Đề cương học kì 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường phan huy chú – hà nội

14 55 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:57

Trường PTTH Phan Huy Chú Đống Đa Năm học 2018 2019 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MƠN TỐN LỚP 10 A NỘI DUNG ƠN TẬP I Đại số: Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai Cung góc lượng giác Tính giá trị lượng giác cung ,một biểu thức lượng giác Vận dụng công thức lượng giác vào toán rút gọn hay chứng minh đẳng thức lượng giác II Hình học: Phương trình đường thẳng, đường tròn, đường Elip Các phép biến hình: Tịnh tiến,Đối xứng trục, Đối xứng tâm B BÀI TẬP THAM KHẢO I TRẮC NGHIỆM : DẤU TAM THỨC BẬC HAI Câu 1: Tìm tập xác định hàm số y  x  x  1 1  1   B  ;  C  ;    2;   A  ;  2 2  2   D  2;   Câu 2: Tam thức dương với giá trị x ? A x  10 x  B x  x  10 C x  x  10 D  x  x  10 Câu : Giá trị m phương trình  m  3 x   m  3 x   m  1  A m   \ 3 3  B m   ;    1;    \ 3 5  1   C m    ;1    có hai nghiệm phân biệt?   D m    ;      Câu 4: Gọi S tập nghiệm bất phương trình x  x   Trong tập hợp sau, tập không tập B  ; 1 C  ;0 D  6;   S ? A 8;   Câu Tìm nghiệm tam thức bậc hai f  x   x  x  A x  ; x  1 B x  5 ; x  1 C x  ; x  D x  5 ; x  Câu Cho tam thức bậc hai f  x    x  x  Tìm tất giá trị x để f  x   A x   ;  1  5;    B x   1;5 C x   5;1 D x   5;1 Câu 7: Tìm tập nghiệm S bất phương trình x   A S   ; 2    2;   B S   2;  C S   ; 2   2;   Câu : Tìm tập nghiệm S bất phương trình x  x   A S   \ 2 B S   C S   2;   Câu 9: Tìm khẳng định khẳng định sau? A f  x   3x  x  tam thức bậc hai C f  x   3x3  x  tam thức bậc hai D S   ;0    4;   D S   \ 2 B f  x   x  tam thức bậc hai D f  x   x  x  tam thức bậc hai Câu 10 :Cho f  x   ax  bx  c ,  a     b2  4ac Cho biết dấu  f  x  dấu với hệ số a với x   A   B   C   D    x   Câu 11:Hệ bất phương trình  có số nghiệm nguyên x x x          A B C Vô số D Câu 12:Dấu tam thức bậc hai f  x    x  x  xác định sau A f  x   với  x  f  x   với x  x  B f  x   với 3  x  2 f  x   với x  3 x  2 C f  x   với  x  f  x   với x  x  D f  x   với 3  x  2 f  x   với x  3 x  2 Câu 13: Số nghiệm nguyên bất phương trình x  3x  15  A B C D x2  x   Khi S   2;  tập sau đây? Câu 14: Gọi S tập nghiệm bất phương trình x2  A  2;  1 B  1;  C  D  2;  1 Câu 15 : Để bất phương trình 5x  x  m  vơ nghiệm m thỏa mãn điều kiện sau đây? 1 1 A m  B m  C m  D m  20 20 Câu 16: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x  2mx  2m  có tập xác định  B C D A Câu 17 : Tập nghiệm bất phương trình  x  x  A S   4,    B S   ;  1   4;8 C S   4;8 D S   ;  1   4;    Câu 18 :Cho hàm số f  x   x  x  m Với giá trị tham số m f  x   0, x   A m  B m  C m  D m  Câu 19: Với giá trị m phương trình  m  1 x   m   x  m   có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  ? A  m  B  m  C m  D m  Câu 20: Cho phương trình  m  5 x   m  1 x  m  1 Với giá trị m 1 có nghiệm x1 , x2 8 B m  C  m  D  m  3 Câu 21: Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình  x  x  m  vô nghiệm 1 A m  B m   C m  D m  4 thỏa x1   x2 ? A m  Câu 22: Tìm giá trị thực tham số m để phương trình  m  1 x  2mx  m  có nghiệm lớn m  D  m  Câu 23: Bất phương trình  m  1 x   m  1 x  m   với x   nghiệm nhỏ 1? A  m  A m  1;   B m  B m   2;   C m   C m  1;   D m   2;7  Câu 24: Tập nghiệm bất phương trình  x  x  x  x    x   A  x   x    x  C  x    x  B  x    D x    ; 0; 2;3    x2   Câu 25: Hệ bất phương trình  có nghiệm A m  B m  C m  D m  x  m  Câu 26: Xác định m để phương trình  x  1  x   m  3 x  4m  12   có ba nghiệm phân biệt lớn 1 19 7 16 19 A   m  3 m   B m   C   m  1 m   D   m  m   2 Câu 27 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  2mx  m   có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn A Khơng có giá trị m B m  x13  x23  16 Câu 28 :Giải bất phương trình A 5  x  3 C m  1 D m  1 m   x  x    x có nghiệm B  x  C  x  Câu 29 : Giá trị lớn hàm số 𝑓 𝑥 𝑥 A √2 B C √3 D 3  x  2 3𝑥 với D x là: Câu 30 : Cho hàm số f  x    x   m  1 x  2m  Tìm tất giá trị tham số m để f  x   , x   0;1 A m  B m  D m  C m  CHƯƠNG : CUNG, GĨC LƯỢNG GIÁC CƠNG THỨC LƯỢNG GIÁC Câu 1: Góc có số đo 108o đổi radian A Câu 2: Biết số đo góc  Ou , Ov   A  Ou , Ov   3  k Câu 3: Góc có số đo 2 đổi sang độ A 240o B 5cm C 20 2 cm D 10  2 20 B  10 C 3 D  3 Giá trị tổng quát góc  Ou, Ov  B  Ou, Ov     k 2 Câu 4: Một đường tròn có bán kính R  A 10 cm 3 C  Ou, Ov   B 135o   k C 72o cm Tìm độ dài cung  D  Ou , Ov   D 270o đường tròn cm Câu 5: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Số đo cung lượng giác số không âm B Số đo cung lượng giác không vượt 2 C Số đo cung lượng giác số thực thuộc đoạn [0; 2 ] D Số đo cung lượng giác số thực Câu 6: Cho đường tròn có bán kính cm Tìm số đo ( rad ) cung có độ dài cm :   k 2 A 0,5 B C D Câu 7: Xét góc lượng giác  OA; OM    , M điểm khơng nằm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phầnđể sin  cos dấu A 𝐼 𝑣à 𝐼𝐼 B 𝐼 𝑣à 𝐼𝐼𝐼 C 𝐼 𝑣à 𝐼𝑉 D 𝐼𝐼 𝑣à 𝐼𝐼𝐼 Câu 8: Cho  góc tù Điều khẳng định sau đúng? D cot   A sin   B cos   C tan   Câu 9: Chọn điểm A 1;0  làm điểm đầu cung lượng giác đường tròn lượng giác Tìm điểm cuối M cung lượng giác có số đo 25 B M điểm cung phần tư thứ II A M điểm cung phần tư thứ I C M điểm cung phần tư thứ III D M điểm cung phần tư thứ IV 5  25 19 ,  ,   , Các cung có 6 B   ;   C  ,  ,  D  ,  ,  Câu 10: Cho bốn cung (trên đường tròn định hướng):    điểm cuối trùng nhau: A   ;   Câu 11: Giá trị k để cung     k 2 thỏa mãn 10    11 A k  B k  C k  D k  Câu 12: Cung  có mút đầu A mút cuối M số đo  y  B  A  A’  O  M  A 3  k B  3  k C x  B’  3  k 2 D  3  k 2 63 hai tia Ox Oz 3 C Tạo với góc Câu 13: Nếu góc lượng giác có sđ  Ox, Oz    A Trùng B Vng góc D Đối Câu 14: Một bánh xe có 72 Số đo góc mà bánh xe quay di chuyển 10 A 30o B 40o C 50o D 60o Câu 15: Trong 20 giây bánh xe xe gắn máy quay 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy vòng phút, biết bán kính bánh xe gắn máy 6,5 cm (lấy   3,1416 ) A 22054 cm B 22063 cm C 22054 mm D 22044 cm Câu 16: Cho hai góc lượng giác có sđ  Ox, Ou   45o  m360o , m   sđ  Ox, Ov   135o  n360o , n   Ta có hai tia Ou Ov A Tạo với góc 45o B Trùng C Đối D Vng góc Câu 17: Một đồng hồ treo tường, kim dài 10,57 cm kim phút dài 13,34 cm Trong 30 phút mũi kim vạch lên cung tròn có độ dài là: A 2, 77 cm B 2,9 cm C 2, 76 cm D 2,8 cm 3  a  2 Kết A sin a  , cos a  B sin a  , cos a  19: Trong đẳng thức sau, đẳng thức ? Câu 18: Cho C sin a  , cos a  D sin a  , cos a  Câu A cos 1800 a   cos a B sin 1800 a    sin a C sin 1800 a    sin a D sin 1800 a   cos a Câu 20: Chọn đẳng thức sai đẳng thức sau     A sin   x   cos x B sin   x    cos x 2  2    C tan   x   cot x 2    D tan   x    cot x 2  Câu 21: Trong giá trị sau, sin  nhận giá trị nào? A 1, B C  D 10 Câu 22 : Trong công thức sau, công thức sai? A sin   cos   C  cot          k , k      k   D tan   cot   1   ,k    B  tan      k , k    sin  Câu 23: Cho biết tan   Tính cot  cos  A cot   B cot   25 C cot   D cot       Câu 24: Đơn giản biểu thức A  cos      sin      sin      cos     , ta có : 2  2  A A  2sin a B A  2cos a C A  sin a cos a D A  Câu 25: Đơn giản biểu thức A  1 cos x  tan x  1 tan x  , ta có A A  sin x B A  cos x Câu 26: Cho sin   C A  sin x D A  cos x      Giá trị cos : A 5 Câu 27: Cho tan   Giá trị A  5sin   cos  : A sin   3cos  B  B C  C 11 D 25 D 1 Câu 28: Các cặp đẳng thức sau đồng thời xảy ra? A sin   cos   C sin   1 cos   2 Câu 29: Cho cos   B sin   cos    2 D sin   cos    1 3 với    Tính sin  A sin   B sin    C sin   D sin    5 5 cos x  ta có sin x  cos x B A  cos x sin x C A  sin x cos x Câu 30: Đơn giản biểu thức A  A A  cos x  sin x D A   sin x cos x Câu 31: Tính  biết cos   1 A   k  k   B   k 2  k   C     k 2 k   D     k 2  k   Câu 32: Biết tan   180    270 Giá trị cos   sin  A  B C Câu 33: Giá trị A  cos  1 D 3 5 7 A  cos  cos 8  cos B C D 1 Câu 34: Biểu thức D  cos x.cot x  cos x cot x  3sin x không phụ thuộc x A B –2 C D –3 Câu 35: Biết sin   cos   A sin  cos   Trong kết sau, kết sai ? B sin   cos    C sin   cos   D tan   cot   62 Câu 36: Tính giá trị biểu thức A  sin x  cos x  3sin x cos x A A  –1 B A  C A  D A  –4 1  tan x  A Câu 37: Biểu thức A tan x B –1 C  không phụ thuộc vào x 4sin x cos x D  Câu 38: Biểu thức C   sin x  cos x  sin x cos x   sin x  cos8 x  có giá trị không đổi A B –2 C D –1 Câu 39: Trong công thức sau, công thức sai? cot x  tan x A cot x  B tan x  cot x  tan x C cos x  cos3 x  3cos x D sin x  3sin x  4sin x Câu 40: Trong công thức sau, công thức sai? A cos 2a  cos a sin a B cos 2a  cos a  sin a Câu 41:Trong công thức sau, công thức đúng? C cos 2a  cos a –1 D cos 2a  2sin a A cos  a b   cos a.cos b  sin a.sin b B cos  a  b   cos a.cos b  sin a.sin b C sin  a b   sin a.cos b  cos a.sin b D sin  a  b   sin a.cos b  cos.sin b Câu 42: Trong công thức sau, công thức đúng? tan a  tan b B tan  a b   tan a  tan b  tan a tan b tan a  tan b C tan  a  b   D tan  a  b   tan a  tan b  tan a tan b Câu 43:Trong công thức sau, công thức sai? A tan  a  b   1 B sin a sin b  cos  a b  cos  a  b   cos  a b   cos  a  b   2 1 C sin a cos b  sin  a b   sin  a  b   D sin a cos b  sin  a  b   cos  a  b   2 Câu 44:Trong công thức sau, công thức sai? A cos a cos b  ab a b ab a b B cos a cos b  sin cos sin 2 2 ab a b ab a b C sin a  sin b  sin D sin a sin b  cos cos sin 2 2 Câu 45:Rút gọn biểu thức : sin  a –17  cos  a  13  sin  a  13  cos  a –17  , ta : A cos a  cos b  cos A sin 2a Câu 46:Giá trị tan A  C  B cos 2a  24  6  tan D 7 : 24 B   6 C   3 D   3 Câu 47:Rút gọn biểu thức : cos 54.cos 4 cos 36.cos86 , ta :A cos50 B cos 58 C sin 50 D sin 58 Câu 48:Cho x , y góc nhọn, cot x   , cot y  Tổng x  y :A 4 B 3 C  D      Câu 49:Biểu thức A  cos x  cos   x   cos   x  không phụ thuộc x : 3  3  A B C D Câu 50:Cho A , B , C ba góc tam giác Hãy hệ thức SAI A cos A B C  sin B cos  A  B  2C   cos C 2 Câu 51:Rút gọn biểu thức A  C sin  A  C   sin B D cos  A  B   cos C sin x  sin x  sin x cos x  cos x  cos x A A  tan x B A  tan 3x C A  tan x D A  tan x  tan x  tan 3x Câu 52:Rút gọn biểu thức : cos 120 x   cos 120  x  cos x ta kết A B cos x Câu 53:Cho cos a  A 3 7 1   5  Câu 54:Biểu thức C –2cos x D sin x cos x 3 ; sin a  ; sin b  ; cos b  Giá trị cos  a  b  : 3 7 B  1   5  C 3 7 1   5  3 7 D  1   5  sin  a  b  biểu thức sau đây? (Giả sử biểu thức có nghĩa) sin  a  b  A sin  a  b  sin a  sin b  sin  a  b  sin a  sin b B sin  a  b  sin a  sin b  sin  a  b  sin a  sin b C sin  a  b  tan a  tan b  sin  a  b  tan a  tan b D sin  a  b  cot a  cot b  sin  a  b  cot a  cot b Câu 55:Giá trị cos k k k ( 𝑘℃ ∈ 𝑍 :  cos  cos 7 A B  C D  Câu 56:Cho A , B , C góc nhọn tan A  A  B  C  1 , tan B  , tan C  Tổng A  B  C : D Câu 57:Cho cot a  15 , giá trị sin 2a nhận giá trị đây:A 11 113 B 13 113 C 15 113 D 17 113 Câu 58:Cho A , B , C ba góc tam giác Hãy chọn hệ thức hệ thức sau A cos A  cos B  cos C   cos A.cos B.cos C B cos A  cos B  cos C  cos A.cos B.cos C C cos A  cos B  cos C   cos A.cos B.cos C D cos A  cos B  cos C  cos A.cos B.cos C cos 2  sin 4  Câu 59:Biểu thức A  có kết rút gọn : 2sin 2  sin 4  A cos  4  30  cos  4  30  B cos  4  30  cos  4  30  C sin  4  30  sin  4  30  D sin  4  30  sin  4  30  Câu 60: Nếu 5sin   3sin   2  : A tan      tan  B tan      tan  C tan      tan  D tan      tan  HÌNH HỌC PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH) x   t 3 10 10 Câu 1: Tìm cơsin góc đường thẳng 1 : 10 x  y    :  A B C D 10 10 10  y  1 t  x   3t 16 Câu 2: Khoảng cách từ điểm M 15;1 đến đường thẳng  :  A B C 10 D 10 y  t Câu 3: Có hai giá trị m1 , m2 để đường thẳng mx  y   hợp với đường thẳng x  y  góc 60 Tổng m1  m2 A 3 B C D 4 Câu 4:Tìm tọa độ điểm M nằm trục Ox cách đường thẳng: 1 : 3x  y    : 3x  y     1  B  ;  2  A 0; C 1;  D   2; Câu 5: Tính chiều cao tương ứng với cạnh BC tam giác ABC biết A 1;  , C  4;0  , B  0;3 1 C D 25 Câu 6: Khoảng cách hai đường thẳng 1 : x  y    : x  y   A A 74 B B 74 C 74 D 10 74 Câu 7: Cho đường thẳng qua hai điểm A  2;  , B  5;1 Tìm tọa độ điểm C đường thẳng  : x  y   cho diện tích tam giác ABC 17  76 18  A C 12;10  C   ;   5  B C  12;10   41  C C  4;  D C  ;  10  Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy ABC có đỉnh A  2; 3 , B  3; 2  diện tích ABC Biết trọng tâm G ABC thuộc đường thẳng d : x  y   Tìm tọa độ điểm C A C 1; 1 C  4;8  B C 1; 1 C  2;10  C C  1;1 C  2;10  D C  1;1 C  2; 10  Câu 9: Cho hai điểm A  3;  , B  2;  Tìm phương trình đường thẳng qua A cách B khoảng là: A 3x  y  17  3x  y  23  B x  y   x  y   C x  y   x  y   D 3x  y  17  x  y   Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ vng góc Oxy , cho hai đường thẳng d1 : x  y   d : x  y   Viết phương trình đường thẳng qua điểm P  3;1 với d1 , d tạo thành tam giác cân có đỉnh giao điểm d1 d  d : x  y  10   d : 3x  y  10  A  B  d : x  y  d : x  y  PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRỊN d : x  y   C  d : x  y    d : x  y  10  D  d : x  y  Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn  C  có phương trình x  y  x  y   Tâm I bán kính R  C  A I 1;  , R  B I 1;   , R  C I  1;   , R  D I  2;   , R  Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy , đường tròn sau qua điểm A  4; 2  ? A x  y  x  20  B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  x  y  Câu 3: Phương trình phương trình đường tròn? A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  x   Câu : Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   Chỉ mệnh đề sai mệnh đề sau: A  C  có tâm I 1;   B  C  qua M 1;0  C  C  qua A 1;1 D  C  có bán kính R   x   2t Câu 5: Cho đường tròn  C  có tâm thuộc đường thẳng d :  qua hai điểm A 1;1 B  0; 2  Tính y  3t bán kính đường tròn  C  A R  565 B R  10 C R  D R  25 Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn  C  :  x     y  1  10 Phương trình tiếp tuyến  C  điểm A  4;  A x  y  16  B x  y   C x  y   D x  y  16  Câu 7: Cho đường tròn  C  :  x  1   y  3  10 đường thẳng  : x  y   biết đường thẳng  cắt  C  2 19 19 38 B 38 C D 210 đường thẳng  : x  y  m   Đường thẳng  tiếp xúc hai điểm phân biệt A , B Độ dài đoạn thẳng AB A Câu 8: Cho đường tròn  C  :  x  1   y  3 2 với đường tròn  C  A m  m  19 B m  3 m  17 C m  1 m  19 D m  m  17 Câu 9: Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   đường thẳng d : x  y   Tìm tất đường thẳng song song với đường thẳng d cắt đường tròn  C  theo dây cung có độ dài A x  y   x  y   B x  y   C x  y   D x  y   x  y   Câu 10: Cho đường tròn  C  : x  y  x  y   điểm A  4;  Đường thẳng d qua A cắt  C  điểm M , N cho A trung điểm MN có phương trình A x  y   B x  y  34  C x  y  30  D x  y  35  ĐƯỜNG ELIP Câu 1: Trong phương trình sau,phương trình phương trình tắc elip: xІ y І xІ y І xІ y І A x І  y І  32 B C D     1   1 64 16 8 Câu 2: Elip ( E ) có độ dài trục bé độ dài trục lớn 12 có phương trình tắc là: xІ y І xІ y І xІ y І xІ y І B C D A    1   1   36 16 36 16 36 16 144 64 Câu 3: Đường Elip  E  : A  0;3 x2 y2   có tiêu điểm là: C ( 3;0) B (0 ; 3) D  3;0  Câu 4: Phương trình tắc elip qua A  0;   có tiêu điểm F  3;  là: A xІ y І  1 25 16 B xІ y І   13 C xІ y І   D xІ y І  1 25 16 Câu 5: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đơi trục bé có tiêu cự A x2 y2  1 36 B x2 y2  1 36 24 C x2 y2   24 D x2 y2   16 Câu 6: Cho elip có phương trình 16 x + 25 y = 100 Tính tổng khoảng cách từ điểm M thuộc elip có hồnh độ đến hai tiêu điểm A C B 2 D Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy ,cho 𝐸 có hai tiêu điểm 𝐹 4; ; 𝐹 4; qua điểm 𝐴 0; Điểm M sau thuộc 𝐸 thỏa MF1  3MF2  25 551  A M   ;    Câu 8: Cho ( E ) :  25 551  B M  ;     25 551  C M   ;      25 551  D M  ;    x2 y2 + = Một đường thẳng qua điểm A (2;2 ) song song với trục hoành cắt ( E ) hai điểm 20 16 phân biệt M N Tính độ dài MN A B 15 C 15 D   ; Câu 9: Lập phương trình tắc elip  E  , biết qua điểm M   MF1 F2 vuông M  5 A x2 y2   B x2 y2   36 C x2 y2   Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp  E  :  E  điểm C A C  0;3 D x2 y  1 36 x2 y   hai điểm A  3;  , B  3; 2  Tìm cho tam giác ABC có diện tích lớn B C  0;  C C  3;0  D C  2;0  PHÉP TỊNH TIẾN Câu 1:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M  5;  điểm M   3;  ảnh M qua phép tịnh tiến theo       véctơ v Tìm tọa độ véctơ v A v   2;  B v   0;  C v   1;0  D v   2;0  Câu 2:Cho hình bình hành ABCD tâm I Kết luận sau sai? A   A  B T DC B   B   A TCD C  I   B T DI D TIA  I   C Câu 3: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với B Phép đối xứng trục biến tam giác thành tam giác C Phép đối xứng tâm biến đường tròn thành đường tròn bán kính D Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với  Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ABC biết A  2;  , B  5;1 , C  1; 2  Phép tịnh tiến theo véctơ BC biến ABC thành ABC  tương ứng điểm Tọa độ trọng tâm G ABC  là: A G  4; 2  B G  4;  C G  4; 2  D G  4;  Câu 5:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép tịnh tiến biến điểm M  4;2  thành điểm M '  4;5  biến điểm A  2;5 thành A điểm A '  5;2  B điểm A ' 1;6  C điểm A '  2;8  D điểm A '  2;5  Câu 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đườn thẳng  ảnh đường thẳng  : x  y   qua  phép tịnh tiến theo véctơ v  1; 1 A  : x  y  B  : x  y   C  : x  y   D  : x  y   Câu 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường tròn   C  : x  y  2x  y   qua Tv với v  1;   C ảnh cảu đường tròn A  x    y  36 B  x    y  C x  y  2x   D x  y  x   2 Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường tròn  C1   C2  có phương trình  2  16  x  3   y    16 Giả sử T phép tịnh tiến theo vectơ u biến  C1  thành  C2       Tìm tọa độ vectơ u A u   4;6  B u   4; 6  C u   3; 5  D u   8; 10   x  1   y   2 Câu 8:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  C  có phương trình x  y  x  y   Thực liên   tiếp hai phép tịnh tiến theo vectơ u  1; 2  v  1; 1 đường tròn  C  biến thành đường tròn  C ' có phương trình là: A x  y  18  B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  y   Câu 9:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành OABC với điểm A  2;1 , điểm B thuộc đường thẳng  : x  y   Tìm quỹ tích đỉnh C ? A Là đường thẳng có phương trình x  y  10 B Là đường thẳng có phương trình x  y   C Là đường thẳng có phương trình x  y   D Là đường tròn có phương trình x  y  x  y   Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng d : x  y   d' : x  y   Tìm tọa độ v có phương vng góc với d Tv biến đường thẳng d thành d '   6    1    16 24  ; A v   ;  B v   ;  C v     13 13   13 13   13 13  ĐỐI XỨNG TRỤC   16 24  D v   ;   13 13  Câu 1:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho phép đối xứng trục Ox , với M  x; y  gọi M  ảnh M qua phép đối xứng trục Ox Khi tọa độ điểm M  là: A M   x; y  B M    x; y  C M    x;  y  Câu 2: Hình sau có trục đối xứng: A Tam giác B Tam giác cân D M   x;  y  C Tứ giác D Hình bình hành Câu 3: Trong mặt phẳng , qua phép đối xứng trụcOy , điểm A (3; 5) biến thành điểm điểm sau? A (3; 5) B ( –3;5) C (3; –5) D  –3; –5  Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : x  y   Ảnh d qua phép đối xứng trục tung có phương trình: B x  y   A x  y   C x  y   D x  y   Câu 5:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn  C  có phương trình: x  y  x  y   Tìm ảnh đường tròn  C    C  qua phép đối xứng trục Oy A x  y  x  y   B x  y  x  y   D x  y  x  y   C x  y  x  10 y   ĐỐI XỨNG TÂM Câu 1: Hình sau khơng có tâm đối xứng? A Hình vng B Hình tròn C Hình tam giác D Hình thoi Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A  1;3  Tìm ảnh A qua phép đối xứng tâm O A A '  1; 3  B A '  1;3  C A ' 1; 3  D A ' 1;  Câu 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép đối xứng tâm I biến A 1;  thành A '  5;1 I có tọa độ là: A I  6;  B I  4; 2  C I 12;8  D I  3;  Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ảnh đường thẳng d : x  y   qua phép đối xứng tâm I  4;  là: A x  y  17  B x  y  17  C x  y   D x  y  15  Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn  C  có phương trình: x  y  x  y   Tìm ảnh đường tròn  C    C  qua phép đối xứng tâm I 1;3 A x  y  10 x  16  B x  y  10 y  16  II TỰ LUẬN: Bài 1: Giải hệ phương trình: C x  y  10 y  16  D x  y  x  10 y    x 1  2x   b) 3 x  x    3x   x 3   5x     x a)    x  3x   13 Bài 2: Giải bất phương trình sau x  3x   3x  x c x   x  x  a   x   x  x    b d 1 15  x  x 2 x Bài 3: Tìm giá trị tham số để bpt sau nghiệm với x a) mx2 –10x –5 < b) (m + 1)x2 –2(m 1)x +3m  Bài 4: Tìm giá trị tham số để bpt sau vô nghiệm: a) 5x2 x + m  b) mx2 –10x –5  Bài 5: Cho phương trình : (m  5) x  4mx  m   với giá m a Phương trình có nghiệm b Phương trình có nghiệm trái dấu c Phương trình có hai nghiệm phân biệt d Có hai nghiệm dương phân biệt 2 b) x  x   Bài 6: Với giá trị m hệ sau có nghiệm a ) x  x  20  x  2m  m  2x  Bài 7: Giải phương trình bất phương trình sau  a) x  3x   x  3x  e)  2 x  5x  x  f) b) x  x  x  c) | x  1|  | x  | x  x2  4x   1 x  2x  d ) x  x  15  x  g ) 3x  24 x  22  x  Bài 8: a) Cho cosx = 3 1800 < x < 2700 tính sinx, tanx, cotx b) Cho tan  = Bài Cho 0<  <      3 Tính cot  , sin  , cos  Xét dấu biểu thức: a)cos (   ) b) tan (   ) c) sin   2   Bài 10 Rút gọn biểu thức a) A   2cos x sin x  cos x  b) B  sin x (1  cot x )  cos (1  tan x ) Bài 11 Tính giá trị biểu thức: cot   tan   a) A  biết sin  = <  < cot   tan  2sin   3cos  3sin   cos  ; b) Cho tan   Tính 4sin   5cos  5sin   cos3  sin x  cos x Bài 12 Chứng minh đẳng thức sau: a) b)sin4x+cos4x=1–2sin2x.cos2x    cos x sin x sin x cos x  sin x cos x  sin x.cos x d) sin6x + cos6x = 3sin2x.cos2x e) c)   tan x cot x  tan x cos x  sin x  sin x   tan x f)  sin x 12 3   Bài 13 Tính cos     sin       2 13 3   tan x  tan x     Bài 14 Chứng minh rằng: a) b)  tan   x   tan   x   tan x  tan x 4  4  Bài 15 Tính giá trị biểu thức a) A  sin  24 cos  24 cos  12 cos  b) C   cos150  sin150   cos150  sin150  c) B  cos 750  Bài 16 Rút gon biểu thức: a) A  sin 2  sin   cos 2  cos  sin  b) B   cos Bài 17 Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào  ,  a) sin 6 cot 3  cos 6 b) (tan   tan  ) cot(   )  tan  tan   c)  cos   sin   cos   sin    2  c)  cot  tan  tan 3  HÌNH HỌC Bài Cho biết trung điểm ba cạnh tam giác M1(2; 1); M2 (5; 3); M3 (3; –4) Lập phương trình tổng quát đường thẳng chứa cạnh tam giác Bài Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác với M (–1; 1) trung điểm cạnh, hai cạnh có phương trình là: x + y –2 = 0, 2x + 6y +3 = Xác định tọa độ đỉnh tam giác Bài Lập phương trình tổng quát đường thẳng d trường hợp sau:  x   5t a) d qua M (1; –2) vng góc với đt  : 3x + y = b) d qua gốc tọa độ song song với đt   y  1 t Bài Xét vị trí tương đối cặp đường thẳng sau: a, d1: 2x 5y +6 = d2: x + y =  x  1  5t  x  6  5t  x  6  5u d2:  c, d1: 8x + 10y 12 = d2:  b, d1:   y   4u  y   4t  y   4t Bài Cho điểm M(1; 2) đường thẳng d: 2x 6y + = Viết ptrình đường thẳng d’ qua M tạo với d góc 450 Bài Cho điểm M(2; 5) N(5; 1) Viết ptrình đường thẳng d qua M cách điểm N khoảng Bài Cho đường thẳng  : 2x y = điểm M(1; 2) a) Viết phương trình đường thẳng (  ’) qua M vng góc với  Tìm tọa độ hình chiếu H M  b) Tìm điểm M’ đối xứng với M qua  x   2t Bài Cho đường thẳng  có phương trình tham số :  y   t a, Tìm điểm M nằm  cách điểm A(0 ;1) khoảng b, Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng  với đường thẳng x + y + = c, Tìm điểm M  cho AM ngắn Bài Cho phương trình x2 + y2 2mx 2(m– 1)y + = (1), m tham số a) Với giá trị m (1) phương trình đường tròn? b) Nếu (1) đường tròn tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn theo m Bài 10 Viết phương trình đường tròn qua điểm A(2; 0); B(0; 1) C(– 3; 1)  x  1 2t Bài 11 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng  : đường tròn (C): (x 1)2 + (y 2)2 = 16 y t     Bài 12 Viết phương trình đường tròn qua A(1; 1), B(0; 4) có tâm thuộc đường thẳng d: x y = Bài 13 Viết phương trình đường tròn qua A(2; 1), B(–4;1) có bán kính R=10 Bài 14 Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C ) : ( x  2)2  ( y  1)2  13 điểm M thuộc đường tròn có hồnh độ xo = Bài 15 Cho đường tròn (C) : x  y  x  y   đường thẳng d: 2x + y = Viết phương trình tiếp tuyến  biết  // d Tìm tọa độ tiếp điểm Bài 16 Cho đường tròn (C): x  y  x  y   điểm A(1; 3) a) Chứng minh A nằm ngồi đường tròn b) Viết pt tiếp tuyến (C) kẻ từ A b) Viết pt tiếp tuyến (C ) biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng d: 3x 4y + = ... 1 25 16 Câu 5: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đơi trục bé có tiêu cự A x2 y2  1 36 B x2 y2  1 36 24 C x2 y2   24 D x2 y2   16 Câu 6: Cho elip có phương trình 16 x + 25 y = 100 ... 2  2  A A  2sin a B A  2cos a C A  sin a – cos a D A  Câu 25 : Đơn giản biểu thức A  1 – cos x  tan x  1 – tan x  , ta có A A  sin x B A  cos x Câu 26 : Cho sin   C A  –. .. Câu 1: Góc có số đo 108 o đổi radian A Câu 2: Biết số đo góc  Ou , Ov   A  Ou , Ov   3  k Câu 3: Góc có số đo 2 đổi sang độ A 24 0o B 5cm C 20 2 cm D 10  2 20 B  10 C 3 D  3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương học kì 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường phan huy chú – hà nội , Đề cương học kì 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường phan huy chú – hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn