Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi

26 68 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN TUẤN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS NGƠ HÀ TẤN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Cơng Phương Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ cho vay tín dụng uy tín địa bàn Thành phố Pleiku nói riêng địa bàn Tỉnh Gia Lai nói chung Tuy nhiên hoạt động cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn lại chứa đựng nhiều rủi ro nhiều nguyên nhân khác Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro đáng tiếc trình cho vay ngân hàng khơng thu hồi vốn vay chất lượng phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng Nhận biết tầm quan trọng cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp ngân hàng, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu  Làm rõ vấn đề lí luận phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng thương mạiPhân tích, đánh giá tình hình phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp, phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Qua kết đạt được, hạn chế nguyên nhân  Đề xuất giải pháp hồn thiện nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Câu hỏi nghiên cứu - sở lý luận phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng thương mại gồm nội dung nào? - Thực trạng phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi cụ thể nào? Còn tồn gì? - Những giải pháp cho việc hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, diễn giải, đánh giá số liệu, tài liệu thu thập được, phương pháp so sánh, phân tích tỷ số phân tích thơng tin liên quan đến phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Về lý luận: Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng thương mại Về thực tiễn: Nguyên cứu đưa giải pháp hồn thiện Qua đó, góp phần làm cho cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt NamChi nhánh Phố Núi bổ sung, hoàn thiện, cung cấp thông tin đầy đủ cho định cấp tín dụng Bố cục luận văn Chương 1: Những vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Chương 3: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài khách hàng Doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAYNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vai trò ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm b Vai trò 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thƣơng mại a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động tín dụng c Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ d Hoạt động khác 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại - Theo Mục đích sử dụng vốn vayCho vay phục vụ sản xuất kinh doanhCho vay tiêu dùng - Phân loại theo thời hạn cho vayCho vay ngắn hạn  Cho vay trung hạn cho vay dài hạn - Phân loại theo độ tín nhiệm khách hàngCho vay không bảo đảm  Cho vay bảo đảm - Phân loại theo phƣơng thức cho vayCho vay lần  Cho vay theo hạn mức tín dụng  Cho vay theo dự án đầu - Phân loại theo phƣơng thức hoàn trả nợ vayCho vay trả góp  Cho vay trả nợ lần:  Cho vay trả nợ nhiều lần 1.2.3 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 1.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.3.1 Khái niệm mục tiêu phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp 1.3.2 Thẩm định mức độ tin cậy báo cáo tài phƣơng pháp sử dụng để phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp a Thẩm định mức độ tin cậy báo cáo tài b Các phương pháp phân tích báo cáo tài  Phƣơng pháp so sánh  Phƣơng pháp loại trừ  Phƣơng pháp tỷ số  Phƣơng pháp DUPONT 1.3.3 Nội dung phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp a Phân tích tiêu phản ánh khả tốn - Hệ số khả toán nhanh Hệ số khả Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho = toán nhanh Nợ ngắn hạn Hoặc Tiền khoản + Nợ phải thu Hệ số khả toán tương đương tiền = nhanh Nợ ngắn hạn - Hệ số khả toán hành Hệ số khả Tài sản ngắn hạn = toán hành Nợ ngắn hạn - Khả toán tức thời Khả Tiền khoản tương đương tiền = toán tức thời Nợ ngắn hạn b Phân tích tiêu phản ánh khả hoạt động - Vòng quay vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động Doanh thu = Vốn lưu động bình qn Trong Vốn lưu động bình qn = Vốn lưu động đầu kỳ + Vốn lưu động cuối kỳ - Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán = Hàng tồn kho bình qn - Vòng quay khoản phải thu Vòng quay khoản phải thu Doanh thu + Thuế GTGT = đầu Nợ phải thu khách hàng bình qn Trong đó: Nợ phải thu khách hàng đầu kỳ + Nợ phải Nợ phải thu khách hàng bình quân thu khách hàng cuối kỳ = - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Giá trị sản xuất Nguyên giá tài sản cố định bình quân Hoặc Hiệu suất sử dụng tài = sản cố định Doanh thu sản xuất kinh doanh Nguyên giá tài sản cố định bình qn c Phân tích tiêu phản ánh cấu trúc vốn d Phân tích tiêu phản ánh khả sinh lời e Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.4.1 Nhân tố từ phía ngân hàng 1.4.2 Nhân tố từ phía khách hàng 1.4.3 Các nhân tố khác KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH PHỐ NÚI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAMCHI NHÁNH PHỐ NÚI 2.1.1 Sự hình thành, phát triển đặc điểm hoạt động Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt NamChi nhánh Phố Núi a Sự hình thành phát triển b Đặc điểm hoạt động c Các dịch vụ Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi dành cho khối khách hàng doanh nghiệp Hiện Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt NamChi nhánh Phố Núi nhiều dịch vụ dành cho khối khách hàng doanh nghiệp, khối khách hàng cá nhân khối định chế tài Riêng khối khách hàng doanh nghiệp hoạt động toán tài trợ thương mại coi hoạt động chủ yếu, vai trò then chốt 2.1.2 cấu tổ chức Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt NamChi nhánh Phố Núi 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt NamChi nhánh Phố Núi a Tình hình huy động vốn 10 đương với giá trị 130.039 triệu đồng Năm 2016, huy động vốn không kỳ hạn tăng lên đạt 114.464 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 13,0% tổng huy động vốn năm 2016, huy động vốn ngắn hạn năm 2016 cao năm 2015 259.402 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 95,57% so với năm 2015, huy động vốn trung dài hạn đạt giá trị 234.636 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 26,67% tổng huy động vốn năm 2016 Đến năm 2017, huy động vốn ngắn hạn giá trị lớn 622.743 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 52,74% so với tổng huy động vốn năm 2017,và huy động vốn khơng kỳ hạn giá trị nhỏ 181.425 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 15,37%, huy động vốn trung dài hạn năm 2017 Chi nhánh huy động số vốn 376.440 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 31,89% b Tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt NamChi nhánh Phố Núi liên tục tăng trưởng số dư nợ tín dụng Năm 2015 dư nợ tín dụng đạt 1.346.629 triệu đồng, đến năm 2016 dư nợ tín dụng tăng 893.760 triệu đồng so với năm 2015 tương đương tốc độ tăng trưởng đạt 66% Năm 2017, Chi nhánh đạt kế hoạch Dư nợ cuối kỳ Trung ương giao, tổng Dư nợ tín dụng đạt 2.845.176 triệu đồng, tăng 604.787 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 27% so với năm 2016 Trong q trình hoạt động, Chi nhánh ln đảm bảo việc phát triển theo định hướng Chi nhánh Ngân hàng bán lẻ, trì tỷ trọng dư nợ bán lẻ/Tổng dư nợ đạt từ 80% trở lên qua năm 2015, 2016, 2017 So với ngân hàng địa bàn, Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt NamChi nhánh Phố Núi đứng thứ 8/21 số dư nợ cuối kỳ từ năm 2015 đến nằm nhóm dẫn đầu tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2018, đồng thời đứng thứ tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2017 (27%) 11 Tốc độ tăng trưởng Dư nợ cao nhiều so với tốc độ tăng trưởng toàn ngành địa bàn (năm 2016, toàn địa bàn giảm 2,7%, năm 2017 tăng 17,2%) c Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt NamChi nhánh Phố Núi 2015 – 2017 Năm 2015, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt NamChi nhánh Phố Núi đạt 26.759 triệu đồng, năm 2016 tăng lên đạt 42.497 triệu đồng, tăng 15.738 triệu đồng so với năm 2015 tương đương tăng 58,83%, năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 63.855 triệu đồng, tăng 21.358 triệu đồng tương đương với mức tăng 50.25% so với năm 2016 Từ phân tích khái quát lợi nhuận Chi nhánh, nhận thấy thành lập Chi nhánh hoạt động hiệu quả, kết kinh doanh Chi nhánh năm gần thuận lợi Sự gia tăng lợi nhuận trước thuế Chi nhánh ba năm từ năm 2015 đến năm 2017 chủ yếu gia tăng khoản thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự Cụ thể, khoản thu lãi năm 2016 cao năm 2015: 28.005 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 56,78% so với năm 2015, đến năm 2017 khoản thu lãi tăng 24.195 triệu so với năm 2016, tương ứng với tỷ lệ tăng 31,29% 2.1.4 Khái quát cơng tác phân tích báo cáo tài chấm điểm khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt NamChi nhánh Phố Núi a Nội dung phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố NúiPhân tích khái quát cấu trúc tàiPhân tích khái quát kết kinh doanh 12  Phân tích tỷ số tàiPhân tích khả bảo đảm nợ vay - Phân tích vốn lưu động - Phân tích vốn cố định b Quy trình chấm điểm khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Bước 1: Xác định danh sách khách hàng chấm điểm Bước 2: Lựa chọn ngành Bộ phận Quản lý khách hàng xác định ngành kinh doanh khách hàng dựa hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Bước 3: Nhập duyệt thông tin xếp hạng ngân hàng Bộ phận Quản lý khách hàng Quản trị tín dụng nhập liệu liên quan theo quy định khoản 1.3, điều 1, mục II văn hướng dẫn số 9546/BIDV – QLTD Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam Hướng dẫn triển khai Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2017 Bước 4: Điều chỉnh kết xếp hạng khách hàng Bước 5: Chỉnh sửa thông tin chấm điểm khách hàng Bước 6: Lưu trữ thông tin chấm điểm khách hàng 2.2 MINH HỌA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP–TRƢỜNG HỢP KHÁCH HÀNGCÔNG TY TNHH MTV MẠNH LÊ GIA 2.2.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia 2.2.2 Nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia a Phân tích khái quát cấu trúc tàiPhân tích cấu trúc tài sản Bảng 2.6 Bảng phân tích cấu tài sản Cơng ty TNHH 13 MTV Mạnh Lê Gia Qua bảng phân tích trên, nhận thấy: Tài sản ngắn hạn: Chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản biến động năm 2015 đến năm 2017 Năm 2015 giá trị tài sản ngắn hạn 17.350 triệu đồng, chiếm 60% tổng tài sản, năm 2016 giảm 15.652 triệu đồng, tức giảm 1.698 triệu đồng so với năm 2015 tương ứng với 9,79%, chiếm 47,46% tổng tài sản Tuy nhiên, năm 2017 Cơng ty hoạt động hiệu hơn, tài sản ngắn hạn năm 2017 tăng 14.645 triệu đồng tương ứng với mức tăng 93,56% so với năm 2016, chiếm 63,69% tổng tài sản Bảng 2.7 Bảng phân tích cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia Qua bảng phân tích thấy: Tổng nguồn vốn năm xu hướng tăng, năm 2016 giá trị tổng nguồn vốn công ty 32.981 triệu đồng, cao 4.025 triệu đồng so với năm 2015, tương ứng với mức tăng 12%, năm 2017 giá trị 47.564 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2016 b Phân tích khái quát kết kinh doanh Dựa vào báo cáo kết kinh doanh Công ty năm 2015, 2016, 2017, Chi nhánh lập bảng phân tích sau: Bảng 2.8 Bảng phân tích khái quát kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia Doanh thu: Doanh thu năm xu hướng tăng lên, năm 2016 19.968 triệu đồng, tăng 2.098 triệu đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ tăng 12% Năm 2017 tăng 5.690 triệu so với năm 2016 tương ứng với 28% mức tăng doanh thu Chi phí: Giá vốn hàng bán khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng chi phí Năm 2015, giá vốn hàng bán 13.645 14 triệu đồng, năm 2016 tăng thêm 745 triệu đồng, tương ứng tăng với tỷ lệ 5% Năm 2016 doanh thu tăng với tỷ lệ 12% cao tỷ lệ tăng giá vốn hàng bán Sang năm 2017, doanh thu tăng 28%, giá vốn hàng bán tăng 28% so với năm 2016 đạt 18.433 triệu đồng Chi phí tài biến động rõ rệt, năm 2016 tăng 467 triệu đồng so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ tăng 71%, đạt 1.121 triệu đồng Tuy nhiên đến năm 2017 giảm xuống 891 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 21% Chi phí quản lý kinh doanh lại xu hướng tăng mạnh, năm 2015 chi phí kinh doanh 590 triệu đồng năm 2016 tăng lên 851 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 44% Năm 2017 tăng thêm 449 triệu đồng so với năm 2016, tương ứng với tỷ lệ 53% Lợi nhuận: Năm 2016, doanh thu tăng 12% lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với năm 2015 Chứng tỏ việc quản trị chi phí Cơng ty năm 2016 thực tốt, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 3.611 triệu đồng, tăng 424 triệu đồng Sang năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 5.034 triệu đồng, tăng 1.423 triệu đồng, tương ứng tăng với tỷ lệ 39% so với năm 2016 c Phân tích tỷ số tàiPhân tích tiêu phản ánh khả tốn Chi nhánh lập bảng phân tích sau: Bảng 2.9 Phân tích khả tốn Cơng ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia - Khả toán hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Công ty năm 2015 năm 2016 đạt 1,15 lần, năm 2017 tăng lên đạt 1,24 lần, khả tốn hành lớn 1, Cơng ty đủ khả đảm bảo toán ngắn hạn 15 - Khả toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn): Năm 2015 0,59 lần, đến năm 2016 giảm xuống 0,41 lần cho thấy khả toán nhanh giảm Tại thời điểm 31/12/2017 đạt 0,43 lần, cao thời điểm 31/12/2016 0,02 lần Điều cho thấy khả toán nhanh tăng trở lại đảm bảo khả tốn mức độ trung bình  Phân tích tiêu phản ánh khả hoạt động Chi nhánh lập bảng phân tích sau Bảng 2.10 Các tiêu phản ánh khả hoạt động Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia ST Nội dung T Đơn vị Năm Năm Năm tính 2015 2016 2017 Vòng quay vốn lưu động vòng 1,09 1,21 1,12 Vòng quay hàng tồn kho vòng 1,8 1,63 1,28 vòng 2,54 3,08 3,37 Vòng quay khoản phải thu  Phân tích tiêu phản ánh khả sinh lời hoạt động kinh doanh Bảng 2.11 Các tiêu phản ánh khả sinh lời hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia STT Nội dung Hệ số biên lợi nhuận gộp Tỷ suất lợi nhuận doanh thu sản xuất kinh doanh Năm Năm Năm 2015 2016 2017 % 23,64 27,93 28,16 % 20,34 23,67 23,09 ĐVT Tỷ suất sinh lời tài sản % 9,35 8,74 9,37 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở % 18,80 16,25 17,72 16 hữu  Phân tích tiêu hiệu sử dụng nguồn vốn vay Bảng 2.12 Phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn vay Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia 2015 – 2017 Qua bảng phân tích cho thấy, hệ số khả toán lãi vay (Lợi nhuận trước thuế lãi vay/Chi phí lãi vay) qua năm Cơng ty thay đổi, nhiên giữ mức cao Năm 2015, khả toán lãi vay 5,87 lần, năm 2016 giảm xuống 4,22 lần năm 2017 6,65 lần Điều chứng tỏ khả kinh doanh Công ty đạt mức cao, hoạt động kinh doanh hiệu d Phân tích khả đảm bảo nợ vay Bảng 2.13 Phân tích cân tài Cơng ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia Qua bảng phân tích cho thấy, năm từ 2015 đến 2017, tài sản ngắn hạn lớn nợ ngắn hạn Cụ thể, năm 2015 tài sản ngắn hạn lớn nợ ngắn hạn 2.303 triệu đồng, đến năm 2016 2.083 triệu đồng, đến năm 2017 tăng lên 5.920 triệu đồng Tài sản ngắn hạn lớn nợ ngắn hạn, dấu hiệu tốt, công ty giữ vững quan hệ cân đối tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn, tài trợ cho tài sản ngắn hạn phần từ nguồn vốn dài hạn Về vốn cố định, tài sản dài hạn tài trợ nguồn vốn chủ sở hữu (= nguồn vốn dài hạn) giá trị vốn chủ sở hữu lớn giá trị tài sản dài hạn, nghĩa Công ty đủ nguồn lực để tài trợ tài sản dài hạn phần dư để tài trợ cho tài sản ngắn hạn e Chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Việc chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi dựa Hệ thống Xếp hạng Tín dụng nội dùng chung cho tất Chi nhánh Trụ sở 17 thuộc BIDV Việc đảm bảo trình xếp hạng tín dụng diễn cách cơng xác, khơng phụ thuộc vào cảm tính cán chấm điểm Căn dùng để xếp hạng tín dụng Cơng ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia khách hàng doanh nghiệp khác đến vay vốn Chi nhánh Ngân hàng Phố Núi gồm tiêu: - Hồ sơ pháp lý ngành nghề kinh doanh khách hàng - Các tiêu kinh tế tổng hợp liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính, tài sản khả thực nghĩa vụ theo cam kết khách hàng - Mức độ tín nhiệm khách hàng giao dịch với BIDV tổ chức tín dụng khác (hiện lịch sử) - Các nhân tố (môi trường nội bộ, mơi trường bên ngồi, xu hướng phát triển khách hàng,…) ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu hoạt động kinh doanh khách hàng Sau q trình chấm điểm xếp hạng tín dụng chương trình chấm điểm dành cho khách hàng doanh nghiệp quy mơ vừa nhỏ phần mềm hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân (phiên 1.1.3), Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia xếp hạng BBB, thuộc khách hàng doanh nghiệp nợ nhóm 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAMCHI NHÁNH PHỐ NÚI 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 2.3.2 Những tồn hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI 3.1 QUAN ĐIỂM CĂN CỨ HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 3.1.1 Quan điểm 3.1.2 Căn 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPNGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng nguồn thông tin hệ thống công nghệ thông tin, sở vật chất a Xây dựng hệ thống liệu độ tin cậy cao Thơng tin mà Ngân hàng sử dụng cho phân tích báo cáo tài hoạt động cho vay báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp, thơng tin độ xác thời gian định, Ngân hàng cần thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến doanh nghiệp suốt q trình cho vay Tài liệu phân tích phục vụ hoạt động cho vay cần thu thập đầy đủ, xác, kịp thời, độ tin cậy cao, đồng thời kết hợp thu thập thông tin kinh tế liên quan b Đầu cơng nghệ trang thiết bị đại Chi nhánh Ngân hàng Phố Núi cần đầu công nghệ, trang thiết bị phù hợp với phát triển kinh tế giai đoạn 19 điều kiện Chi nhánh 3.2.2 Hồn thiện phƣơng pháp phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp – Vận dụng phƣơng pháp Dupont Hiện Chi nhánh Ngân hàng Phố Núi sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh phân tích tiêu khả toán, tiêu khả cân đối vốn, tiêu khả hoạt động, tiêu khả sinh lãi… khách hàng doanh nghiệp Vì vậy, Chi nhánh nên nghiên cứu sử dụng bổ sung phương pháp Dupont, để phân tích ảnh hưởng tiêu thành phần tiêu tổng hợp a Đẳng thức Dupont thứ ROA = Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản = (Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu)x (Doanh thu / Tổng tài sản) = ROS x Số vòng quay tài sản Từ cơng thức ta thấy hai hướng để tăng ROA tăng ROS tăng số vòng quay tài sản Muốn tăng ROS cần phấn đấu tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận Muốn tăng số vòng quay tài sản cần phấn đấu tăng doanh thu cách đưa giá bán tính cạnh tranh tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng Từ số liệu thực tế dựa vào đẳng thức: ROA = ROS x Số vòng quay tài sản, tác giả tính tốn lập bảng sau: Bảng 3.1 Bảng phân tích tổng hợp ROA Cơng ty Mạnh Lê Gia Đơn Chỉ tiêu STT vị tính ROS Số vòng quay tài sản % lần Năm Năm Năm 2015 2016 2017 5,3 17,36 1,65 0,54 20,3 0,46 20 Tỷ suất sinh lời tài sản % 9,35 8,74 9,37 Từ bảng trên, ta tính tốn ảnh hưởng tiêu thành phần (ROS) tiêu thành phần (vòng quay tài sản) tiêu tổng hợp (ROA) để thông tin đầy đủ cho việc đánh giá tiêu ROA sau: - ROA2016 / ROA2015 = 8,75 % - 9,35% = - 0,61% Ảnh hưởng tiêu thành phần : + Ảnh hưởng ROS : (5,3% - 20,34%) x 0,46 = - 6,91% + Ảnh hưởng vòng quay tài sản (1,65 -0,46) x 5,3% = + 6,30% Tổng hợp ảnh hưởng hai tiêu thành phần : 6,91%+6,30%= - 0,61% Như vậy, ta thấy ROA năm 2016 giảm so với năm 2015 chủ yếu ROS giảm, tiêu giảm làm cho ROA giảm 6,91% Còn vòng quay tài sản tăng làm cho ROA tăng 6,30%, cuối ROA giảm: 0,61% Kết phân tích giúp ta sở để hiểu đánh giá tiêu ROA Công ty Mạnh Lê Gia đầy đủ mà đắn - ROA2017 / ROA2016, ta tiến hành phân tích tương tự b Đẳng thức Dupont thứ hai ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu = (Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản) x (Tổng tài sản /Vốn chủ sở hữu)x(1-T) = ROA x EM x (1-T) Trong đó: EM hệ số nhân vốn chủ sở hữu, T thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện tại, T Công ty Mạnh Lê Gia 25% 21 Bảng 3.2 Bảng phân tích tổng hợp ROE Cơng ty Mạnh Lê Gia Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 ROA % 9,35 8,74 9,37 EM (Lần) 2,51 2,32 2,36 (1 – T) = (1 – 25%) 0,75 0,75 0,75 ROE % 18,8 16,25 17,72 Từ bảng trên, ta tính tốn ảnh hưởng tiêu thành phần (ROA) tiêu thành phần (EM), tiêu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (T) hay (1-T) không đổi hay khơng ảnh hưởng đến tiêu tổng hợp (ROE) Cụ thể, ảnh hưởng ROA EM đến tiêu ROE sau: - ROE2016 / ROE2015 = 16,25% -18,8% = -2,55% Ảnh hưởng ROA: (8,74% - 9,35%) x 2,51 x 0,75 = -1,22% Ảnh hưởng EM (2,32 – 2,51) x 8,74% x 0,75 = -1,33% Tổng hợp ảnh hưởng tiêu thành phần: ROA EM là: -1,22% + (-1,33%) = - 2,55% 3.2.3 Bổ sung nội dung phân tích báo cáo lƣu chuyển tiền tệ khách hàng doanh nghiệp a Bổ sung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào nội dung phân tích Tác giả tìm hiểu xét thấy quan hệ với Chi nhánh Ngân hàng Phố Núi Cơng ty TNHH MTV Minh Bình Gia Lai lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dựa vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phụ lục 3), tác giả thực phân tích sau: b Nội dung phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích khả tạo tiền 22 Khả tạo tiền thể tổng tiền thu vào kỳ số tiền thu vào hoạt động khác doanh nghiệp, như: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài Do đó, phân tích khả tạo tiền đánh giá lực tài khả khách hàng doanh nghiệp việc tạo để bảo đảm tốn nợ Việc nghiên cứu dòng tiền hoạt động cho thấy, dòng tiền thu vào kỳ chủ yếu tạo hoạt động kinh doanh, điều bất thường Cán tín dụng cần tìm hiểu ngun nhân, kiểm tra lại tình hình hoạt động, hoạt động kinh doanh, điều chỉnh việc cấp tín dụng cho khách hàng cách phù hợp Vận dụng phân tích khả tạo tiền Cơng ty TNHH MTV Minh Bình Gia Lai sau: Bảng 3.3 Bảng phân tích tình hình biến động quy mơ dòng tiền Cơng ty TNHH MTV Minh Bình Gia Lai ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Tiền thu vào từ hoạt động kinh doanh Năm Năm Chênh Tỷ 2017 2016 lệch lệ 12,465 (1,711) 14,176 829% (268) 268 100% Tiền thu vào từ hoạt động đầu Tiền thu vào từ hoạt động tài Tổng tiền thu vào (11,420) 2,020 1,045 40 (13,440) - 665% 1,005 2513% Dòng tiền thu vào từ hoạt động kinh doanh, đầu tài Cơng ty TNHH MTV Minh Bình Gia Lai năm 2017 biến động mạnh so với năm 2016 Tiền thu vào từ hoạt động kinh doanh tăng 14,176 triệu đồng, tăng 829% so với năm 2016 Tiền thu vào từ hoạt động đầu tăng 268 triệu đồng, tăng 100% Riêng lĩnh vực tài 23 chính, số tiền thu vào từ hoạt động giảm 13,440 triệu đồng, tương đương 665% Nhìn chung, tổng dòng tiền thu vào Cơng ty TNHH MTV Minh Bình Gia Lai năm 2017 xu hướng tăng lên Dòng tiền thu vào Cơng ty năm 2017 chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh, thể hoạt động kinh doanh Cơng ty chiều hướng phát triển Tuy nhiên, Công ty cần tăng tiền thu từ hoạt động kinh doanh để đảm bảo an tồn cho hoạt động Cơng ty Phân tích khả tốn dòng tiền Những hệ số phản ánh khả tốn tính tốn dựa vào số liệu Bảng cân đối kế toán hệ số tĩnh, thời điểm cụ thể không xét đến tốc độ luân chuyển tài sản tình hình thực tế khách hàng doanh nghiệp Do đó, nên sử dụng hệ số tốn dựa vào dòng tiền thuần, cho thấy khả tiền mà khách hàng doanh nghiệp huy động để trả khoản nợ đến hạn Đối với Cơng ty TNHH MTV Minh Bình Gia Lai, hệ số khả chi trả nợ ngắn hạn nêu thể Cơng ty khả trả nợ ngắn hạn cao, đảm bảo an toàn cho hoạt động cơng ty Phân tích tình hình lƣu chuyển tiền tệ Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ giúp cán tín dụng nhìn sâu dòng tiền khách hàng doanh nghiệp, biết tác động ảnh hưởng đến tình hình tăng giảm vốn tiền khoản tương đương tiền kỳ Trong đó: Lưu chuyển tiền hoạt động chênh lệch tổng số tiền thu vào chi hoạt động Thực tế, khách hàng doanh nghiệp xem xét tiêu xảy trường hợp sau đây: 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Thơng qua việc trình bày vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp làm sở cho việc đánh giá cơng tác phân tích Chi nhánh Ngân hàng Phố Núi, tác giả đánh giá thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi qua minh họa liệu Công ty TNHH MTV Mạnh Lê Gia Qua nêu lên mặt đạt được, mặt hạn chế tồn nguyên nhân Từ thực tế diễn Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Phố Núi, tác giả đề xuất số giải pháp cần thiết nhằm hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Cụ thể gồm giải pháp: + Nâng cao chất lượng nguồn thông tin hệ thống công nghệ thông tin, sở vật chất + Hồn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp + Bổ sung nội dung phân tích BCLCTT khách hàng doanh nghiệp Thông qua biện pháp tác giả đề xuất, giúp cho Ngân hàng BIDV– Chi nhánh Phố Núi hoàn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp, qua hạn chế rủi ro hoạt động cho vay, giúp cho Chi nhánh Ngân hàng Phố Núi phát triển tốt giai đoạn kinh tế nhiều cạnh tranh ngân hàng thương mại nói riêng hệ thống ngân hàng nước nói chung ... doanh nghiệp ngân hàng, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi. .. TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Chương 3: Hồn thiện phân tích báo cáo tài khách hàng Doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh. .. luận phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi , Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn