TAP VIET t 10 t 18 LOP 2

52 63 0
  • Loading ...
1/52 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:07

Tuần 03 Thứ năm ngày 09 tháng Tập viết năm 2010 Chữ hoa B Nm c cu to cách viết chữ hoa B- Viết chữ hoa B dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở chữvà câu ứng dụng; Bạn ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở ) Bạn bè sum họp( lần ) 2.Rèn kĩ viết đẹp Rèn cho HS tính cẩn thẩn, óc thẩm mĩ II Đồ dùng dạy - học - GV: Chữ mẫu, bảng phụ viết chữ câu ứng dụng - HS ; Vở Tập viết, bảng, phấn, III Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1/ Kiểm tra cũ:( 5' ) - hs lên bảng viết, lớp viết bảng Ă, Â, Ăn 2/ Dạy mới: ( 30' ) Ho¹t động thầy Hoạt động trò HTB Gii thiu HĐ1/ Hướng dẫn viết chữ hoa Giới thiệu chữ mẫu - Quan sát, nhận xét - Nêu lại nét chiều cao, cấu tạo - Chỉ dẫn cách viết chữ mẫu - Viết bóng - Viết mẫu + Hướng dẫn cách viết - Viết bảng + Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: - Giới thiệu câu ứng dụng Bạn bè sum họp Viết mẫu+ HD cách viết chữ ứng dụng Bạn + Hướng dẫn HS viết vào T.V - Nêu yêu cầu viết + Chấm, chữa 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - HS đọc - Nêu ý nghĩa - Quan sát, nhận xét câu ứng dụng độ cao chữ, khoảng cách - Quan sát Viết bảng Viết Về luyện viết tiếp v TV Tuần 10 Thứ năm ngày 09 tháng Tập viết năm 2010 Chữ hoa H Hai Nm cấu tạo cách viết chữ hoa H Viết chữ hoa H dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở chữvà câu ứng dụng; Hai ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhở )Hai suong mot nang ( lần ) 2.Rèn kĩ viết đẹp Rèn cho HS tính cẩn thẩn, óc thẩm mĩ II Đồ dùng dạy - học - GV: Chữ mẫu, bảng phụ viết chữ câu ứng dụng - HS ; Vở Tập viết, bảng, phấn, III Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1/ Kiểm tra cũ:( 5' ) - hs lên bảng viết, lớp viết bảng G Góp 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy a, GT bi: b HD viết chữ hoa: - Quan sát mẫu: - Chữ hoa H gồm nét? Là nét nào? Nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa H, nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai c HD viết câu ứng dụng - Mở bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Hai” dòng kẻ - HD viết chữ “Hai” vào bảng - Nhận xét- sửa sai d HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn đ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết Củng cố- Dn dũ: (2) Hoạt động trò Nhc ố bi * Quan sát chữ mẫu - Cao li.(6 dòng kẻ) - Quan sát cách viết - Viết bảng lần - Hai sương nắng - 2, HS đọc câu ứng dụng - Nói vất vả, đức tính chịu khó, chăm người lao động - Quan sát TL: - Chữ cái: a, ô, ư, , n, i cao li - Chữ cái: g , h cao 2,5 li - Chữ cái: s cao 1,25 li - Dấu sắc đặt ă chữ nắng, dấu nặng ô - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định HTĐB - HD nhà - Nhận xét tiết hc Tuần 11 Thứ năm ngày 04 tháng 11 Tập viết năm 2010 Chữ hoa I A.Mc tiờu Rốn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa I ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng :Ích ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Ích nước lợi nhà Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ I - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ: - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: H Hai 2/ Dạy mi: Hoạt động thầy GT bi: Hot ng 1: HD viết chữ hoa: * Quan sát mẫu: Chữ hoa J gồm nét? Là nét nào? Em có nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa I - nêu cách viết - Yêu cu vit bng Hoạt động trò - Nhc lại đề bai Quan sát chữ mẫu Trả lời câu hỏi - Viết bảng lần - ích nước lợi nhà - Nhận xét sửa sai Hoạt động 2: HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “ích” dòng kẻ - HD viết chữ “ích” vào bảng Hoạt động 3: HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn Hoạt động 4: Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - 2, hs đọc câu ứng dụng - Đưa lời khuyên nên làm việc tốt cho gia đình cho đất nước - Quan sát TL: - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định HTĐB - HD nhà - Nhận xét tiết học TuÇn 11 Thứ năm ngày 11 tháng 11 Tập viết năm 2010 Ch÷ hoa K Tiết: A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa K ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Kề ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Kề vai sát cánh ( lần ) Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ K - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: I, ch 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy GT bài: Hoạt động 1: HD viết chữ hoa: Đính chữ mẫu: Chữ hoa H gồm … nét? Là nét nào? Nhận xét độ cao nét? - Viết mẫu chữ hoa K vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai Hoạt động 2:HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “kề” * HD viết chữ “ Kề"vào bảng - Nhận xét- sửa sai Hoạt động 3:HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn Hoạt động 4:Chấm chữa bài: - Thu - chấm Ho¹t ®éng cđa trß Nhắc lại Quan sát chữ mẫu - Viết bảng lần - Kề vai sát cánh - 2, hs đọc câu ứng dụng - Chỉ đồn kết bên để gánh vác cơng việc - Quan sát TL: - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo mẫu chữ qui định HTĐB - Nhận xét viết Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết hc Tuần 13 Thứ năm ngày 18 tháng 11 Tập viết năm 2010 Chữ hoa L A.Mc tiờu Rốn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa L ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Lá lành đùm rách ( lần 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ L  - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: K K 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thÇy GT Hoạt động 1:HD viết chữ hoa: * Quan sát mẫu: ? Chữ hoa Lgồm nét? Là nét nào? Nhận xét độ cao - Viết mẫu chữ hoa L, nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai Hoạt động 2: HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? Quan sát chữ mẫu : Nêu độ cao chữ Vị trí dấu đặt ? Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Lá” -HD viết chữ “ Lá” bảng - Nhận xét- sửa sai Hoạt động 3:HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn Hoạt động 4: Chấm chữa bài: - Thu - v chm bi Hoạt động trò Nhc li. * Quan sát chữ mẫu Viết bảng lần - Lá lành đùm rách - 2, hs đọc câu ứng dụng - Đùm bọc cưu mang , giúp đỡ lẫn lúc khó khăn, hoạn nạn - Quan sát TL: - Viết bảng lần Viết tập viết theo mẫu chữ qui định HTĐB - Nhận xét viết 3.Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học TuÇn 14 Thứ năm ngày 25 tháng 11 Tập viết năm 2010 Ch÷ hoa M A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa M( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Miệng ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Miệng nói tay làm ( lần 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ M - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: L Lá 2/ Dạy mi:(32phut) Hoạt động thầy GT bi: Hụm cụ hướng dẫn em tập viết chữ hoa M câu ứng dụng HDD/ HD viết chữ hoa:  Quan sát mẫu:M Chữ hoa M gồm nét? Là nh nét nào? Nhận xét độ cao - Viết mẫu chữ hoa M vừa viết vừa nêu cách viết - Y/C viết bảng - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Miệng” - HD viết chữ “ Miệng” bảng - Nhận xét- sa sai H3/ HD vit v vit: Hoạt động cđa trß - Nhắc lại Quan sát chữ mẫu - Chữ hoa M gồm nét: Nét móc ngược phải, nét thẳng đứng, nét xiên phải, nét móc xi phải - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị - Viết bảng lần - Miệng nói tay làm 2, hs đọc câu ư/d - Nói đơi với làm - Quan sát trả lời - Chữ có độ cao 2,5 li: M, g, l, y - Chữ có độ cao 1,5 li : t - Chữ có độ cao li: i ê, a, o, u, m - Dấu sắc đặt o chữ nói, , dấu huyền đặt a chữ làm, dấu nặng ê tiếng miệng - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo HTĐB - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm bài- Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học mẫu chữ qui định TuÇn 15 Thứ năm ngày tháng 12 Tập viết năm 2010 Ch÷ hoa N A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa N( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Nghĩ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Nghĩ trước nghĩ sau( lần 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ N - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: M Miệng 2/ Dạy mới:(32phut) Ho¹t ®éng cđa thÇy GT bài: HĐ1/ HD viết chữ hoa: Quan sát mẫu: Chữ hoa N gồm nét? Là nét nào? -Nhận xét độ cao -Viết mẫu chữ hoa N nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; -Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : -Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Nghĩ” HD viết chữ “Nghĩ” bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/HD viết tập viết: - Quan sát uốn nắn -HĐ4/ Chấm chữa bài: Ho¹t ®éng cđa trß - Nghe, nhắc lại Quan sát chữ mẫu - Chữ hoa N gồm nét: Nét móc ngược phải, nét thẳng đứng, nét xiên phải - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị - Viết bảng lần - Nghĩ trước nghĩ sau - 2, hs đọc câu ư/d - Phải suy nghĩ cho chín chắn trước làm việc - Quan sát TL: - Chữ có độ cao 2,5 li: N, g, h - Chữ có độ cao 1,5 li : t - Chữ có độ cao li: i, ư, ơ, c, a, - Dấu ngã đặt i chữ nghĩ, dấu sắcđặt chữ trước - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo HTĐB - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học mu ch ó qui nh Tuần 16 Thứ năm ngày tháng 12 Tập viết năm 2010 Chữ hoa O A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa O( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Ong( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Ong bay bướm lượn( lần 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ o - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: N Nghĩ trước nghĩ sau 2/ Dạy mới:(32phut) Ho¹t ®éng cđa thÇy HĐ1/ Hướng dẫn viết chữ hoa: Quan sát mẫu: - Chữ hoa O gồm nét? Là nét nào? Con có nhận xét độ cao - Viết mẫu chữ hoa O vừa viết vừa nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Yêu cầu hs đọc câu; - Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : -Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Ong” HD viết chữ “Ong” bảng - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét- sửa sai HĐ3/ HD vit v vit: Hoạt động trò Quan sát chữ mẫu - Chữ hoa O gồm nét cong khép kín, chiều ngang đơn vị, chiều cao - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị - Viết bảng lần Ong - 2, hs đọc câu ứng dụng - Tả cảnh ong bướm bay lượn tìm hoa, hút nhuỵ - Quan sát TL: - Chữ có độ cao 2,5 li:O, g, b, l - Chữ có độ cao li: n, ư, ơ, a, - Dấu sắc đặt chữ bướm, dấu nặng đặt chữ lượn -Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo HTĐB - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà.- Nhận xét tiết học mẫu chữ qui định TuÇn 17 Thứ năm ngày 16 tháng 12 Tập viết năm 2010 Ch÷ hoa O O On A.Mục tiêu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa ô, ơ( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Ơn( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Ơn sâu nghĩa nặng( lần 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu , bảng phụ viết chữ Ô, Ơ - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bảng con: O Ong bay bm ln 2/ Dy bi mi:(32phut) Hoạt động thầy HĐ1/ HD viết chữ hoa: Quan sát mẫu: Chữ hoa Ô gồm ? nét Là nh nét nào? Con có nhận xét độ cao Viết mẫu chữ hoa Ô, Ơ nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Ơn sâu nghĩa nặng - Yêu cầu hs đọc câu; -Em hiểu nghĩa câu này? - Quan sát chữ mẫu : - Nêu độ cao chữ cái? - Vị trí dấu đặt ? - Khoảng cách chữ ? - Viết mẫu chữ “Ơn” -HD viết chữ Ơn” bảng - Nhận xét- sửa sai H3/ HD vit v vit: Hoạt động trò Quan sát chữ mẫu - Chữ hoa Ô gồm nét cong khép kín dấu phụ chiều ngang đơn vị, chiều cao; Chữ hoa Ơ gồm nét cong khép kín dấu phụ - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị Viết bảng lần - 2, hs đọc câu ứng dụng - Có tình có nghĩa sâu nặng với - Quan sát TL: - Chữ có độ cao 2,5 li:Ơ, g, h - Chữ có độ cao li: n, u, ơ, ă, i - Dấu ngã đặt i chữ nghĩa, dấu nặng đặt ă chữ nặng - Các chữ cách chữ o - Quan sát - Viết bảng lần - Viết tập viết theo HTĐB - Quan sát uốn nắn HĐ4/ Chấm chữa bài: - Thu - chấm - Nhận xét viết 3/ Củng cố- Dặn dò: (2’) - HD nhà - Nhận xét tiết học mẫu chữ qui nh Tuần 19 01 năm 2011 Tập viết Thứ năm ngày 06 tháng Chữ hoa P A.Mc tiờu Rèn kĩ viết, quan sát Viết chữ hoa P( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) , chữ câu ứng dụng : Phong( dòng cỡ vừa , dòng cỡ nhỏ ) Phong cảnh hấp dẫn( lần ) 3.Thái độ: GD hs có ý thức kiên chì, cẩn thận, xác việc rèn chữ B Đồ dùng dạy học : - GV : Chữ mẫu P , bảng phụ viết chữ Phong cảnh hấp dẫn - HS : Bảng, phấn, giẻ lau, Tập viết C Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra cũ( 3- 5phut) - hs lên bảng viết.- lớp viết bng con: n 2/ Dy bi mi:(32phut) HTĐB Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/ HD vit ch hoa: Quan sát mẫu: Quan sát chữ mẫu Chữ hoa P gồm ? nét Là nh nét nào? - Chữ hoa P gồm nét Nét giống nét chữ B, nét nét cong có hai đầu uốn vào khơng nhau; Em có nhận xét độ cao? - Cao 2,5 đơn vị, rộng đơn vị Viết mẫu chữ hoa P nêu cách viết - Yêu cầu viết bảng - Viết bảng lần - Nhận xét sửa sai HĐ2/ HD viết câu ứng dụng - Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng - Phong cảnh hấp dẫn - Yêu cầu hs đọc câu; - 2, hs đọc câu ứng dụng -Em hiểu nghĩa câu này? - Phong cảnh đẹp làm người muốn đến thăm - Quan sát chữ mẫu : - Quan sát TL: - Nêu độ cao chữ cái? - Chữ có độ cao 2,5 li:P h, g - Chữ có độ cao li: o n a, â, - Vị trí dấu đặt ? - Dấu hỏi đặt a chữ cảnh, dấu sắc, dấu ngã đặt chữ â - Khoảng cách chữ ? - Các chữ cách chữ o - Viết mẫu chữ “Phong” - Quan sát -HD viết chữ Phong” bảng - Viết bảng lần 10 Nhận xét Củng co á: ( phút) -Theo dõi tự chữa - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ X hoa - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dăn hs luyện viết thêm nhà 38 Tuần 28 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 Y A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa Y theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ Y mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập học sinh - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : Chữ hoa Y *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa Y chữ Yêu *GV đính chữ mẫu Y -GV viết mẫu Y nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Yêu hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Yêu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt -Hs viết vào 39 *Chấm chữa : 7-10 -Theo dõi tự chữa Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ Y hoa - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 40 Tuần 29 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 A ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa A kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ A mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa A kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa A kiểu chữ Ao *GV đính chữ mẫu A kiểu -GV viết mẫu A nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Ao hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Ao câu ứng dụng “Ao liền ruộng cả” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh Hoạt động trò HS1 viết chữ Y HS2 viết chữ Yêu -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 41 -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết -Hs viết vào *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) -Theo dõi tự chữa - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ A hoa (kiểu 2) - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 42 TuÇn 30 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 M ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa M (kiểu 2) theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Mắt sáng sao” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ M mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) Hoạt động trò HS1 viết chữ A HS2 viết chữ Ao - Nhận xét 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa M kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa M kiểu chữ Mắt *GV đính chữ mẫu M kiểu -GV viết mẫu M nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Mắt sáng sao” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Mắt hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 43 Mục tiêu : Viết chữ hoa Mắt câu ứng dụng “Mắt sáng sao” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết -Hs viết vào *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách -Theo dõi tự chữa viết chữ M hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 44 Tuần 31 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 N ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa N kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Người ta hoa đất” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ N mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ M - Nhận xét HS2 viết chữ Mắt 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa N kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa N kiểu chữ Người *GV đính chữ mẫu N kiểu -GV viết mẫu N nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Người ta hoa đất” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Người hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Người -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 45 câu ứng dụng “Người ta hoa đất” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết -Hs viết vào *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) -Theo dõi tự chữa - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ N hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét –Dặn hs luyện viết thêm nhà 46 Tuần 32 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 Q ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa Q kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Quân dân lòng” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ Q mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ N - Nhận xét HS2 viết chữ Người 3./ Bài : a) Giới thiệu : “Chữ hoa Q kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa Q kiểu chữ Quân *GV đính chữ mẫu Q kiểu -GV viết mẫu Q nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Quân dân lòng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Quân hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa Quân -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 47 câu ứng dụng “Quân dân lòng” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết -Hs viết vào *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) -Theo dõi tự chữa - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ Q hoa kiểu ) - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 48 Tuần 33 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA năm 200 V ( kiểu ) A.Mục tiêu - Biết viết chữ hoa V kiểu theo cỡ vừa nho.û - Viết câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo chữ cở nhỏ Viết mẫu, nét Nối chữ qui định - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ V mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ Q - Nhận xét HS2 viết chữ Quân 3./ Bài : Giới thiệu : “Chữ hoa V kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa V kiểu chữ Việt *GV đính chữ mẫu V kiểu -GV viết mẫu V nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu chữ Việt hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 49 Mục tiêu : Viết chữ hoa Việt câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết -Hs viết vào *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét Củng co á: ( phút) -Theo dõi tự chữa - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ V hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 50 Tuần 34 Tập viết Tiết: Thứ năm ngày tháng ÔN TẬP CÁC CHỮ HOA năm 200 V, Q, N, M, A( kiểu ) A.Mục tiêu - Oân tập, củng cố kĩ viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu - Oân cách nối nét từ chữ hoa (kiểu 2) đặt khung chữ (như SGK) - Giáo dục hs tính cẩn thận, xác B Đồ dùng dạy học : GV : Chữ A, M, N, Q,V mẫu đặt khung, bảng phụ viết câu ứng dụng Hs : Vở Tập viết, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Khởi động : (1 phút) Hát Kiểm tra cũ: (4 phút) HS1 viết chữ V - Kiểm tra dụng cụ học tập học HS2 viết chữ Việt sinh - Nhận xét 3./ Bài : Giới thiệu : “Oân tập chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2” *Hoạt động : Luyện viết chữ hoa câu ứng dụng Mục tiêu : Hs viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu *GV đính chữ mẫu kiểu -GV viết mẫu A, M, N, Q, V nêu cách viết -GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng -Y/C hs quan sát nhận xét độ cao, -GV viết mẫu hướng dẫn cách viết *Hoạt động : Hướng dẫn viết vào vở, -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo chữ -Theo dõi.Viết bảng lượt -2 hs đọc -Hs nêu -Quan sát nhận xét -Theo dõi viết bảng lượt 51 chấm chữa Mục tiêu : Viết chữ hoa câu ứng dụng “Việt Nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” theo cỡ vừa nhỏ -GV nêu yêu cầu -Theo dõi giúp đỡ học sinh -Hs viết vào -Giáo dục Hs : Tư ngồi, cách viết *Chấm chữa : 7-10 Nhận xét -Theo dõi tự chữa Củng co á: ( phút) - Cho hs nêu lại nét cách viết chữ A, M, N, Q, V hoa kiểu - Chọn số viết đẹp cho lớp xem - Nhận xét – Dặn hs luyện viết thêm nhà 52 ... vi t vào -Theo dõi t chữa 29 - Luyện vi t thêm nhà Tuần 23 T p vi t Thứ năm ngày tháng CHỮ HOA 30 T năm 20 0 Ti t: A.Mục tiêu - Bi t vi t chữ hoa T theo cỡ vừa nho.û - Vi t câu ứng dụng “Thẳng... s t - Vi t bảng lần - Vi t tập vi t theo HTĐB - Thu - chấm - Nhận x t vi t 3/ Củng cố- Dặn dò: (2 ) - HD nhà - Nhận x t ti t học mẫu chữ ó qui nh Tuần 16 Thứ năm ngày tháng 12 T p vi t năm 2 010. .. Quan s t TL: - Vi t bảng lần Vi t tập vi t theo mẫu chữ qui định HTĐB - Nhận x t vi t 3.Củng cố- Dặn dò: (2 ) - HD nh - Nhn x t tit hc Tuần 14 Thứ năm ngày 25 tháng 11 T p vi t năm 2 010 Chữ hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP VIET t 10 t 18 LOP 2, TAP VIET t 10 t 18 LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn