Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đà nẵng

26 126 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:15

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BÁ QUANG TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Phản biện 1: GS.TS Trƣơng Bá Thanh Phản biện 2: TS Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2019 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB toàn quốc địa bàn Đà Nẵng đạt nhiều kết quan trọng, góp phần cho việc sử dụng tiết kiệm, hiệu NSNN Tuy nhiên, nhiều bất cập, hạn chế Trong điều kiện nước đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi chi tiêu cơng, thực hành tiết kiệm, chống thất lãng phí việc tăng cường quản lý kiểm sốt chi tiêu cơng nói chung kiểm sốt chi đầu XDCB từ NSNN nói riêng yêu cầu cấp thiết Nghiên cứu kiểm soát toán vốn đầu nhiều tác giả quan tâm Tuy nhiên, nghiên cứu trước thực bối cảnh chưa thực chế cửa Ngồi ra, thay đổi mơi trường kinh tế - xã hội thời gian qua nước ta đòi hỏi phải tiếp tục tìm hiểu chế kiểm soát toán vốn đầu XDCB, góp phần nâng cao hiệu đầu cơng Vì vậy, tơi chọn đề tài: ‘‘Tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng qua kho bạc Nhà nước Đà Nẵng’’ để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Luận văn hướng đến mục tiêu sau: - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB qua KBNN Đà Nẵng năm gần đây, đặc biệt từ thực chế cửa - Định hướng giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát toán vốn đầu XCDB KBNN Đà Nẵng phù hợp với điều kiện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN góc độ lý luận thực tiễn KBNN Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB địa bàn thành phố Đà Nẵng qua KBNN Đà Nẵng - Về thời gian: Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB thời gian qua, số liệu thông tin thu thập từ thời điểm năm 2015 đến năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ đạo luận văn phương pháp nghiên cứu định tính sở phương pháp cụ thể sau: Phương pháp điều tra, thu thập; Phương pháp thống kê, phân tích Kết cấu luận văn Chương 1: sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng qua kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu: Để thực nghiên cứu này, luận văn tổng quan nhiều nghiên cứu lĩnh vực kiểm soát chi kho bạc Qua nghiên cứu tổng hợp thành khoảng trống nghiên cứu sau: - Các nghiên cứu chưa đâu khâu yếu cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB qua KBNN Mặt khác, giai đoạn cần đánh giá mang tính cập nhật KBNN triển khai đề án Thống đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN từ tháng 10 năm 2017 - Quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB qua KBNN tác giả nêu chưa sát thực tế nên chưa nhận diện hết nguy dẫn đến rủi ro thực tế tác nghiệp đề xuất giải pháp phù hợp Xuất phát từ lý trên, đề tài tiếp tục nghiên cứu vấn đề cấp thiết Tác giả kế thừa phát huy chọn lọc nghiên cứu tác giả trước để làm rõ số vấn đề kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN, đề giải pháp nhằm góp phần thực tốt công tác KBNN Đà Nẵng giai đoạn năm CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 ĐẦU TƢ XDCB VÀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN 1.1.1 Đầu tƣ XDCB khái niệm đặc điểm a Khái niệm Đầu XDCB trình sử dụng nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm bước tăng cường hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế Xây dựng hay tái xây dựng (còn gọi sửa chữa lớn) sở hạ tầng kinh tế - xã hội, cơng trình trọng điểm đất nước, tài sản cố định doanh nghiệp b Đặc điểm Đầu XDCB đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng thời gian dài; Thời gian dài với nhiều biến động; giá trị sử dụng lâu dài; Cố định; Liên quan đến nhiều ngành 1.1.2 Kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN a Khái niệm Kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN việc KBNN thực kiểm tra, xem xét cứ, điều kiện cần đủ theo quy định pháp luật để xuất quỹ NSNN chi trả theo yêu cầu chủ đầu khoản chi thực dự án đầu XDCB, phát ngăn chặn khoản chi không đủ điều kiện quy định b Mục đích Kiểm sốt nghĩa xem xét để phát hiện, ngăn chặn trái với quy định Kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB nhằm đảm bảo sử dụng vốn NSNN cho đầu XDCB mục đích, nguyên tắc, tiêu chuẩn, chế độ hiệu cao c Nguyên tắc kiểm soát toán vốn đầu XDCB - CĐT mở tài khoản KBNN nơi thuận tiện cho giao dịch - KBNN hồ sơ, điều khoản toán quy định để toán cho đơn vị thụ hưởng - Số vốn tốn khơng vượt dự tốn duyệt; tổng số vốn tốn cho dự án khơng vượt tổng mức đầu Số toán năm không vượt kế hoạch vốn năm - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, KBNN kiểm soát, cấp vốn toán cho dự án thu hồi vốn tạm ứng theo quy định - Chỉ tạm ứng đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch - Chỉ tốn cho khối lượng hồn thành nghiệm thu đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch; thời hạn tốn khối lượng hồn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau - KBNN không chịu trách nhiệm hình thức lựa chọn nhà thầu; tính xác đơn giá, khối lượng, giá trị đề nghị tốn 1.2 NỘI DUNG KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN 1.2.1 Phạm vi kiểm sốt Cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB qua KBNN thực dự án đầu XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 1.2.2 Nội dung kiểm soát a Các hồ sơ cần kiểm soát a1 Hồ sơ ban đầu - Hồ sơ để mở tài khoản - Hồ sơ dự án dự án chuẩn bị đầu tư: + Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu dự toán; + Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; + Hợp đồng CĐT với nhà thầu - Hồ sơ dự án dự án thực đầu tư: + Quyết định đầu cấp thẩm quyền kèm theo dự án đầu xây dựng cơng trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật); + Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu văn cấp thẩm quyền cho phép tự thực dự án; + Hợp đồng CĐT nhà thầu văn giao việc; + Dự toán định phê duyệt dự tốn cơng việc định thầu tự thực - Hồ sơ bổ sung hàng năm a2 Hồ sơ chứng từ lần toán - Hồ sơ tạm ứng + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư; + Chứng từ toán; + Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng nhà thầu - Hồ sơ tốn khối lượng hồn thành + Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành; + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư; + Chứng từ toán a3 Hồ sơ chứng từ dự án phê duyệt toán - Quyết định phê duyệt toán kèm báo cáo toán; - Giấy đề nghị toán vốn đầu tư; - Chứng từ toán giấy nộp trả vốn đầu (nếu có) b Quy trình kiểm sốt Ghi : Hướng hồ sơ, chứng từ; Hướng trả chứng từ cho CĐT Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tƣ 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN a Văn pháp lý KBNN nhiệm vụ kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách nhà nước nguồn vốn khác giao theo quy định pháp luật; KBNN quyền từ chối tốn, chi trả khoản chi không đúng, không đủ điều kiện theo quy định pháp luật b Quan điểm, phong cách điều hành lãnh đạo Tổ chức tốt công tác quản lý đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động nghiệp vụ; Công khai đầy đủ, kịp thời đến tổ chức, cá nhân quan hệ giao dịch thủ tục hành thơng tin liên quan; Chấp hành triển khai thực hiệu hoạt động nghiệp vụ theo phạm vi, chức năng, quyền hạn giao c cấu tổ chức xếp, bố trí nhân Là quan thuộc Bộ Tài chính, tiêu chuẩn nghề nghiệp đạo đức tuyển dụng tuân thủ quy định Bộ, ngành d Công tác đánh giá rủi ro KBNN d1 Thiết lập mục tiêu Giúp cho đơn vị hệ thống KBNN nhận biết loại rủi ro, đánh giá đo lường mức độ, chủ động biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro d2 Nhận diện rủi ro Trong hoạt động nghiệp vụ kiểm soát tốn vốn đầu XDCB qua KBNN, phân loại sau: - Rủi ro trình kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ - Rủi ro trình kiểm tra logic thời gian hồ sơ - Rủi ro q trình kiểm tra điều kiện tốn, mức khống chế lần toán, đối tượng thụ hưởng d3 Đo lường rủi ro Các rủi ro hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB, đa phần liên quan đến trách nhiệm tuân thủ pháp luật KBNN, trường hợp đơn vị cá nhân lợi dụng, sử dụng tiền khơng mục đích, làm thất tiền, tài sản Nhà nước khả cán KBNN phải bồi thường, chịu xử lý kỷ luật nghiêm trọng chịu trách nhiệm hình d4 Quản lý rủi ro Tùy theo loại hình, rủi ro quản lý cụ thể theo bước: - Những yếu tố dẫn đến rủi ro - Đánh giá mức độ ảnh hưởng rủi ro - Xác định khả phòng, tránh - Biện pháp khắc phục xảy rủi ro e Ứng dụng công nghệ thông tin Nghiệp vụ Kiểm soát toán VĐT sử dụng ứng dụng sau: - Chương trình Thanh tốn vốn đầu (ĐTKB-Lan) - Chương trình tổng hợp báo cáo (THBC-ĐTKB-LAN) - Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc (Tabmis) - Một số chương trình phụ trợ khác… f Cơng tác giám sát kiểm soát Bao gồm hoạt động: - Tự kiểm tra phòng nghiệp vụ, KBNN quận huyện - Kiểm tra định kỳ phòng Thanh tra kiểm tra thực phòng nghiệp vụ, KBNN quận huyện - Kiểm tra chuyên đề cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB KBNN quận phòng Kiểm sốt chi NSNN tổ chức - Kiểm tra đột xuất theo đơn thư khiếu nại, tố cáo - Thực đánh giá nội hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 định kỳ - Lấy ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ hành cơng KẾT LUẬN CHƢƠNG Luận văn hệ thống hóa khung lý thuyết kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN Đồng thời đưa khái niệm, rõ mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, nội dung yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN Chương làm sở lý luận cho việc phân tích đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB qua KBNN Đà Nẵng trình bày chương 10 - Vốn đền bù giải tỏa chiếm tỷ trọng lớn - phối hợp tốt với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài - Các Ban quản lý dự án địa bàn tính chun nghiệp cao, đủ lực trình độ để quản lý dự án 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN ĐÀ NẴNG 2.2.1 Quan điểm, phong cách điều hành công tác tổ chức xếp nhân Ban Giám đốc KBNN Đà Nẵng - Quan điểm, phong cách điều hành: + Tổ chức tốt công tác quản lý đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động nghiệp vụ; thực thu NSNN kiểm soát toán khoản chi NSNN chặt chẽ, quy định, kịp thời + Công khai đầy đủ, kịp thời đến tổ chức, cá nhân quan hệ giao dịch thủ tục hành thơng tin liên quan + Chấp hành triển khai thực hiệu hoạt động nghiệp vụ theo phạm vi, chức năng, quyền hạn giao; - cấu tổ chức xếp nhân : Sắp xếp, bố trí hợp lý sử dụng hiệu số lượng cơng chức đơn vị quản lý; quan tâm đầu thực tốt công tác đào tạo 2.2.2 Thực trạng đánh giá rủi ro q trình kiểm sốt a Đánh giá rủi ro q trình kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ - Những yếu tố dẫn đến rủi ro hoạt động nghiệp vụ: tài liệu chưa đầy đủ, chưa quy định - Đánh giá mức độ ảnh hưởng: tốn sai quy định tài liệu bị làm sai lệch khơng sở để kiểm tra, đối chiếu - Xác định khả phòng, tránh: Thực cơng khai thủ tục, hồ sơ, tài liệu cần gởi đến KBNN; kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu - Biện pháp khắc phục xảy rủi ro: Yêu cầu CĐT bổ sung hoàn thiện, trả lại hồ sơ thừa, tăng cường tự kiểm tra b Đánh giá rủi ro trình kiểm tra logic thời gian văn bản, tài liệu 11 - Những yếu tố dẫn đến rủi ro hoạt động nghiệp vụ: hồ sơ, tài liệu khơng theo trình tự thời gian - Đánh giá mức độ ảnh hưởng: tốn sai quy định - Xác định khả phòng, tránh: kiểm tra kỹ hồ sơ; yêu cầu CĐT giải trình rõ lý văn - Biện pháp khắc phục xảy rủi ro: văn đề nghị CĐT hoàn thiện, bổ sung; đề nghị CĐT văn giải trình chịu trách nhiệm tính pháp lý hồ sơ để lưu hồ sơ dự án c Đánh giá rủi ro trình kiểm tra điều kiện toán, mức khống chế lần toán, đối tượng thụ hưởng: - Những yếu tố dẫn đến rủi ro hoạt động nghiệp vụ: toán vượt quy định; sai đơn vị thụ hưởng - Đánh giá mức độ ảnh hưởng: phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường thiệt hại - Xác định khả phòng, tránh: Cập nhật đầy đủ vào chương trình; định kỳ đối chiếu - Biện pháp khắc phục xảy rủi ro: yêu cầu điều chỉnh hồ sơ; báo cáo cấp thẩm quyền xử lý 2.2.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Đà Nẵng a Kiểm sốt hồ sơ ban đầu Hình 2.3 Lưu đồ quy trình kiểm sốt hồ sơ ban đầu 12 b Kiểm soát hồ sơ chứng từ lần tốn Quy trình kiểm sốt thể qua lưu đồ hình 2.4 c Kiểm sốt hồ sơ chứng từ dự án phê duyệt toán Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ cán kiểm soát chi nhận đầy đủ hồ sơ chủ đầu tư, KBNN Đà Nẵng hoàn thành thủ tục tạm ứng tốn vốn Quy trình kiểm sốt thể qua lưu đồ hình 2.4 2.2.4 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin công tác KSNB KBNN Đà Nẵng a Trong tra cứu văn báo cáo b Trong truyền thông - Truyền thông nội bộ: - Truyền thông bên ngoài: 2.2.5 Thực trạng hoạt động giám sát KBNN Đà Nẵng Căn vào định hướng kiểm tra hàng năm KBNN, KBNN Đà Nẵng xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra hàng năm, quý thực đầy đủ kiểm tra theo đề cương duyệt 2.3 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB 2.3.1 Kết giải ngân vốn đầu tƣ XDCB Kết giải ngân qua năm thể chi tiết bảng 2.1 2.3.2 Các hồ sơ bị từ chối toán KBNN Đà Nẵng Trong 03 năm qua KBNN Đà Nẵng từ chối toán từ nguốn vốn đầu XDCB 163 tỷ đồng, chủ yếu từ lý do: Quyết định phê duyệt dự án sau ngày 31/10 năm kế hoạch; Hồ sơ không đảm bảo tính logic mặt thời gian; Hồ sơ thiếu dự tốn phê duyệt quan thẩm quyền; Tổng Quyết định phê duyệt giá trị đền bù dự án đền bù giải tỏa vượt tổng mức đầu Ngồi ra, lý khác như: Dự án chưa bố trí kế hoạch đầu công trung hạn; thiếu định đầu tư; Thẩm quyền phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu khơng quy định 13 Hình 2.4 Lưu đồ quy trình kiểm sốt hồ sơ chứng từ lần toán dự án phê duyệt toán 14 Bảng 2.1 Kết giải ngân vốn đầu XDCB qua năm (ĐVT: tỷ đồng) STT I II 10 11 12 Nguồn vốn TỔNG SỐ (I+II) Ngân sách Trung ƣơng Nguồn XDCB tập trung Nguồn vốn ODA tài trợ nước ngồi Vốn Trái phiếu phủ (TPCP) Nguồn khác Ngân sách thành phố Nguồn XDCB tập trung Nguồn thu tiền sử dụng đất Nguồn Xổ số kiến thiết Nguồn TW bổ sung mục tiêu Nguồn vốn TW hỗ trợ khắc phục thiên tai Nguồn phát hành trái phiếu quyền địa phương Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi Nguồn tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nguồn TPCP địa phương quản lý Nguồn chi XDCB năm trước chuyển sang Nguồn tăng thu ngân sách Nguồn khác (bán nhà công sở, cải cách tiền lương ) Kế hoạch 7.351 1.632 463 191 883 95 5.719 1.511 1.432 183 425 Năm 2015 Giải Tỷ lệ ngân % 6.077 82,7 1.061 65,0 461 99,6 159 83,2 358 40,5 83 87,4 5.016 87,7 1.220 80,7 1.287 89,9 144 78,7 416 97,9 57,1 Năm 2016 Kế Giải Tỷ lệ hoạch ngân % 7.018 6.332 90,2 1.228 1.067 86,9 527 513 97,3 239 230 96,2 249 118 47,4 213 206 96,7 5.790 5.265 90,9 2.000 1.885 94,3 1.742 1.436 82,4 130 108 83,1 457 457 100,0 2 100,0 Kế hoạch 7.033 1.095 650 126 197 122 5.938 1.983 1.697 148 371 Năm 2017 Giải Tỷ lệ ngân % 6.027 85,7 1.013 92,5 622 95,7 118 93,7 159 80,7 114 93,4 5.014 84,4 1.651 83,3 1.333 78,6 141 95,3 365 98,4 100,0 404 389 96,3 0 - 0 - 122 500 299 406 63 462 297 378 51,6 92,4 99,3 93,1 - 18 200 339 300 250 18 200 271 289 247 100,0 100,0 79,9 96,3 98,8 12 250 412 663 213 12 245 354 550 182 100,0 98,0 85,9 83,0 85,4 430 356 82,8 352 352 100,0 188 180 95,7 15 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN ĐÀ NẴNG 2.4.1 Ƣu điểm a Về thực Quy trình kiểm sốt tốn - Tránh chồng chéo trách nhiệm quan - Quy trình kiểm sốt rõ ràng, minh bạch, cơng khai - Kiểm soát số lượng hồ sơ, tiến độ, quy trình xử lý hồ sơ b Về chất lượng phục vụ Kết khảo sát thể chi tiết qua bảng 2.3 Bảng 2.3 Kết qủa khảo sát mức độ hài lòng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số Số Số S Kết hài lòng Tổng lƣợt Tỷ lệ Tổng lƣợt Tỷ lệ Tổng lƣợt Tỷ lệ TT số số số đánh % đánh % đánh % lƣợt lƣợt lƣợt giá giá giá Rất hài lòng 269 134 49,8 644 639 99,2 195 194 99,49 Hài lòng 269 120 44,6 644 0,3 195 0,51 Chấp nhận 269 13 4,8 644 0,3 195 0 Chưa hài lòng 269 0,8 644 0,2 195 0 Không đánh giá 269 0 644 0 195 0 2.4.2 Các hạn chế a Hạn chế cấu tổ chức, phân cấp kiểm soát - Mâu thuẫn nguyên tắc phân cấp - Trong phân công, phân nhiệm chưa theo hướng chun mơn hóa đảm bảo ngun tắc bất kiêm nhiệm b Hạn chế sách nhân lực cán - Do ảnh hưởng sách giảm biên chế khối lượng cơng việc nhiều, sai sót xảy điều khó tránh khỏi - Chất lượng cán kiểm soát chi đầu XDCB 16 - Việc thống đầu mối kiểm soát toán thực chế cửa lĩnh vực kho bạc nhiều bất cập c Hạn chế hệ thống văn pháp lý - Hệ thống văn quy phạm pháp luật đầu XDCB nhiều văn quy định chồng chéo nhau, thiếu tính hệ thống - Việc quy định lập, thẩm định, định đầu dự án đầu (không giới hạn tổng mức đầu tư) không phù hợp d Hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin d1 Trong tra cứu văn báo cáo - Chưa khai thác hết tính phần mềm - Chương trình ĐTKB-Lan cơng nghệ cũ, tính bảo mật - q nhiều chương trình độc lập mà chưa tích hợp - Một số yêu cầu báo cáo không theo quy chuẩn hệ thống báo cáo ban hành (Thanh tra, kiểm tốn ) d2 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin truyền thông e Hạn chế hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN Đà Nẵng e1 Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ - Việc kiểm tra dựa tài liệu đóng dấu y chủ đầu dẫn đến cố ý gian lận chủ đầu - Chưa thời hạn cuối gửi đến KBNN tài liệu định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu hàng năm, định đầu … e2 Kiểm tra logic thời gian hồ sơ Chưa bắt buộc chủ đầu phải lập dự toán bổ sung ký phụ lục bổ sung hợp đồng với nhà thầu trước thực khối lượng công việc phát sinh hợp đồng e3 Kiểm tra điều kiện toán, mức khống chế lần toán, đối tượng thụ hưởng 17 - Khơng biện pháp chế tài, ràng buộc trách nhiệm CĐT việc theo dõi thời hạn hiệu lực bảo lãnh tạm ứng - Trường hợp đặc biệt cần tạm ứng với mức cao 50% giá trị hợp đồng không quy định rõ trường hợp đặc biệt - Chưa quy định cụ thể việc tốn lại số tiền mà chủ đầu sử dụng kinh phí khác để trả tiền theo hợp đồng cho đối tượng thụ hưởng e4 Quy trình kiểm sốt tốn - Chủ đầu phải đề nghị toán nhiều lần cho khối lượng nghiệm thu (do không đủ KHV) lần toán phải lập đầy đủ loại hồ sơ hồ sơ toán - Các biểu mẫu từ ngữ chưa thống ý nghĩa sử dụng, nhiều biểu mẫu cấu trúc gần giống nhau, nhiều thơng tin trùng lắp chứng từ, song lại thiếu số thông tin cần thiết - Trong việc thực quy trình kiểm sốt hồ sơ, chứng từ tốn, lần phải trình lãnh đạo KBNN ký hồ sơ, chứng từ f Hạn chế hoạt động giám sát: - Việc tự kiểm tra chưa thực nghiêm túc - Việc kiểm tra nội mang tính chất kiểm tra điểm, mẫu kiểm tra chọn chưa đại diện cho hoạt động nghiệp vụ đơn vị, việc đánh giá, kết luận kiểm tra mang nặng tính nể nang, nhắc nhở - Mặc dù đề cương xây dựng triển khai thực cơng tác kiểm tốn nội hệ thống KBNN đến KBNN chưa thực xong chưa triển khai công tác g Hạn chế cơng tác xây dựng, bố trí kế hoạch vốn quan quản lý nhà nước: Kế hoạch vốn bố trí dàn trải chưa trọng tâm 18 Đối với điều chỉnh kế hoạch vốn, quan chức lại không làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác định số vốn cấp phát tốn cho dự án, cơng trình KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu XDCB qua KBNN Đà Nẵng từ năm 2015-2017, đồng thời kết đạt hạn chế cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu XDCB địa bàn Những hạn chế cơng tác kiểm sốt tập trung vào điểm chủ yếu như: chế, sách Nhà nước, chất lượng đội ngũ cán quy trình, biểu mẫu chứng từ, hoạt động kiểm tra, giám sát Những hạn chế sở đề xuất giải pháp kiến nghị trình bày chương luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN ĐÀ NẴNG Thứ nhất, nâng cao lực, đạo đức, hoàn thiện mơ hình tổ chức Thứ hai, hồn thiện chế sách kiểm sốt chi NSNN Thứ ba, nâng cao vai trò vị KBNN Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Thứ năm, tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát 19 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức, phân cấp kiểm soát - Việc phân cấp thực nhiệm vụ kiểm sốt tốn, cần xem xét góc độ tồn hệ thống, xây dựng tiêu chí để phân cấp thống - Phân công nhiệm vụ theo hướng chun mơn hóa 3.2.2 Hồn thiện sách nhân sự, nâng cao lực cán a Về sách chung - kế hoạch bồi dưỡng, xếp, phân công công tác phù hợp - Thực chế độ thi đua khen thưởng nghiêm minh - Tại đơn vị KBNN, thường xuyên tổ chức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp cho cán công chức - Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin b Về thực đề án thống đầu mối kiểm soát chế cửa: Bỏ chế “một cửa” hoạt động kiểm sốt tốn KBNN Vì việc vận hành chế thực tế không ngăn chặn thất thốt, lãng phí đầu XDCB mà gây thời gian thiếu tập trung cơng tác kiểm sốt 3.2.3 Giải pháp tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin công tác truyền thông a Tăng cường ứng công nghệ thông tin kiểm soát khai thác báo cáo b Công tác truyền thông - Tổ chức hội nghị với quan chức năng, CĐT 20 - Tăng cường mối quan hệ với quan tài đồng cấp - Tăng cường mối quan hệ với CĐT 3.2.4 Giải pháp tăng cƣờng hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Đà Nẵng a Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ - Bổ sung quy định phải số tài liệu quan trọng - Quy định thời hạn cuối gởi đến KBNN số tài liệu b Kiểm tra tính logic thời gian hồ sơ Bắt buộc chủ đầu duyệt bổ sung dự toán trước ký hợp đồng c Kiểm tra điều kiện toán, mức khống chế lần toán, đối tượng thụ hưởng - Quy định biện pháp chế tài khoản tạm ứng kéo dài - Quy định cụ thể trường hợp tạm ứng với mức cao d Hồn thiện quy trình kiểm sốt tốn d1 Đối với hồ sơ, tài liệu gởi lần toán: - Bỏ bảng tính giá trị khối lượng phát sinh phạm vi hợp đồng - Quy định gởi kèm file bảng tính - Chỉ gửi Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành 01 lần - Sửa tiêu đề Giấy đề nghị toán vốn đầu thành Giấy đề nghị toán lập 01 lần - Bổ sung Giấy nộp trả vốn nước - Hủy bỏ số thông tin trùng lắp chứng từ toán - Thêm cột Nội dung vào Giấy đề nghị toán tạm ứng 21 d2 Các bước quy trình Quy trình sửa đổi theo hướng trình lãnh đạo KBNN ký 01 lần Ghi : * Hướng hồ sơ, chứng từ * Hướng trả chứng từ cho CĐT Sơ đồ 3.1 : Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ sửa đổi d3 Các quy định chung - Quy định cụ thể thời điểm cuối gởi hồ sơ toán đến KBNN - Bổ sung quy định cụ thể trường hợp toán đặc thù 3.2.5 Giải pháp hoàn tăng cƣờng hoạt động giám sát: - Nâng cao lực đội ngũ cán tra, kiểm tra - Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội - Triển khai thực công tác kiểm toán nội - Xây dựng lại phương án khảo sát đánh giá mức độ hài lòng 22 3.2.6 Giải pháp tăng cƣờng hiệu công tác Kế hoạch vốn đầu tƣ Bố trí kế hoạch vốn theo hướng ưu tiên cho dự án khả hoàn thành năm Khi dự án chưa đủ thủ tục khơng ghi kế hoạch vốn vội 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ tài ngành trung ƣơng - Chính phủ cho phép bố trí KHV đầu dự án sử dụng vốn địa phương cần triển khai phê duyệt định đầu đến ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch - Bộ Tài ban hành hướng dẫn, biểu mẫu, chứng từ tính hệ thống, liên tục, qn ổn định lâu dài - Kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng thống việc ban hành mẫu biểu, tránh trùng lắp 3.3.2 Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng - Ban hành quy trình cụ thể việc đăng ký, bố trí kế hoạch vốn hàng năm sở kế hoạch trung hạn HĐND thơng qua; Bố trí đủ vốn để toán cho dự án toán - Xác định rõ trách nhiệm CĐT; quy định thời gian cụ thể cho CĐT việc lập thủ tục, chứng từ tốn; Kịp thời đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công - Xây dựng biện pháp chế tài đơn vị vi phạm: chủ đầu quản lý dự án, nhà thầu thi công 23 3.3.3 Kiến nghị chủ đầu tƣ, ban quản lý dự án Nâng cao trách nhiệm việc quản lý dự án thanh, toán cho nhà thầu Xác định rõ việc kiểm soát toán qua KBNN không làm giảm trách nhiệm chủ đầu tư, ban quản lý dự án Tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi cơng đảm bảo hồn thành dự án tiến độ, chất lượng Tuân thủ quy định pháp luật điều kiện toán, phối hợp với KBNN đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho dự án; tích cực thu hồi khoản toán vượt theo quy định KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu XDCB qua KBNN Đà Nẵng Để giải pháp nêu vào thực tế, luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ ngành Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng với chủ đầu tư, ban quản lý dự án địa bàn 24 KẾT LUẬN Kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ nguồn NSNN vấn đề ý nghĩa quan trọng, liên quan đến việc huy động sử dụng hiệu nguồn vốn đầu nguồn lực tài Quốc gia nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Từ vai trò quan trọng nên việc kiểm sốt toán nguồn vốn trọng với nhiều nội dung phương thức quản lý Trong năm qua, hoạt động kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua hệ thống KBNN đạt nhiều kết mặt: Tổ chức máy; triển khai thực chế, sách quản lý vốn; thực khâu quy trình sử dụng vốn; kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn KBNN Đà Nẵng thực tốt chức nhiệm vụ giao, tổ chức kiểm soát toán vốn đầu XDCB địa bàn chặt chẽ, chế độ quy định hành, nhờ nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư; tượng thất thốt, lãng phí kiểm sốt tốt góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương Với kiến thức tiếp thu trình học tập Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, từ kinh nghiệm thực tiễn công tác thân, từ thực trạng công tác kiểm soát toán vốn đầu qua KBNN Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ nghiên cứu đưa đề xuất nhằm đóng góp vào việc tăng cường hữu hiệu cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu XDCB qua KBNN Mặc dù vậy, với thời gian hạn, kiến thức thân chưa đầy đủ chặt chẽ, luận văn không tránh khỏi thiếu sót định, tác giả mong nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy, Đại học Kinh tế Đà Nẵng để luận văn hoàn thành tốt ... 1: Cơ sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp tăng. .. tìm hiểu chế kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB, góp phần nâng cao hiệu đầu tư cơng Vì vậy, tơi chọn đề tài: ‘ Tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua kho bạc Nhà nước Đà Nẵng ’ để làm... giai đoạn năm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 ĐẦU TƢ XDCB VÀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN 1.1.1 Đầu tƣ XDCB khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đà nẵng, Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn