Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh kon tum

26 81 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐỨC THÀNH HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH KON TUM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Phản biện 1: TS Phạm Hoài Hương Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường ngày rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng ngày nhiều mức độ vi phạm dẫn đến rủi ro ngày phức tạp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng từ nguyên nhân khách quan đến nguyên nhân chủ quan Trong năm gần đây, lịch sử hoạt động ngành ngân hàng chứng kiến khơng NHTM cổ phẩn bị phá sản, bị sát nhập vào tổ chức tài mạnh không gánh tổn thất xảy rủi ro từ hoạt động tín dụng Do đó, việc nhận diện kiểm soát rủi ro nhằm hạn chế tổn thất hoạt động cho vay vô quan trọng việc làm cấp thiết Trong thách thức, rủi ro kiểm sốt nội có vai trò quan trọng quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng NHTM nói riêng, sở đảm bảo cho hoạt động tín dụng an tồn, vững mạnh Để hoạt động Ngân hàng bền vững hệ thống kiểm soát nội hiệu yếu tố then chốt tảng, giúp đảm bảo việc đạt mục tiêu mục đích Ngân hàng, trì tình hình tài quản trị đáng tin cậy, đảm bảo việc Ngân hàng tuân thủ luật quy định tuân thủ sách, kế hoạch, quy tắc thủ tục nội bộ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng Ngân hàng giảm rủi ro thua lỗ không mong đợi Bên cạnh kết đạt được, hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum bộc lộ số tồn hạn chế hạn chế cố hữu hệ thống kiểm sốt nột không ngăn ngừa phát sai sót Hơn việc đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát nột tương lai dựa kết khơng đầy đủ thay đổi điều kiện, hoàn cảnh liên quan mức độ tuân thủ sách thủ tục giảm Vì Tơi chọn đề tài “Hồn thiện kiểm sốt nội hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Kon Tum” làm nội dung đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ đánh giá thực trạng KSNB hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum (gọi tắt Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum) - Đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện kiểm sốt nội hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kiểm soát nội hoạt động cho vay - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng cơng tác kiểm sốt nội hoạt động cho vay khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum + Về thời gian: Thực trạng KSNB vào số liệu phân tích lấy năm: 2015, 2016, 2017 + Về không gian: Tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phương pháp sử dụng để tổng hợp lý luận lý thuyết làm sở để tìm hiểu thực trạng quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp từ đánh giá hiệu cơng tác kiểm sốt nội hoạt động cho vay Chi nhánh - Phương pháp vấn: quan sát, vấn nhân viên Ngân hàng liên quan đến phận tín dụng phận có liên quan - Phương pháp phân tích số liệu: phương pháp sử dụng để tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp thơng tin từ chứng từ, sổ sách kế toán thu thập để đánh giá cơng tác kiểm sốt nội hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận công tác KSNB hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum Chương 2: Thực trạng công tác KSNB hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum Chương 3: Những giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát nội hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay NHTM Cho vay quan hệ kinh tế phát sinh chủ thể kinh tế với nhau, chủ thể chuyển sang cho chủ thể khác quyền sử dụng lượng giá trị (có thể hình thức tiền tệ vật) thời gian định, sau thời gian chủ thể vay phải hoàn trả lượng giá trị lớn ban đầu gồm phần dôi dư mà người ta gọi phần lãi cho chủ thể cho vay 1.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp NHTM Các hành vi cho vay ngân hàng có logic kinh tế, hứng chịu rủi ro cho người mà ngân hàng tin tưởng ứng vốn cho vay, không gồm giao dịch pháp lý mà nhiều loại (cho vay, bảo lãnh, cầm cố ) 1.2 CÁC YẾU TỐ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu kiểm soát nội ( KSNB) Kiểm sốt nội quy trình người quản lý, hội đồng quản trị nhân viên đơn vị chi phối, thiết lập để cung cấp bảo đảm hợp lý nhằm thực mục tiêu đây: - Báo cáo tài đáng tin cậy - Các luật lệ quy định tuân thủ - Hoạt động hữu hiệu hiệu 1.2.2 Khn khổ kiểm sốt nội Kiểm sốt nội có mục tiêu chính, bao gồm: 1/ Mục tiêu hoạt động: kiểm soát nội nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an tồn hiệu 2/ Mục tiêu thơng tin: kiểm sốt nội nhằm đảm bảo thơng tin quản trị tài đầy đủ, kịp thời đáng tin cậy 3/ Mục tiêu tuân thủ: kiểm soát nội nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật đạo đức kinh doanh 1.2.3 Ý nghĩa kiểm soát nội > Giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn kinh doanh doanh (sai sót vơ tình gây thiệt hại, rủi ro làm chậm kế hoạch ) > Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mát , hao hụt > Đảm bảo thành viên tuân thủ nội quy quan quy định pháp luật > Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đặt 1.2.4 Mục tiêu, nhiệm vụ kiểm soát nội 1.2.5 Các yếu tố kiểm soát nội a Mơi trường kiểm sốt b Đánh giá rủi ro c Hoạt động kiểm sốt d Thơng tin trao đổi thông tin e Hoạt động giám sát 1.3 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.3.1 Mục tiêu KSNB hoạt động cho vay NHTM 1.3.2 Quy trình hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm quy trình cho vay Quy trình cho vay bảng tổng hợp mô tả bước cụ thể từ tiếp nhận nhu cầu vay vốn khách hàng ngân hàng định cho vay, giải ngân lý hợp đồng cho vay b Ý nghĩa việc thiết lập quy trình cho vay c Các giai đoạn quy trình cho vay - Lập hồ sơ đề nghị cho vay - Thẩm định cho vay - Quyết định cho vay - Giải ngân - Thanh lý hợp đồng cho vay 1.3.3 Rủi ro hoạt động cho vay a Các loại rủi ro thường gặp hoạt động cho vay - Trong công tác thẩm định pháp lý khách hàng vay vốn: - Thanh toán tiền vay - Rủi ro có thay đổi lãi suất bình qn thị trường - Khi có thay đổi tỷ giá hối đoái - Rủi ro tài sản đảm bảo biến động giá b Nguyên nhân dẫn đến rủi ro 1.3.4 Thủ tục nội hoạt động cho vay a Mơi trường kiểm sốt * Đặc thù nhà quản lý Đặc điểm nhà quản lý thể qua triết lý phong cách điều hành nhà quản lý:  Thái độ rủi ro  Thái độ chức xử lý thơng tin kế tốn  Thái độ việc đạt tiêu hoạt động  Thái độ sai phạm b Các thủ tục kiểm soát hoạt động cho vay (1) Kiểm sốt quy trình xét duyệt cho vay (2) Kiểm sốt q trình Giải ngân: (3) Kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân (4) Kiểm soát rủi ro (5) Kiểm soát mức độ rủi ro cho vay phát sinh trình sử dụng vốn khách hàng theo dõi thực điều khoản cụ thể thỏa thuận hợp đồng cho vay, kịp thời phát vi phạm mà có biện pháp xử lý thích hợp (6) Kiểm sốt việc chấp hành nguyên tắc thực nghiệp vụ cho vay c Hệ thống thông tin phục vụ cho kiểm soát hoạt động cho vay d Các nhân tố ảnh hưởng tới KSNB hoạt động cho vay * Các nhân tố bên * Các nhân tố bên e Các tiêu đánh giá kết công tác KSNB hoạt động cho vay 1.3.5 Công tác giám sát hoạt động cho vay Thực giám sát hoạt động cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro đảm thu hồi gốc lãi, ngăn ngừa trường hợp xảy như: - Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích - Tình hình tài hoạt động kinh doanh khách hàng không đảm bảo cho khoản vay - Sự thay đổi sách nhà nước ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh khách hàng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh - Thị phần khách hàng có dấu hiệu suy giảm vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm vấn đề liên quan đến thị trường, cạnh tranh, lưu thông, phân phối sản phẩm - Một số chi tiêu báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh có thay đổi bất thường - Khách hàng khơng hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, chi lương - Giá nguyên vật liệu đầu vào khách hàng có biến động mạnh theo hướng tăng cao - Nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh khách hàng phụ thuộc vào một, hay số nhà cung cấp gặp khó khăn - Hoạt động kinh doanh khách hàng có nhiều thay đổi, khơng đảm bảo cho việc tốn khoản vay - Các yếu tố bất lợi môi trường kinh doanh, mức độ cạnh tranh, thị trường đầu vào đầu ra, mức độ nhạy cảm ngành hàng giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 11 2.2.2 Rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum a Rủi ro trước cho vay Rủi ro hồ sơ vay vốn Khách hàng: * Rủi ro 1: Rủi ro khách hàng không tuân thủ pháp lý theo quy định quan Nhà nước Rủi ro liên quan đến lực tài hoạt động khách hàng * Rủi ro 2: Năng lực tài khách hàng khơng đảm bảo cho khả toán khoản vay * Rủi ro 3: Năng lực quản lý hoạt động khách hàng khơng đảm bảo cho khả tốn khoản vay Rủi ro Uy tín tín dụng khách hàng * Rủi ro 4: Uy tín tín dụng khách hàng khơng đảm bảo cho khả tốn khoản vay Rủi ro tài sản bảo đảm khách hàng (đặc biệt lƣu ý tài sản bảo đảm bên thứ 3) * Rủi ro 5: Tính pháp lý tài sản đảm bảo khách hàng không đảm bảo cho khoản vay * Rủi ro 6: Giá trị tài sản đảm bảo không đảm bảo cho khoản vay b Rủi ro sau cho vay Rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoạt động kinh doanh không đảm bảo * Rủi ro 7: Rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích * Rủi ro 8: Tình hình tài hoạt động kinh doanh khách hàng không đảm bảo cho khoản vay 12 * Rủi ro 9: Hoạt động quản trị khách hàng có thay đổi bất thường, không đảm bảo cho khoản vay Rủi ro tài sản đảm bảo khách hàng * Rủi ro 10: Tài sản đảm bảo khách hàng phát sinh tranh chấp giá trị biến động khơng đảm bảo cho khoản vay 2.2.3 Kiểm soát hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum a Trước cho vay (hồ sơ cho vay) * Đối với rủi ro hồ sơ vay vốn Khách hàng: Rủi ro 1: Rủi ro khách hàng không tuân thủ pháp lý theo quy định quan Nhà nước Hoạt động kiểm soát: Đánh giá lực pháp luật dân khách hàng, lực pháp luật dân lực hành vỉ dân người đại diện theo pháp luật khách hàng thời điểm thẩm định * Đối với rủi ro liên quan đến lực tài chính, hoạt động, uy tín tín dụng khách hàng Rủi ro 2: Năng lực tài khách hàng khơng đảm bảo cho khả toán khoản vay Rủi ro 3: Năng lực quản lý hoạt động khách hàng không đảm bảo cho khả toán khoản vay Rủi ro 4: Uy tín tín dụng khách hàng khơng đảm bảo cho khả toán khoản vay Hoạt động kiểm sốt: Phân tích, đánh giá tính khả thi phương án sử dụng vốn, thông qua nội dung: Phân tích, đánh giá khả tài khách hàng 13 * Đối với rủi ro tài sản bảo đảm khách hàng (đặc biệt lƣu ý tài sản bảo đảm bên thứ 3) Rủi ro 5: Tính pháp lý tài sản đảm bảo khách hàng không đảm bảo cho khoản vay Rủi ro 6: Giá trị tài sản đảm bảo không đảm bảo cho khoản vay Hoạt động kiểm soát: Thực theo quy định hành bảo đảm tiền vay hệ thống Agribank Việc thực theo quy định hành Agdbank cho vay khách hàng: loại cho vay, phương thức cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, lãi suất hạn, lãi suất chậm trả, thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ, đồng tiền cho vay, đồng tiền trả nợ, loại phí b Sau cho vay * Đối với rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hoạt động kinh doanh khơng đảm bảo * Rủi ro 7: Rủi ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích * Rủi ro 8: Tình hình tài hoạt động kinh doanh khách hàng khơng đảm bảo cho khoản vay * Rủi ro 9: Hoạt động quản trị khách hàng có thay đổi bất thường, không đảm bảo cho khoản vay Hoạt động kiểm soát: # Thực kiểm tra, kiểm soát # Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng * Đối với rủi ro tài sản đảm bảo khách hàng Rủi ro 10: Tài sản đảm bảo khách hàng phát sinh tranh chấp giá trị biến động khơng đảm bảo cho khoản vay Hoạt động kiểm sốt: Thực kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng 14 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ HỮU HIỆU CỦA KSNB TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH XÉT DUYỆT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.3.1 Phƣơng pháp đánh giá tính hữu hiệu cơng tác kiểm sốt rủi ro thẩm định xét duyệt cho vay * Đánh giá tính hữu hiệu kiểm soát nội qua việc vấn, điều tra cán nhân viên phận có liên quan trực tiếp đến cơng tác thẩm định phận có liên quan không trực tiếp thẩm định theo bảng phiếu khảo sát thiết kế sẵn Bảng khảo sát tập trung vào vấn đề liên quan đến việc nhận diện rủi ro, thực kiểm sốt đối phó với rủi ro nguồn thông tin mà Agribank chi nhánh Kon Tum sử dụng mơi trường kiểm sốt Thơng qua bảng khảo sát này, tác giả muốn tìm hiểu thêm kênh thông tin khách quan liên quan đến thực tế KSNB công tác thẩm định xét duyệt cho vay Agribank chi nhánh Kon Tum 2.3.2 Kết đánh giá hữu hiệu kiểm sốt nội cơng tác thẩm định xét duyệt cho vay * Đánh giá tính hữu hiệu KSNB công tác thẩm định xét duyệt cho vay thông qua sai phạm hậu phát sinh: Bảng 2.1: Bảng kết kiểm soát hồ sơ hàng năm: Thông qua bảng kết tổng hợp số lượng hồ sơ sai sót bảng trên, thấy tỷ lệ hồ sơ sai sót công tác thẩm định xét duyệt cho vay ngày giảm qua năm Kết phản ánh KSNB công tác thẩm định xét duyệt cho vay Agribank chi nhánh Kon Tum có dấu hiệu ngày tích cực Hiện phần lớn sai sót nằm mà cán thẩm định mắc phải tập trung vào khâu thẩm định tình hình tài phương án vay vốn 15 khách hàng Tuy nhiên, tỷ lệ sai sót mức cao so với mục tiêu kỳ vọng Agribank chi nhánh Kon Tum (69,4%) - Về thủ tục kiểm soát: Bảng 2.7 Kết khảo sát thủ tục kiểm soát Theo đa số cán khảo sát, thủ tục kiểm sốt cơng tác thẩm định xét duyệt cho vay Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum có ảnh hưởng lớn đến chất lương khoản cấp tín dung (98,2 %) Các chứng thu thập phục vụ cho q trình kiểm sốt đáng tin cậy (82,3%) Quy trình thủ tục kiểm soát Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum có tác động hỗ trợ tích cực cho cán thẩm định (>76%) Riêng tỷ lệ hồ sơ sai sót cơng tác thẩm định xét duyệt cho vay có ý kiến khác cho mức sai sót Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tumlà khơng chấp nhận khoản vay phát sinh với dư nợ lớn để lại hậu khó xử lý Việc xác định có hay khơng có thơng đồng từ phía ngân hàng khách hàng việc khó phát mà thân từ phía ngân hàng chưa có thủ tục để kiểm soát tốt 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.4.1 Nhận xét cơng tác kiểm sốt nội hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2.4.2 Nguyên nhân tồn KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.1.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng kiểm soát nội hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 3.1.2 Mục tiêu phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 3.1.3 Định hƣớng công tác KSNB hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.2.1 Hồn thiện quy trình kiểm sốt xét duyệt cho vay - Xây dựng quy trình phê duyệt nhanh sản phẩm cho 19 vay nhỏ lẻ, sản phẩm cho vay chịu rủi ro Thiết lập luân chuyển tài liệu, hồ sơ điện tử để giảm thiểu thời gian giải khoản cho vay vượt cấp - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ tốt nhất, phù hợp với chất, quy mô mức độ phức tạp hoạt động tín dụng - Hình thành hệ thống thông tin quản lý cung cấp đầy đủ thông tin cấu chất lượng danh mục tín dụng - Thực giám sát hiệu quả, liên tục diễn biến khoản tín - Giám sát khách hàng vay vốn thông qua hệ thống cảnh báo sớm thiết lập - Xây dựng sổ tay kiểm tra, giám sát Ngân hàng để cán nhân viên sử dụng cẩm nang kiểm tra, giám sát - Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tín dụng: quy trình quản lý rủi ro tín dụng, gồm có giai đoạn bản: + Khởi đầu giải ngân + Giám sát quản lý + Thu hồi xử lý nợ + Thẩm định lại rủi ro tín dụng Xây dựng thực tốt quy trình có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đánh giá rủi ro khách hàng việc đánh giá mức độ tổn thất ước tính tương ứng với mức độ rủi ro khác nhau, dựa vào việc kiểm tra giám sát tình hình khách hàng để nhận định khách hàng thuộc nhóm nợ cần ý có khả phục hồi hay khơng?, khả tốn chi trả nợ dễ hay khó, có vấn đề xấu kinh doanh dẫn đến nguy phá sản hay không? 20 - Định kỳ, thực đánh giá lại quy trình cho vay hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo kiểm tra đầy đủ thủ tục Việc kiểm tra thường xuyên định kỳ nâng cao khả phát kịp thời khoản vay có vấn đề, yếu kém, sơ hở quy trình cho vay hệ thống kiểm soát nội ngân hàng 3.2.2 Phát triển công nghệ quản lý rủi ro Trong năm gần đây, công tác đầu tư, ứng dụng tin học cho phục vụ hoạt động Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm ngành, đơn vị coi biện pháp đột phá để ngày khẳng định vị ngân hàng tăng khả cạnh tranh thị trường Tuy vậy, thực ứng dụng tin học vào hoạt động chủ yếu để phục vụ cơng tác kế tốn, tốn, lưu trữ số liệu hoạt động kinh doanh ngân hàng mà chưa quan tâm phát huy hết mạnh mức công nghệ thông tin giai đoạn công nghệ 4.0 đến thông tin phục vụ tín dụng Trong tình hình đó, việc ngân hàng tự xây dựng cho hệ thống cơng nghệ thơng tin để tăng cường công tác quản lý, lưu trữ dự báo riêng điều cấp thiết cấp bách Từ đó, Chi nhánh có hệ thống thơng tin nhanh chóng, tin cậy, kết hợp thơng tin đa chiều với nhiều nguồn khác để phục vụ kịp thời trợ giúp cho yêu cầu khác cơng việc 3.2.3 Đảm bảo cơng tác kiểm sốt phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục tất khoản vay khách hàng Đảm bảo cơng tác kiểm sốt phải thực thường xun, liên tục tất khoản vay khách hàng 21 yêu cầu cấp thiết, lẽ thời gian thực hợp đồng tín dụng, doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro từ khách quan đến chủ quan Những rủi ro xảy đến tránh khỏi nguyên nhân loại rủi ro vô phong phú ngân hàng phải ln theo dõi để nắm bắt tình hình doanh nghiệp Ngân hàng cần đảm bảo việc thực hoạt động kiểm soát thường xuyên, liên tục theo kế hoạch, định kỳ tất khoản vay để tìm biện pháp phòng ngừa khắc phục kịp thời, hiệu Bên cạnh đó, Ngân hàng cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất, khoản vay xảy kiện bất thường để kịp thời đề hướng giải thích hợp 3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Hiện cơng tác kiểm sốt hoạt động cho vay chi nhánh tồn sai sót, phần số cán tín dụng chưa ý thức tầm quan trọng hoạt động kiểm soát, vấn đề cần đặt làm để nâng cao nhận thức cán tín dụng cần thiết vai trò hoạt động kiểm sốt tín dụng Cán tín dụng nhân tố quan trọng hoạt động kiểm sốt tín dụng Do vậy, không nâng cao nhận thức cho cán tín dụng ý nghĩa kiểm sốt tín dụng mà cần đào tạo cho họ kiến thức kỹ cần thiết để phục vụ hoạt động này, từ tạo cho họ khả chủ động kiểm soát khoản vay phức tạp, khó giám sát 3.2.5 Đổi hoạt động kiểm tra KSNB để đáp ứng yêu cầu kiểm toán đại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum cần trọng đến tầm quan trọng kiểm tra, 22 KSNB hoạt động tín dụng, coi giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, đồng thời đòi hỏi cấp thiết để tăng cường KSNB hoạt động Để đạt điều chi nhánh cần thực nội dung như: phương pháp kiểm tra, kiểm toán nội bộ; mục tiêu hình thức kiểm tra KSNB Mục đích kiểm tra KSNB giám sát từ xa kiểm tra chỗ, nhiên phương kiểm tra chi tiết, kiểm tra việc thực quy định, quy trình cụ thể sử dụng công tác kiểm tra KSNB, kiểm tra chổ chủ yếu, khả phòng ngừa rủi ro dựa rủi ro xảy tính tốn thủ cơng lãnh đạo đưa định nhằm hạn chế rủi ro, chưa phat huy tác dụng, cảnh báo sớm phòng ngừa rủi ro, xác định kịp thời vấn đề cộm hoạt động kinh doanh 3.2.6 Các giải pháp khác a Đối với Trụ sở Tăng cường vai trò điều hành, quản lý Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam Xây dựng, ban hành chế sách, quy định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước hướng dẫn cụ thể địa bàn hoạt động liên quan đến cơng tác tín dụng Tăng cường công tác KSNB định kỳ đột xuất, tổ chức đợt kiểm tra chéo để sớm phát dấu hiệu sai phạm có hướng dẫn giải dứt điểm, khổng để kéo dài, cảnh báo sớm xử lý Các chi nhánh thực không nghiêm túc quy định thông tin, báo cáo thống kê hoạt động Ngân hàng theo quy định Trụ sở b Đối với chi nhánh Phải phối hợp tạo điều kiện để Bộ máy kiểm tra kiểm 23 soát nội thường xuyên giám sát, kiểm tra kiểm soát hoạt động phận nghiệp vụ chi nhánh Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ, phương tiện cần thiết cho công việc kiểm soát theo yêu cầu Bộ máy kiểm tra kiểm sốt nộ bộ/đồn/ tổ kiểm tra trung thực, xác, khơng che giấu thơng tin để đảm bảo thực nhiệm vụ giao Tự rà sốt đánh giá tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ thống KSNB nghiệp vụ đơn vị, nhằm xác định vấn đề tồn tại, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm cải tiến hoàn thiện hệ thống KSNB; lập báo cáo tự đánh giá hệ thống KSNB đơn vị c Thực nghiêm túc công tác sửa sai sau đợt kiểm tra nội bộ, tra Ngân hàng Nhà nước Để phát huy hiệu lực, hiệu tranh tra, kiểm tra, kiểm sốt bảo đảm mục tiêu an tồn hoạt động ngân hàng cần tăng cường giám sát tra, đưa việc theo dõi, đôn đốc chỉnh sửa sau tra, kiểm tra- kiểm soát việc xử lý sau tra, kiểm tra-kiểm soát nhiệm vụ trọng tâm việc thực chương trình cơng tác d Hệ thống hóa văn bản, chế sách tín dụng thành tài liệu cẩm nang cho cán tín dụng Cần phải thuờng xuyên rà sốt hệ thống hóa văn chế độ nghiệp vụ thiết lập chuơng trình phần mềm quản lý cách đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, dễ tra cứu tính hiệu lực Đó cơng cụ, kim nam cho cán nghiệp vụ cán kiểm tra dễ dàng tham chiếu thực công việc KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Đối với hoạt động cho vay, để nâng cao chất lượng cho vay, hạn chế đến mức thấp rủi ro hoạt động cho vay, giải pháp mà Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum quan tâm thực nâng cao chất lượng kiểm sốt nội hoạt động cho vay Tuy nhiên cơng tác kiểm sốt nội Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum chưa đặt cách có hệ thống, chưa theo kịp phát triển kinh tế nhu cầu hội nhập quốc tế Nội dung luận văn tập trung vào giải vấn đề kiểm soát nội hoạt động cho vay cách toàn diện Toàn yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội hoạt động cho vay nhận dạng giải cách có sở Từ mơi trường kiểm sốt, đến thể thức kiểm sốt hoạt động tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Trên sở phương hướng nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thời gian tới, luận văn đề giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội hoạt động tín dụng, kiểm sốt nguồn lực nâng cao hiệu hoạt động ... ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM. .. trình cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 11 2.2.2 Rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon. .. thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh kon tum , Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn