TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN t 19 t 33

23 68 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:07

Tuần 19 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 06 tháng 01 Chữ hoa p A.Mc tiờu Rốn k viết, quan sát -Viết chữ hoa p (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Phong (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu P Bảng phụ ghi cụm từ ứng dung: Phong cảnh hấp dẫn; Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Ươm 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Gii thiu HĐ1HD viết chữ hoa P -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ P hoa cao li ? +Chữ P hoa gồm nét? Là nét Vừa giảng quy trình vừa tơ khung chữ * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Phong cảnh hấp dẫn” -Giảng: - Phong cảnh đẹp làm người muốn đến thăm +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? + Khoảng cỏch gia cỏc ch nh th no ? Hoạt động cđa trß Quan - HS quan sát nhận xét sát, trả -Cao li lời - Chữ hoa P gồm nét Nét giống nét chữ B, nét nét cong có hai đầu uốn vào không nhau; - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ P hoa - HS đọc : Phong cảnh hấp dẫn -Có chữ - Bằng khoảng cách viết chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích - HS viết chữ Phong vào bảng - Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng chữ - HS viết vào -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ P hoa ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS HTĐB -H nêu -VN luyện viết lại chun b bi sau Tuần 20 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 13 tháng 01 Chữ hoa Q A.Mc tiêu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa Q (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Quê (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Quê hương tươi đẹp (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu Q Bảng phụ ghi cụm từ ứng dụng: Quê hương tươi đẹp; Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp vit bng con: Phong 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi H1HD viết chữ hoa Q -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ Q hoa cao li ? +Chữ Q hoa gồm nét? Là nét Vừa giảng quy trình vừa tơ khung chữ - HS quan sát nhận xét -Cao li - Chữ hoa Q gồm nét Nét giống chữ O, nét nét lượn ngang dấu ngã lớn * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ Q hoa * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Quê hương tươi đẹp” Em hiểu câu nói nào? - HS đọc : Quê hương tươi đẹp - Câu nói ca ngợi vẻ đẹp quê hương +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? -Có chữ + Khoảng cách chữ ? - Bằng khoảngcách viết1con chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích - HS viết chữ Quê vào bảng chữ - Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng dụng - HS viết vào -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu HTĐB Quan sát, trả lời - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ Q hoa ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chuẩn bị sau -H nêu TuÇn 21 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 20 tháng 01 Ch÷ hoa R A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa R (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Ríu (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Ríu rít chim ca (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : GV:Chữ mẫu R Bảng phụ ghi cụm từ ứng dụng: Ríu rít chim ca HS:Vở tập viết lớp 2, bảng con, phấn, khăn lau bảng C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Quờ 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi H1HD vit ch hoa R -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ R hoa cao li ? +Chữ R hoa gồm nét? Là nét Vừa giảng quy trình vừa tơ khung chữ HTĐB Quan - HS quan sát nhận xét sát, trả -Cao li lời - Chữ hoa R gồm nét Nét giống chữ B, nét nét kết hợp nét bản: nét cong nét móc ngược phải nối vào tạo vòng xoắn thân chữ HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ R hoa * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Ríu rít chim ca” Em hiểu câu nói nào? - HS đọc : Ríu rít chim ca - Tả tiếng chim hót trẻo vui vẻ, nối liền khơng dứt +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? -Có chữ + Khoảng cách chữ ? - Bằng khoảngcách viết1con chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích - HS viết chữ Ríu vào bảng - Hướng dẫn hs viết cụm từ ứng chữ dụng vào -GV theo dõi va sửa sai - HS viết vào * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ R hoa ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chuẩn bị sau -H nờu Tuần 21 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 20 tháng 01 Chữ hoa R I MUẽC TIEU: - Viết chữ hoa R (một dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Ríu (một dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ)Ríu rít chim ca (3 lần) - Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II CHUẨN BỊ: Chữ mẫu R Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Kiểm tra cũ - HS viết bảng chữ Quê - HS nêu câu ứng dụng.Quê hương tươi đẹp - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - GV nhận xét, cho điểm 2/ Dạy mi: Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ - Chữ R cao li? - Gồm đường kẻ ngang? - Viết nét? - GV vào chữ R miêu tả: - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết: - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết 2/ HS viết bảng - HS quan sát - li - đường kẻ ngang - nét - HS quan sát - HS quan sát - HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng * Treo bảng phụ - HS đọc câu Giới thiệu câu: Ríu rít chim ca Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - R : li, h : 2,5 li, t : li, r: 1,25 li - i, u, c, m, a : li - Dấu sắt (/) i - GV viết mẫu chữ:Ríu lưu ý nối nét R - Khoảng chữ o iu - HS quan sát HS viết bảng * Viết: : Ríu - GV nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Viết * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố Dặn dò: GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp HS viết bảng - Vở Tập viết - HS viết GV hỗ trợ hs viết HSG : Viết đúng, đẹp - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp bảng lớp - Nhắc HS hoàn thành nốt viết - Chuẩn bị: Chữ hoa S – Sáo tắm mưa - GV nhận xét tiết học - HS nhận xét tiết học Tuần 22 02 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 10 tháng Chữ hoa S A.Mc tiờu Rốn k viết, quan sát Viết chữ hoa S( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Sáo ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Sáo tắm mưa ( lần ) 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu S , bảng phụ viết câu ứng dụng: Sáo tắm mưa - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Ríu 2/ Dạy mới:(32phut) HTĐB Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/ HD viết chữ hoa: Quan sát mẫu: Quan sát chữ mẫu Chữ hoa S gồm ? nét Là nh nét nào? - Chữ hoa S gồm nét viết liền, kết hợp nét bản, cong móc ngược trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to đầu chữ, cuối nét móc lượn vào Em có nhận xét độ cao? - Cao 2,5 đơn vị Viết mẫu chữ hoa S nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Sáo tắm mưa - Yêu cầu hs đọc câu; - 2, hs đọc câu ứng dụng -Em hiểu nghĩa câu này? - sáo tắm có mưa - Quan sát chữ mẫu : - Quan sát TL: - Nêu độ cao chữ cái? - Chữ có độ cao 2,5 li:S, h - Chữ có độ cao li:a, o, ă, m, I, - Chữ có độ cao 1.5: t - Vị trí dấu đặt ? - Dấu sắc đặt đầu âm a, ă - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Sáo” -HD viết chữ Sáo” bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/ HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD viết nhà - Nhận xét tiết học - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mu ch ó qui nh Tuần 23 02 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 17 tháng Chữ hoa T Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa T( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Thẳng ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Thẳng ruột ngựa ( lần ) 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu T, bảng phụ viết câu ứng dụng: Thẳng ruột ngựa - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Sáo 2/ Dy bi mi:(32phut) HTB Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß HĐ1/ HD viết chữ hoa: Quan sát mẫu: Quan sát chữ mẫu Chữ hoa T gồm ? nét Là nh nét nào? - Chữ hoa T gồm nét viết liền, kết hợp nét bản, nét cong trái nét lượn ngang Em có nhận xét độ cao? - Cao 2,5 đơn vị Viết mẫu chữ hoa T nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Thẳng ruột ngựa - Yêu cầu hs đọc câu; - 2, hs đọc câu ứng dụng -Em hiểu nghĩa câu này? - Thẳng thắn khơng ưng điều nói - Quan sát chữ mẫu : - Quan sát TL: - Nêu độ cao chữ cái? - Chữ có độ cao 2,5 li:T, h, g - Chữ có độ cao li:ă, , u, ư, n,ơ,a - Chữ có độ cao 1.5: t - Vị trí dấu đặt ? - Dấu hỏi đặt đầu âm ă; dấu nặng - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Thẳng” -HD viết chữ Thẳng” bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/ HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD viết nhà - Nhận xét tiết học đặt âm ô âm - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo ỳng mu ch ó qui nh Tuần 24 02 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 24 tháng Chữ hoa U, ¦ A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa U, Ư( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Ươm ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Ươm gây rừng( lần ) 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu U,Ư bảng phụ viết câu ứng dụng: Ươm gây rừng - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Thng 2/ Dy bi mi:(32phut) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/ HD vit ch hoa: Quan sát mẫu: Quan sát chữ mẫu Chữ hoa T gồm ? nét Là nh nét nào? - Chữ hoa T gồm nét móc đầu nét móc ngược trái Em có nhận xét độ cao? - Cao 2,5 đơn vị Viết mẫu chữ hoa U, Ư nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Ươm gây rừng - Yêu cầu hs đọc câu; - 2, hs đọc câu ứng dụng -Em hiểu nghĩa câu này? - Những việc cần làm thường xuyên để phát triển rừng, chống lũ lụt, hạn hán, bảo vệ cảnh quang môi trường - Quan sát chữ mẫu : - Quan sát TL: - Nêu độ cao chữ cái? - Chữ có độ cao 2,5 li:Ư, y, g - Chữ có độ cao li:ơ, m, c, â,ư,n - Dấu huyền đặt đầu âm - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Ươm” -HD viết chữ Ươm” bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/ HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD viết nhà - Nhận xét tiết học - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ ó qui nh Tuần 25 03 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 03 tháng Chữ hoa V A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa V( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Vượt ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Vượt suối băng rừng( lần ) 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu V bảng phụ viết câu ứng dụng: Vượt suối băng rừng - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Vượt 2/ Dạy mới:(32phut) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/ HD viết chữ hoa: Quan sát mẫu: Quan sát chữ mẫu Chữ hoa V gồm ? nét Là nh nét nào? - Chữ hoa V gồm nét: nét kết hợp nét cong trái nét lượn ngang; nét nét lượn dọc; nét nét móc xi phải Em có nhận xét độ cao? - Cao 2,5 đơn vị Viết mẫu chữ hoa V nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Vượt suối băng rừng - Yêu cầu hs đọc câu; - 2, hs đọc câu ứng dụng -Em hiểu nghĩa câu này? - Vượt qua nhiều đoạn đường, không quản ngại khó khăn, gian khổ - Quan sát chữ mẫu : - Quan sát TL: - Nêu độ cao chữ cái? - Chữ có độ cao 2,5 li:V, b, g - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Vượt” -HD viết chữ Vượt” bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/ HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD viết nhà - Nhận xét tiết học - Chữ có độ cao li:ư, ơ, u, ô, i,ă, - Dấu huyền đặt âm ư; dấu nặng đặt âm ơ; dấu sắc đặt âm ô - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định TuÇn 26 03 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 10 tháng Ch÷ hoa X A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa X( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Xi ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Xi chèo mát mái ( lần ) 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu X bảng phụ viết câu ứng dụng:Xuôi chèo mát mái - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Xuụi 2/ Dy bi mi:(32phut) HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/ HD vit ch hoa: Quan sát mẫu: Quan sát chữ mẫu Chữ hoa X gồm ? nét Là nh nét nào? - Chữ hoa X gồm nét viết liền, kết hợp nét bản: nét móc đầuvaf nét xiên Em có nhận xét độ cao? - Cao 2,5 đơn vị Viết mẫu chữ hoa X nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Xuôi chèo mát mái - Yêu cầu hs đọc câu; - 2, hs đọc câu ứng dụng -Em hiểu nghĩa câu này? - Gặp nhiều thuận lợi - Quan sát chữ mẫu : - Quan sát TL: - Nêu độ cao chữ cái? - Chữ có độ cao 2,5 li:X, h - Chữ có độ cao li:u, ô, i, e, o, a 10 - Vị trí dấu đặt ? - Dấu huyền đặt âm e; dấu ắc đặt a - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Xuôi” -HD viết chữ Xuôi” bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/ HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD viết nhà - Nhận xét tiết học - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định Tuần 28 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày tháng Ch÷ hoa Y A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa Y (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Yêu (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Yêu lũy tre làng (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu Y Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Xuôi 2/ Dạy mới:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Gắn mẫu chữ Y - Chữ Y cao li? - Viết nét? - Chỉ vào chữ Y miêu tả: - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết: - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng * Treo bảng phụ HS quan sát chữ mẫu - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng 11 HTĐ B Giới thiệu câu: laøng Y – Yêu luỹ tre - HS quan sát Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - Cách đặt dấu chữ - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - GV viết mẫu chữ: Yêu lưu ý nối nét Y eâu HS viết bảng * Viết: : Y - GV nhận xét uốn nắn Hoạt động 3: Viết * Viết chữ hoa Y: dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + Viết ứng dụng: dòng chữ Yêu cỡ nhỏ, dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ + Yêu luỹ tre làng (3 lần) - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa bảng lớp - GV nhận xét chung Củng cố : -GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - Chuẩn bị: Chữ hoa A ( kiểu 2) - GV nhận xét tiết học 12 Tuần 29 03 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 31 tháng Chữ hoa A( Kiu 2) A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát - Viết chữ hoa A kiểu ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ), chữ câu ứng dụng: Ao ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ) Ao liền ruộng (3lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu A Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Yêu 2/ Dạy mới:(32phut) Hoạt động thầy Gii thiu bi Hoạt động trß HTĐB - HS nhắc lại tên học HĐ1/HD viết chữ hoa a) HD HS q sát nhận xét chữ A hoa kiểu - Quan sát nhận xét - GV treo chữ mẫu yêu cầu HS quan sát - Giới thiệu chữ A kiểu - Chữ A hoa cao li? gồm nét? - Cao li gồm nét: nét cong khép Quan sát, - GV HD cách viết chữ bìa chữ mẫu kín nét móc ngược phải - GV viết mẫu lên bảng - HS theo dõi b) HD HS viết bảng 13 trả lời - Yêu cầu HS viết bảng lần - HS thực vào bảng - GV nhận xét uốn nắn HĐ2/HD HS viết cụm từ ứng dụng a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng: Ao liền ruộng - Gọi HS đọc cụm từ - HS đọc cụm từ - Em hiểu cụm từ nào? - Ao liền ruộng ý nói giàu sang vùng quê b)HD HS quan sát nhận xét - Em nêu độ cao chữ - HS nêu độ cao chữ cụm từ? - Khoảng cách chữ ghi tiếng ntn? - Cách chữ o - Cách đánh dấu nối nét nào? - HS nêu c) GV HD HS viết chữ Ao vào bảng - HS viết bảng chữ Ao - GV sửa chữa uốn nắn cho HS HĐ3/ Viết vào - HD tư ngồi viết - GV nhắc nhở HS tư ngồi - nghe - GV HD HS cách viết vào - HS viết theo yêu cầu GV - GV theo dõi chung HĐ4/Chấm chữa - GV chấm nhận xét 3/ Củng cố dặn dò: - Nhận xét học - Nhắc HS viết 14 Tuần 30 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 07 tháng 04 Chữ hoa M( Kiu 2) A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa M kiểu (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Mắt (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Mắt sáng (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu M Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Ao 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß HTĐB Giới thiệu HĐ1HD viết chữ hoa M -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết - HS quan sát nhận xét + Chữ M hoa cao li ? -Cao li Quan sát, +Chữ M hoa gồm nét? Là nét ? -Gồm nét Là nét móc đầu bên trả lời trái lượn vào trong, nét cong móc xi trái; nét lượn ngang kết hợp với * Hướng dẫn cách viết : nét cong trái… - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ M hoa 15 * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Mắt sáng sao” -Giảng: vẻ đẹp đơi mắt to sáng +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? + Khoảng cách chữ ? - HS đọc : Mắt sáng - GV viết mẫu lên bảng phân tích chữ -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : -GV nêu yêu cầu - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ M hoa kiểu ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chuẩn bị sau -Có chữ - Bằng khoảng cách viết chữ o - HS viết chữ Mắt vào bảng - HS viết vào -H nêu Tuần 31 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 14 tháng 04 Chữ hoa N( Kiu 2) A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa N kiểu (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Người (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Người ta hoa đất (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu N Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Mt 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß Giới thiệu HĐ1HD viết chữ hoa M -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ N hoa cao li ? +Chữ N hoa gồm nét? Là nét Vừa giảng quy trình vừa tơ khung chữ HTĐB - HS quan sát nhận xét Quan -Cao li -Gồm nét Là nét móc đầu sát, trả bên trái lượn vào nét lời kết hợp nét lượn ngang cong trái HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết 16 - HS viết vào bảng chữ N hoa * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Người ta hoa đất” -Giảng: Ca ngợi vẻ đẹp người Con người đáng quý, đáng trọng người tinh hoa - HS đọc : Người ta hoa đất đất trời +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? -Có chữ + Khoảng cách chữ ? - Bằng khoảng cách viết chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích chữ - HS viết chữ Người vào bảng - HS viết vào -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ N hoa kiểu ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chuẩn bị sau -H nờu Tuần 32 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 21 tháng 04 Chữ hoa p A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa p (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Phong (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu P Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Ươm 2/ Dạy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Gii thiu bi H1HD viết chữ hoa P -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ P hoa cao li ? +Chữ P hoa gồm nét? Là nét Vừa giảng quy trình vừa tơ khung ch 17 Hoạt động trò HTB - HS quan sát nhận xét -Cao li - Chữ hoa P gồm nét Nét giống nét chữ B, nét nét cong có hai đầu uốn vào không nhau; Quan sát, trả lời * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ P hoa * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Phong cảnh hấp dẫn” -Giảng: - Phong cảnh đẹp làm người muốn đến thăm +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? + Khoảng cách chữ ? - HS đọc : Phong cảnh hấp dẫn -Có chữ - Bằng khoảng cách viết chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích - HS viết chữ Phong vào bảng - HS viết vào chữ -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ P hoa ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chuẩn b bi sau -H nờu Tuần 32 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 21 tháng 04 Chữ hoa Q A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa Q (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Quê (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Quê hương tươi đẹp (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu Q Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Phong 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß Giới thiệu HĐ1HD viết chữ hoa Q -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ Q hoa cao li ? +Chữ Q hoa gồm nét? Là nét - HS quan sát nhận xét -Cao li - Chữ hoa Q gồm nét Nét 18 HTĐB Quan sát, trả lời Vừa giảng quy trình vừa tơ khung chữ giống chữ O, nét nét lượn ngang dấu ngã lớn * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ Q hoa * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Quê hương tươi đẹp” Em hiểu câu nói nào? - HS đọc : Quê hương tươi đẹp - Câu nói ca ngợi vẻ đẹp quê hương +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? -Có chữ + Khoảng cách chữ ? - Bằng khoảngcách viết1con chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích - HS viết chữ Quê vào bảng - HS viết vào chữ -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ Q hoa ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chun b bi sau -H nờu Tuần 33 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 28 tháng 04 Chữ hoa V A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát -Viết chữ hoa v (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở); chữ câu ứng dụng: Việt (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Việt Nam thân yêu (3 lần) 2.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : Chữ mẫu V Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ Vở tập viết lớp , tập hai C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: Quờ 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß Giới thiệu HĐ1HD viết chữ hoa V 19 HTĐB -Ycầu HS quan sát số nét , quy trình viết + Chữ V hoa cao li ? +Chữ V hoa gồm nét? Là nét Vừa giảng quy trình vừa tơ khung chữ - HS quan sát nhận xét -Cao li - Chữ hoa V gồm nét liền kết hợp nét: nét móc đầu, nét cong phải nét cong nhỏ * Hướng dẫn cách viết : - GV viết mẫu lên bảng nhắc lại cách viết HS quan sát, theo dõi - H nhắc lại cách viết - HS viết vào bảng chữ V hoa * Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ “Việt Nam thân yêu” Em hiểu câu nói nào? - HS đọc : Quê hương tươi đẹp - Việt Nam Tổ quốc thân yêu +Cụm từ ứng dụng có chữ ?làchữ nào? -Có chữ + Khoảng cách chữ ? - Bằng khoảngcách viết1con chữ o - GV viết mẫu lên bảng phân tích - HS viết chữ Việt vào bảng - HS viết vào chữ -GV theo dõi va sửa sai * Hướng dẫn viết vào tập viết : - Theo dõi uốn nắn cho HS yếu - Thu số tập để chấm Củng cố ,dặn dò + Nêu quy trình viết chữ V hoa ? - Trả nhận xét sửa sai viết cho HS -VN luyện viết lại chuẩn bị sau -H nêu 20 Quan sát, trả lời 21 22 23 ... Nhận x t ti t học đ t âm ô âm - Các chữ cách chữ o - Quan s t - Vi t bảng lần - Vi t tập vi t theo mẫu chữ qui nh Tuần 24 02 năm 20 11 T p vi t Thứ năm ngày 24 tháng Chữ hoa U, Ư A.Mc tiờu Rèn... vi t 3/ Củng cố- Dặn dò: (2 ) - HD vi t nhà - Nhận x t ti t học - Vi t tập vi t theo ỳng mu ch ó qui nh Tuần 28 năm 20 11 T p vi t Thứ năm ngày tháng Chữ hoa Y A.Mục tiêu Rèn kĩ vi t, quan s t. .. Nhận x t vi t 3/ Củng cố- Dặn dò: (2 ) - HD vi t nhà - Nhận x t ti t học - Các chữ cách chữ o - Quan s t - Vi t bảng lần - Vi t tập vi t theo mẫu chữ qui định TuÇn 25 03 năm 20 11 T p vi t Thứ năm
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN t 19 t 33, TAP VIET LOP 2 MON NGU VAN t 19 t 33, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn