Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ

2 80 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:49

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Ôn tập từ cấu tạo từ I Mục đích yêu cầu: -Củng cố kiến thức cấu tạo từ (từ đôn, từ phức, kiểu từ phức; từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm) -Nhạn biết, tìm từ Bước đầu biết giải thích lí lựa chọn từ văn II Đồ dùng học tập: Bảng phụ BT3,4 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm lại BT1,3 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số 1, xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần HS làm việc cá nhân +từ đơn: hai, bước, đi, trên, cát… Gọi HS trình bày +từ ghép: cha con, mặt trời,chắc nịch Gọi HS tìm thêm từ +từ láy: rực rỡ, lênh khênh Bài - Tổ chức hoạt động nhóm a) từ nhiều nghĩa - Gọi đại diện nhóm nêu kết b)…từ đồng nghĩa c)…từ đồng âm Nhóm khác bổ sung Nhiều HS nhắc lại TaiLieu.VN Page Bài 3: Thảo luận nhóm -tinh ranh:tinh khơn, ranh ma, khơn lỏi Đại diện nhóm nêu kết -dâng :tặng, hiến, nộp,… ý 1? -êm đềm: êm ả, êm ái, êm ấm ý 2? Bài 4: khơng thể ý, nghĩa mà t/g muốn nói Làm miệng VD:…… Gọi HS ttrình bày +a) cũ HĐ4 :củng cố ,dặn dò b) xấu tốt… -NX tiết học c) mạnh ….yếu -Ôn lại kiến thức câu TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ và cấu tạo từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn