Tại sao Chúa chết? Tài liều nghiên cứu tôn giáo

16 98 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:22

Tại Sao Chúa Chết? Đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chết để a Vâng phục thánh ý thiên thượng – Hê-bơ-rơ 10:5-10 b Chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa – Giăng 3:16; Rô-ma 5:8; Giăng 3:16; Giăng 4:10; Phi-e-rơ 3:18; Hê-bơ-rơ 2:9-13 c Phục hòa với Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:9-11; Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16 d Biểu lộ công bình Đức Chúa Trời – Rôma 3:24-26 Đối với luật pháp, Chúa Giê-xu chết để làm trọn luật pháp – Ga-la-ti 3:13-14; 4:5; Rô-ma 7:1-6; 10:4 Đối với ma q, Chúa Giê-xu chết để tiêu diệt lực công việc ma q – Cô-lô-se 1:13; 2:15; Hê-bơ-rơ 2:14-15; Giăng 3:8 Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: a Gánh vác tội lỗi cho – Phi-e-rơ 2:24 b Khỏa lấp tội lỗi – Giăng 1:29; Hê-bơrơ 9:26-28; 10:4, 11; Giăng 3:5 c Làm lễ trọn vẹn sau – Hê-bơ-rơ 7:26-27 d Đền trả hình phạt thay cho – Giăng 2:2 e Tẩy tội – Giăng 1:7; Khải Huyền 1:5 f Tha thứ tội cho – Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:14; 2:13-14 g Cứu chuộc – Ga-la-ti 3:13-14, 4:5; Phi-e-rơ 1:18-19; Tít 2:14, Khải Huyền 5:9-10 h Cứu rỗi muôn người – Ti-mô-thê 1:15; Hê-bơ-rơ 7:25 Đối với tương lai người tin, Chúa Giê-xu chết để a Khiến trọn vẹn – Hê-bơ-rơ 10:14 b Ban cho sống đời đời – Giăng 3:14-16; Rô-ma 6:22-23; Giăng 5:6-13 c Giải cứu khỏi thạnh nộ ngày sau – Rôma 5:9 Đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chết để a Vâng phục thánh ý thiên thượng – Hê-bơ-rơ 10:5-10 Heboro 10:5-10 Bởi cho nên, Ðấng Christ vào gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa sắm sửa thân thể cho Chúa chẳng nhậm lễ thiêu, chẳng nhậm lễ chuộc tội Tơi nói: Hỡi Ðức Chúa Trời, nầy tơi đến Trong sách có chép Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa Trước nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm hi sinh, lễ vật, lễ thiêu, lễ chuộc tội, theo luật pháp dạy; sau lại nói: Ðây nầy, đến để làm theo ý muốn Chúa Vậy thì, Chúa bỏ điều trước, đặng lập điều sau 10 Ấy theo ý muốn mà nên thánh nhờ dâng thân thể Ðức Chúa Jêsus Christ lần đủ Đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chết để b Chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa – Giăng 3:16; Rô-ma 5:8; Giăng 3:16; Giăng 4:10; Phi-e-rơ 3:18; Hê-bơ-rơ 2:9-13 Giang 3:16 Vì Ðức Chúa Trời u thương gian, ban Con Ngài, hầu cho tin Con không bị hư mà sống đời đời Roma 5:8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài chúng ta, người có tội, Ðấng Christ chịu chết; Giang 3:16 Bởi nhận biết lòng u thương, Chúa bỏ sống; nên bỏ sống anh em Giang 4:10 Nầy yêu thương đây: yêu Ðức Chúa Trời, Ngài yêu chúng ta, sai Con Ngài làm lễ chuộc tội Đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chết để c Phục hòa với Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:9-11; Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16 Roma 5:8-10 8Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài chúng ta, người có tội, Ðấng Christ chịu chết 9Huống chi nhờ huyết Ngài xưng cơng bình, nhờ Ngài cứu khỏi thạnh nộ dường nào! 10Vì thù nghịch Ðức Chúa Trời, mà hòa thuận với Ngài chết Con Ngài, chi hòa thuận rồi, nhờ sống Con mà cứu dường nào! Cor 5:17-21 17Vậy, Ðấng Christ, người dựng nên mới; cũ qua đi, nầy trở nên 18Mọi điều đến Ðức Chúa Trời, Ngài làm cho nhờ Ðấng Christ mà hòa thuận lại Ngài, giao chức vụ giảng hòa cho 19Vì chưng Ðức Chúa Trời vốn Ðấng Christ, làm cho gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho lồi người, phó đạo giảng hòa cho chúng tơi 20Vậy làm chức khâm sai Ðấng Christ, Ðức Chúa Trời mà khuyên bảo Chúng nhơn danh Ðấng Christ mà nài xin anh em: hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời 21Ðức Chúa Trời làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi chúng ta, hầu cho nhờ Ðấng mà trở nên cơng bình Ðức Chúa Trời E-phe-so 2:1-22 Còn anh em chết lầm lỗi tội ác mình, 2đều anh em xưa học đòi, theo thói quen đời nầy, phục vua cầm quyền chốn không trung tức thần đương hành động bạn nghịch 3Chúng ta số ấy, trước sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn ham mê xác thịt ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm thạnh nộ, người khác 4Nhưng Ðức Chúa Trời, Ðấng giàu lòng thương xót, cớ lòng u thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5nên chết tội mình, Ngài làm cho sống với Ðấng Christ, nhờ ân điển mà anh em cứu, 6và Ngài làm cho đồng sống lại đồng ngồi nơi trời Ðức Chúa Jêsus Christ, 7hầu cho đời sau tỏ giàu có vơ hạn ân điển Ngài, mà Ngài lòng nhơn từ dùng cho Ðức Chúa Jêsus Christ 8Vả, nhờ ân điển, đức tin, mà anh em cứu, điều khơng phải đến từ anh em, ban cho Ðức Chúa Trời 9Ấy việc làm đâu, hầu cho không khoe mình; 10vì việc Ngài làm ra, dựng nên Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời sắm sẵn trước cho làm theo 11Vậy, anh em, theo xác thịt người ngoại, bị kẻ xưng người chịu cắt bì tay người ta, gọi anh em mà người khơng chịu cắt bì, nhớ lại lúc trước, 12trong thuở đó, anh em khơng có Ðấng Christ, bị ngoại quyền công dân Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước lời hứa, gian khơng có trơng cậy khơng có Ðức Chúa Trời 13Nhưng Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em kẻ ngày trước cách xa, nhờ huyết Ðấng Christ mà gần 14Vì, Ngài hòa hiệp chúng ta; Ngài hiệp hai làm một, phá đổ thường ngăn cách, 15là thù nghịch phân rẽ ra, Ngài đem thân mà trừ bỏ luật pháp điều răn chép thành điều lệ Như vậy, làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy hai lập nên người Ngài, 16và thập tự giá Ngài làm cho thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá Ngài khiến hai hiệp thành thể, mà làm hòa thuận với Ðức Chúa Trời 17Ngài lại đến rao truyền hòa bình cho anh em kẻ xa, hòa bình cho kẻ gần 18Vì nhờ Ngài mà hai phép đến gần Ðức Chúa Cha, đồng Thánh Linh 19Dường anh em người ngoại, kẻ trọ nữa, người đồng quốc với thánh đồ, người nhà Ðức Chúa Trời 20Anh em dựng nên sứ đồ đấng tiên tri, Ðức Chúa Jêsus Christ đá góc nhà, 21cả nhà dựng lên đá đó, đặt cách hẳn hoi, để làm nên đền thờ thánh Chúa 22Ấy, anh em nhờ Ngài mà dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà Ðức Chúa Trời Thánh Linh Đối với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chết để d Biểu lộ công bình Đức Chúa Trời – Rôma 3:19-26 Roma 3:19-26 19Vả, biết điều mà luật pháp nói, nói cho kẻ luật pháp, hầu cho miệng phải ngậm lại, thiên hạ nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời; 20vì chẳng có người việc làm theo luật pháp mà xưng cơng bình trước mặt Ngài, luật pháp cho người ta biết tội lỗi 21Nhưng bây giờ, cơng bình Ðức Chúa Trời, mà luật pháp đấng tiên tri làm chứng cho, bày tỏ ngồi luật pháp; 22tức cơng bình Ðức Chúa Trời, tin đến Ðức Chúa Jêsus Christ, cho người tin, chẳng có phân biệt chi hết, 23vì người phạm tội, thiếu vinh hiển Ðức Chúa Trời, 24và họ nhờ ân điển Ngài mà xưng cơng bình không, chuộc tội làm trọn Ðức Chúa Jêsus Christ, 25là Ðấng Ðức Chúa Trời lập làm lễ chuộc tội, đức tin huyết Ðấng Ngài bày tỏ cơng bình vậy, bỏ qua tội phạm trước kia, 26trong buổi Ngài nhịn nhục; tức Ngài tỏ cơng bình Ngài thời tại, tỏ cơng bình xưng cơng bình kẻ tin đến Ðức Chúa Jêsus Đối với luật pháp, Chúa Giê-xu chết để làm trọn luật pháp – Ga-la-ti 3:13-14; 4:4-5; Rô-ma 7:1-6; 10:1-4 Galati 3:13-14 13 Ðấng Christ chuộc khỏi rủa sả luật pháp, Ngài nên rủa sả chúng ta, có lời chép: Ðáng rủa thay kẻ bị treo gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ mà rải khắp dân ngoại, lại hầu cho cậy đức tin mà nhận lãnh Ðức Thánh Linh hứa cho Galati 4:4-5 4Nhưng kỳ hạn trọn, Ðức Chúa Trời sai Con Ngài người nữ sanh ra, sanh luật pháp, 5để chuộc kẻ luật pháp, cho làm nuôi Ngài Roma 7:1-6 1Hỡi anh em (vì tơi nói với kẻ biết luật pháp), anh em há chẳng biết luật pháp cai trị người ta sống hay sao? 2Cho nên, đờn bà có chồng, chồng sống bao lâu, luật pháp buộc phải theo chồng lâu; chồng chết, người vợ khỏi luật pháp buộc với chồng 3Vậy đương lúc chồng sống, mà vợ lấy người khác, phải bị kêu đờn bà ngoại tình; chồng chết, vợ buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác đờn bà ngoại tình 4Hỡi anh em ta, anh em vậy, thân thể Ðấng Christ, anh em chết luật pháp, đặng thuộc người khác, tức người từ kẻ chết sống lại, hầu cho kết cho Ðức Chúa Trời 5Vì sống theo xác thịt, tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động chi thể kết cho chết 6Nhưng chết luật pháp, điều bắt buộc mình, bng tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách Thánh Linh, không theo cách cũ văn tự Roma 10:1-4 1Hỡi anh em, ước ao lòng tơi lời tơi dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện Ðức Chúa Trời, cho họ cứu 2Vì tơi làm chứng cho họ họ có lòng sốt sắng Ðức Chúa Trời, lòng sốt sắng khơng phải theo trí khơn 3Bởi họ khơng nhận biết cơng bình Ðức Chúa Trời tìm cách lập cơng bình riêng mình, nên khơng chịu phục cơng bình Ðức Chúa Trời; 4vì Ðấng Christ cuối luật pháp, đặng xưng kẻ tin cơng bình Đối với ma q, Chúa Giê-xu chết để tiêu diệt lực công việc ma q – Cô-lôse 1:13; 2:15; Hê-bơ-rơ 2:14-15; Giăng 3:8 Colose 1:12-22 12Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài khiến anh em dự phần nghiệp thánh sáng láng: 13Ngài giải thoát khỏi quyền tối tăm, làm cho dời qua nước Con yêu dấu Ngài, 14trong Con có cứu chuộc, tha tội 15Ấy Ngài hình ảnh Ðức Chúa Trời không thấy được, Ðấng sanh đầu vật dựng nên 16Vì mn vật dựng nên Ngài, trời, đất, vật thấy được, vật không thấy được, vua, quyền cai trị, chấp chánh, cầm quyền, Ngài Ngài mà dựng nên 17Ngài có trước mn vật, mn vật đứng vững Ngài 18Ấy Ngài đầu thân thể, tức đầu Hội thánh Ngài ban đầu sanh trước nhứt từ kẻ chết, hầu cho vật, Ngài đứng đầu hàng 19Vì chưng Ðức Chúa Trời vui lòng khiến đầy dẫy chứa Ngài, 20và huyết Ngài thập tự giá, làm nên hòa bình, khiến muôn vật đất trời nhờ Ngài mà hòa thuận Ðức Chúa Trời 21Còn anh em ngày trước vốn xa cách Ðức Chúa Trời, thù nghịch Ngài ý tưởng việc ác mình, 22nhưng Ðức Chúa Trời nhờ chết Con Ngài chịu lấy thân thể xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh không vết, không chỗ trách được; Colose 2:13-15 13 Khi anh em chết tội lỗi xác thịt khơng chịu cắt bì, Ðức Chúa Trời khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, tha thứ hết tội chúng ta: 14 Ngài xóa tờ khế lập nghịch chúng ta, điều khoản trái với nữa, phá hủy tờ khế mà đóng đinh thập tự; 15 Ngài truất bỏ quyền cai trị lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, nộp tỏ tường thiên hạ Heboro 2:14-15 14 Vậy thì, có phần huyết thịt, nên Ðức Chúa Jêsus có phần vào đó, hầu cho Ngài chết mà phá diệt kẻ cầm quyền chết, ma quỉ, 15 lại cho giải thoát người sợ chết, bị cầm vòng tơi trọn đời Giang 3:8 Kẻ phạm tội thuộc ma quỉ; ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu Vả, Con Ðức Chúa Trời để hủy phá công việc ma quỉ Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: a Gánh vác tội lỗi cho – Phi-e-rô 2:24 Phiero 2:24 Ngài gánh tội lỗi thân thể Ngài gỗ, hầu cho kẻ chết tội lỗi, sống cho cơng bình; lại nhơn lằn đòn Ngài mà anh em lành bịnh Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: b Khỏa lấp tội lỗi – Giăng 1:29; Hê-bơ-rơ 9:26-28; 10:11-14; Giăng 3:5 Giang 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Ðức Chúa Jêsus đến mình, nói rằng: Kìa, Chiên Ðức Chúa Trời, Ðấng cất tội lỗi gian Heboro 9:24-28 24 Vả Ðấng Christ vào nơi thánh tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, vào trời, để trước mặt Ðức Chúa Trời 25 Ấy dâng Ngài nhiều lần, thầy tế lễ thượng phẩm năm vào nơi thánh mà dâng huyết khơng phải huyết mình; 26 chẳng vậy, từ buổi sáng đến nay, Ngài phải chịu khổ nhiều lần Nhưng đến cuối thời đại, Ngài lần, dâng làm tế lễ để cất tội lỗi 27 Theo định cho loài người phải chết lần, chịu phán xét, 28 vậy, Ðấng Christ dâng lần đặng cất tội lỗi nhiều người; Ngài lại lần thứ hai, để cất tội lỗi nữa, để ban cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài Heboro 10:11-14 11 Phàm thầy tế lễ ngày đứng hầu việc dâng lễ đồng thức, lễ không cất tội lỗi được, 12 Ðấng nầy, tội lỗi dâng lễ, ngồi đời đời bên hữu Ðức Chúa Trời 13 từ sau đương đợi kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ chơn Ngài 14 Vì nhờ dâng tế lễ, Ngài làm cho kẻ nên thánh trọn vẹn đời đời Giang 3:5 Vả, biết Ðức Chúa Jêsus Christ để cất tội lỗi đi, biết Ngài khơng có tội lỗi Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: c Làm lễ trọn vẹn sau – Hê-bơ-rơ 7:2627 Heboro 7:26-27 26 Ấy thật thầy tế lễ thượng phẩm mà có cần dùng, thánh khiết, khơng tội, khơng uế, biệt khỏi kẻ có tội, cất lên cao trời: 27 không thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải ngày dâng tế lễ, trước tội mình, sau tội dân; Ngài làm việc lần đủ cả, mà dâng Ngài làm tế lễ Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: d Đền trả hình phạt thay cho – Giăng 2:2; 4:20 Giang 2:2 Ấy Ngài làm lễ chuộc tội lỗi chúng ta, khơng tội lỗi thơi đâu, mà tội lỗi gian Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: e Tẩy tội – Giăng 1:7; Khải Huyền 1:5 Giang 1:7 Nhưng, sáng Ngài sáng, giao thông nhau; huyết Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm tội KhaiHuyen 1:5 lại từ nơi Ðức Chúa Jêsus Christ Ðấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhứt từ kẻ chết làm Chúa vua gian! Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: f Tha thứ tội cho – Ê-phê-sô 1:7; Coâloâ-se 1:14; 2:13-14 Epheso 1:7 Ấy Ðấng Christ, cứu chuộc huyết Ngài, tha tội, theo dư dật ân điển Ngài, Colose 1:12-14 12Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài khiến anh em dự phần nghiệp thánh sáng láng: 13Ngài giải thoát khỏi quyền tối tăm, làm cho dời qua nước Con yêu dấu Ngài, 14trong Con có cứu chuộc, tha tội Colose 2:13-14 13Khi anh em chết tội lỗi xác thịt khơng chịu cắt bì, Ðức Chúa Trời khiến anh em sống lại với Ðấng Christ, tha thứ hết tội chúng ta: 14Ngài xóa tờ khế lập nghịch chúng ta, điều khoản trái với nữa, phá hủy tờ khế mà đóng đinh thập tự; Đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu chết để: g Cứu chuộc – Ga-la-ti 3:13-14, 4:5; Phi-erơ 1:18-19; Tít 2:14, Khải Huyền 5:9-10 Galati 3:13-14 13 Ðấng Christ chuộc khỏi rủa sả luật pháp, Ngài nên rủa sả chúng ta, có lời chép: Ðáng rủa thay kẻ bị treo gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ mà rải khắp dân ngoại, lại hầu cho cậy đức tin mà nhận lãnh Ðức Thánh Linh hứa cho Galati 4:4-5 4Nhưng kỳ hạn trọn, Ðức Chúa Trời sai Con Ngài người nữ sanh ra, sanh luật pháp, 5để chuộc kẻ luật pháp, cho làm nuôi Ngài Phiero 1:17-20 17Nếu anh em xưng Ðấng khơng tây vị anh em, xét đốn người theo việc họ làm, Cha, lấy lòng kính sợ mà ăn thời kỳ trọ đời nầy, 18vì biết vật hay hư nát bạc vàng mà anh em chuộc khỏi ăn không chi tổ tiên truyền lại cho mình, 19bèn huyết báu Ðấng Christ, dường huyết chiên khơng lỗi khơng vít, 20đã định sẵn trước buổi sáng thế, cuối thời kỳ cớ anh em, Tit 2:11-15 11Vả, ân điển Ðức Chúa Trời hay cứu người, bày tỏ 12Ân dạy chừa bỏ khơng tơn kính tài đức gian, phải sống đời nầy theo tiết độ, cơng bình, nhân đức, 13đương chờ đợi trông cậy hạnh phước chúng ta, sự vinh hiển Ðức Chúa Trời lớn Cứu Chúa chúng ta, Ðức Chúa Jêsus Christ, 14là Ðấng liều chúng ta, để chuộc khỏi tội làm cho sạch, đặng lấy khỏi tội làm dân thuộc riêng Ngài, dân có lòng sốt sắng việc lành 15Hãy dạy điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách Chớ để khinh dể KhaiHuyen 5:7-10 7Chiên Con bước tới, lấy sách tay hữu đấng ngự 8Khi lấy sách, bốn sanh vật hai mươi bốn trưởng lão sấp xuống trước mặt Chiên Con, kẻ cầm đờn hình vàng đầy hương; lời cầu nguyện thánh 9Chúng hát ca rằng: Ngài đáng lấy sách mà mở ấn ra; Ngài chịu giết lấy huyết mà chuộc cho Ðức Chúa Trời người thuộc chi phái, tiếng, dân tộc, nước, 10và Ngài làm cho người nên nước, thầy tế lễ cho Ðức Chúa Trời chúng ta; người trị mặt đất Phiero 3:18 18Vả, Ðấng Christ tội lỗi chịu chết lần, Ðấng cơng bình thay cho kẻ khơng cơng bình, để dẫn đến Ðức Chúa Trời; phần xác thịt Ngài chịu chết, phần linh hồn sống Heboro 2:9-10 9Nhưng Ðức Chúa Jêsus nầy, mà thiên sứ chút, thấy Ngài, chết Ngài chịu đội mão triều vinh hiển tôn trọng Ấy vậy, ân điển Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Jêsus người nếm chết 10Thật, Ðấng mà muôn vật hướng Ngài Ngài, muốn đem nhiều đến vinh hiển, khiến Ðấng làm cội rễ cứu rỗi ấy, nhờ đau đớn mà nên trọn lành, phải Heboro 10:7-9 7Tơi nói: Hỡi Ðức Chúa Trời, nầy tơi đến Trong sách có chép Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa 8Trước nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm hi sinh, lễ vật, lễ thiêu, lễ chuộc tội, theo luật pháp dạy; sau lại nói: Ðây nầy, đến để làm theo ý muốn Chúa 9Vậy thì, Chúa bỏ điều trước, đặng lập điều sau Chúa Chết Vì Tôi  Một thú chết cho người – Sáng Thế Ký  Một thú chết cho gia đình – Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3-14  Một thú chết cho dân tộc – Đền Tạm Hêbơ-rơ 9:7  Một người chết cho gian – Giăng 1:29; Hêbơ-rơ 10:1-14  Một thánh nhân chết cho tội nhân – Ngài chết cho SangThe 4:1-4 1A-đam ăn với Ê-va, vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in nói rằng: Nhờ Ðức Giê-hơ-va giúp đỡ, tơi sanh người 2Ê-va lại sanh em Ca-in, A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, Cain nghề làm ruộng 3Vả, cách lâu, Ca-in dùng thổ sản làm lễ dâng cho Ðức Giê-hô-va 4A-bên dâng chiên đầu lòng bầy mỡ Ðức Giêhơ-va đoái xem A-bên nhận lễ vật người; Xuat 12:1-14 1Tại xứ Ê-díp-tơ, Ðức Giê-hơ-va phán Mơi-se rằng: 2Tháng nầy định làm tháng đầu cho ngươi, tức tháng giêng quanh năm 3Hãy nói cho tồn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Ðến ngày mồng mười tháng nầy, gia trưởng tùy theo nhà phải bắt chiên 4Nếu nhà người q ăn khơng hết chiên con, chung người lân cận mình, tùy theo số người; tính cho chiên tùy sức người ăn hết 5Các bắt bầy chiên, bầy dê, chiên đực dê đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6đoạn để dành ngày mười bốn tháng nầy; hội chúng Y-sơra-ên giết nó, vào lối chiều tối 7Họ lấy huyết đem bôi hai cột mày cửa nhà ăn thịt chiên 8Ðêm họ ăn thịt chiên quay với bánh không men rau đắng 9Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống luộc nước, phải quay lửa đầu, giò, với lòng 10Các để chi lại đến sáng mai; lại, thiêu 11Vậy, ăn thịt đó, phải vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, lễ Vượt-qua Ðức Giê-hô-va 12Ðêm ta qua xứ Ê-díp-tơ, hành hại đầu lòng xứ Ê-díptơ, từ người ta súc vật; ta xét đoán thần xứ Ê-díp-tơ; ta Ðức Giê-hơ-va 13Huyết bơi nhà ở, dùng làm dấu hiệu; ta hành hại xứ Ê-díp-tơ, thấy huyết đó, vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt 14Các ghi ngày làm kỷ niệm; trải đời giữ làm lễ cho Ðức Giê-hô-va, tức lễ lập đời đời Hê-bơ-rơ 9:7 nhưng, phần thứ hai, năm lần thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng mà không đem huyết dâng vì lầm lỗi dân chúng He-bo-ro 10:1-14 1Vả, luật pháp bóng tốt lành ngày sau, khơng có hình thật vật, nên khơng cậy tế lễ năm dâng vậy, mà khiến kẻ đến gần Ðức Chúa Trời trở nên trọn lành 2Nếu được, kẻ thờ phượng lần rồi, lương tâm họ khơng biết tội nữa, nhơn đó, há chẳng thơi dâng tế lễ hay sao? 3Trái lại, tế lễ chẳng qua năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi 4Vì huyết bò đực dê đực khơng thể cất tội lỗi 5Bởi cho nên, Ðấng Christ vào gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa sắm sửa thân thể cho 6Chúa chẳng nhậm lễ thiêu, chẳng nhậm lễ chuộc tội 7Tôi nói: Hỡi Ðức Chúa Trời, nầy tơi đến Trong sách có chép tơi Tơi đến để làm theo ý muốn Chúa 8Trước nói: Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm hi sinh, lễ vật, lễ thiêu, lễ chuộc tội, theo luật pháp dạy; sau lại nói: Ðây nầy, tơi đến để làm theo ý muốn Chúa 9Vậy thì, Chúa bỏ điều trước, đặng lập điều sau 10Ấy theo ý muốn mà nên thánh nhờ dâng thân thể Ðức Chúa Jêsus Christ lần đủ 11Phàm thầy tế lễ ngày đứng hầu việc dâng lễ đồng thức, lễ không cất tội lỗi được, 12còn Ðấng nầy, tội lỗi dâng lễ, ngồi đời đời bên hữu Ðức Chúa Trời 13từ sau đương đợi kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ chơn Ngài 14Vì nhờ dâng tế lễ, Ngài làm cho kẻ nên thánh trọn vẹn đời đời Thuyeát Minh Cha Chết Với Con – Patrick Morley kể lại chuyện nhóm ngư phủ miền Alaska sau ngày câu trở lại máy bay để nhà Khi máy bay cất cánh bò xà xuống bên lao xuống biển trở lại phao bò ngập nước nặng chóu mà phi công Trong số người ngụp lặn giòng nước lạnh cóng, có hai cha người Đứa tên Mark, có 12 tuổi Cha thấy đuối sức nên bơi trỏ lại tiếp cứu Nếu bơi ông ta vào bờ không nỡ để chết nên ông bên chết chung với Chúng ta cám ơn Chúa sống xa cách Đức Chúa Trời, có nghóa chết tội mình, Đấng Christ chết chết thay sau Ngài sống lại hầu cho tin Chúa đồng chết đồng sống với Ngài Chúa cứu để đưa khỏi hoạn nạn khỏi mình, Chúa cứu để thoát khỏi cảnh bất công để không làm người bất công, Chúa cứu để tiếp tục sống đời ngày trước, để chết chínhmình để sống cho Chúa Mẹ Chết Vì Con – Nhiều năm trước có bà mẹ bồng đứa sơ sanh băng qua vùng đồi núi phía nam Anh Quốc đêm tối Trong giông bão bà lấy áo lạnh, khăn quàng để quấn quanh Tảng sáng dân làng vào rừng thấy xác lạnh bà phủ đứa ấm Đứa David Lloyd George, sau trở thành Thủ Tướng, chánh khách lỗi lạc Anh Quốc Người mẹ chết cho thương Đức Chúa Giê-xu Christ chết cho Ngài yêu thương Ngài phán yêu thương lớn bạn hữu mà phó sống Để chuẩn bò cho ngày sau Chúa đất, Chúa phán rằng: Ta không gọi đầy tớ nữa, ta gọi người bạn hữu Hai lời phán tỏ cho thấy Chúa tâm hy sinh cho Anh Chết Cho Em - Trong sách mang tựa đề Viết Trong Máu (Written in Blood), Robert Coleman thuật lại chuyện đứa bé cần đònh chuyền máu cho em Bác só cắt nghóa cho biết em bò bònh giống bò hai năm trước Có điều em bò nặng cần chuyền máu Nếu không, em chết Loại máu em giống hệt loại máu nó, loại máu có Khi nghe bác só hỏi, môi run run, sau đó, mếu máo cười nói: Dạ được, em nên sẵn sàng hiến máu cho Mắt hai anh em nhìn nhau, long lanh Khi y tá chích kim vào tay đứa bé máu bắt đầu chảy ra, nhìn chăm chăm, mặt mày tái xám Nó hỏi cô ý tá: Chừng chết? Thì ra, giờ, tưởng hiến máu phải chết Dầu vậy, chấp nhận người thọ ơn em Bấy bác só hiểu lúc môi run run Ngày nay, bònh tình nặng bònh tình đứa em Chúa Giê-xu tuôn huyết chúng ta, người chuyền máu, Ngài tuôn huyết đến giòng huyết báu người Ngài cạn khô Chúa Chết Vì Chúng Ta - Sau Abraham Lincoln bò ám sát thi hài ông đưa từ Washington Illinois, noi ông sanh trưởng Khi linh cửu ông đưa ngang qua Albany có đông người đứng dọc theo hai bên đường để đưa tiễn Trong số có phụ nữ da đen bồng đưa lên cao nói với con: Hãy nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ ơi, người mà chết Ngày hường mắt Calvary, nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu để ngưỡng vọng, để tôn thờ Đấng mà hy sinh ... em (vì tơi nói với kẻ biết luật pháp), anh em há chẳng biết luật pháp cai trị người ta sống hay sao? 2Cho nên, đờn bà có chồng, chồng sống bao lâu, luật pháp buộc phải theo chồng lâu; chồng chết,... 13Huyết bơi nhà ở, dùng làm dấu hiệu; ta hành hại xứ Ê-díp-tơ, thấy huyết đó, vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt 14Các ghi ngày làm kỷ niệm; trải đời giữ làm lễ cho Ðức Giê-hô-va, tức lễ lập đời... được, kẻ thờ phượng lần rồi, lương tâm họ khơng biết tội nữa, nhơn đó, há chẳng thơi dâng tế lễ hay sao? 3Trái lại, tế lễ chẳng qua năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi 4Vì huyết bò đực dê đực khơng thể cất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao Chúa chết? Tài liều nghiên cứu tôn giáo, Tại sao Chúa chết? Tài liều nghiên cứu tôn giáo,        c.  Phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời – Rô-ma 5:9-11; 2 Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn