TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN

61 56 0
  • Loading ...
1/61 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:07

Tuần1 Thứ năm ngày 27 tháng năm 2009 Chữ hoa A Tập viết Tiết 01 I Mục tiêu : Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa A - Viết đúng, đẹp chữ chữ A ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) chữ câu ứng dụng Anh (; Anh em thuận hòa (3 lần) Chữ viết rõ ràng tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng * HS khá, giỏi viết đúng, đủ dòng trang tập viết Rèn kĩ viết, quan sát Giáo dục em có thái độ, ý thức rèn viết chữ đẹp, giữ - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn II Đồ dùng dạy - học: - Giáo viên : + Chữ mẫu + Bảng phụ viết chữ, câu ứng dụng - Học sinh : Vở tập viết, bảng, phấn, bút, III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1/ Kiểm tra cũ 2/ Dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa: a Hướng dẫn H q/sát nhận xét chữ mẫu A - Giới thiệu chữ mẫu - Miêu tả nét chữ mẫu - Chỉ dẫn cách viết nét - Viết mẫu + Hướng dẫn cách viết b Hướng dẫn viết câu ứmg dụng: - Lời giới thiệu câu ứng dụng Anh em thuận hòa Hướng dẫn cách viết chữ ứng dụng Viết mẫu c Hướng dẫn học sinh viết vào Tập viết - Nêu yêu cầu cách viết d Chấm, chữa bài, Chấm – nêu nhận xét Củng cố, dặn dò:3' - Nhận xét tiết học Quan sát Viết bóng Viết bảng Đọc câu ứng dụng - Giải thích câu ứng dụng Q/sát, nhận xét độ cao, khoảng cách, cách đặt dấu -Quan sát - Viết HTĐB Tuần 02 Tập viết Thứ năm ngày tháng năm 2009 CHỮ HOA : Ă Â Tiết: I Mục tiêu Nắm cấu tạo cạch viết chữ hoa Ă Â ,viết chữ Ă, Â ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở Ă Â chữ câu ứng dụng: Ăn dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở) Ăn chậm nhai kĩ (3lan) Rèn kĩ viết, quan sát chữ mẫu Giáo dục ý thức giữ VS - CĐ II Đồ dùng dạy - học - GV : Chữ mẫu - HS : Vở tập viết, bảng, phấn III Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1/ Kiểm tra cũ: 5' - H lên bảng viết hoa chữ A lớp viết bảng - H lên bảng viết câu ứng dụng: Anh em thuận hòa 2/ Dạy mới: ( 30' ) HTĐB Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa Quan sát số nét, qui trình viết Ă, Â hoa - Giới thiệu chữ mẫu -QS nhận xét, so sánh với chữ A Viết mẫu: hoa - H nêu lại cấu tạo chữ hoa A - Nhận xét dấu phụ chữ Ă, Â vị trí, cách viết - Quan sát - Viết bóng - Viết bảng - Đọc cụm từ ứng dụng Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: - Nêu ý nghĩa - Giới thiệu cụm từ ứng dụng Ăn chậm nhai kĩ mang lại tác dụng - Nhận xét độ cao chữ, - Quan sát nhận xét khoảng cách chữ, từ - Nhận xét cách viét chữ ứng - Viết mẫu: dụng - Quan sát - Viết bảng - Viết Ă Â Ăn Hướng dẫn viết vào tập viết - Chấm mẫu, nhận xét Củng cố, dặn dò: (3') Nhận xét tiết học.Về luyện viết lại cho Về luyện viết lại cho đẹp Tuần Tập viết Thứ năm ngày 10 tháng năm 2009 CHỮ HOA B I Mục tiêu B dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở chữvà câu ứng dụng; Bạn ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở ) Bạn bè Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa B - Viết chữ hoa sum họp( lần ) 2.Rèn kĩ viết đẹp Rèn cho HS tính cẩn thẩn, óc thẩm mĩ II Đồ dùng dạy - học - GV: Chữ mẫu, bảng phụ viết chữ câu ứng dụng - HS ; Vở Tập viết, bảng, phấn, III Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1/ Kiểm tra cũ:( 5' ) - hs lên bảng viết, lớp viết bảng Ă, Â, Ăn 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Giới thiệu HĐ1/ Hướng dẫn viết chữ hoa Giới thiệu chữ mẫu - Nêu lại nét - Chỉ dẫn cách viết chữ mẫu - Viết mẫu + Hướng dẫn cách viết Hoạt động trò - Quan sát, nhận xét chiều cao, cấu tạo - Viết bóng - Viết bảng B + Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: - Giới thiệu câu ứng dụng - HS đọc HTĐB - Nêu ý nghĩa Viết mẫu+ HD cách viết chữ ứng - Quan sát, nhận xét câu ứng dụng dụng độ cao chữ, khoảng cách - Quan sát + Hướng dẫn HS viết vào T.V Viết bảng - Nêu yêu cầu viết + Chấm, chữa - Viết 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học Về luyện viết tiếp TV Bạn Tuần Thứ năm ngày 17 tháng năm 2009 Tập viết Tiết: CHỮ HOA C I.Mục tiêu Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa C; viết chữ C (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Chia (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) Chia sẻ bùi (3 lần) Tập tính cẩn thận, tỉ mỉ rèn chữ viết II Đồ dùng dạy học : - GV: + Chữ mẫu + Bảng phụ viết mẫu chữ câu ứng dụng - Học sinh : Vở Tập viết, bảng, phấn, III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1/ Kiểm tra cũ: (5' ) - hs lên bảng viết chữ B, bạn; lớp viết bảng 2/ Dạy mới: ( 30' ) HTĐB Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu : C Hướng dẫn viết chữ hoa - Giới thiệu chữ mẫu -Nêu lại quy trình viết - Viết mẫu + hướng dẫn cách viết C Hướng dẫn viết cụm từ ứng dung - Giới thiệu cụm từ ứng dụng Viết mẫu + Hướng dẫn viết vào - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo chữ hoa C - Quan sát - Viết bảng Viết bảng - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Quan sát nhận xét độ cao chữ, khoảng cách chữ, từ đặt dấu - Nhận xét chữ ứng dụng - Quan sát Viết bảng Viết Về nhà luyện viết thêm cho đẹp Chia Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học TuÇn Tập viết Thứ năm ngày 24 tháng năm 2009 Chữ hoa D Tiết: I.Mục tiêu 1, Nắm cấu tạo viết chữ hoa D ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) chữ câu ứng dụng Dân ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Dân giàu nước mạnh.( lần ) Rèn kĩ viết, quan sát GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy - học : - GV : Chữ hoa D, bảng phụ viết cụm từ ứng dụng - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết III Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ C hoa viết chữ Chia - Lớp viết bảng 2/ Dạy ( 30) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Dạy viết chữ hoa: - Giới thiệu chữ mẫu D -Nói lại quy trình viết kết hợp tơ chữ mẫu - Viết mẫu + HD cách viếtD Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo HTĐB - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng - Viết mẫu + HD cách viết Dân - Quan sát - Viết bảng bóng - Viết bảng Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết - 1- HS đọc Chấm, chữa - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng III.Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại cấu tạo chữ hoa dụng - Nhận xét độ cao, khoảng D cách chữ - Gọi HS tìm thêm cụm từ có - Quan sát chữ hoa - Viết bảng Danh ngơn - Viết vào thuận, - Nhận xét tiết học Tuần Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA Đ A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa Đ cụm từ ứng dụng Viết chữ hoa Đ ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) chữ câu ứng dụng Đẹp ( dòng cỡ vừa dòng cỡ nhỏ ) Đẹp trường đẹp lớp ( lần ) GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ Đẹp - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra cũ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ D, Dân - Lớp viết bảng 2/ Dạy : ( 30' ) HTĐB Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa: - Quan sát - Giới thiệu chữ mẫu - Nhận xét độ cao, cấu tạo - Chỉ cách viết - Viết mẫu + HD cách viết - Quan sát - Viết bóng - Viết bảng Đ Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Nhận xét độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát Đẹp trường đẹp lớp - Hướng dẫn viết chữ Đẹp - Viết mẫu + HD cách viết Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: ( ) Nhận xét tiết học - Viết bảng Hoàn thành nốt Tập viết TuÇn Tập viết Tiết: Thứ năm ngày 08 tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA EE A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa E, Ê ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) chữ câu ứng dụng Em ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Em yêu trường em ( lần GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học : Em - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra cũ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ Đ, Đẹp - Lớp viết bảng 2/ Dạy : ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò HTĐB Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa: - Giới thiệu chữ mẫu Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu tạo - Chỉ cách viết - Viết mẫu + HD cách viết E Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng Em - Hướng dẫn viết chữ - Viết mẫu + HD cách viết Em Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học - Quan sát - Viết bóng - Viết bảng - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Nhận xét độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát - Viết bảng Hoàn thành nốt Tập viết TuÇn Tập viết Tiết: Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát G Nắm cấu tạo cách viết chữ hoa G Viết chữ hoa G ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) chữ câu ứng dụng: Góp ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Góp sức chung tay ( lần ) GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ Gop - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra cũ( ) - Gọi HS lên bảng viết chữ E, Em - Lớp viết bảng 2/ Dạy : ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò HTĐB Giới thiệu Hướng dẫn viết chữ hoa: - Giới thiệu chữ mẫu G - Quan sát - Nhận xét độ cao, cấu - Chỉ cách viết tạo - Viết mẫu + HD cách viết - Quan sát 3.Hướng dẫn viết cụm - Viết bóng từ ứng dụng - Viết bảng - Giới thiệu viết cụm từ ứng dụng - Đọc - Nêu ý nghĩa cụm từ ứng dụng - Nhận xét độ cao, khoảng cách chữ - Quan sát Viết bảng op - Hướng dẫn viết chữ G - Viết mẫu + HD cách viết Gop Hướng dẫn viết vào - Nêu yêu cầu viết Chấm, chữa III.Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Hồn thành nốt Tập viết Tn 10 Tập viết Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA H Tiết: 10 A.Mục tiêu -Viết chữ hoa H ( dòng cỡ vừa dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Hai (1 dòng cỡ vừa dòng cỡ nhỏ), Hai sương nắng lần - GD HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp B Đồ dùng dạy - học :- GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: H - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: G, Góp 2/ Dạy mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò a, GT bài: b HD viết chữ hoa: - Quan sát mẫu: - Chữ hoa H gồm nét? Là nét nào? Nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa H, nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai c HD viết câu ứng dụng - Mở bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Hai” dòng kẻ - HD viết chữ “Hai” vào bảng - Nhận xét- sửa sai d HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn đ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học TuÇn 11 Tập viết HTĐB Nhắc đè * Quan sát chữ mẫu - Cao li.(6 dòng kẻ) - Quan sát cách viết - Viết bảng lần - Hai sương nắng - 2, HS đọc câu ứng dụng - Nói vất vả, đức tính chịu khó, chăm người lao động - Quan sát TL: - Chữ cái: a, ô, ư, , n, i cao li - Chữ cái: g , h cao 2,5 li - Chữ cái: s cao 1,25 li - Dấu sắc đặt ă chữ nắng, dấu nặng ô - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định Thứ năm ngày tháng 10 năm 2009 CHỮ HOA I Tiết: 11 A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa I ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng :Ích ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Ích nước lợi nhà Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : 10 Tuần 28 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 Y A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa Y theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ Y mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập học sinh - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : Chữ hoa Y *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa Y chữ Yêu *GV đính chữ mẫu Y -GV viết mẫu Y nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Yêu hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 47 chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Yêu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Hs viết vào -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 -Theo dõi tự chữa Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ Y hoa - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 48 Tuần 29 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 A ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa A kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ A mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa A kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa A kiểu chữ Ao *GV đính chữ mẫu A kiểu -GV viết mẫu A nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Ao hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, Hoạt động trò HS1 viết chữ Y HS2 viết chữ Yêu -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 49 chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Ao câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Hs viết vào -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét -Theo dõi tự chữa Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ A hoa (kiểu 2) - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 50 TuÇn 30 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 M ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa M (kiểu 2) theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Mắt sáng sao” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ M mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) Hoạt động trò HS1 viết chữ A HS2 viết chữ Ao - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa M kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa M kiểu chữ Mắt *GV đính chữ mẫu M kiểu -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -GV viết mẫu M nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Mắt sáng -Theo dõi.Viết bảng lượt 51 sao” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Mắt hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Mắt câu ứng dụng “Mắt sáng sao” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ M hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 52 Tuần 31 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 N ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa N kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Người ta hoa đất” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ N mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ M - Nhận xét HS2 viết chữ Mắt 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa N kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa N kiểu chữ Người *GV đính chữ mẫu N kiểu -GV viết mẫu N nêu cách viết -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -GV giới thiệu câu ứng dụng “Người ta -Theo dõi.Viết bảng lượt hoa đất” 53 -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Người hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Người câu ứng dụng “Người ta hoa đất” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ N hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét –Dặn hs luyện viết thêm nhà -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 54 Tuần 32 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 Q ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa Q kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Quân dân lòng” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ Q mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ N - Nhận xét HS2 viết chữ Người 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa Q kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa Q kiểu chữ Quân *GV đính chữ mẫu Q kiểu -GV viết mẫu Q nêu cách viết -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -GV giới thiệu câu ứng dụng “Quân dân -Theo dõi.Viết bảng lượt lòng” 55 -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Quân hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Quân câu ứng dụng “Quân dân lòng” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ Q hoa kiểu ) - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 56 Tuần 33 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 V ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa V kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ V mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ Q - Nhận xét HS2 viết chữ Quân 3./ Bài : Giới thiệu : “Chữ hoa V kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa V kiểu chữ Việt *GV đính chữ mẫu V kiểu -GV viết mẫu V nêu cách viết -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt Nam -Theo dõi.Viết bảng lượt 57 thân yêu” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Việt hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Việt câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ V hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 58 Tuần 34 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng ÔN TẬP CÁC CHỮ HOA năm 200 V, Q, N, M, A( kiểu ) A.Mục tiêu - Oân tập, củng cố kĩ viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu - Oân cách nối nét từ chữ hoa (kiểu 2) đặt khung chữ (như SGK) - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ A, M, N, Q,V mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ V - Kiểm tra dụng cụ học tập học HS2 viết chữ Việt sinh - Nhận xét 3./ Bài : Giới thiệu : “Oân tập chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu *GV đính chữ mẫu kiểu -GV viết mẫu A, M, N, Q, V nêu cách -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ 59 viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa câu ứng dụng “Việt Nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ A, M, N, Q, V hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào -Theo dõi tự chữa 60 61 ... thi đua viết chữ đẹp - Chuẩn bị: Chữ hoa A ( kiểu 2) - GV nhận xét tiết học 27 Tuần 29 04 năm 20 10 Tập viết Thứ năm ngày 08 tháng Chữ hoa A( Kiu 2) A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát - Viết chữ hoa... Củng cố- Dặn dò: (2 ) - HD nhà - Nhận xét tiết học - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định TuÇn 20 01 năm 20 10 Tập viết Thứ năm ngày 21 tháng Ch÷ hoa... bị sau - HS viết chữ Mắt vào bảng - HS viết vào -H nêu Tuần 30 năm 20 10 Tập viết Thứ năm ngày 22 tháng 04 Chữ hoa N( Kiu 2) A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa N kiểu (1 dòng cỡ vừa,
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN, TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn