Thực trạng và giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện văn bàn, tỉnh lào cai giai đoạn 2015 2017

80 73 0
  • Loading ...
1/80 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ MẾN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI Thái Nguyên – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ MẾN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP QUẢN CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 NGÀNH: QUẢN ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Trần Thị Mến ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, nhận quan tâm dạy dỗ bảo ân cần thầy giáo, cô giáo, ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp, động viên kịp thời gia đình người thân giúp tơi vượt qua trở ngại khó khăn để hồn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành: Quản đất đai Nhân dịp này, xin bày tỏ chân thành cảm ơn tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông hướng dẫn khoa học tạo điều kiện tốt cho tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo, giáo sư, tiến sĩ hợp tác giảng dạy sau Đại học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Xin cảm ơn Phòng Tài ngun & Mơi trường, Phòng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND huyện Văn Bàn hộ gia đình tham gia vấn giúp đỡ việc điều tra nghiên cứu thực tế để hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu thực luận văn, điều kiện hạn chế thời gian, nhân lực khó khăn khách quan nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Học viên Trần Thị Mến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MƠ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài: 1.1.1 Cơ sở khoa học 1.1.2 Cơ sở pháp 1.1.2.1 Luật 1.1.2.2 Các văn Luật 1.1.3 Các quy định chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.1.3.1 Căn xác lập quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.1.3.2 Hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.1.3.3 Giá chuyển quyền sử dụng đất 1.1.3.5 Hiệu lực việc chuyển quyền sử dụng đất 1.1.3.6 Điều kiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 1.2 Tình hình quản đất đai giới Việt Nam 12 1.2.1 Tình hình quản đất đai giới 12 1.2.2 Tình hình quản đất đai Việt Nam 15 1.3 Tình hình quản đất đai địa bàn tỉnh Lào Cai 21 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2.1 Phạm vi thời gian 25 2.2.2 Phạm vi không gian 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản đất đai Huyện Văn Bàn 25 2.3.2 Kết thực công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Huyện Văn Bàn 2015 -2017 (23 xã thị trấn) 25 2.3.3 Kết điều tra việc thực chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 25 2.3.4 Khó khăn, thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác chuyển nhương, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 26 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 26 2.4.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 28 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Huyện Văn Bàn 28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 3.1.1.1 Vị trí địa 28 3.1.1.2 Địa hình địa mạo 28 3.1.1.3 Khí hậu thời tiết 29 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Huyện Văn Bàn 31 3.2 Kết chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Huyện Văn Bàn giai đoạn 2015 - 2017 39 3.2.1 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 39 3.2.2 Kết thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất 43 3.2.3 Tổng hợp kết thực chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ Huyện Văn Bàn giai đoạn 2015 - 2017 46 3.3 Kết điều tra việc thực quyền chuyển nhượng, tặng cho huyện Văn Bàn 48 3.3.1.Kết điều tra thực quyền chuyển nhượng 48 3.3.2 Kết điều tra việc thực quyền tặng cho 50 3.3.3 Đánh giá cán quản người người dân Huyện Văn Bàn thực chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 52 3.4 Khó khăn, thực trạng giải pháp hồn thiện cơng tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn 55 3.4.1 Đánh giá thực trạng khó khăn cơng tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn 55 3.4.2 Đề xuất số giải pháp cho việc thực chuyển nhượng, tặng cho huyện Văn Bàn 57 3.4.2.1 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật 58 3.4.2.2 Giải pháp cải tiến thủ tục hành 58 3.4.2.3 Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất 58 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 60 Kết luận 60 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BĐS Bất động sản DTTN Diện tích tự nhiên GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng KH Kế hoạch NN Nông nghiệp QSD Quyền sử dụng QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất SHNN Sở hữu Nhà nước SHTN Sở hữu tự nhiên THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNMT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân VPĐKQSD Văn phòng đăng kí quyền sử dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Bảng 3.1 Tăng trưởng kinh tế năm 2016 2017 huyện Văn Bàn 32 Bảng 3.2 34 Đặc điểm kinh tế, xã hội huyện Văn Bàn qua số năm Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 so với năm 2016 38 Bảng 3.4 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 3.5 45 Kết tặng cho quyền sử dụng đất Huyện Văn Bàn Bảng 3.6 Kết thực quyền chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ Huyện Văn Bàn giai đoạn 20152017 47 Bảng 3.7 Kết điều tra viêc thực quyền chuyển nhượng QSDĐ theo xã, thị trấn giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 3.8 Kết điều tra viêc thực quyền tặng cho QSDĐ theo xã, thị trấn giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 3.9 Sự hiểu biết người dân Huyện Văn Bàn hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất 52 Bảng 3.10 Sự hiểu biết người dân Huyện Văn Bàn hình thức tặng cho quyền sử dụng đất 54 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Diện tích nhóm đất sử dụng Việt Nam 19 Hình 3.1 Cơ cấu trạng sử dụng đất huyện Văn Bàn năm 2017 39 Hình 3.2 Kết thực chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn năm 2015-2017 43 Hình 3.3 Kết thực tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn năm 2015-2017 44 Hình 3.4 Tổng hợp kết thực chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn năm 2015-2017 47 Qua bảng 4.10 cho thấy Nhận thấy hiểu biết hình thức tặng cho quyền sử dụng đất cán quản tương đối cao Trong cán quản cấp huyện với 100% tỷ lệ trả lời câu hỏi liên quan tới hình thức tặng cho QSDĐ Cán quản cấp xã có tỷ lệ trả lời cao dao động từ 90% đến 100% Với kiến thức kinh nghiệm làm việc lâu năm giúp cho tỷ lệ trả lời Cán quản cao Tặng cho hình thức chuyển QSDĐ tương đối phổ biến huyện Văn Bàn hiểu biết nhận thức người dân nâng cao đáng kể Trong người dân thị trấn Khánh n có tỷ lệ trung bình 94% câu hỏi trả lời hình thức này, 88% tỷ lệ trả lời xã lại 3.4 Khó khăn, thực trạng giải pháp hồn thiện công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn 3.4.1 Đánh giá thực trạng khó khăn cơng tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn * Qua kết điều tra cho thấy tác dụng tích cực việc thực quyền người sử dụng đất tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội địa bàn huyện lớn, thể qua mặt sau đây: - Làm cho người sử dụng đất gắn bó với đất đai, yên tâm đầu tư vào đất đai - QSDĐ coi hàng hố đặc biệt, có giá trị trở thành nguồn lực tài quan trọng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh - Đất đai chuyển dịch hợp lý, tạo điều kiện cho việc tích tụ đất đai để phát triển sản xuất hàng hoá, tạo điều kiện để người sản xuất giỏi phát triển kinh tế trang trại - Thay đổi cấu sử dụng đất theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Tạo điều kiện thuận lợi cho sở sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp có mặt bằng, nhà xưởng * Tỷ lệ thực QSDĐ người sử dụng đất, đặc biệt chuyển nhượng QSDĐ làm đầy đủ thủ tục với quan Nhà nước có thẩm quyền thấp có biến chuyển theo chiều hướng tích cực, tỷ lệ giai đoạn sau cao tỷ lệ giai đoạn trước Điều mặt phản ánh nhận thức người dân pháp luật đất đai ngày tiến bộ, mặt khác chứng tỏ nỗ lực cấp quyền huyện Văn Bàn, quan chuyên môn việc thiết lập trật tự, kỷ cương đưa công tác quản đất đai dần vào nếp * Tình hình thực QSDĐ người sử dụng đất diễn xã, thị trấn huyện Văn Bàn có khác biệt Có địa phương diễn sơi động có địa phương diễn trầm lắng Những địa phương diễn sôi động tốc độ phát triển kinh tế mạnh, cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang công nghiệp, thương mại dịch vụ Những xã mà kinh tế chủ yếu nhờ vào nơng nghiệp (xã nơng) giao dịch đất đai xảy Điều phần phản ánh chênh lệch, khơng đồng chuyển dịch cấu kinh tế, cấu sử dụng đất phát triển sản xuất, kinh doanh địa phương Ngoài quy hoạch sử dụng đất có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình thực QSDĐ, đặc biệt quyền chuyển nhượng QSDĐ * Qua điều tra cho thấy, tâm chung nhân dân ngại phải đến gặp quan nhà nước, người dân lấy tin tưởng chính, họ điều chỉnh quan hệ đất đai với mối quan hệ hàng xóm, bạn bè, quen biết truyền thống Việc điều chỉnh quan hệ đất đai theo cách có mặt tốt giữ truyền thống gắn bó đồn kết cộng đồng làng xã, ngày nay, chế thị trường với mối quan hệ ngày mở rộng vượt khỏi làng xã việc điều chỉnh quan hệ đất đai dựa tin tưởng lẫn khơng phù hợp, khơng trở thành ngun nhân làm tăng số lượng vụ tranh chấp, khiếu kiện đất đai, gây ổn định xã hội * Các quy định nghĩa vụ tài trường hợp chuyển QSDĐ chưa hợp lý, thiếu công mang nặng tư tưởng tận thu cho ngân sách, đó, chưa khuyến khích người sử dụng đất đến làm thủ tục chuyển QSDĐ quan nhà nước, cụ thể là: - Về tiền sử dụng đất: Như phân tích trên, phận người sử dụng đất có nguồn gốc thừa kế cha ơng để lại khơng có giấy tờ QSDĐ làm thủ tục để cấp GCNQSDĐ lại phải nộp tiền sử dụng đất Những người sử dụng đất rơi vào trường hợp thường không chấp nhận việc nộp tiền sử dụng đất lựa chọn việc chuyển QSDĐ trao tay - Về thuế chuyển QSDĐ: việc tính thuế chuyển QSDĐ tính theo vụ việc mà khơng phân biệt trường hợp chuyển QSDĐ yêu cầu sản xuất đời sống với trường hợp đầu đất đai, kinh doanh bất động sản Từ khơng khuyến khích việc tập trung đất đai cho sản xuất cải thiện đời sống đa số nhân dân (ví dụ: hai người chuyển đổi đất cho hai bên phải chịu thuế chuyển quyền phần diện tích đất mình), khơng điều tiết thu nhập người đầu cơ, kinh doanh bất động sản, lợi dụng tình hình tăng giá đất để kiếm lời Công tác tổ chức quản việc thực quyền sử dụng đất (quản thị trường QSDĐ) yếu Kết điều tra nghiên cứu yếu kém, tồn chủ yếu sau đây: Pháp luật đất đai nói chung quy định QSDĐ nói riêng chậm phổ biến đến sở, tài liệu cung cấp cho địa phương thiếu chưa kịp thời Qua điều tra cho thấy phận nhân dân chưa nắm bắt thay đổi mức thu thuế chuyển QSDĐ (từ 4% xuống 2% đất ở, đất chuyên dùng giảm từ 10% xuống 2% đất nơng nghiệp, lâm nghiệp, ni trồng thủy sản, làm muối) Một số trường hợp cán địa phương không nắm bắt đầy đủ hệ thống văn pháp luật hiệu lực thi hành hay hết hiệu lực thi hành Vai trò quan chun mơn chưa phát huy: chưa có phối hợp quan địa quan tài huyện; việc giao thẩm quyền giải thủ tục QSDĐ cho UBND huyện dẫn đến không nâng cao trách nhiệm quan quản đất đai cấp huyện, phát sinh thêm công đoạn thẩm tra hồ sơ chuyển QSDĐ Văn phòng UBND huyện thực làm kéo dài thời gian thụ hồ sơ, gây ách tắc, chồng chéo Sự không ổn định đội ngũ cán địa xã gây khó khăn cho việc quản lý, theo dõi cách liên tục trình sử dụng, chuyển dịch đất đai, gây thất lạc hồ sơ quản đất đai 3.4.2 Đề xuất số giải pháp cho việc thực chuyển nhượng, tặng cho huyện Văn Bàn Pháp luật đất đai phận cấu thành nên hệ thống pháp luật Nhà nước, có đầy đủ thuộc tính hệ thống pháp luật nói chung thuộc tính tính thống Tất hành vi (về quản sử dụng đất đai) thành viên xã hội áp dụng chung hệ thống quy phạm pháp luật đất đai Nhà nước ban hành, đồng thời không cho phép ngành, địa phương đưa quy định riêng, trái với pháp luật đất đai Nhà nước Như vậy, việc điều tra thực địa bàn huyện Văn Bàn cụ thể thị trấn Khánh yên kết nghiên cứu đề tài giải pháp đề xuất pháp luật đất đai - quy định không giới hạn phạm vi khơng gian đề tài mà có tính chất chung, áp dụng cho địa phương khác 3.4.2.1 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân nhiều bất cập, phận người dân chí cán sở chưa nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật hành lĩnh vực đất đai nói chung việc thực quyền người sử dụng đất nói riêng Vì nhận thức người dân pháp luật đất đai hạn chế dẫn đến tâm ngại đến quan có thẩm quyền để đăng ký thực quyền sử dụng đất Do đó, ngồi việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương tiện thông tin, cần xây dựng sở liệu pháp luật đất đai theo chủ đề phù hợp với nội dung quản nhà nước đất đai để cung cấp cho địa phương 3.4.2.2 Giải pháp cải tiến thủ tục hành UBND huyện Văn Bàn, UBND tỉnh Lào Cai cần tiếp tục thực cải cách thủ tục hành để người sử dụng đất thực QSDĐ thuận tiện, nhanh chóng, quy định pháp luật thực thống 3.4.2.3 Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất UBND huyện Văn Bàn cần dành tỷ lệ định nguồn thu tài từ đất đai để đầu tư trực tiếp cho công tác quản đất đai địa phương đào tạo nguồn nhân lực, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn, pháp luật, internet, khen thưởng người có cơng đặc biệt đầu tư kinh phí đo đạc đồ địa * Giải pháp tổ chức quản hoạt động thực quyền sử dụng đất Nâng cao trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ cán địa sở Nâng cao ý thức, trách nhiệm cán chuyên môn người dân đến thực quyền người sử dụng đất, tránh gây phiền hà, khó khăn để người dân phải lại nhiều lần Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật quan có thẩm quyền quan có liên quan lĩnh vực đất đai Phát kịp thời vi phạm xử nghiêm túc cá nhân tập thể vi phạm quy định * Giải pháp sách Công khai quy hoạch sử dụng đất; xác định rõ địa chỉ, vị trí ranh giới đất thuộc dự án đầu tư, người sử dụng đất không sử dụng vào mục đích khác Quy hoạch sử dụng đất phải trước bước, hoạch định rõ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất người sử dụng đất có kế hoạch sử dụng đất hợp lý, yên tâm chuyển nhượng, cho thuê hay nhận chuyển nhượng, cho thuê QSDĐ để đầu tư phát triển sản xuất Việc phương án không chắn thực gây cản trở định đến thị trường chuyển nhượng, cho thuê QSDĐ Do đó, huyện cần xây dựng phương án quy hoạch dài hạn, có tính khả thi cao để người dân n tâm sử dụng đất theo quy hoạch, kích thích “cầu” đất pháttriển Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật việc thực quyền người sử dụng đất chưa cụ thể dẫn đến việc hướng dẫn thực thủ tục quyền người sử dụng đất hạn chế KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Bàn phong phú đa dạng số lượng chất lượng, nhiều đất khu vực tương lai để cung cấp cho người có nhu cầu Chất lượng quyền sử dụng đất đáp ứng đa số người dân có nhu cầu từ giá trị thấp đến giá trị cao Trong giai đoạn cơng nghiệp hóa - đại hóa, đòi hỏi quan quản Nhà nước đất đai địa bàn ngày phải nâng cao hiệu quản nhà nước đất đai quản việc thực quyền người sử dụng đất để giúp việc thực quyền người sử dụng đất ngày phát triển, cán cân cung - cầu ổn định kiểm sốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Bàn Kết điều tra cho thấy việc thực quyền người dân thực tương đối hạn chế hiểu biết pháp luật chưa cao công với việc thái độ cán người dân đến thực quyền không chuẩn mực, gây xức cho người dân đến giao dịch Mặt khác đặc thù tỉnh miền núi phương tiện giao thơng lại khó khăn, ngại thực thủ tục với Nhà nước nên số lượng không nhỏ người dân chọn giải pháp làm giấy viết tay thực quyền chuyển nhượng tặng cho, tiềm ẩn phát sinh khiếu kiện, tranh chấp đất đai Pháp luật đất đai nói chung quy định QSDĐ nói riêng chậm phổ biến đến sở, tài liệu cung cấp cho địa phương thiếu chưa kịp thời Vai trò quan chuyên môn chưa phát huy, không ổn định đội ngũ cán địa xã gây khó khăn cho việc quản lý, theo dõi cách liên tục trình sử dụng, chuyển dịch đất đai, gây thất lạc hồ sơ quản đất đai Đề nghị Tiếp tục hồn thiện sách cửa, cửa liên thơng huyện Văn Bàn Cần có sách sử dụng đất hợp phù hợp để người sử dụng đất thực tốt quyền Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, khai báo biến động quan Nhà nước Cần thường xuyên kiểm tra việc thực thủ tục hành chính, chế sách địa phương, nhanh chóng hoàn thiện sở liệu quản nhà nước đất đai địa bàn huyện Văn Bàn Cần có sách tạo điều kiện thuận lợi cán ngành quản đất đai học tập để nâng cao trình độ chun mơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên môi trường (2009), Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa Bộ Tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định đồ địa Bộ Tài (2014), Thơng tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 quy định hướng dẫn Nghị định 45 thu tiền sử dụng đất Bộ Tài (2014), Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 quy định hướng dẫn Nghị định 46 thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Chính phủ (1994), Nghị định số 114/CP ngày 05/09/1994 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất Chính phủ (1999),Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/03/1999 thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất 10 Chính phủ (1999),Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01/11/2001 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/03/1999 thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất 11 Chính phủ (2004),Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai 12 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 13 Chính phủ (2009), Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật Đất đai 15 Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 25/5/2014 quy định thu tiền sử dụng đất 16 Chính phủ (2009), Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai 17 Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất 28 Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2006), Giáo trình kinh tế tài nguyên đất, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 15, 58-64 19 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 20 Phòng Tài ngun Mơi trường (2017), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2017 phương hướng tháng đầu năm 2018 21 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông lâm 22 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 23 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 24 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai - Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 25 Quốc hội (2007), Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội (2015), Bộ Luật Dân (2015), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Sở Tài nguyên Môi trường (2015), Kết kiểm kê quỹ đất năm 2015 tổ chức, sử dụng nhà nước giao đất, cho thuê đất Theo Chỉ thị 21/2014/ CT-TTg ngày 01/8/2014 Thủ tướng Chính phủ, Lào Cai 28 UBND tỉnh Lào Cai (2014), Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 việc ban hành quy định cụ thể số nội dung quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Lào Cai 29 UBND tỉnh Lào Cai (2014), Quyết định 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 ban hành quy định bảng giá loại đất 05 năm (2015-2019) địa bàn tỉnh Lào Cai 30 UBND tỉnh Lào Cai (2015), Quyết định 1330/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 việc cơng bố 16 thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Lào Cai 31 UBND tỉnh Lào Cai (2015), Quyết định 1331/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 việc cơng bố 33 thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai 32 UBND tỉnh Lào Cai (2014), Quyết định 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 ban hành quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức xây dựng phần mộ; tượng đài, bia tưởng niệm nghĩa trang, nghĩa địa diện tích tối thiểu phép tách đất địa bàn tỉnh Lào Cai 33 UBND tỉnh Lào Cai (2016), Quyết định 111/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 địa bàn tỉnh Lào Cai 34 UBND tỉnh Lào Cai (2017), Quyết định 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 sửa đổi bổ sung Quyết định 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2016, Quyết định số 110/2016/QĐUBND ngày 21/12/2016 bảng giá đất năm (2015-2019) địa bàn tỉnh 35 UBND tỉnh Lào Cai (2017), Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 địa bàn tỉnh Lào Cai 36 UBND Huyện Văn Bàn (2015), Báo cáo trị Ban chấp hành đảng Huyện Văn Bàn 37 UBND Huyện Văn Bàn (2017), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội Huyện Văn Bàn 38 UBND huyện Văn Bàn (2013), Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 Ủy ban nhân dâ)n tỉnh Lào Cai việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (20112015) huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 39 UBND huyện Văn Bàn (2015), Thống kê đất đai năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA Hiểu biết quy định pháp luật đất đai người dân cán quản Phục vụ đề tài “Thực trạng giải pháp quản công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Bàn giai đoạn 2015 - 2017” Họ tên người vấn:…………………………… Địa chỉ:………… …… Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến cơng tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Tích vào phương án mà ơng (bà) cho đúng): A Thơng tin chung Tình hình sử dụng đất hộ gia đình Nguồn gốc đất Loại đất Diện Nhận Nhận Nhận Trúng Nhà tích chuyển thừa tặng đấu nước nhượng kế cho giá giao (m ) Khác Đất nông nghiệp Đất Đất khác Hiện trạng pháp liên quan đến loại đất sử dụng? Đất - Đã cấp giấy chứng nhận - Đang làm thủ tục cấp GCN - Chưa làm thủ tục cấp GCN Đất NN Đất khác B Những hiểu biết hình thức chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất Câu 1: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc đổi đất lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc đổi đất lấy tài sản khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải có nghĩa vụ với người chuyển nhượng quyền sử dụng đất? a) Phải trả 50% số tiền mà nhà nước quy định b) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải sử dụng đất mục đích ban đầu trước nhận chuyển nhượng Câu 3: Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà giá chuyển nhượng thấp so với giá nhà nước quy định giá trị chuyển nhượng áp dụng để tính giá trị nào? a) Giá nhà nước quy định b) Giá chuyển nhượng c) Giá trung bình giá chuyển nhượng giá nhà nước quy định d) Không phép thấp Câu 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp b) Nhận chuyển nhượng để kinh doanh c) Nhận để làm nhà d) Nhận để trồng loại khác Câu 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trường hợp nào? a) Khi sinh sống khu vực b) Khi khơng sinh sống khu vực c) Khi có nhu cầu khu vực d) Mua để kinh doanh Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 1: Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất khơng thu lại tiền vật Câu 2: Người nhận quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyền sử dụng đất không? a) Phải trả 50% số tiền mà Nhà nướcb) Phải trả số tiền tiền công cải tạo đất quy định c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật = 10% giá trị QSDĐ Câu 3: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, ngồi có quan hệ khác Câu 4: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hay thuế thu nhập hay khơng? c) Khơng phải nộp d) Có phải nộp e) Tùy trường hợp cụ thể f) Nộp 50% Câu 5: Cơ quan giải thủ tục tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Môi trường c) UBND cấp xã d) Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ C Những đánh giá ơng (bà ) thực TTHC công tác chuyển QSDĐ địa bàn Huyện Văn Bàn? Ông(bà) thấy thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký quyền nào? - Nhanh chóng - Bình thường - Dài - Rất dài - Ý kiến khác Ông (bà) nhận xét văn hướng dẫn thực quyền trên? - Dễ hiểu - Hiểu - Khó hiểu - Rất khó - Ý kiến khác Ông (bà) cho ý kiến loại phí, lệ phí phải đóng thực quyền trên? - Cao - Vừa phải - Thấp - Quá thấp - Ý kiến khác Xin ông (bà) cho biết thái độ cán thực thủ tục hành chính? - Nhiệt tình - Đúng mực - Ít nhiệt tình - Ý kiến khác Các ý kiến khác ………………………………………… ……………… NGƯỜI ĐIỀU TRA NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA ... LÂM TRẦN THỊ MẾN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ:... việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Văn Bàn Xuất phát từ lý nêu chọn thực đề tài: "Thực trạng giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Văn Bàn, ... 2015 - 2017 - Xác định kết đạt tồn công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - Đề xuất giải pháp cho việc thực chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện văn bàn, tỉnh lào cai giai đoạn 2015 2017 , Thực trạng và giải pháp quản lý công tác chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện văn bàn, tỉnh lào cai giai đoạn 2015 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn