đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên cao bằng lần 1 có lời giải

13 134 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:34

TRƯỜNG THPT CHUYÊN CAO BẰNG (Đề thi 04 trang) ĐỀ THI THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 004 Họ, tên thí sinh:…………………………………… … Số báo danh: ……………………………………… … Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; K = 39; Na = 23; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; S = 32; C1 = 35,5; Fe = 56; Zn = 65; Ag = 108; Cu = 64, Ba = 137; Br = 80 Câu 41: (TH) Cho phát biểu sau (a) Sau mổ cá, dùng giấm ăn để giảm mùi (b) Dầu thực vật dầu nhớt bôi trơn máy thành phần chất béo (c) Cao su sau lưu hóa tính đàn hồi chịu nhiệt tốt (d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng dung dịch NaCl bão hòa) xảy tượng đơng tụ protein (e) Thành phần bơng nõn xenlulozo (g) Để giảm đau nhức bị kiến đốt bố vơi tơi vào vết đốt Số phát biểu A B C D Câu 42: (NB) Quặng sau thành phần Al2O3 ? A hematit đỏ B manhetit C boxit D criolit Câu 43: (NB) Kim loại sau nhiệt độ nóng chảy thấp A Hg B K C Li D Na Câu 44: (NB) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 45: (TH) Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu khí H2 catot (b) Dùng khí CO dư khử CuO nung nóng, thu kim loại Cu (c) Để hợp kim Fe- Ni ngồi khơng khí ẩm kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học (d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư tách Ag khỏi hỗn hợp Ag Cu (e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu dung dịch chứa hai muối Số phát biểu A B C D Câu 46: (NB) Số liên kết peptit tron phân tử Ala – Gly – Ala – Gly A B C D Câu 47: (TH) Cho dãy chất : (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2(anilin) Thứ tự tăng dần bazo chất dãy A (c), (b), (a) B (b), (a), (c) C (a), (b), (c) D (c), (a), (b) Câu 48: (TH) Cho chất sau: etyl fomat, anilin, glucozo, Gly – Ala Số chất bị thủy phân môi trường kiềm là: A B C D Câu 49: (TH) Một học sinh nghiên cứu dung dịch X đựng lo không dán nhãn thu kết sau: X phản ứng với dung dịch NaHSO4, Na2CO3 AgNO3 X không phản ứng với dung dịch NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 Vậy dung dịch X dung dịch sau A BaCl2 B Mg(NO3)2 C FeCl2 D CuSO4 Câu 50: (NB) Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng A Poli(etylen terephtalat) B Polistiren C Poli acrilonitrin D Poli(metyl metacrylat) Câu 51: (VD) Hỗn hợp X gồm Al Fe tỉ lệ số mol tương ứng 1:1 Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0, 17 mol HCl, thu dung dịch Y Cho 200 ml dung dịch AgNO 1M vào Y, thu khí NO m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn, NO sản phẩm khử N +5 Giá trị m gần với giá trị sau A 24,5 B 25,0 C 27,5 D 26,0 Câu 52: (VD) Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng gam bột CuO nung nóng, thu hỗn hợp khí X, Cho tồn khí X vào nước vôi dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10 B C 12 D Câu 53: (VD) Cho 7,3 gam lysin 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu dung dịch Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với HCl dư thu m gam muối Giá trị m A 55,600 B 32,250 C 53,775 D 61,000 Câu 54: (VD) Hỗn hợp X gồm axit axetic metyl fomat Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A B 12 C 27 D 18 Câu 55: (NB) Phát biểu sau sai: A Cr2O3 oxit lưỡng tính B Crom kim loại cứng C CrO3 oxit bazo D Dung dịch K2CrO4 màu vàng Câu 56: (TH) Cho polime: poli(vinyl clorua), xenlulozo, policaproamit, polistiren, xenlulozo trinitrat, nilon – 6,6 Số polime tổng hợp A B C D Câu 57: (TH) Dung dịch sau tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 vừa thu kết tủa, vừa khí A HCI B NaOH C H2SO4 D Ca(OH)2 Câu 58: (NB) Khi thủy phân tinh bột thu sản phẩm cuối A Glucozo B Fructozo C Saccarozo D Mantozo Câu 59: (TH) Cho hỗn hợp gồm Zn, Mg Ag vào dung dịch CuCl2, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp gồm kim loại Ba kim loại là: A Zn, Ag Cu B Zn, Mg Cu C Zn, Mg Ag D Mg, Cu Ag Câu 60: (VD) Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp x mol HNO3 y mol Al(NO3)3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau : Tỉ lệ b: a giá trị A 14 B 13 C 12 D 11 Câu 61: (VD) Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 lỗng thu m gam muối trung hòa 8,96 lít khí H2 đktc Giá trị m A 51,1 B 42,6 C 50,3 D 70,8 Câu 62: (TH) Một số loại trang y tế chứa hoạt chất bột màu đen khả lọc khơng khí Chất A muối ăn B đá vơi C than hoạt tính D Thạch cao Câu 63: (VD) Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở, thu 0,2 mol CO2 0,05 mol N2 Công thức phân tử X A C2HN B C2H5N C C4H11N D C4H9N Câu 66: (NB) Công thức sau cơng thức chất béo A C15H31COOCH3 B CH3COOCH2C6H5 C (C17H33COO)2C2H4 D (C17H33COO)3C3H5 Câu 67: (VD) Cho m gam bột Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 0,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y m gam chất rắn Z Giá trị m A 28,0 B 19,6 C 25,2 D 22,4 Câu 68: (NB) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu kết tủa màu nâu đỏ Chất X A FeCl2 B MgCl2 C FeCl3 D CuCl2 Câu 69: (TH) Este sau thủy phân môi trường axit thu chất hữu tham gia phản ứng tráng gương? A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH C CH3COOC2H5 D CH3COOCH=CH2 Câu 70: (VD) Khi thủy phân hoàn toàn a gam saccarozo môi trường axit thu 81 gam hỗn hợp glucozơ fructozo Giá trị a A 81 B 79,65 C 80 D 76,95 Câu 71: (TH) Cho dãy chất sau : glucozo, xenlulozơ, saccarozo, tinh bột, fructozo Số chất dãy tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 72: (VD) Dung dịch hỗn hợp X gồm NaCl 0,6M CuSO4 0,5M Điện phân 100 ml dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua hòa tan khí nước hay bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi 0,5A thời gian t giây Dung dịch sau điện phân khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu trị t l A 13510 B 15440 C 14475 D 17370 Câu 73: (VD) Hỗn hợp X gồm este đơn chức Cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu chất hữu Y (no, đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng tráng bạc) 53 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 5,6 lít khí O2 đktc Khối lượng 0,3 mol X A 31,0 gam B 33,0 gam C 29,4 gam D 41,0 gam Câu 74: (VD) Hòa tan hồn toàn hỗn hợp X Na vào nước, thu dung dịch X V lít khí H2 đktc Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M Giá trị V A 0,448 B 0,224 C 0,112 D 0,896 Câu 75: (TH) Tiến hành thí nghiệm sau (a) Nhúng đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3 (b) Cắt nguyên miếng sắt tây (sắt trang thiếc), để khơng khí ẩm (c) Nhúng kẽm vào dung dịch H2SO4 lỗng nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt nhúng vào cốc nước muối Trong thí nghiệm số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 76: (TH) Cho a mol este X(C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dung dịch phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo X A B C D Câu 77: (TH) Cho sơ đồ chuyển hóa Glucozo X Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH3CHO B CH3CHOHCOOH CH3CHO C CH3CH2OH CH2=CH2 D CH3CHO CH3CH2OH Câu 78: (NB) Trong công nghiệp, kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy? A Cu B Mg C Fe D Ag Câu 79: (NB) Hợp chất sau tính lưỡng tính A NaOH B CrCl3 C KOH D Cr(OH)3 Câu 80: (VD) Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch AlCl3 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,9 gam kết tủa Giá trị lớn V A 350 B 175 C 375 D 150 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-B 42-C 43-A 44-C 45-C 46-D 47-D 48-B 49-A 50-A 51-D 52-A 53-A 54-D 55-C 56-C 57-C 58-A 59-A 60-D 61-C 62-C 63-A 64-D 65-B 66-D 67-D 68-C 69-A 70-C 71-B 72-B 73-B 74-A 75-C 76-B 77-A 78-B 79-D 70-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: B Phương pháp: Dựa vào kiến thức cacbohidrat, amin, protein, polime Hướng dẫn giải: (a) cá mùi amin  dùng giấm để tạo tác dụng với amin  mùi (b) sai dầu nhớt bơi trơn hidrocacbon (c) (d) (e) (g) thành phần nọc độc kiến HCOOH  dung vơi tơi trung hòa giảm bớt tính độc  câu Câu 42: C Hướng dẫn giải: Quặng hematit đỏ Fe2O3 Quặng manhetit Fe3O4 Quặng boxit Al2O3.2H2O Quặng criolit Na3AlF6 Câu 43: A Phương pháp: Xem lại đại cương kim loại hóa 12 Hướng dẫn giải: Ở nhiệt độ thường Hg kim loại tồn thể lỏng  chất nhiệt độ nóng chảy thấp Câu 44: C Phương pháp: Viết CTCT este Hướng dẫn giải: Các CTCT C3H6O2 là: HCOOCH2CH3 (1) ;CH3COOCH3 (2) Câu 45: C Phương pháp: Xem lại lý thuyết tổng hợp hóa 12 Hướng dẫn giải: (a) Đúng catot (-) 2H2O + 2e + 2OH + H2 (b) Đúng (c) Sai Fe mạnh Ni dãy điện hóa nên xảy ăn mòn Fe (d) Đúng Cu+ Fe2(SO4)3  CuSO4 + 2FeSO4  tách Ag khỏi hỗn hợp Ag Cu (e) Sai tạo muối Fe(NO3)2 Câu 46: D Phương pháp: Số liên kết pepit = số mắt xích - Hướng dẫn giải: Số liên kết peptit tron phân tử Ala – Gly – Ala – Gly Câu 47: D Phương pháp: Thứ tự tăng dần tính bazo : anilin < NH3 < amin bậc  amin bậc (no) < amin bậc (no) Hướng dẫn giải: Thứ tự tăng dần tính bazo C6H5NH2 < NH3  CH3NH2 Câu 48: B Phương pháp: Các chất thủy phân môi trường kiềm là: este, peptit, axit, phenol Hướng dẫn giải: Số chất bị thủy phân môi trường kiểm là:etyl fomat, Gly – Ala Câu 49: A Phương pháp: Thử chất đáp án, chất thỏa mãn tính chất đề yêu cầu chọn Hướng dẫn giải: A BaCl2 thỏa mãn hết tính chất X B sai Mg(NO3)2 khơng tác dụng với NaHSO4 AgNO3 C sai FeCl2 khơng tác dụng với NaHSO4 D sai CuSO4 khơng tác dụng với NaHSO4 Câu 50: A Phương pháp: Phản ứng trùng ngưng phản ứng tổng hợp polyme dựa vào phản ứng monome chứa nhóm chất, tạo thành liên kết đồng thời sinh chất phụ nước Hướng dẫn giải: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng poli(etylen terephtalat) Vì nC6H(COOH)2 + nC2H4(OH)2  -(O – CH2 –CH2 – O – CO - C6H4 – CO-)-n + 2nH2O Câu 51: D Đặt số mol Al Fe X x mol mx = 27x + 56x = 2,49  x= 0,03 mol X+ 0,17 mol HCl Al + 6HCl + 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  Dung dịch Y thu AlCl3 : 0,03 mol; FeCl2 = 0,03 mol; HCl: 0,02 mol Y+0,2 mol AgNO3 : 3Fe2+ + 4H+ + NO3- + 3Fe3+ + 2H2O + NO 0,015 mol ← 0,02 mol Fe2+ + Ag+ → Fe+ + Ag 0,015 mol 0,015 mol + Ag Cl  AgCl 0,17 mol 0,17 mol  mrắn = mAgCl + mAg = 0,17,143,5 + 0,015.108 = 24,395 + 1,62= 26,015 g  gần với 26,0 g Câu 52: A Ta nCu = 0,1 mol PTHH: CO + CuO  Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O → nCaCO3 = nCuO = 0,1 mol → mCaCO3 = 0,1.100 =10 g Câu 53: A nliysin = 0,05 mol nglyxin = 0,2 mol Khi cho lysin glyxin phản ứng với KOH đem sản phẩm tác dụng với HCl ta coi hỗn hợp lysin, glyxin KOH tác dụng với HCl HN - [CH2] - CH(NH2)-COOH + 2HCl → CINH - [CH2]4 – CH (NH3Cl)-COOH 0,05 0,05 H2N – CH2 – COOH + HCl → H3NCI – CH2 – COOH 0,2 0,2 KOH + HCl  KCl + H2O 0,3 0,3  mmuối = 0,05.219 + 0,2.111,5 + 0,3.74,5 = 10,95 + 22,3 + 22,35 = 55,6g Câu 54: D PTHH: HCOOCH3 + NaOH  HCOONa + CH3OH CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Ta thấy nC2H4O2 = nNaOH = 0,3 mol mC2H4O2 = mx =0,3.60 = 18g Câu 55: C Phương pháp: Dựa vào tính chất crom hợp chất crom Hướng dẫn giải: A B C sai CrO3 oxit axit D Chú ý: mẹo nhớ: Cr2O3 tương tự giống Al2O3; Cr tương tự giống Fe, CrO3 tương tự giống SO3 Câu 56: C Phương pháp: Polime phần làm loại + polime thiên nhiên nguồn gốc hồn tồn từ thiên nhiên + polime tổng hợp: 100% từ người tạo + polime bán tổng hợp: phần nguồn gốc từ nhiên nhiên, phần nguồn gốc từ người tổng hợp Hướng dẫn giải: Polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua), policaproamit, polistiren, nilon – 6,6 Xenlulozo polime tự nhiên xenlulozo trinitrat polime bán tổng hợp Câu 57: C Phương pháp: Viết PTHH Ba(HCO3)2 với chất Hướng dẫn giải: A sai tạo khí CO2 2HCl + Ba(HCO3)2 → BaCl2 + 2CO2↑ + 2H2O B sai tạo kết tủa BaCO3 2NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O C Ba(HCO3)2 + H2SO4 + BaSO4 ↓ + 2H2O + 2CO2 ↑ D sai kết tủa CaCO3 BaCO3 Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → BaCO31 +CaCO3↓ + 2H2O Câu 58: A Phương pháp: Xem lại TCHH tinh bột Hướng dẫn giải: Khi thủy phân tinh bột thu sản phẩm cuối glucozo Câu 59: A Phương pháp: Viết PTHH theo thứ tự kim loại mạnh phản ứng với dd CuCl2 trước Hướng dẫn giải: Khi cho hỗn hợp vào CuCl2 phản ứng theo thứ tự : Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu  rắn thu kim loại nên kim loại Ag, Cu, Zn dư Câu 60: D KOH + HNO3 → KNO3 + H2O 3KOH + Al(NO3)3  3KNO3 + Al(OH)3 KOH + Al(OH)3 → KAlO2 + 2H2O Xét thời điểm +) 0,56 mol KOH xảy phản ứng đầu + nNOH = nHNO3 + 3nAl(OH)3 = x + 3a = 0,56 mol +) 1,04 mol KOH phản ứng đầu xảy nKOH = nHNO3 + 3nAl(OH)3 = x + 3(a + 0,8x )=1,04  x= 0,2 mol a = 0,12 mol +) thời điểm b mol KOH xảy phản ứng thu nAl(OH)3 = a+ 0,8x = 0,28 mol  nKOH = nHNO3 + 3nAl(NO3)3 + nAl(OH)3 bị hòa tan = x + 3y + (y – 0,28)= 0,2 + 4y - 0,28 = 4y = 0,08 (mol) = b(1) +) thời điểm (7x + 0,08 mol KOH hay 1,48 mol KOH nAl(OH)3 = 0,12 mol phản ứng xảy  nKOH= nHNO3 + 3nAl(NO3)3 + nAl(OH)3 bị hòa tan = x + 3y + (y – 0,12)= 4y + 0,08 = 1,48 + y = 0,35 (2) Từ (1) (2) suy b = 1,32 mol → b:a = 1,32 : 0,12 = 11 Câu 61: C Phương pháp: Kim loại + H2SO4  muối + H2 Bảo toàn nguyên tố H; Bảo tồn khối lượng Hướng dẫn giải: Ta kim loại +H2SO4  muối + H2 nH2 = 0,4 mol Bảo tồn ngun tử H nH2 = nH2SO4 = 0,4 mol Bảo tồn khối lượng mkim loại + mH2SO4 = mH2 + m muối + 11,9 + 0,4.98 = 0,4.2 + m  m = 50,3 Câu 62: C Phương pháp: Dựa vào kiến thức ứng dụng cacbon Hướng dẫn giải: Than hoạt tính chất thường sử dụng trang y tế khả hấp phụ tốt nên lọc khơng khí Câu 63: A Phương pháp: CTPT X CnH2n+3N Bảo toàn N=> namin x= 2nN2 = ? => n = nCO2/ namin = ? Từ tìm CTPT X Phương pháp: ag X+ 3,26 mol O2  2,28 mol CO2 + 39,6 gam nước Bảo toàn khối lượng  a Bảo toàn nguyên tố O  nX X+ 3NaOH  muối + C3H5(OH)3 Bảo toàn khối lượng  muối Hướng dẫn giải: Ta ag X+ 3,26 mol O2  2,28 mol CO2 + 39,6 gam nước Bảo tồn khối lượng a + 3,26.32 = 2,28.44 + 39,6 + a = 35,6 gam Bảo toàn nguyên tố X nO(x) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O + nOX + 2.3,26 = 2.2,28 + 2,2 – nO(x) = 0,24 mol Vì X triglixerit nên X chứa O công thức phân tử nên nX = 0,04 mol Ta a gam X+ 3NaOH  muối + C3H5(OH)3 Ta nNaOH = 3nX= 3.0,04 =0,12 mol n C3H5(OH)3 = 0,04 mol Bảo tồn khối lượng mx + mNaOH =mmuối + mC3H5(OH)3  35,6 +0,12.40 = 0,04.92 + mmuối  mmuối = 36,72 g Câu 66: D Phương pháp: Chất béo Trieste axit béo glixerol Trong axit béo axit đơn chức mạch hở từ 12 C trở lên Hướng dẫn giải: Công thức chất béo (C17H35COO)C3H5 Câu 67: D PTHH : Fe + 2Fe(NO3)3 + 3Fe(NO3)2 Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu Vì khối lượng rắn không đổi sau phản ứng nên xảy phản ứng Đặt nCu tạo thành = x mol Ta mrắn z = m – mFe phản ứng + mCu = m - 56.(0,05 +x)+ 64x = m => x= 0,35 mol  phản ứng dư Cu(NO3)2  Fe phản ứng hết →m= 56.(0,35 + 0,05) = 22,4 g Câu 68: C Phương pháp: Viết PTHH nhận định màu kết tủa Cu(OH)2: màu xanh; Fe(OH)3: nâu đỏ Fe(OH)2 Mg(OH)2 : màu trắng Hướng dẫn giải: Xlà FeCl3 FeCl3 + 3NaOH + 3NaCl + Fe(OH)3 kết tủa màu nâu đỏ Câu 69: A Phương pháp: Este thủy phân môi trường axit thu chất hữu tham gia phản ứng tráng gương  este tạo từ HCOOH thủy phân tạo andehit Hướng dẫn giải: A thủy phân tạo HCOOH CH3CHO khả tráng bạc B sai tạo CH3COOH C6H5OH khơng khả tráng bạc C sai tạo CH3COOH C2H5OH khơng khả tráng bạc D sai tạo CH3COOH khơng khả tráng bạc Câu 70: D Phương pháp: Viết PTHH  tính Hướng dẫn giải: Ta C12H22O11 + H2O + C6H12O6(glucozo) + C6H12O6( fructozo) Ta nglucozo = nfructozo = 81 : : 180=0,225 mol → nsaccarozo = 0,225 mol → a = 0,225 342= 76,95 g Câu 71: B Phương pháp: Xem lại TCHH tinh bột, glucozo, xenlulozo Chất tham gia phản ứng tráng bạc chất cấu tạo nhóm -CHO phân tử dd AgNO3/NH3 chuyển hóa thành chất phản ứng tráng bạc Hướng dẫn giải: Chất dãy tham gia phản ứng tráng bạc là: glucozo,fructozo Câu 72: B Ban đầu dung dịch X chứa nNaCl = 0,06 mol nCuSO4 = 0,05 mol Tại A: 2Cl  Cl2 + 2e Tại K Cu+2 +2e → Cu Vì nCl < 2nCu nên điện phân Cl- hết trước Tại thời điểm Cl- hết nCu = nCl : = 0,06 : =0,03 mol Khi mdd giảm = mCl2 + mCu = 0,03.71 + 0,03.64 = 4,05 g < 4,85 g nên A xảy điện phân nước 2H2O  4H+ + O2 +4e Tại thời điểm Cu2+ bị điện phân hết mdd giảm = mCl2 + mCu + mO2 = 0,03.71 + 0,05.64 + mO2 = 5,33 + mO2 > 4,85 Nên Cu2+ chữa điện phân hết Đặt nO2 = x mol theo bảo tồn e nCu(2+) = (nCl- + 4nOX): 2=(0,06 + 4x): 2=0,03 + 2x (mol) Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm mau giảm = mCu + mCl2 + mO2 = (0,03 + 2x).64 + 0,03.71 + 32x = 4,85 => x=0,005 mol => nCu = 0,03 + 0,005.2 = 0,04 mol I t 0,5t => n e trao đổi = 2nCu=   2.0,04 =0,08 nên t = 15440 (s) F 96500 Câu 73: B Phương pháp: Vì X este đơn chức X tác dụng với KOH theo tỉ lệ khác 1:1 nên X chứa este este phenol Gọi A este đơn chức thơng thường B este phenol => số mol loại este X+ KOH tạo Y no đơn chức mạch hở khả tráng bạc nên Y andehit =>nY theo số mol este vừa tìm => anđehit Y Bảo tồn khối lượng tìm mx Hướng dẫn giải: nKOH =0,5 mol Vì X este đơn chức X tác dụng với KOH theo tỉ lệ khác 1:1 nên X chứa este este phenol Gọi A este đơn chức thơng thường B este phenol Thì nA + nB = nX = 0,3 mol nKOH = nA + 2nB = 0,5 mol nên nA = 0,1 mol nB =0,2 mol X+ KOH tạo Y no đơn chức mạch hở khả tráng bạc nên Y andehit (Y muối nên muối HCOOH) Y tạo từ A : nY = nA = 0,1 mol Xét Y CTPT CnH2nO 3n  t0 O2   nCO2 + nH2O CnH2nO  3n   nO2  0,25  n = (C3H6O : 0,1 mol) Khi cho X+ KOH : A+ 0,1 mol KOH  muối + 0,1 mol C2H4O B+ 0,4 mol KOH  muối + 0,2 mol H2O ( B este phenol nên nH2O = nB) Bảo tồn khối lượng mX + mKOH = m muối + mC2H4O + mH2O nên mx + 0,5.56 = 53 +0,1.44+0,2.18 => mx = 33 (g) Câu 74: A Phương pháp Tính theo PTHH K + H2O → KOH + 1/2 H2 Na + H2O + NaOH + 1/2 H2 OH- + H+ → H2O Hướng dẫn giải Ta K+ H2O  KOH + H2 Na + H2O  NaOH + 1/2 H2 OH- + H+ → H2O nH2SO4 = 0,02 mol nên nH+ = 0,04 mol => nOH- = 0,04 mol theo PTHH nOH = 2nH2 => nH2 = 0,02 mol => V = 0,02.22,4 =0,448 lít Câu 75: C Phương pháp: Ăn mòn điện hóa xảy khi: + Xuất cặp kim loại chất khác + Các chất tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với thông qua dây dẫn + Các chất nhúng dung dịch chất điện li Hướng dẫn giải: (a) khơng xảy ăn mòn điện hóa xảy ăn mòn hóa học (b) Xảy ăn mòn điện hóa học (c) xảy ăn mòn hóa học trước tạo Cu ăn mòn điện hóa (d) ăn mòn điện hóa học Câu 76: B Phương pháp: X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ : nên X este phenol Sản phẩm thu khơng khả tráng bạc nên khơng tạo từ HCOOH Hướng dẫn giải: X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ : nên X este phenol Sản phẩm thu khơn khả tráng bạc nên X không tạo từ HCOOH Các CTHH thỏa mãn X: CH3COOC6H4-CH3 (3 CTCT vị trí m,o, p) C2H3COOCH => CTCT thỏa mãn Câu 77: A Phương pháp: Xem lại glucozo Viết PTHH Hướng dẫn giải: Suy 0,1      Glucozo   C2 H 5OH   CH 3CHO   CH 3COOH X Y (1)C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 len menruou t (2) C2H5OH + CuO   CH3CHO+ Cu + H2O 2 Mn (3)CH3CHO +1/2 O2   CH3COOH Câu 78: B Phương pháp Kim loại tính khử mạnh thường điều chế điện phân nóng chảy Na, K, Li Hướng dẫn giải Trong công nghiệp, kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy Mg Câu 79: D Phương pháp: Chất tính lưỡng tính chất tác dụng với axit bazo Hướng dẫn giải: Hợp chất sau tính lưỡng tính Cr(OH)3 – hidroxit lưỡng tính A sai NaOH khơng tác dụng với bazo B sai CrCl3 khơng tác dụng với axit C sai KOH khơng tác dụng với bazo Câu 80: C 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3 Al(OH)3 + NaOH → NaA1O2 + 2H2O nAlCl3 = 0,2 mol nAl(OH)3 = 0,05 mol Vì nAl(OH)3 < nAlCl3 nên xảy trường hợp : kết tủa chưa tạo thành tối đa kết tủa tối đa tan phần Để NaOH lớn kết tủa tạo thành tối đa tan phần => n NaOH = 3nAlCl3 + nAl(OH)3 bị hòa tan = 3.0,2+(0,2 – 0,05)= 0,75 mol => V = 0,75 : =0,375 lít = 375 ml ... → Fe+ + Ag 0, 015 mol 0, 015 mol + Ag Cl  AgCl 0 ,17 mol 0 ,17 mol  mrắn = mAgCl + mAg = 0 ,17 ,14 3,5 + 0, 015 .10 8 = 24,395 + 1, 62= 26, 015 g  gần với 26,0 g Câu 52: A Ta có nCu = 0 ,1 mol PTHH: CO... lệ b: a có giá trị A 14 B 13 C 12 D 11 Câu 61: (VD) Cho 11 ,9 gam hỗn hợp Zn Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu m gam muối trung hòa 8,96 lít khí H2 đktc Giá trị m A 51, 1 B 42,6... Hướng dẫn giải: Ta có C12H22O 11 + H2O + C6H12O6(glucozo) + C6H12O6( fructozo) Ta có nglucozo = nfructozo = 81 : : 18 0=0,225 mol → nsaccarozo = 0,225 mol → a = 0,225 342= 76,95 g Câu 71: B Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên cao bằng lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên cao bằng lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn