Ôn tập toán cuối năm lớp 3

1 80 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

Bài 1: Đặt tính tính a 69 423 – 42 895 b 45 932 + 26 904 c 309 x d 95 356 : Bài 2: Tính giá trị biểu thức a 14 523 – 24 964 : b (20 354 – 638) x Bài 3: Tìm x a x X = 86 346 b 75 357 – x = 31 654 Bài 4: Mua đôi dép loại phải trả 92 500 đồng Hỏi mua đôi dép phải trả tiền? Bài 5: Một cửa hàng có 245 áo, cửa hàng bán 1/3 số áo Hỏi cửa hàng lại áo? Bài 6: Nam mua quần áo hết 65 200 đồng Nam đưa cho cô bán hàng tờ giấy bạc loại 50 000 đồng tờ giấy bạc loại 20 000 đồng Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Nam tiền? Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính chu vi diện tích hình chữ nhật Bài 8: Một hình vng có chu vi 32m Tính diện tích hình vng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập toán cuối năm lớp 3, Ôn tập toán cuối năm lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn