5 5 nghiem thu vat lieu dau vao

34 197 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:08

Mẫu hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào công trình xây dựng, Công nhà trường học 3 tầng 24 phòng học dfklgfdjgkldfjgklsdfjkgjfklsdjkljgkldfjsgkljfdkjgkdfjkgjfkdjfkjgkjkjkjkj k jkjkjkjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 14 thỏng nm 2013 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vµo sư dơng SỐ: /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Thép fi 6,8,10,16,18,20,22, thép ly Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng đô thị Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc Ông: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 07h30 , ngày 14 tháng năm 2013 08h25 , ngày 14 tháng năm 2013 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho công trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 14 tháng năm 2013 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Cát vàng, Cát mịn, cát đen Thành phần trực tiếp nghiệm thu: b) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h30 , ngày 14 tháng năm 2013 09h20 , ngày 14 tháng năm 2013 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngy 14 thỏng nm 2013 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: /NBVLV Cụng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Xi măng PC30 Sông Thao, xi măng trắng Thành phần trực tiếp nghiệm thu: c) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ông: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h00 , ngày 14 tháng năm 2013 09h20 , ngày 14 tháng năm 2013 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng cơng việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Kỹ thuật thi công trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngy 14 thỏng nm 2013 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: /NBVLV Cụng trỡnh: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Sỏi chọn Sông Lô cỡ 1x2, 2x4, 4x6 , đá Thanh Sơn 1x2 Thành phần trực tiếp nghiệm thu: d) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng đô thị Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc Ông: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h30 , ngày 14 tháng năm 2013 09h10 , ngày 14 tháng năm 2013 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho công trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 14 tháng năm 2013 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Tấm trần thạch cao, khung sương thép Thành phần trực tiếp nghiệm thu: e) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h31 , ngày 14 tháng năm 2013 09h11 , ngày 14 tháng năm 2013 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Không 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phự Ninh, ngy 14 thỏng nm 2013 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: /NBVLV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Thép fi 10,16 trơn, Thép L63x63x5, Kim thu sét L=0,5m, L=2m, phụ kiện khác Thành phần trực tiếp nghiệm thu: f) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Cơng ty TNHH xây dựng Châu Phong Ơng: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h45 , ngày 14 tháng năm 2013 09h35 , ngày 14 tháng năm 2013 Tại cơng trình: Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Kỹ thuật thi công trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngy 14 thỏng nm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: 11 /NBVLV Cụng trỡnh: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Ống cấp, nước, téc nước1500 lít, Xí TOTO, tiểu nam TOTO, Chậu rửa TOTO, máy bơm, phụ kiện khác, Thành phần trực tiếp nghiệm thu: k) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : Tại cơng trình: 08h10 , ngày 14 tháng năm 2014 09h20 , ngày 14 tháng năm 2014 Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Không 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phự Ninh, ngy 28 thỏng nm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: 12 /NBVLV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Xà gồ C 120x50x4, tôn lợp mái liên doanh Thành phần trực tiếp nghiệm thu: l) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h40 , ngày 28 tháng năm 2014 09h50 , ngày 28 tháng năm 2014 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Không 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phự Ninh, ngy 22 thỏng nm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng S: 13 /NBVLV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Bột bả, Sơn lót, Sơn tường trần nội thất ngoại thất Thành phần trực tiếp nghiệm thu: m) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng đô thị Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc Ông: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 08h00 , ngày 22 tháng năm 2014 10h30 , ngày 22 tháng năm 2014 Tại cơng trình: Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 24 tháng năm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng SỐ: 14 /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Gạch nem tách 300x300mm, lát sàn granit 600x600mm, gạch ốp tường 300x450mm Thành phần trực tiếp nghiệm thu: n) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : Tại cơng trình: 08h20 , ngày 24 tháng năm 2014 09h45 , ngày 24 tháng năm 2014 Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Kỹ thuật thi công trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 25 thỏng nm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc ®a vµo sư dơng SỐ: 15 /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Đá granit bậc cầu thang bậc sảnh Thành phần trực tiếp nghiệm thu: o) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Cơng ty TNHH xây dựng Châu Phong Ơng: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 09h30 , ngày 25 tháng năm 2014 10h10 , ngày 25 tháng năm 2014 Tại cơng trình: Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CÔNG (Kỹ thuật thi công trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 29 thỏng nm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vµo sư dơng SỐ: 16 /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Dây điện 2x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x10, Quạt trần, bóng đèn tuýp, đèn com pac công tắc, nhân công tắc, ổ cắm, áptomat vật tư phụ khác Thành phần trực tiếp nghiệm thu: p) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng đô thị Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc Ông: Chức vụ: Kỹ thuật thi công trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : Tại công trình: 10h20 , ngày 29 tháng năm 2014 10h25 , ngày 29 tháng năm 2014 Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Khơng 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phù Ninh, ngày 12 tháng năm 2014 Biên nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trớc đa vào sử dụng SỐ: 17 /NBVLĐV Cơng trình: Nhà điều hành trường tiểu học xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh Địa điểm: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Gạch lỗ Tuynel 6,5x10,5x22cm Thành phần trực tiếp nghiệm thu: q) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH xây dựng Châu Phong Ông: Nguyễn Khánh Tường Chức vụ: CB-Tư vấn giám sát Ông: Chức vụ: b) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thị Ơng: Nguyễn Tuấn Ngọc Ơng: Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng trực tiếp Chức vụ: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : Kết thúc : 10h20 , ngày 12 tháng năm 2014 10h50 , ngày 12 tháng năm 2014 Tại cơng trình: Đánh giá cơng việc xây dựng thực hiện: a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thay đổi bổ sung đựơc CĐT phê duyệt; - Các Tiêu chuẩn, Quy phạm thi công nghiệm thu áp dụng; - Các chứng chỉ, kết thí nghiệm chất lượng vật liệu b Chất lượng công việc xây dựng: + Chất lượng: Đạt yêu cầu thiết kế + Chủng loại, hình dáng kích cỡ: Đúng thiết kế d.Các ý kiến khác có: - Không 5.Kết luận : - Mẫu vật liệu/thành phẩm XD mô tả phù hợp với thiết kế - Đồng ý đưa mẫu vật liệu/thành phẩm xây dựng mô tả vào sử dụng cho cơng trình ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CB giám sát) ĐƠN VỊ THI CƠNG (Kỹ thuật thi cơng trực tiếp) Nguyễn Khánh Tường Nguyễn Tuấn Ngọc ... huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Đối tượng nghiệm thu: Thép fi 10,16 trơn, Thép L63x63x5, Kim thu sét L=0,5m, L=2m, phụ kiện khác Thành phần trực tiếp nghiệm thu: f) Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công... a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thu t thi công thay đổi... a.Tài liệu làm nghiệm thu: - Biên nghiệm thu nội vật liệu đầu vào nhà thầu thi công xây dựng; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng; - Hồ sơ thiết kế kỹ thu t thi công thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 5 nghiem thu vat lieu dau vao, 5 5 nghiem thu vat lieu dau vao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn