bảng lớp , đọc kết a) Từ lồi vật : - Có tiếng bắt đầu ch : chào mào , chích choè , chèo bẻo , chiền chiện (sơn ca), chìa vơi , châu chấu , chẫu chuộc , cá chép , cá chuối , chuột - Có tiếng bắt đầu tr : trâu , cá trắm , cá trê , cá trôi , trai , trùng trục , chim trĩ , chim trả , b)Từ ngữ vật hay việc : - Có tiếng chứa vần t : tuốt lúa , chải chuốt , tuột tay , nuốt , vuốt tóc , chuột , - Có tiếng chứa vần c : đuốc , vỉ thuốc , ruốc , bắt buộc , luộc , thi , cuốc đất , chuộc lỗi , chuốc vạ , buộc dây , học thuộc lòng , chẫu chuộc , - HS làm 3a - HS viết lời giải câu đố vào bảng a) chân trời ( chân mây ) b) thuốc thuộc (bài ) - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải b) Bài tập (lựa chọn ) : - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải III.Củng cố ,dặn dò (3') : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập chuẩn bị sau 49 ... dặn dò (2' ) ,vầng trăng Nhận xét tiết học Nhận xét Nhắc xem lại - sửa lỗi TuÇn 05 năm 20 09 Chính tả Tiết Thứ ba ngày 22 tháng ChiÕc bót mùc I/ Mục tiêu 1- Chép xác nội dung “Chiếc bút mực” 2- Viết... iên/yên - Vở Bài tập học sinh làm bảng lớn Cả lớp làm tập 28 TuÇn 14 tháng 12 năm 20 08 Chính tả ( nghe viết ) đũa Thứ ba ngày Câu chuyện bó Tiết 121 I/ Mục tiêu Nghe - viết lại xác đoạn “Ngươi cha…... cỏi Tuần 02 năm 20 09 Chính tả Tiết 13 I/ Mc tiờu Thứ ba ngày tháng Phần thëng 1- Rèn kĩ viết tả - Chép lại xác, trình bày đoạn tóm tắt nội dung Phần thưởng SGK - Làm BT3, BT 4; BT 2a / b 2- Học
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA LOP 2 01 21, CHINH TA LOP 2 01 21

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn