(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017

85 74 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:53

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH NAM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO, THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH NAM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO, THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Thế Hùng THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Nguyễn Minh Nam ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể cá nhân ngồi Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc GS.TS Nguyễn Thế Hùng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, q báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Minh Nam iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học .3 1.1.1 Khái niệm chuyển quyền sử dụng đất 1.1.2 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.1.3 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 1.1.4 Quy định số khoản thu thực chuyển quyền sử dụng đất 1.2 Cơ sở pháp lý chuyển quyền sử dụng đất 15 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 16 1.3.1 Tình hình quản lý đất đai số nước giới 16 1.3.2 Tình hình quản lý đất đai Việt nam 20 1.4 Đánh giá chung tổng quan .28 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 iv 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Điều tra số liệu thứ cấp .30 2.4.2 Điều tra số liệu sơ cấp .30 2.4.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp xử lý số liệu 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội trạng sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ .32 3.1.1 Khái quát thị Phú Thọ 32 3.1.2 Thực trạng vấn đề hội 35 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ .37 3.2 Đánh giá kết công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 .39 3.2.1 Đánh giá kết công tác huyện nhượng quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 .39 3.2.2 Đánh giá kết công tác tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 .42 3.2.3 Đánh giá kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 45 3.2.4 Tổng hợp kết công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 49 3.2.5 Tình hình thu nộp ngân sách thông qua công tác chuyển nhượng, tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 .50 3.3 Ý kiến đánh giá người dân công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ .57 3.3.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá người dân thực trạng công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú thọ giai đoạn 2015 - 2017 57 3.3.2 Đánh giá ý kiến người dân công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 61 v 3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp để để nâng cao hiệu công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 64 3.4.1 Thuận lợi 64 3.4.2 Khó khăn 66 3.4.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất .67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT NGUYÊN NGHĨA CN - XD Công nghiệp - xây dựng GCN Giấy chứng nhận KT - XH Kinh tế - hội QSD Quyền sử dụng SD Sử dụng THCS Trung học sở TM - DV Thương mại - Dịch vụ TX Thị UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ năm 2017 37 Bảng 3.2: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đơn vị hành địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 39 Bảng 3.3: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời gian địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 3.4: Kết tặng cho quyền sử dụng đất thep đơn vị hành địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 43 Bảng 3.5: Kết tặng cho quyền sử dụng đất theo thời gian địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 44 Bảng 3.6: Kết thừa kế quyền sử dụng đất theo đơn vị hành địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 46 Bảng 3.7: Kết thừa kế quyền sử dụng đất theo thời gian địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 48 Bảng 3.8: Tổng hợp kết chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 49 Bảng 3.9: Kết thu nộp ngân sách Nhà nước thông qua công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 51 Bảng 3.10: Kết thu nộp ngân sách Nhà nước thông qua công tác Tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 53 Bảng 3.11: Kết thu nộp ngân sách Nhà nước thông qua công tác Thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 55 Bảng 3.12: Tổng hợp kết thu nộp ngân sách Nhà nước thông qua công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 56 Bảng 3.13: Tổng hợp ý kiến người dân thực trạng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 58 Bảng 3.14: Tổng hợp ý kiến người dân thực chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 62 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 3.1: Sơ đồ thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 32 Hình 3.2: Cơ cấu kinh tế ngành kinh tế địa bàn thị Phú Thọ năm 2010 năm 2015 34 61 khơng đồng tình với phân chia quyền sử dụng đất, dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ để chuyển quyền sử dụng đất bị kéo dài Nguyên nhân chiếm 44,00 % tổng số trường hợp chưa giải chuyển quyền sử dụng đất điều tra Nguyên nhân thứ bên chuyển quyền sử dụng đất thiếu giấy tờ nguồn gốc sử dụng đất, dẫn đến việc chưa hoàn thiện hồ sơ để chuyển quyền Trong trường hợp điều tra thông qua phiếu điều tra có trường hợp rơi vào nguyên nhân này, chiếm 12,28 % tổng số trường hợp chưa giải chuyển quyền sử dụng đất điều tra 57 trường hợp chưa chuyển quyền sử dụng đất đất sử dụng không với mục đích sử dụng đất ghi giấy tờ nguồn gốc sử dụng đất Đối với trường hợp muốn chuyển quyền sử dụng đất cần phải đưa mục đích sử dụng ghi giấy tờ nguồn gốc sử dụng Nguyên nhân thứ đất chuyển quyền có tài sản đất hình thành khơng quy định, ngun nhân chiếm 26,32 % tổng số trường hợp chưa giải chuyển quyền sử dụng đất điều tra Theo người dân cho biết họ nhận thơng báo nguyên nhân hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất họ chưa xét duyệt cần phối hợp với quan Nhà nước để hoàn thiện hồ sơ, nhanh chóng giải Các đối tượng nhận thơng báo từ quan tiếp nhận hồ sơ họ Tuy nhiên có trường hợp cho biết họ khơng nhận thông báo nguyên nhân hồ sơ họ chưa giải từ quan chuyên môn quan tiếp nhận hồ sơ 3.3.2 Đánh giá ý kiến người dân công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 Bên cạnh kết đánh giá thực trạng công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tổ chức thông qua ý kiến đối tượng sử dụng đất, đề tài tiến hành đánh giá ý kiến người dân công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất diễn địa phương họ Kết thể chi tiết qua bảng 3.14: 62 Bảng 3.14: Tổng hợp ý kiến người dân thực chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ TX Phú Thọ Nội dung điều tra Số phiếu Tỷ lệ (%) Gia đình có gặp khó khăn xin cấp thực thủ tục chuyển QSD đất không? Rất khó khăn 25 16,67 Khó khăn 30 20,00 Có chút khó khăn 53 35,33 khơng gặp khó khăn 42 28,00 Trình tự, thủ tục rườm rà 63 42,00 Chính sách pháp luật đất đai ln thay đổi 27 18,00 Cán thụ lý hồ sơ gây khó khăn 21 14,00 Tranh chấp đất đai 24 16,00 Nguyên nhân khác 15 10,00 Anh chị đánh giá khoản phí phải nộp nhận chuyển QSD đất? Quá nhiều loại phí 83 55,33 Mức giá loại phí cao 53 35,33 Các khoản phí thu phù hợp 14 9,34 Hợp lý 103 68,67 Chưa hợp lý 47 31,33 Rất nhanh chóng 17 11,33 Nhanh chóng 66 44,00 Chậm 43 28,67 Rất chậm 24 16,00 Theo Anh chị nguyên nhân gây khó khăn làm thủ tục chuyển QSD đất? Anh chị đánh giá công tác giải chuyển QSD đất địa phương Anh chị đánh giá thời gian giải giải chuyển QSD đất? (Nguồn: Phiếu điều tra) 63 - Qua điều tra cho thấy trình thực chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho thừa kế đối tượng điều tra gặp nhiều khó khăn, cụ thể gần 80,00 % tổng số hộ điều tra cho họ gặp khó khăn việc thực chuyển quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất, với mức khác từ việc gặp chút khó khăn đến khó khăn việc chuyển quyền sử dụng đất Chỉ có 42 trường hợp cho họ thuận lợi việc thực chuyển quyền sử dụng đất, chiếm 28,00 % tổng số hộ điều tra Thơng qua việc điều tra khó khăn đối tượng sử dụng đất gặp phải việc thực chuyển quyền sử dụng đất đề tài tổng hợp số nguyên nhân sau: + 42,00 % tổng số đối tượng điều tra cho quy định Nhà nước trình tự, thủ tục thực chuyển quyền sử dụng đất rườm rà, thiếu thống cấp quyền gây khó khăn cho người dân việc hoàn thiện hồ sơ + 27 đối tượng điều tra (chiếm 18,00 % tổng số đối tượng điều tra) cho nguyên nhân phần Luật Đất đai 2013 vào thực hiện, với Nghị định, Thơng tư kèm, từ cán chun mơn đến người dân chưa nắm rõ quy định hướng dẫn thi hành theo quy định Dẫn đến việc lúng túng q trình hồn thiện hồ sơ, thẩm định xét duyệt hồ sơ để thực chuyển quyền sử dụng đất cấp, ngành người dân + Tranh chấp đất đai nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao (16,00 % tổng số đối tượng điều tra %) gây khó khăn chậm trễ việc xét duyệt hoàn thiện hồ sơ để thực quyền sử dụng đất đặc biệt đất Đất đai ngày có giá trị cao, đặc biệt đất nằm địa bàn phường thị Phú Thọ + Bên cạnh ngun nhân nêu có 14,00 % ý kiến người dân cho trình hồn thiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất họ bị cán thụ lý hồ sơ gây khó khăn, thái độ cửa quyền 64 - Theo ý kiến đánh giá đối tượng điều tra cho họ phải đóng nhiều loại phí q trình thực chuyển quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau nhận chuyển quyền sử dụng đất Đối với số đối tượng khó khăn kinh tế loại phí cao, điều nguyên nhân gây nên chậm trễ thực chuyển quyền sử dụng đất đối tượng thực chuyển quyền chưa thể hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài với Nhà nước - Mặc dù nhiều đối tượng điều tra cho công tác thẩm tra xét duyệt hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất gặp số khó khăn nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc chuyển quyền sử dụng đất chậm cho người dân, gây số ảnh hưởng bất lợi đến họ thực quyền đất Nhưng nhìn chung đối tượng cảm thấy công tác cấp giấy chứng nhận địa phương hợp lý Tuy nhiên để nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất số lượng chất lượng quyền địa phương cần đưa nhiều sách giải pháp để khắc phục khó khăn tồn công tác chuyển quyền sử dụng đất 3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp để để nâng cao hiệu công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 3.4.1 Thuận lợi Công tác chuyển quyền sử dụng đất nói chung chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 đạt thành tựu thuận lợi đáng kể, cụ thể sau: - Tiến trình cải cách thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đạt tiến bản: Thực nguyên tắc cửa, nêu cao trách nhiệm người tiếp nhận hồ sơ, giảm bớt số giấy tờ nộp trích lục đồ trích đo địa đất biên xác định ranh giới sử dụng đất với người liền kề cơng việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm tiếp nhận giải hồ sơ đăng ký có nhiều biến động, lồng ghép thủ tục hành để đảm bảo hồ sơ nộp lần cho nhiều kết quả, từ đó, giảm số lần lại người đến làm thủ tục, đem lại niềm tin cho người dân cơng tác cải cách hành Nhà nước 65 - Các quan chuyên môn tham mưu, giúp việc cho UBND thị Phú Thọ thực giải thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thị ngày tăng cường, kiện toàn tổ chức, đảm bảo ngày tốt hơn, chất lượng, hiệu công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiểm sốt, rút ngắn quy trình, trình tự giải thủ tục hành - Cùng với đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ chủ động rà soát văn quy định pháp luật đất đai; tham mưu kịp thời với quan cấp sửa đổi, bổ sung ban hành thủ tục hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quy trình giải quyết, kiểm soát hồ sơ từ tiếp nhận đến giao cho cán thụ lý bước chuẩn hóa - Đồng thời, văn phòng niêm yết cơng khai số điện thoại cán thụ lý hồ sơ để việc trao đổi thông tin cán với công dân thuận tiện, kịp thời thời gian giải hồ sơ; công khai đầy đủ, kịp thời, xác theo quy định như: Danh mục thủ tục hành chính, mức phí, thời gian giải quyết… Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, phải trả lại cho cơng dân, văn phòng có văn cụ thể, thơng báo tình trạng hồ sơ để cơng dân biết - Thời gian giải hồ sơ trước có nhiều trường hợp khơng hạn, tồn đọng nay, trả hẹn tiến tới cắt giảm thời gian, giải nhanh sớm Văn phòng thiết lập đường dây nóng, hòm phiếu để người dân thơng tin, phản ánh trường hợp vi phạm quy định tượng quan liêu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; bố trí cán trình độ chuyên môn, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành - Đồng thời với cơng tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước tiến hành xây dựng hệ thống hồ sơ địa Đây tài liệu sở pháp lý quan trọng để phục vụ cho việc theo dõi quản lý Nhà nước hoạt động liên quan tới đất đai, liệu để xây dựng hệ thống thông tin đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực quyền người SDĐ chuyển nhượng, thừa kế, chấp, tặng cho, cho thuê QSDĐ, bảo lãnh, góp vốn QSDĐ; bảo vệ lợi ích đáng người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thừa kế, nhận chấp… 66 - Hệ thống thông tin đất đai xây dựng từ kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết nối với hệ thống quan nhà nước có liên quan, với hệ thống tổ chức tài chính, tín dụng; đưa lên mạng thơng tin điện tử để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tìm hiểu thơng tin đất đai cách thuận lợi, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động hội Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo thuận lợi cho giao dịch bất động sản, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, tạo điều kiện để huy động nguồn vốn đầu tư thông qua hoạt động chấp vay vốn 3.4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi thành tựu đạt công tác chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017, cơng tác chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tổ chức địa bàn thị gặp phải nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất, cụ thể sau: - Hệ thống cán văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị phần lớn nhân tuyển dụng thiếu Cán chuyên môn so với yêu cầu, nhiệm vụ; điều kiện chỗ làm việc, kho lưu trữ hồ sơ phương tiện kỹ thuật chuyên dùng cần thiết cho hoạt động chun mơn nhiều khó khăn - Cán địa phường, phải thực nhiều nhiệm vụ, nhiều nơi khơng trì ổn định thay đổi cán phải luân chuyển phường, nên hạn chế kinh nghiệm, lực chun mơn, khơng nắm bắt tình hình thực tế địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, thời gian giải thủ tục chuyển quyền sử dụng đất - Cơ quan chuyên môn thực công tác chuyển quyền sử dụng đất thực chưa thủ tục chuyển quyền sử dụng đất yêu cầu nộp thêm giấy tờ quy định yêu cầu người dân làm số công việc thuộc trách nhiệm quan chuyên môn phải thực liên thơng thực hiện, phổ biến việc yêu cầu người dân phải tự liên hệ trích đo địa chính, lập vẽ nhà đất chuyển quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận 67 sau nhận chuyển quyền sử dụng đất ảnh hưởng nhiều đến thời gian Thậm chí có nơi yêu cầu người dân phải xin xác nhận người liền kề ranh giới sử dụng đất; nhận trả kết hồ sơ không địa quy định; nhận hồ sơ không bảo đảm yêu cầu, gây phiền hà cho người dân phải giải thủ tục gượng ép thiếu chặt chẽ pháp lý; cá biệt có nơi đòi hỏi phải có hộ thường trú xem xét chuyển quyền sử dụng đất - Trong trình thực theo văn cán thực có tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm lo sợ xảy sai sót q trình giải hồ sơ nên có nhiều trường hợp hồ sơ đơn giản làm văn đề nghị quan cấp hướng dẫn, thuộc thẩm quyền nghiên cứu giải cấp thị - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gặp nhiều thiếu thốn trang trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn; công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, xây dựng, vận hành sở liệu, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, quản lý hồ sơ địa địa bàn thị chưa đầu tư cách đồng 3.4.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất Từ khó khăn, tồn trên, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn gặp phải công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, cụ thể sau: - Địa phương cần nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ, thông quan lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác quản lý đất đai để cán kịp thời nắm bắt quy định Nhà nước địa phương - Đầu tư xây dựng sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nói chung cơng tác chuyển quyền sử dụng đất nói riêng Cần đồng tài liệu, số liệu cấp, ngành có liên quan Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu kiểm tra thông tin đất đai 68 - Địa phương cần xem xét kỹ việc luân chuyển cán đơn vị, cần xây dựng kế hoạch cụ thể dài hạn để cán có thời gian tìm hiểu nơi chuyển cơng tác - Chính quyền địa phương cần rà sốt lại trình tự giải cơng việc quản lý đất đai đơn vị, cán Nếu phát hành vi nhũng nhiễu, nhiêu khê, gây khó khăn cho người dân thực quyền sử dụng đất có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đề răn đe trường hợp khơng tái diễn - Bên cạnh để hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, thời gian tới, quyền thị Phú Thọ tiếp tục đơn đốc xã, phường rà sốt, phân loại trường hợp chưa chuyển quyền sử dụng đất tất loại đất, tập trung triển khai giải cho người dân Tiếp tục cập nhật, bổ sung kịp thời thủ tục hành phù hợp với thực tế địa phương; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động hành chính; nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân ngày tốt 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Tổng diện tích đất tự nhiên địa bàn thị Phú Thọ năm 2017 6.520,16 m2 Trong đất nơng nghiệp có diện tích 4.282,05 m2, chiếm 65,67 % tổng diện tích đất tự nhiên thị Đất phi nơng nghiệp chiếm 33,90 % tổng diện tích đất tự nhiên, với diện tích 2.210,40 m2 Tuy nhiên địa bàn thị diện tích đất chưa sử dụng lớn, với 27,71 m2, chiếm 0,42% tổng diện tích đất tự nhiên - Giai đoạn 2015 - 2017 địa bàn thị Phú Thọ có 14.498 hồ sơ đăng ký chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất, với tổng diện tích đăng ký 4.379.773,80 m2 Trong năm 2015 năm có số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất, với 5.332 hồ sơ, chiếm 36,78 % tổng số hồ sơ đăng ký giai đoạn, có diện tích 1.718.012,40 m2, chiếm 39,23 % tổng diện tích đăng ký - Trong giai đoạn 2015 - 2017 địa bàn thị Phú Thọ thu 18,7 tỷ đồng cho Nhà nước thông qua việc thu loại phí, lệ phí hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho thừa kế - Trong tổng số 150 đối tượng điều tra có 93 đối tượng hồn thành thủ tục theo quy định pháp luật để chuyển quyền sử dụng đất, chiếm 62,00 % tổng số đối tượng điều tra Tuy nhiên 57 đối tượng chưa giải để hồn thiện cơng tác chuyển quyền sử dụng đất - Qua điều tra cho thấy trình thực chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho thừa kế đối tượng điều tra gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân dẫn đến khó khăn người dân thực chuyển quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất thủ tục rườm rà, sách pháp luật đất đai chưa ổn định, thường xuyên thay đổi Tuy gặp khó khăn thực chuyển quyền sử dụng đất, nhìn chung đối tượng cảm thấy cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương hợp lý Tuy nhiên để nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất số lượng chất lượng quyền địa phương cần đưa nhiều sách giải pháp để khắc phục khó khăn tồn cơng tác chuyển quyền sử dụng đất 70 Kiến nghị Đề tài đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho thừa kế địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017, đồng thời thuận lợi, khó khăn nguyên nhân tồn trình thực công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương Từ kết nghiên cứu đề tài quyền địa phương đề giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tồn công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng chuyển quyền sử dụng đất nói chung, cụ thể sau: - Tuyên truyền rộng rãi, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân thông hiểu quy định hoạt động quản lý Nhà nước Phổ biến cho người dân thời gian thực hiện, trình tự thủ tục cần thiết tham gia chuyển quyền sử dụng đất nói chung chuyển nhượng, tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng - Cần có sách thuế hợp lý, phù hợp với thu nhập người sử dụng đất, để người sử dụng đất thực tốt quyền - Thường xuyên tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, kiên xử lý nghiêm ngặt trường hợp sử dụng đất khơng mục đích, tự ý san lấp, xây dựng trái phép địa bàn - Đồng thời quan quản lý cần có điều chỉnh phù hợp linh động thủ tục hành chính, trình tự thực hoạt động chuyển quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho dân thực nhanh chóng, giúp cán địa giảm thiểu áp lực công việc 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Hồng Huy Biều (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai Pháp", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Bộ Tài Chính (2014), Thông tư 02/2014/TT - BTC, ngày 02 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Chính Hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài Chính (2016), Thơng tư 301/2016/TT - BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài Chính Hướng dẫn lệ phí trước bạ Đỗ Văn Chỉnh (2016), “ Tặng cho quyền sử dụng đất thực tiễn tồn tại”, Tạp chí Tòa án Nhân dân, tr 30 - 34 Trần Thị Minh Hà (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai Trung Quốc", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Nguyễn Thị Thu Hằng (2006), “ Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội Phòng Tài nguyên Môi trường thị Phú Thọ (2017), Thống kê, kiểm diện tích đất đai thị Phú Thọ năm 2017 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai 2003, Nxb trị Quốc gia Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Dân 2005, Nxb trị Quốc gia 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2007), Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Nxb trị Quốc gia 11 Quốc hội nước CHXHCNVN (2014), Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia 12 Trung tâm khí tượng thủy văn Tỉnh Phú Thọ (2017), Báo cáo tình hình khí hậu tỉnh Phú Thọ 72 13 UBND thị Phú Thọ (2011), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm (2016 - 2020) thị Phú Thọ 14 UBND thị Phú Thọ (2015), Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ trị năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 15 UBND thị Phú Thọ (2016), Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 16 UBND thị Phú Thọ (2017), Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ trị năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 17 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ (2015), Tổng hợp tình hình sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị Phú Thọ năm 2015 18 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ (2015), Tình hình thu nộp phí, lệ phí thị Phú Thọ năm 2015 19 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ (2016), Tổng hợp tình hình sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị Phú Thọ năm 2016 20 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ (2016), Tình hình thu nộp phí, lệ phí thị Phú Thọ năm 2016 21 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ (2017), Tổng hợp tình hình sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị Phú Thọ năm 2017 22 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị Phú Thọ (2017), Tình hình thu nộp phí, lệ phí thị Phú Thọ năm 2017 II WEBSITE 23 Nguyễn Văn Hiến (2018), Thực trạng pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất Việt Nam nay, http://tcdcpl.moj.gov.vn, ngày 5/9/2018 24 Tưởng Duy Lượng (2010), Một số vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất Việt Nam,http://thongtinphapluatdansu.com, ngày 23/2/2010 25 Nguyễn Trọng Tuấn (2018), Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới, https://thegioiluat.vn, ngày 12/2/2018 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Phục vụ đề tài: Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017) Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị Phú Thọ cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Thơng tin chung gia đình Họ tên chủ hộ:…………………………… Giới tính:……………… Dân tộc:…… Trình độ văn Tuổi:………… hóa:………… Địa :………………………………………………………………………… II Thực trạng công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất đối tượng SDĐ Gia đình sử dụng m2 đất? ………… M2 Loại đất…………… Gia đình thực hình thức chuyển quyền SDĐ sau □ Chuyển nhượng □ Tặng cho □ Thừa kế Gia đình giải hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất chưa? □ Đã giải □ chưa giải Gia đình cấp GCN QSD đất sau nhận chuyển quyền sử dụng đất chưa? Đã cấp □ Đúng hẹn □ Chậm so với lịch hẹn □ Chưa cấp Gia đình có thơng báo nguyên nhân cấp GCN QSD đất chậm so với lịch hẹn? □ UBND xã, phường thông báo □ Bộ phận tiếp nhận trả kết thông báo □ Không thơng báo Ngun nhân gia đình bị cấp GCN QSD đất chậm so với lịch hẹn? □ Có tranh chấp đất đai □ Thiếu giấy tờ nguồn gốc đất □ Chưa thực nghĩa vụ tài □ Ngun nhân khác:…………………… □ Khơng biết Gia đình có thơng báo ngun nhân chưa giải chuyển QSD đất? □ UBND xã, phường thông báo □ Bộ phận tiếp nhận trả kết thông báo □ Khơng thơng báo Ngun nhân gia đình chưa cấp GCN QSD đất? □ Có tranh chấp đất đai □ Thiếu giấy tờ nguồn gốc đất □ Chưa thực nghĩa vụ tài □ Nguyên nhân khác:…………………… □ Không biết III Đánh giá người dân công tác chuyển quyền sử dụng đất Gia đình có gặp khó khăn xin cấp thực thủ tục chuyển QSD đất không? □ Rất khó khăn □ Khó khăn □ Có chút khó khăn □ khơng gặp khó khăn Theo gia đình khó khăn việc thực thủ tục chuyển QSD đất đâu? □ Do trình tự, thủ tục rườm rà □ Do sách pháp luật đất đai thay đổi □ Do cán thụ lý hồ sơ gây khó khăn □ Do tranh chấp đất đai Nguyên nhân khác:………………………………………………………………… Gia đình phải nộp khoản phí để cấp GCN QSD đất □ Lệ phí trước bạ □ Tiền sử dụng đất □ Thuế thu nhập cá nhân □ Lệ phí cấp GCN QSD đất Lệ phí khác:………………………………………………………………………… Gia đình đánh giá khoản phí phải nộp để cấp GCN QSD đất? □ Quá nhiều loại phí □ Mức giá loại phí cao □ Các khoản phí thu phù hợp □ Ý kiến khác:…………………………… …………………………………………… Gia đình đánh trình tự giải chuyển QSD đất thị xã? □ Hợp lý □ Chưa hợp lý:…………………………… Theo gia đình thời gian giải thủ tục hành trình tự giải chuyển QSD đất nào? □ Rất nhanh chóng □ Nhanh chóng □ Chậm □ Rất chậm Gia đình có ý kiến khác trình tự giải chuyển QSD đất địa phương không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Theo gia đình cần có giải pháp để giải khó khăn nâng cao hiệu công tác giải chuyển QSD đất địa phương? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Ơng/ Bà cung cấp thơng tin ! Ngày Người điều tra tháng năm Người điều tra ... quyền sử dụng đất địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2017 .42 3.2.3 Đánh giá kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 -... đề xã hội 35 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thị xã Phú Thọ .37 3.2 Đánh giá kết công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. .. đất địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ .57 3.3.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá người dân thực trạng công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20152017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn