Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thực trạng và giải pháp

122 50 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:34

1 L I NÓI Đ U Lý chọn đ tài Trong ch đ xã h i qua th i kỳ, giáo d c đào t o ho t đ ng quan trọng c a ng i đ i v i s t n t i phát tri n c a m i qu c gia, dân t c nh nhân lo i toàn th gi i B i l : Giáo d c n n t ng văn hố, c s hình thành nhân cách nâng cao l c chinh ph c th gi i c a ng i xã h i; d a n n t ng v truy n th ng văn hoá c a m i dân t c, giáo d c ln thúc đẩy lòng nhi t huy t c a m i th h đ i v i qu c gia, dân t c xã h i loài ng i Con ng i v n q, tài s n vơ giá c a m i qu c gia tri thức khoa học “ s n phẩm đ c bi t” c a trình phát tri n c a xã h i Con ng đ i t i vừa ng, vừa m c tiêu nhằm đ t đ n s hoàn thi n v : Chân- thi n- mỹ Trong trình th c hi n chức vai trò c a nhà n gia, ngân sách nhà n giúp nhà n c(NSNN) đ c m i qu c c coi công c đ c bi t h u hi u c th c hi n vi c qu n lý u hành mà c th thông qua vi c Thu- Chi Ngân sách Trong đó, chi ngân sách nhà n kho n chi ngân sách nhà n c vai trò r t quan trọng, nh ng c, chi đ u t phát tri n c s giáo d c đào t o đóng góp m t ph n l n vào vi c hoàn ch nh c s v t ch t tr l p học, t o u ki n nâng cao ch t l ng d y học đ a ph ng, ng T i đ i h i Đ ng l n thứ VIII khẳng đ nh: "Ph i th c s coi giáo d c qu c sách hàng đ u” “ Đ u t cho giáo d c đ u t phát tri n ", m t l n n a Đ i h i IX c a Đ ng ta khẳng đ nh: " b c phát tri n n n kinh t tri thức ” Đi u chứng t Đ ng Nhà n c quan m đúng: Đ u t cho giáo d c m t nh ng h ng c a đ u t phát tri n, t o u ki n cho giáo d c tr c m t b c so v i m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i nói chung Tuy nhiên, đ a bàn t nh Qu ng Ngãi th c ti n cho th y; nh ng năm qua, bên c nh nh ng k t qu đ t đ c từ vi c huy đ ng, phân b s d ng v n đ u t phát tri n cho giáo d c- đào t o, ho t đ ng chi Ngân sách c cho xây d ng c s v t ch t c a tr nhà n ng giáo d c ph thông đ a bàn t nh v n nhi u h n ch Đi u không ch m i quan tâm c a lãnh đ o nhà tr c quan qu n lý nhà n c đ a ph ng, lãnh đ o ng, mà m i xúc c a nhi u ph huynh, học sinh ph thơng c a tồn th nhân dân t nh Tr c yêu c u c p thi t, làm th đ khắc ph c đ c nh ng t n t i đó, nâng cao hi u qu ho t đ ng chi NSNN cho giáo d c, m nh d n nghiên cứu đ tài: “Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng s vật chất trư ng giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Quảng NgãiThực trạng giải pháp” Làm lu n văn t t nghi p cao học M c đích nghiên cứu Thơng qua phân tích nh ng m t h n ch c a ho t đ ng chi ngân sách nhà n c cho vi c xây d ng c s v t ch t c a tr ng ph thông đ a bàn t nh Qu ng Ngãi giai đo n 2006-2010 Lu n văn s ch m t s t n t i, nguyên nhân t n t i; từ đ a m t s gi i pháp nhằm góp ph n nâng cao ch t l vi c xây d ng c s v t ch t c a tr Qu ng Ngãi th i gian đ n Đ i t ng ph m vi nghiên cứu ng chi ngân sách nhà n c cho ng ph thông đ a bàn t nh Ph m vi nghiên cứu c a đ tài đ c gi i h n ch t l ng c a ho t đ ng chi nói giai đo n từ năm 2006 đ n năm 2010 Trong đó, ch t l c a ho t đ ng chi NSNN đ c xem xét khía c nh Đó là: Tính đ y đ (s ti n đ c chi đ đ gi i quy t cơng vi c c n ph i chi hay khơng?); tính h p lý (các ho t đ ng đ ho t đ ng đáng đ ng c chi th c s nh ng c u tiên hay khơng?); tính b n v ng ( k t qu đ t đ c từ ho t đ ng chi b n v ng hay không?) Ph ng pháp nghiên cứu Lu n văn s d ng đ ng b ph ng pháp phân tích, t ng h p, so sánh, đ i chi u, th ng kê, suy lu n logic, đ ng th i áp d ng lý thuy t c b n c a Tài cơng làm c s lý lu n cho vi c nghiên cứu Ý nghĩa khoa học th c ti n c a đ tài Vi c nghiên cứu s h th ng hoá nh ng c s khoa học v chi NSNN hi u qu chi NSNN; đánh trình th c hi n ho t đ ng chi NSNN c a t nh c s nh ng lý lu n, quan m chung đ đánh giá nh ng k t qu , h n ch c n gi i quy t, nh ng gi i pháp c b n đ c đ a ra, đ nâng cao hi u qu ho t đ ng chi NSNN cho vi c xây d ng c s v t ch t tr ng giao d c ph thông đ a bàn t nh nh ng năm đ n K t qu đ tài s cung c p cho s , ban ngành KHĐT, GDĐT, TC, KBNN UBND t nh UBND huy n, thành ph h th ng b ng s li u th ng kê, phân tích, đánh giá; ph c v cho công tác xây d ng l p k ho ch, công tác qu n lý nhà n c lĩnh v c đ u t xây d ng c a t nh Qu ng Ngãi nh ng năm ti p theo C u trúc c a lu n văn N i dung đ tài g m ba ph n l i m đ u ph n k t lu n: Ch ng 1: M t s lý lu n c b n v đ u t -xây d ng chi ngân sách nhà n tr Ch ng 2: c cho vi c xây d ng c s v t ch t ng giáo d c ph thông Th c tr ng ho t đ ng chi ngân sách Nhà n xây d ng c s v t ch t c a tr c cho vi c ng giáo d c ph thông đ a bàn t nh Qu ng Ngãi giai đo n 20062010 Ch ng 3: M t s gi i pháp c b n đ nâng cao hi u qu ho t đ ng chi ngân sách nhà n v t ch t c a tr c cho vi c xây d ng c s ng giáo d c ph thông đ a bàn t nh Qu ng Ngãi giai đo n 2011-2015 Trong ph m vi đ tài, b n thân ch nghiên cứu n i dung vi c chi NSNN xây d ng c s v t ch t c a tr ng giáo d c ph thông đ a bàn t nh, nên chắn nhi u h n ch ; r t mong s tham gia góp ý c a H i đ ng Khoa học, c a th y giáo nhà tr ng c a b n học viên CH NG LÝ LU N C B N V Đ U T -XÂY D NG CHI NGÂN SÁCH NHÀ N C CHO VI C XÂY D NG C S V T CH T CÁC TR NG GIÁO D C PH THÔNG 1.1 Đ U T HO T Đ NG Đ NG Đ U T -XÂY D NG 1.1.1 Đ u t ho t đ ng đ u t 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư Đ u t m t ho t đ ng kinh t -xã h i c b n c a qu c gia; m t b ph n quan trọng c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh c s ; m t v n đ cu c s ng đ c cá nhân, gia đình c ng đ ng quan tâm Theo Lu t đ u t hi n hành c a Vi t Nam, khái ni m: “Đ u t vi c nhà đ u t b v n lo i tài s n h u hình ho c vơ hình đ hình thành tài s n ti n hành ho t đ ng đ u t theo quy đ nh c a Lu t quy đ nh khác c a pháp lu t liên quan” “ Ho t đ ng đ u t ho t đ ng c a nhà đ u t trình đ u t bao g m khâu chuẩn b đ u t , th c hi n qu n lý d án đ u t ” Nh v y b n ch t thu t ng “đ u t ” s b ra, s chi phí, s hy sinh ho t đ ng đ u t s b ra, s hy sinh s chi phí ngu n l c (ti n, c a c i v t ch t, sức lao đ ng, ) đ ti n hành ho t đ ng nhằm đ t đ c nh ng k t qu l n h n (các chi phí b ra) t ng lai (nh thu v đ c s ti n l n h n s ti n b ra, thêm nhà máy, tr ng học, b nh vi n, máy móc thi t b , s n phẩm đ c s n xu t ra, tăng thêm sức lao đ ng bao g m c s l ng trình đ chun mơn nghi p v sức khoẻ) Tóm l i đ u t ho t đ ng s d ng ngu n l c (v n, tài nguyên, nhân l c khoa học-công ngh ) m t th i gian nh t đ nh đ thu đ c l i nhu n kinh t ho c l i ích xó h i 1.1.1.2 Chi phí đầu t- kết đầu - Chi phí đầu t-: Chi phí đầu t-, nói chung nguồn lực đ-ợc sử dụng cho động đầu t-, bao gồm việc tạo ti s n, ph-ơng t- cách hoạt tiện điều kiện để bảo đảm bảo hoạt động bình th-ờng Theo tính chất loại chi phí chia làm loại : + Chi phí đầu t- cố định, bao gồm: Đất đai, nhà x-ởng, máy móc, thiết bị; sở phụ trợ, tiện ích khác chi phí tr-ớc vận hành Phần chi phí tr-ớc vận hành không trực tiếp tạo tài sản, ph-ơng tiện phục vụ cho hoạt động đầu t-, nh-ng chi phí gián tiếp liên quan đến việc tạo vận hành khai thác tài sản Chi phí th-ờng xuất cho khoản : (1) chi phí công tác chuẩn bị ban đầu, phát triển dự án nh- điều tra, khảo sát để lập, trình duyệt dự án, (2) chi phí cho t- vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát trình triển khai thực dự ¸n, (3) chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, (4) chi phí chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, (5) chi phí tài khác + Chi phí vốn l-u động ban đầu: Là chi phí để tạo tài sản l-u động ban đầu, bảo đảm điều kiện tối thiểu cho dự án vào hoạt động bình th-ờng, bao gồm khoản: Dự trữ vật t-, nguyên liệu, nhiên liệu; dự trữ bán thành phẩm, thành phẩm tồn kho v khoản thuộc quỹ tiền mặt -Kết đầu t-: Kết đầu t- biểu đạt đ-ợc dự tính ban đầu dự án đầu t-, bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ dự án d-ới dạng lợi ích cụ thể Một dự án đầu t- đạt đ-ợc kết tốt đ-ợc thể nội dung: + Kết tài chính: việc đạt hiệu cao lợi ích tài trình thực dự án + Kết kinh tế: việc tạo phần cải vật chất, trực tiếp đóng góp cho phát triển; đồng thời, tạo sức lan tỏa mối tác động tích cực việc thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, ngành + Kết xã hội: việc tạo điều kiện giải vấn đề xã hội nh-: công ăn việc làm, nâng cao d©n trÝ 1.1.1.3 Cơng trình đầu tư, chương trình u t -Công trình đầu t-: Là sản phẩm, kết dự án đầu t- làm tăng nhanh lực hoạt động ngành sản xuất, lực phục vụ lợi ích chung cộng đồng, toàn xã hội đ-ợc đầu tbằng nguồn vốn Nhà n-ớc nguồn vốn khác toàn xã hội -Ch-ơng trình đầu t-: Bao gồm dự án đầu tđ-ợc hoạch định kế hoạch Nhà n-ớc Ch-ơng trình tập hợp mục tiêu, thứ tự -u tiên chuỗi trình, hoạt động, biện pháp nhằm phối hợp thực hiệu mục tiêu cụ thể kế hoạch đề Ch-ơng trình đầu t- công cụ, phận công tác kế hoạch hoá, ph-ơng thức thực kế hoạch để đ-a nhiệm vụ kế hoạch vào thực thi sống -Đầu t- công cộng: Là loại hình đầu t- đ-ợc hoạch định kế hoạch Nhà n-ớc đ-ợc đầu t- nguồn vốn Nhà n-ớc huy động tham gia tầng lớp dân c- mục tiêu công cộng cộng đồng Đầu t- công cộng tập trung chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu hàng hoá công cộng nh- xây dựng, vận hành bảo d-ỡng hạ tầng kinh tế (đ-ờng sá, cầu cống, bến cảng, cấp thoát n-ớc), hạ tầng xã hội (giáo dục phổ cập tiểu học, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, văn hoá thông tin) Xem xét toàn hệ thống, ch-ơng trình đầu tcông cộng tập hợp dự án đầu t- từ nguồn vốn nhà n-ớc, dự án nhằm mục tiêu định, thực đ-ợc mục tiêu dự án góp phần thực mục tiêu ch-ơng trình Điều tạo khả thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - x· héi cđa ®Êt n-íc 1.1.2 Đ u t phát tri n 1.1.2.1.Khái niệm đầu tư phát triển Đ u t phát tri n b ph n c b n c a đ u t , vi c b v n hi n t i đ ti n hành ho t đ ng t o nh ng tài s n v t ch t tài s n trí tu , gia tăng l c s n su t, t o vi c làm, m c tiêu phát tri n KT-XH đ nh 1.1.2.2.Đặc trưng đầu tư phát triển - Lµ hoạt động bỏ vốn xây dựng sở chất kỹ thuËt cho mét ngµnh, mét lÜnh vùc xuÊt kinh doanh dạng dịch vụ khác nhau, định đầu t- mà nhà đầu t- đ-a tr-ớc định sử dụng nguồn lực (vốn) để dựng ngơi làm ăn cho hiệu vật sản nên hết xây Vốn đầu t- nguồn vật chất hữu hình vô hình, biểu tiền nguồn vốn vật chất khác đ-ợc huy động toàn kinh tế ë n-íc vµ thu hót ngn vèn tõ n-íc để đ-a vào đầu t- năm kế hoạch thời kỳ kế hoạch (trung hạn dài hạn) Theo khái niệm này, vốn đ-ợc biểu tiền dạng vật chất khác, nh-ng tất nguồn tiền nguồn vật chất vốn; vốn đ-ợc đ-a vào hoạt động đầu t- - L ho t đ ng đ u t quy mơ ti n v n, v t t , lao đ ng c n thi t th ng r t l n; v n l n đ ut đ c hi u so v i l c tài c a ch so v i yêu c u c a d án Th i kỳ đ u t th ng kéo dài, đ c tính từ kh i công th c hi n d án đ u t đ n hoàn thành đ a vào ho t đ ng Th i kỳ v n hành k t qu đ u t kéo dài, th i kỳ từ lúc cơng trình hồn thành cho đ n lúc cơng trình khơng s d ng đ c n a Qúa trình th c hi n đ u t nh th i kỳ v n hành k t qu đ u t ch u nh h ng l n c a nhân t v t nhiờn,kinh t , xó h i - Là hoạt động vừa mang tính cấp bách tr-ớc mắt vừa tính lâu dài, nhìn đến mục tiêu mục tiêu t-ơng lai Khác với hoạt động th-ơng mại chi tiêu tài thông th-ờng khác, đầu t- luôn đứng vị trí để nhìn nhận, cân nhắc đến mục tiêu lâu dài t-ơng lai Chính vậy, tính toán sở dự báo chặt chẽ tình gặp phải t-ơng lai; dự báo đầu vào đầu đời dự án, công trình ch-ơng trình đầu t- Việc so sánh mục tiêu đầu t- cho ch-ơng trình hay dự án đầu t- nhà đầu tđể định hay không bỏ vốn đầu t- khó khăn, nêu thông tin dự báo không rõ rµng - Là ho t đ ng đ u t mang n ng tính r i ro, tÝnh rđi ro hoạt động đầu t- lớn thể khía cạnh: Kết đầu dự án tồi, không nhdự báo; chi phí đầu t- cao, biến cố bất khả kháng không nằm dự kiến ban đầu; chế, sách quản lý đầu t- không ổn định 1.1.2.3 Vai trũ ca u tư phát triển - Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu 10 +Tác đ ng đ n t ng c u c a n n kinh t Đ t o s n phẩm cho xã h i tr c h t c n ph i đ u t Đ u t m t y u t chi m tỷ trọng l n t ng c u c a n n kinh t Theo s li u c a ngân hàng th gi i đ u t chi m từ 24-28% c c u t ng c u c a t t c n c th gi i Đ i v i t ng c u đ u t th hi n rõ ngắn h n Xét theo mơ hình kinh t vĩ mô, đ u t b ph n chi m tỷ trọng l n t ng c u Khi t ng cung ch a k p thay đ i gia tăng đ u t (I) làm cho t ng c u (AD) tăng n u y u t khác không đ i.Ph AD=C+ I+ G +X – M ng trình t ng c u: Cơng thức (1.1) +Tác đ ng đ n t ng cung c a n n kinh t Tác đ ng c a đ u t dài h n Khi thành qu c a đ u t phát huy tác d ng, l c m i vào ho t đ ng t ng cung đ c bi t t ng cung dài h n tăng lên T ng cung c a n n kinh t bao g m hai ngu n cung n c cung từ n c B ph n ch y u cung n c m t hàm y u t s n xu t : V n, lao đ ng, công ngh th hi n qua ph ng trình sau: Q=F(K,L,T,R…) Cơng thức (1.2) Nh v y tăng quy mô c a v n đ u t nguyên nhân tr c ti p làm tăng t ng cung c a n n kinh t n u y u t khác không đ i M c khác tác đ ng c a v n đ u t đ l c th c hi n thông qua ho t đ ng đ u t nâng cao ch t ng ngu n nhân l c, đ i m i cơng ngh …v v… Do đ u t gián ti p làm tăng t ng cung c a n n kinh t Xét theo trình t th i gian sau giai đo n th c hi n đ u t giai đo n v n hành k t qu đ u t Khi thành qu c a đ u t phát huy tác dung, l c m i vào ho t đ ng làm cho t ng cung đ c bi t t ng cung dài h n tăng - Đầu tư tác động hai mặt đến ổn định kinh tế 108 l c thi t k , t ng mức đ u t , k ho ch hoá ngu n v n, th i gian hoàn thành đ a vào s d ng + Quy trình xây d ng k ho ch đ u t hàng năm B c 1: Xây d ng danh m c đ u t Vào tháng hàng năm, H tr ng tr ng GDPT huy n, thành ph l a chọn xây d ng danh m c cơng trình đ u t đ trình c quan qu n lý tr c ti p xem xét (tr huy n, thành ph , tr B tr ng mình, ng TH, THCS trình UBND ng THPT trình s GDĐT) c 2: Đánh giá, x p thứ t u tiên danh m c d án Trên c s k ho ch đ u t xây d ng từ tr ng g i lên; UBND huy n, thành ph s GDĐT ti n hành đánh giá, x p thứ t u tiên danh m c d án theo đ a bàn, đ m b o nguyên tắc sau: - Xác đ nh mức đ c n thi t c s th c tr ng CSVC tr - B o đ m tính b n v ng phân b h p lý gi a tr ng, ng đ a bàn - B o đ m nguyên tắc h th ng, không xây d ng m t riêng bi t, th c hi n theo quy ho ch, đ u theo h ng chi u sâu Sau đánh giá, phân tích danh m c đ u t ; UBND huy n, thành ph s GDĐT trách nhi m t ng h p k ho ch đ u t tr ng qu n lý, g i s K ho ch Đ u t vào tháng hàng năm B c 3: Ki m tra, thẩm đ nh k ho ch đ u t xây d ng S K ho ch Đ u t trách nhi m t ng h p k ho ch UBND huy n, thành ph s GDĐT g i lên; t chức cu c họp thẩm đ nh sau trình UBND t nh, trình B KHĐT tháng 10 hàng năm -Xây d ng quy trình phân b giao k ho ch NSNN Căn ch tiêu k ho ch Th t ng Chính ph B tr KHĐT giao vào tháng 11 hàng năm, t nh tri n khai b c sau đây: ng B 109 B c 1: Xác đ nh t ng ngu n v n đ u t từ NSNN giao cho giáo d c- đào t o c a t nh S KHĐT ch trì, ph i h p s Tài tính tốn, xác đ nh t ng ngu n v n đ u t NSNN năm k ho ch, th i kỳ k ho ch, bao g m ngu n ngân sách đ a ph ng chi cho đ u t phát tri n, Ch ng trình m c tiêu Qu c gia GDĐT, h tr m c tiêu, Trái phi u Chính Ph cho GDĐT ngu n v n khác cho đ u t GDĐT B c 2: Xây d ng k ho ch đ u t xây d ng c b n phân b v n đ u t giáo d c- đào t o cho UBND huy n, thành ph s GDĐT S KHĐT ch trì, ph i h p s Tài chính, s GDĐT UBND huỵên thành ph , t ng h p, hình thành văn b n k ho ch đ u t ngu n NSNN trình UBND t nh, gọi báo cáo xây d ng c b n kèm theo ph ng án phân b v n đ u t ; t trình ph i đ y đ n i dung: - Đánh giá v êc th c hi n k ho ch đ u t xây d ng c b n đ u t từ NSNN năm báo cáo; m c tiêu đ u t , danh m c đ u t T ng mức đ u t , c c u v n đ u t , Phân b v n d án đ u t ; gi i pháp v n đ u t năm ti p theo Sau UBND trình H i đ ng nhân dân phê duỵêt, ch m nh t vào ngày 10/12 hàng năm, H i đ ng nhân dân thông qua ph ng án phân b v n cho giáo d c- đào t o B c 3: Tri n khai giao k ho ch đ u t xây d ng c b n từ ngu n v n NSNN Sau đ c H i đ ng nhân dân thông qua, gi tháng 12 hàng năm, UBND t nh ti n hành giao k ho ch cho UBND huy n, thành ph t nh s GDĐT đ tri n khai th c h ên M t th c t cho th y, nh ng năm qua vi c giao k ho ch ch a đ c coi trọng, đáng quan tâm nh t không xác đ nh rõ đ u m i giao k ho ch ch đ u t khâu giao k ho ch đ u năm Vì v y h u 110 h t cơng trình ph i phân khai l i, d n đ n ch đ u t tri n khai thi c ng ch m, tỷ l gi i ngân cơng trình giáo d c đ t r t th p B c 4: Tri n khai th c hi n Sau nh n đ c k ho ch đ u t , ch đ u t t chức kh o sát, l p d án đ u t (báo cáo đ u t ), ti n hành đ y đ th t c: thẩm đ nh, đ u th u, t chức thi công, gi i phóng m t bằng, gi i ngân…v…v… Trong trình u hành, th c hi n k ho ch đ u t xây d ng c b n ngu n v n NSNN, n u ngu n ngân sách b sung cho đ u t ( v t thu, khắc ph c thiên tai… ) c n ph i th c hi n theo quy trình 3.2.3 Gi i pháp v nâng cao hi u qu qu n lý nhà n c 3.2.3.1.Nâng cao chất lượng lËp, thẩm định đánh giá dự án ®Çu t- * Nâng cao ch t l - D án đ ng l p d án đ u t : c l p ph i đ m b o yêu c u cứ: + Đ m b o tuân th quy đ nh c a lu t pháp, tiêu chuẩn, quy ph m, đ nh mức lĩnh v c đ u t xây d ng, giáo d c-đào t o Chính ph b ngành quy đ nh + Phù h p v i quy ho ch m ng l i tr ng l p học đ a bàn t nh đ c UBND t nh phê t; nhi m vu, m c tiêu c th năm k ho ch, th i kỳ k ho ch + Ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh lu t pháp quy đ nh: Lu t Đ t ; Luật Ngân sách, Luật Đầu t- , Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định Chính phủ, Quyết định Thủ t-ớng Chính phủ văn h-ớng dẫn Bộ, ngành liên quan việc thi hành Luật, Nghị định Chính phñ Đ m b o u ki n l c ho t đ ng c a công ty t v n đ u t -xây d ng theo quy Lu t Xây d ng Lu t đ nh c a Đ u th u; cách đào t o, b i d ng th ng xuyên nghi p v v đ u t xây d ng cho đ i ng qu n lý, t v n thi t k xây d ng; tăng c ng ki m tra l c sau đăng 111 ký kinh doanh đ i v i đ n v t v n đ u t -xây d ng đ a bàn t nh, tức công tác h u ki m s KHĐT th c hi n X lý nghiêm minh t chức t v n đ u t -xây d ng, ch đ u t vi ph m pháp lu t vi c l p d án đ u t ho t đ ng t v n, qu n lý đ u t -xây d ng cơng trình Nâng cao l c nghi p v đ u t -xây d ng cho ch đ u t ; ki n toàn ban qu n lý d án đ u t thu c huy n, thành ph ban qu n lý d án đ u t thu c s GDĐT Tăng c ng tra, ki m tra giám sát ho t đ ng đ u t – xây d ng đ i v i ch đ u t *Nâng cao ch t l ng thẩm đ nh d án đ u t - Th c hi n thẩm đ nh đ y đ n i dung thẩm đ nh d án đ u t nhà n c quy đ nh + ThÈm định yếu tố pháp lý: Xem xét tính hợp pháp dự án nói chung theo quy định pháp luật; phù hợp nội dung dự án với quy định hành đ-ợc thể văn pháp luật, chế độ, sách áp dụng dự án Sự phù hợp quy hoạch (ngành lãnh thổ), quy định khai thác bảo vệ tài nguyên, + Thẩm định yếu tố công nghệ, kỹ thuật: Xem xét, đánh giá trình độ, hợp lý, tính thích hợp hiệu giải pháp công nghệ, kỹ thuật đ-ợc lựa chọn áp dụng cho dự án + Thẩm định yếu tố kinh tế, tài dự án: Xem xét tính khả thi, hợp lý yếu tố kinh tế, tài (nguồn vốn, mức chi phí, mức thu, chế độ nghĩa vụ tài chính, ) đ-ợc áp dụng nội dung dự án + Thẩm định điều kiện tổ chức thực hiện, quản lý vận hành dự án: Xem xét, đánh giá hợp lý, tính chất ổn định bền vững giải pháp yếu tố liên quan đến tổ chức thực vận hành đảm bảo mục tiêu dự định dự án 112 + Thẩm định hiệu đầu t-: Xem xét đánh giá hiệu dự án từ góc độ khác (tài chính, kinh tế, xã hội) sở đánh giá hiệu tổng hợp dự án làm định đầu t- - V Ch t l ng thẩm đ nh d án: Trong nh ng năm qua, v i vi c đẩy m nh phân c p qu n lý nhà n c nói chung, lĩnh v c đ u t xây d ng đ a bàn đ c UBND t nh phân c p Uỷ quy n m nh cho UBND huy n, UBND xã ch đ u t ; u đem l i nhi u tích c c, t o th ch đ ng cho đ n v s d ng ngân sách Tuy nhiên, h u qu d n đ n tình tr ng, r t nhi u d án đ u t thu c ngành giáo d c huỵên đ c thẩm đ nh khơng quy trình, quy đ nh c a nhà n c, ch t l ng báo cáo thẩm đ nh th p; th hi n qua nhi u cơng trình khơng phát huy hi u qu kém, khơng đ m b o tính b n v ng Đ khắc ph c tình tr ng này, đ m b o đ u t theo chi u sâu, xây d ng CSVC theo h ng kiên c hoá, hi n đ i; UBND t nh c n giao cho s Xây d ng ph i h p v i s KHĐT, s Tài xây d ng thi t k m u, su t đ u t cho cơng trình đ u t th ơc tr ng TH, THCS THPT, theo lo i hình cơng trình, m i đ a bàn khác Các c quan thẩm đ nh d án, vào thi t k , su t đ u t đ c UBND t nh ban hành, đ thẩm đ nh phê t; th c hi n t t u s gi m chi phí thi t k , chi phí qu n lý d án đ u t r t l n, đ ng th i s rút ngắn đ c th i gian l p th t c đ u t + Quy tr×nh công tác thẩm định tổ chức thẩm định dự án đ-ợc thực theo đồ sau: Tiếp nhận hồ Đơn vị đầu mối quan thẩm định dự án(s Báo cáo KHT) thẩm định Các thành trình Thủ tr-ởng quan thẩm Báo cáo thẩm định Nhóm chuyên gia /Phản biện viên tham gia Hội nghị tvấn thẩm định Nhóm chuyên mụn tr c ti p Phản biện độc lập Các phận quản lý chuyên thẩm(sở định dự án: ngành) S , ngành liên quan, UBND huỵên bao 113 gåm nhãm: (1) Nhóm chun mơn: G m chun viên tr c ti p c a s KHĐT (2) Nhóm ph n bi n đ c l p: Hi p h i t v n, Liên hi p h i khoa học t nh(n u c n) (3) Nhóm s ngành qu n lý: S (4) Nhóm s ngành, đ a ph thành ph XD, TC, TN-MT ng liờn quan: S GDT, UBND cỏc huy n, Trên së ý kiÕn cđa c¸c thành viên thẩm đ nh trờn, quan thẩm định xem xét, kết luận trình thẩm định trình ý kiến cho ng-ời thẩm quyền định đầu t- 3.2.3.2 Nâng cao hiệu công tác chấp hành NSNN - Phân b giao d toán NSNN Trong nh ng năm qua m c dù nhi u đ i m i công tác phân b giao d toán NSNN hàng năm lĩnh v c giáo d c-đào t o, góp ph n đáng k th c hi n t khâu ch p hành NSNN Tuy nhiên, c n ti p t c nâng cao ch t l ng giao phân b d toán NSNN, nhi m v đ u tiên UBND t nh xây d ng ban hành nguyên tắc tiêu chí phân b quy trình giao d toán ngu n v n đ u t phát tri n xây d ng CSVC cho GDPT cho UBND huy n s GDĐT; đ c b êt v n CTMTQG GDĐT v n X s ki n thi t, đ n qu n lý nhà n c ngu n v n nhi u h n ch Ti p theo là, c quan qu n lý nhà n c c a t nh xây d ng c ch ph i h p gi a s KHĐT, s GDĐT s TC; tăng c ng ki m tra, giám sát ho t đ ng, s d ng ngu n v n NSNN c a ch đ u t Ngoài ra, c n th c hi n nghiêm ch nh vi c phân b t ng ngu n v n theo Quy t đ nh c a Th t Tuy t đ i khơng đ ng Chính ph cho UBND huy n s GDĐT c cắt xén b t kinh phí c a ngành GDĐT 114 -Đi u ch nh phân b k ho ch NSNN Th c hi n u ch nh NSNN c s k p th i, pháp lu t v qu n lý ngân sách; đ m b o s d ng v n đ i t ng, gi i ngân h t ngu n v n giao cho ch đ u t S KHĐT tham m u cho UBND t nh xây d ng c ch u ch nh k ho ch v n đ u t hàng năm; kiên quy t u chuy n v n đ u t phát tri n thu c ngu n ngân sách nhà n c, trái phi u Chính ph , Ch ng trình m c tiêu qu c gia ngu n v n khác từ cơng trình khơng kh th c hi n ho c kh i l ng th c hi n th p sang d án c n đẩy nhanh ti n đ hoàn thành năm d án kh i l ng th c hi n l n nh ng v n b trí th p; tham m u đ xu t chuy n đ i ch đ u t đ i v i ch đ u t th c hi n d án không ti n đ X lý trách nhi m đ i v i ch đ u t gi i ngân đ t th p s d ng ngu n v n sai m c đích, lãng phí, tham nhũng - Nâng cao hi u qu ki m soát chi NSNN qua KBNN Đ nâng cao hi u qu công tác ki m soát chi qua KBNN, s ngành liên qua c n xây d ng quy ch ph i h p, phân đ nh rõ ph m vi, mức đ ki m soát gi a KBNN v i s Tài chính, s GDĐT, s KHĐT khâu giao, u ch nh, thông báo k ho ch v n; thẩm tra, ki m soát ngu n chi NSNN; đ m b o gi m t i cho KBNN, t o u ki n gi i ngân v n - Trách nhi m c a c quan cá nhân vi c qu n lý chi ngân sách nhà n c Th c hi n giao ban đ nh kỳ đ đánh giá ti n đ th c hi n k ho ch v n, ti n đ gi i ngu n v n; tháo g nh ng khó khăn, v trình th c hi n nghi p v chi NSNN ng mắc 115 Nâng cao trách nhi m s , ngành, UBND huy n, thành ph vi c th c thi nhi m v ; đ c bi t nh ng đ xu t gi i pháp, gi i quy t k p th i nh ng v n đ phát sinh ch đ u t yêu c u 3.2.3.3 Tăng cư ng công tác kế tốn, kiểm tốn tốn NSNN - Cơng tác k toán, ki m toán Nâng cao l c cơng tác h ch tốn k tốn c a ch đ u t KBNN; th c h ên đ y đ , xác, k p th i nghi p v k toán phát sinh; k t thúc năm ngân sách, ch đ u t ph i l p báo cáo quy t toán tình hình s d ng v n ngân sách năm; d án hoàn thành, ph i l p báo cáo quy t tốn cơng trình theo quy đ nh c a pháp lu t Tăng c ng ch t l ng ki m toán c a c quan ki m toán nhà n c đ i v i ch đ u t ; x lý nghiêm minh nh ng hành vi sai ph m, làm th t thốt, gây lãng phí kinh phí nhà n c - Cơng tác quy t tốn Th c hi n t t cơng tác quy t tốn theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i quy t tốn cơng trình; ph i đ m b o th i gian quy t toán cơng trình, gắn vi c giao phân b k họach v n v i ti n đ quy t tốn cơng trình, kiên quy t khơng b trí v n đ y đ cho nh ng cơng trình ch a quy t toán X lý trách nhi m nghiêm minh đ i v i nh ng ch đ u t khơng th c hi n quy t tốn cơng trình th i gian quy đ nh c a nhà n c 3.2.3.4 Xây dựng chế kiểm tra, giám sát tình hình thực nguồn vốn NSNN Tăng c ng ch đ o, ki m tra, giám sát th ng xuyên, liên t c t c c khâu trình đ u t , đ đẩy nhanh ti n đ thi công ti n đ gi i ngân v n đ u t phát tri n c a cơng trình; đ m b o s th ng nh t ph i h p ch t ch gi a s , ban ngành t nh 116 Đẩy m nh công tác ki m tra, tra tình hình th c hi n k ho ch đ u t phát tri n thu c ngu n ngân sách nhà n c huỵên, thành ph s GDĐT K p th i đ xu t v i c p thẩm quy n x lý nh ng b t c p, t n t i công tác qu n lý đ u t x lý tr ng h p vi ph m vi c s d ng ngu n v n đ u t phát tri n thu c ngu n ngân sách nhà n c, trái phi u Chính ph … khơng m c đích, hi u qu , gây th t thốt, lãng phí Đ m b o đ y đ n i dung đ i t ng giám sát, giám sát đánh giá t ng th bàn, k t h p v i đánh giá cơng trình; th c hi n t t ch đ báo cáo v giám sát đánh giá đ u t th ng xuyên đ nh kỳ Nâng cao vai trò, trách nhi m c a ch đ u t công tác giám sát, đánh giá d án đ u t th c hi n Qu c h i, H i đ ng nhân dân t nh tăng c ng vai trò c a vi c thẩm tra, quy t đ nh giám sát NSNN đ u t xây d ng c b n, góp ph n vào vi c huy đ ng s d ng hi u qu ngu n v n đ u t phát tri n c a NSNN 3.2.4.Gi i pháp v t chức th c hi n - Tăng c ng công tác Qu n lý nhà n c lĩnh v c đ u t xây d ng từ khâu xây d ng k ho ch đ n quy t tốn cơng trình, đ a cơng trình vào s d ng; th ch hoá ban hành đ y đ k p th i văn b n, sách lĩnh v c đ u t xây d ng đ a bàn t nh; tăng c ch t ch gi a s , ban ngành, đ a ph - Ti p t c đào t o, b i d ng s ph i h p ng ng nghi p v đ u t , xây d ng đ u th u cho đ i ngũ cán b , chuyên viên làm vi c lĩnh v c xây d ng c b n s KHĐT, GDĐT, TC, KBNN, ban qu n lý d án huy n, thành ph ; b sung đ i ngũ làm công tác xây d ng c s v t ch t phòng giáo d c huy n, thành ph - Nâng cao nh n thức v t m quan trọng s nghi p giáo d c-đào t o m t s c p s , ban ngành, huy n, thành ph , doanh nghi p ng dân, nhằm t o s đ ng thu n cao xã h i i 117 - Ti p t c th c hi n c i cách hành lĩnh v c đ u t xây d ng, đẩy m nh quy trình gi i quy t th t c đ u t , h s d án theo c ch m t c a s KHĐT, s Xây d ng, s Tài chính, KBNN UBND huy n, thành ph K T LU N Chi Ngân sách nhà n c cho vi c xây d ng c s v t ch t tr ng ph thông n i dung quang trọng, th hi n s quan tâm c a đ ng nhà n c ta trình phát tri n s nghi p giáo d c c a t nh Trong nh ng năm qua, ngu n chi từ NSNN đóng m t vai trò r t quan trọng đ u t xây d ng c s v t ch t cho giáo d c ph thơng, từ đem l i k t qu r t cao, đ m b o u ki n c n thi t cho c s giáo d c; đáp ứng nhu c u công tác gi ng d y c a đ a ph ng Tuy nhiên, qua s li u thu th p c a đ tài, cho th y ho t đ ng chi ngu n kinh phí NSNN cho vi c xây d ng c s v t ch t tr ng ph thông đ a bàn t nh nhi u h n ch , m t nh ng t n t i l n nh t nhu c u v ngu n tài cho xây d ng c s v t ch t tr ng ph thông ngày tăng, NSNN v n gi vai trò ch đ o, tính quy t đ nh, nh ng th c ti n đ tài cho th y tỷ l ngu n chi v n th p M t khác u ki n NSNN h n nh v y, v n đ tính b t h p lý b n v ng ho t đ ng chi NSNN th hi n rõ Đ đ m b o hi u qu ho t đ ng chi NSNN cho vi c xây d ng c s v t ch t tr ng ph thơng th i gian t i mang tính c p thi t Lu n văn đ a m t s gi i pháp tác đ ng đ n trình ho tt đ ng chi từ l p d toán NSNN đ n khâu ch p hành NSNN, quy t toán, ki m tra, tra NSNN Tác gi lu n văn huy vọng, nh ng gi i gi i pháp đ a s đóng góp thi t th c cho cơng tác qu n lý nhà n c lĩnh v c giáo d c đào t o; 118 góp ph n nâng cao hi u qu chi NSNN cho ho t đ ng giáo d c ph thông đ i bàn t nh Qu ng Ngãi Tuy nhiên, u ki n quan trọng đ th c hi n thắng l i gi i pháp s quan tâm đ c bi t c a lãnh đ o T nh uỷ, UBND t nh; lãnh đ o s K ho ch Đ u t , S Tài chính, S Giáo d c Đào t o đ n s nghi p xây d ng c s v t ch t cho giáo d c nói chung tr ng giáo d c ph thơng nói riêng Th i gian, ph m vi nghiên cứu đ tài h n, nên lu n văn chắn nhi u thi u sót; tác gi lu n văn tha thi t nh n đ quý báu c a Quý v H i đ ng xét t đ c c nhi u ý ki n đóng góp ng chi ti t, đ lu n văn hoàn ch nh h n, tr thành ngu n t li u quý báu cho c quan liên quan c a t nh Xin chân thành c m n Quý H i đ ng nhà tr ng./ 119 danh mơc tµi liƯu tham kh¶o Asel M.Sharp, Charles A.Register Paul W.Grimes (2005), Kinh tế học vấn đề xã hội, Nxb Lao đ ng, Hà N i Ban soạn thảo chiến l-ợc phát triển giáo dục (1998), Tài cho giáo dục Việt Nam đến năm 2000- 2005- 2010- 2020, Hà Nội Báo cáo kiểm điểm việc thực NQTƯ (Khóa VIII) ph-ơng h-ớng phát triển giáo dục từ đến năm 2005 đến năm 2010, Tổ văn kiện GDĐT, tiểu ban văn kiện Hội nghị TW6 (khóa IX), Hà Nội, tháng 5/2002 B Giáo d c-Đào t o(2005), Luật Giáo dục văn hướng dẫn B Giáo d c-Đào t o (2009) Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển Giáo dục-Đào tạo, Dự án BCEP B Tài chính(2003), Luật NSNN văn hướng dẩn thực hin Chiến l-ợc phát triển giáo (2002), Nxb Giáo dơc, Hµ Néi C c Th ng kê Qu ng Ngãi, Niên giám thống kê năm 2006, 2007, 2008, 2009 Nxb Th ng kê, Hà N i dôc 2001- 2010 David begg, S.Fiescher R.Dorahush(1992), Kinh tế học, Nxb Giáo d c, Hà N i 120 10 ĐCSVN (1996) Văn kiện đại biểu đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 ĐCSVN (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hµ Néi 12 ĐCSVN (2006) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính tr qu c gia, H N i 13 Đặng Quốc Bảo (1997), Kinh tế giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội 14 Đặng Quốc Bảo (1996), Ngân sách giáo dục, Giáo dục Thời đại, 15 Đặng Quốc Bảo (1996), Chỉ số phát triển giáo dục, Giáo dục Thời ®¹i 16 Đinh Văn Ân, Hồng Thu Hồ(2008), Giáo dục Đào tạo-Chìa khóa phát triển, Nxb Tài chính, Hà N i 17 Lê Xuân Bá(2006), Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 15 năm(1991-2005), Nxb Khoa học-Kỹ thu t, Hà N i 18 Lê Xuân Bá, Hoàng Thu Hoà(2010), Nâng cao chất lượng phát triển kinh tế, xã hội, Nxb Tài chính, Hà N i 19 Học vi n Chính tr -Hành TP H Chi Minh (2009), Giáo trình Kinh tếChính trị Mac-Lê nin, Nxb Chính tr - Hành 20 Học vi n Chính tr -Hành TP H Chi Minh (2009), Giáo trình Quản lý Kinh tế, Nxb Chính tr - Hành 21 Học vi n Chính tr -Hành TP H Chi Minh (2009), Giáo trình Kho học Quản lý, Nxb Chính tr - Hành 22 KÕ ho¹ch phát triển giáo dục - Đào tạo năm 2001- 2005 (2000), Bộ Giáo dục Đào tạo 23 Mai Hữu Khuê (1997), Giáo trình quản lý kinh tế, Học viƯn Hµnh chÝnh Qc gia, Hµ Néi 121 24 Nguyễn Công Nghiệp (1996), Xây dựng qui trình lập kế hoạch chế điều hành ngân sách giáo dục - đào tạo, Bộ Tài 25 Nguyễn Quang Kính (1993), "Một số đề xuất đầu t- cho nghiệp giáo dục Đào tạo", Nghiên cứu giáo dục, 26 Ngun Ngäc Hïng (1999), Lý thut Tµi chÝnhTiỊn tƯ, Nxb Thèng kª 27 T nh uỷ Qu ng Ngãi(2006), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 17 28 UBND t nh Qu ng Ngãi(2006), Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015 29 UBND t nh Qu ng Ngãi(2006), Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015 30 UBND t nh Qu ng Ngãi, Các đề án, đề tài, chương trình phát triển giáo dục tỉnh giai đoạn 2006-2010 2011-2015 31 UBND t nh Qu ng Ngãi, Quy hoạch phát triển ngành giáo dục-đào tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015 32 UBND t nh Qu ng Ngãi, Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp học tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015 33 UBND t nh Qu ng Ngãi, Báo cáo kinh tế-xã hội tỉnh, ngành giáo dục, huyện năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 34 UBND t nh Qu ng Ngãi, Báo cáo tình hình thực hịên kế hoạch xây dựng bản, Các chương trình mục tiêu quốc gia, Chưong trình Kiên cố hố trường lớp học nhà công vụ giáo viên 2003-2006, 2008-2012 35 UBND t nh Qu ng Ngãi, Các báo cáo chuyên đề giáo dục 36 Vũ Công Tu n (1998), Giáo trình thẩm định dự án đầu tư, Nxb TPHCM 122 37 Vi n Nghiên cứu Đào t o v qu n lý(2003), Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng 38 Vi n Nghiên cứu Qu n lý Kinh t Trung 2007, Nxb Tài chính, Hà N i ng(2008), Kinh tế Việt Nam ... qu ho t đ ng chi NSNN cho giáo d c, m nh d n nghiên cứu đ tài: Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng s vật chất trư ng giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Quảng NgãiThực trạng giải pháp Làm lu... 1.2.3 Chi ngân sách nhà n tr ng giáo d c ph thông c cho vi c xây d ng c s v t ch t c a 1.2.3.1.Nội dung chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục Chi NSNN cho giáo d c chi cho đ u t vào nhân... Nhóm chi khác : Các n i dung chi khác ph c v cho ho t đ ng ng xuyên c a c s giáo d c 1.2.3.2 Nội dung chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng s vật chất trư ng giáo dục phổ thông *Căn vào qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thực trạng và giải pháp, Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn