(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

76 77 0
  • Loading ...
1/76 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:30

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LƯU THỊ AN Tên đề tài: “TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HTX CHÈ PHÚ NAM PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên nghành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế Phát triển nơng thơn Khóa : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LƯU THỊ AN Tên đề tài: “TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HTX CHÈ PHÚ NAM PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài : Chính quy : Hướng ứng dụng Chuyên nghành Khoa Lớp Khóa Giảng viên hướng dẫn : Phát triển nông thôn : Kinh tế Phát triển nông thôn : K46 – PTNT N02 : 2014 - 2018 : ThS Nguyễn Thị Giang Cán sở hướng dẫn : Nguyễn Thị Hoàng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp ý nghĩa lớn sinh viên, thời gian để sinh viên nghiên cứu, áp dụng kiến thức lý thuyết với thực tế, củng cố nâng cao khả phân tích, làm việc sáng tạo thân phục vụ cho công tác sau Xuất phát từ nhu cầu thực tế đồng thời đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Kinh Tế Phát triển nông thôn, em thực đề tài: “Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động kinh doanh HTX chè Phú Nam Phú Đơ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Ngun’’ Trong q trình thực đề tài em nhận giúp đỡ nhiệt tình bác Phạm Ngọc Tân chủ tịch UBND Phú Đô, cán hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng giám đốc HTX, thầy giáo khoa Kinh Tế Phát triển nông thôn - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới giáo Ths Nguyễn Thị Giang giảng viên khoa Kinh Tế Phát triển nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn bảo giúp đỡ tận tình suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Kinh Tế Phát triển nông thôn, Bác Phạm Ngọc Tân chủ tịch UBND Phú Đơ, gia đình Nguyễn Thị Hồng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trình thực hồn thành khóa luận Do kiến thức hạn hẹp, nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo bạn sinh viên để đề tài em hoàn thiện Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Lưu Thị An ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai Phú Đơ năm 2017 32 Bảng 3.2: Diện tích, suất, sản lượng số trồng giai đoạn 2015 – 2017 34 Bảng 3.3: Tình hình chăn ni giai đoạn 2015 – 2017 35 Bảng 3.4: Tình hình dân số lao động Phú Đơ 2015 - 2017 37 Bảng 3.5: Thông tin chung làng nghề chè 39 Bảng 3.6: Số lượng thành viên giới tính HTX 44 Bảng 3.7: Tình hình vốn quỹ HTX chè Phú Nam 45 Bảng 3.8: Sản lượng, suất số giống chè kinh doanh HTX chè Phú Nam 1/năm/ha 53 Bảng 3.9: Giá bán giống chè HTX chè Phú nam 53 Bảng 3.10: Chi phí đầu tư cho loại chè máy móc, cơng cụ, dụng cụ 56 Bảng 3.11 Chi phí đầu tư giống loại chè 57 Bảng 3.12 Chi phí trung gian chè TRI777 chè LDP1 năm 57 Bảng 3.13 Chi phí trung gian chè trung du chè kim tuyên năm 58 Bảng 3.14 Doanh thu hộ trồng chè theo giống chè/ha/năm 59 Bảng 3.15 Kết sản xuất chè hộ thành viên 59 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ cấu giống chè hộ nông dân Phú Đô năm 2017 40 Hình 3.2: Sơ đồ cấu máy quản lý HTX 47 Hình 3.3: Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm chè hộ xóm Phú Nam 55 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CNTB Chủ nghĩa tư ĐVT Đơn vị tính HTX Hợp tác NQ Nghị PTNT Phát triển nông thôn TBCN Tư chủ nghĩa TLSX Tư liệu sản xuất TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chuyên môn 1.2.2 Về thái độ 1.2.3 Về kỹ sống, kỹ làm việc 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 sở khoa học 2.1.1 Một số vấn đề HTX 2.1.2 HTX nông nghiệp 12 2.1.3 Thủ tục đăng ký hợp tác 17 2.1.4 Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 19 2.1.5 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 19 2.2 sở thực tiễn 19 2.2.1 Tình hình phát triển HTX Việt Nam 19 2.2.2 Một số giải pháp để phát triển hợp tác nông nghiệp Việt Nam 29 PHẦN KẾT QUẢ THỰC TẬP 31 3.1 Khái quát sở thực tập 31 vi 3.1.1 Điều kiện tự nhiên Phú Đô 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế hội Phú Đô 34 3.1.3 Thực trạng sản xuất chè địa bàn Phú Đô 38 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn việc phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ chè Phú Đô 41 3.1.5 Quá trình hình thành phát triển HTX chè Phú Nam 42 3.1.6 Những thành tựu HTX đạt 45 3.1.7 Những thuận lợi khó khăn HTX chè Phú Nam 46 3.2 Kết thực tập 46 3.2.1 Tìm hiểu cấu tổ chức máy kinh doanh HTX chè Phú Nam 46 3.2.2 Những công việc tham gia làm HTX 49 3.2.3 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh HTX chè Phú Nam năm 2017 52 3.2.4 Bài học kinh nghiệm thân rút từ thực tế 60 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động HTX chè Phú Nam 1xã Phú Đô 60 3.3.1 Giải pháp phương thức tổ chức công tác cán 60 3.3.2 Giải pháp chế sách 61 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 63 4.1 Kết luận 63 4.2 Kiến nghị 64 4.2.1 Kiến nghị với cấp quyền 64 4.2.2 Đối với HTX chè Phú Nam 64 4.2.3 Đối với hộ nông dân 64 4.2.4 Đối với viện nghiên cứu, Trường Đại học 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Việt Nam nước nông nghiệp với gần 65,4% dân số sống nơng thơn thu nhập từ sản xuất nơng nghiệp [15] Nơng thơn Việt Nam vai trò quan trọng phát triển kinh tế hội đất nước, công đổi đất nước phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng “Cơng nghiệp hố, đại hố” mà tảng sản xuất nơng nghiệp hàng hố vai trò quan trọng Trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam, chè công nghiệp truyền thống giá trị kinh tế cao Người dân trồng chè nhiều kinh nghiệm trồng chế biến chè đồng thời biết tận dụng điều kiện đất đai, khí hậu tạo nên sản phẩm chè Việt Nam tiếng giới Chè thức uống lý tưởng nhiều giá trị dược liệu: Nhờ đặc tính tốt, chè trở thành thức uống phổ biến giới Thói quen uống chè người dân Việt Nam nông thôn hay thành thị vào tiềm thức thức uống thiếu gia đình Tác dụng chữa bệnh chất dinh dưỡng nước chè nhà khoa học xác định sau: Cafein số hợp chất ancaloit khác chè chất khả kích thích hệ thần kinh trung ương, kích thích vỏ đại não làm cho tinh thần minh mẫn, tăng cường hoạt động thể, nâng cao lực làm việc, giảm bớt mệt nhọc sau lúc làm việc căng thẳng; Hỗn hợp tanin chè khả giải khát, chữa số bệnh đường ruột tả, lỵ, thương hàn Nhiều thầy thuốc dùng nước chè, đặc biệt chè xanh để chữa bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang chảy máu dày; Chè chứa nhiều loại vitamin vitamin A, B1, B2, B6, vitamin PP nhiều vitamin C… Sử dụng chè cách hợp lý, khoa học mang lại hiệu việc điều trị số bệnh liên quan đến tim mạch, cao huyết áp, bệnh liên quan đến tiêu hoá tiết Một giá trị đặc biệt chè phát gần tác dụng chống phóng xạ (Chất Sr 90 - đồng vị phóng xạ nguy hiểm) mở hướng điều trị cho bệnh nhân nhiễm phóng xạ, bảo vệ sức khoẻ người.[17] Cùng với giá trị kinh tế giá trị tiêu dùng cao nước nhiều tỉnh điều kiện thích hợp trồng chè Thái Ngun tỉnh điều kiện thích hợp cho chè Chè Thái Nguyên trở thành mặt hàng tiếng nước, thị trường giới Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Ngun, địa phương diện tích sản lượng chè lớn huyện Cây chè góp phần quan trọng sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập, làm giàu cho nông dân Để khai thác hết tiềm năng, lợi Phú Đô phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ cho đạt hiệu cao cần phải giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế địa phương Xuất phát từ thực tế nói với đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp giáo Ths Nguyễn Thị Giang, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động kinh doanh HTX chè Phú Nam Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Về chun mơn - Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh HTX chè Phú Nam Phú Đô - Nắm vững cơng việc giao sở - Tìm hiểu thuận lợi, khó khăn phương thức tổ chức hoạt động kinh doanh HTX chè Phú Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh HTX chè Phú Nam 1.2.2 Về thái độ - Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với người HTX UBND Phú Đô 54 Qua bảng 3.9 ta thấy hộ sản xuất chè bán chè khơ bán chè tươi: - Giá bán khô giống chè kim tuyên cao giao động từ 140.000 – 400.000 đồng/kg, giá bán bình qn khơ 270.000 đồng/kg, giá bán chè tươi giao động từ 28.000 – 47.000 đồng/kg, giá bán bình qn tươi 37.500 đồng/kg Giống chè tính thơm đặc trưng suất thấp so với giống chè khác giá lại cao - Một số giống chè: Trung du, TRI777, chè LDP1 giá bán khơ giao động từ 120.000 – 300.000 đồng/kg, giá bán bình qn khơ 210.000 đồng/kg, giá bán tươi giao động từ 25.000 – 40.000 đồng/kg, giá bán bình quân tươi 32.500 đồng/kg Giá bán giao động lớn vào vụ chè từ tháng đến tháng tháng thời tiết ấm thuận lợi cho chè sinh trưởng phát triển tốt cho sản lượng chè nhiều, thương lái ép giá hộ dân buộc phải bán chè với giá thấp, đến gần cuối năm từ tháng 10 đến tháng 12 thời tiết lạnh chè vào trạng thái ngủ đông chăm sóc tốt cho sản lượng sản lượng thấp nhiều so với vụ, nguồn chè khan thương lái tăng giá chè lên tới 300.000 – 400.000 đồng/kg khô Các loại chè thương phẩm - Chè búp: Là loại chè hái tôm búp to khơng bánh tẻ, loại chè giá tùy theo giống chè - Chè ban: Trong q trình thu hái chè hái lẫn bánh tẻ, xấy thành chè khô bánh tẻ thành chè ban, giá chè ban từ 10.000 – 12.000 đồng/kg - Chè cám: Trong q trình vò chè, vò q mạnh lâu sau trình xấy thành chè khơ kết hợp với q trình nhặt chè ban già, q trình làm cho cánh chè bị gãy tạo chè cám, giá bán loại chè từ 17.000 – 20.000 đồng/kg Thực trạng tiêu thụ chè hộ xóm Phú Nam Sau kết thúc giai đoạn sản xuất, chế biến chè bước vào giai đoạn tiêu thụ Sự đòi hỏi ngày cao thị trường làm cho người trồng chè thay đổi định để đáp ứng nhu cầu Cũng giống sản phẩm 55 sản xuất ra, chất lượng tốt, giá phù hợp khơng tổ chức hệ thống phân phối đến tận tay người tiêu dùng hiệu kinh doanh khơng cao, ảnh hưởng tới thu nhập hộ dân Nhất chè đòi hỏi phải hệ thống phân phối rộng khắp đáp ứng nhu cầu hàng ngày người dân Khi điều tra hộ trồng chè, kết cho thấy hộ tập trung bán theo kênh sơ đồ sau: Nông dân Kênh Tiêu dùng Kênh gia Kênh đình Tư thương nhỏ Tư thương lớn - Chợ địa phương Kênh - Các nhà máy, sở chế biến chè Người tiêu dùng Hình 3.3: Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm chè hộ xóm Phú Nam Kênh tiêu thụ sản phẩm cho biết đường đến tay người tiêu dùng, sản phẩm chè tiêu thụ qua kênh sau đây: - Kênh thứ nhất: Hộ nông dân sản xuất chè phần để phục vụ nhu cầu trực tiếp hộ đó, phần họ bán bên ngồi, khối lượng chè mà hộ trồng chè tự tiêu thụ không lớn, thường chiếm tỷ lệ nhỏ so với khối lượng chè mà nông hộ làm - Kênh thứ hai: Các hộ sản xuất chè mang chợ bán, người dân thường mang chè bán chợ hay mang chợ quanh khu vực chợ Tức Tranh, chợ Trại Cài Khách hàng chợ người tiêu dùng tư thương lớn họ mua chè sau mang bán lại cho người tiêu dùng cuối vùng xa, tư thương lớn thu mua chè cung cấp 56 cho nhà máy, sở chế biến chè từ đến tận tay người tiêu dùng cuối Đây kênh tiêu thụ không qua nhiều khâu trung gian tính chất chè bị thay đổi - Kênh thứ ba: Một phần chè sản xuất hộ nông dân bán cho tư thương nhỏ đến thu mua nông hộ Các tư thương nhỏ thường mua chè với giá thấp so với giá chợ Các tư thương nhỏ đấu trộn chè sau bán cho tư thương lớn chợ bán cho hộ bán lẻ tỉnh khác tỉnh sau bán lại cho người tiêu dùng cuối - Kênh thứ tư: Một phần chè hộ nông dân bán trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng Đây kênh phân phối đảm bảo người tiêu dùng nhiên bán theo kênh phân phối không nhiều, xuất vào dịp cuối năm lượng chè khan nhu cầu chè lại cao Do tổ HTX chưa phát huy vai trò, sản phẩm chè chưa thương hiệu kênh phân phối sản phẩm thành viên HTX phân phối phạm vi hẹp, giá bấp bênh Sản phẩm chè thương hiệu, chất lượng đạt theo tiêu chuẩn VietGap hướng tới thị trường: Hàn Quốc nước Châu Âu 3.2.3.2 Chi phí sản suất chè hộ thành viên HTX chè Phú Nam Bảng 3.10: Chi phí đầu tư cho loại chè máy móc, cơng cụ, dụng cụ Số lượng Cái Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 3.000.000 3.000.000 500.000 Bình phun điện Cái 5.000.000 10.000.000 10 1.000.000 Máy vò chè Cái 2.000.000 4.000.000 10 400.000 Tôn quay Cái 6.000.000 12.000.000 10 1.200.000 Hệ thống tưới nước Cái 36.500.000 73.000.000 20 3.650.000 Chỉ tiêu Máy đốn chè Công cụ, dụng cụ Tổng ĐVT 102.000.000 Số năm Khấu hao sử dụng 6.750.000 (Nguồn: Số liệu điều tra, năm 2018) 57 Qua bảng 3.10 cho ta thấy chi phí đầu tư cho công cụ, dụng cụ lao động loại chè bình qn là: 102.000.000 đồng chi phí cho hệ thống tưới nước cao nhất: 73.000.000 đồng, chi phí cho máy đốn chè thấp nhất: 3.000.000 đồng, chi phí cho cơng cụ dụng cụ khác 10.000.000 đồng Bảng 3.11 Chi phí đầu tư giống loại chè Giống chè ĐVT Số Đơn giá Thành tiền lượng (đồng) (đồng) Số năm sử dụng (năm) Khấu hao Trung du Cây 18.000 500 9.000.000 45 200.000 Chè TRI777 Cây 18.000 1.100 19.800.000 40 495.000 Chè kim tuyên Cây 18.000 1.100 19.800.000 40 495.000 Chè LDP1 Cây 18.000 1.100 19.800.000 40 495.000 (Nguồn: Số liệu điều tra, năm 2018) Qua bảng 3.11 cho ta thấy chi phí đầu tư giống chè trung du thấp nhất: 9.000.000 đồng, chi phí khấu hao 200.000 đồng Chi phí giống loại chè: TRI777, chè kim tuyên, chè LDP1 bình qn là: 19.800.000 đồng, chi phí khấu hao 495.000 đồng Bảng 3.12 Chi phí trung gian chè TRI777 chè LDP1 năm Chỉ tiêu Phân bón ĐVT Số Đơn giá Thành tiền lượng (đồng) (đồng) - Đạm Ure kg 700 8.000 5.600.000 - Ka li kg 250 8.000 2.000.000 - Phân hữu NTT kg 3.000 2.800 8.400.000 Lọ 70 40.000 2.800.000 Công 98 150.000 14.700.000 Thuốc bảo vệ thực vật Công lao động Điện nước 5.000.000 Chi phí khác 2.073.000 Tổng 40.573.000 (Nguồn: Số liệu điều tra, năm 2018) 58 Qua bảng 3.14 ta thấy chi phí trung gian giống chè TRI777 giống chè LDP1 bình quân 40.573.000 đồng chi phí phân bón lớn nhất: 16.000.000 đồng, chi phí cơng lao động là: 14.700.000 đồng, chi phí khác 2.073.000 đồng Bảng 3.13 Chi phí trung gian chè trung du chè kim tuyên năm Phân bón Số Đơn giá Thành tiền lượng (đồng) (đồng) kg 700 8.000 5.600.000 - Ka li kg 250 8.000 2.000.000 - Phân hữu NTT kg 3.000 2.800 8.400.000 Lọ 70 40.000 2.800.000 Công 105 170.000 17.850.000 Chỉ tiêu ĐVT - Đạm Ure Thuốc bảo vệ thực vật Công lao động Điện nước 5.000.000 Chi phí khác 2.073.000 Tổng 43.723.000 (Nguồn: Số liệu điều tra, năm 2018) Qua bảng 3.13 ta thấy chi phí trung gian giống chè TRI777 giống chè LDP1 bình quân 43.723.000 đồng đó: - Chi phí cơng lao động lớn 17.850.000 đồng Do giống chè kim tuyên giống chè trung du búp nhỏ nhẹ, người hái th khơng muốn hái, phải th lao động với giá cao; Chi phí phân bón 16.000.000 đồng, chi phí khác 2.073.000 đồng 59 3.2.3.4 Doanh thu từ chè hộ thành viên HTX chè Phú Nam Bảng 3.14 Doanh thu hộ trồng chè theo giống chè/ha/năm Sản lượng khô Giá bán khô Thành tiền (kg) (đồng/kg) (đồng) Trung du 14.000 210.000 2.940.000.000 TRI777 46.800 210.000 9.828.000.000 Kim tuyên 6.000 270.000 1.620.000.000 Chè LDP1 15.000 210.000 3.150.000.000 Giống chè (Nguồn: Số liệu điều tra, năm 2018) Qua bảng 3.14 cho ta thấy: - Doanh thu từ giống chè TRI777 cao 9.828.000.000 đồng - Doanh thu từ giống chè LDP1 3.150.000.000 đồng - Giống chè trung du cho doanh thu 2.940.000.000 đồng - Doanh thu giống chè kim tuyên thấp 1.620.000.000 đồng Kết sản xuất chè hộ thành viên Bảng 3.15 Kết sản xuất chè hộ thành viên Giá trị sản xuất Chi phí trung Giá trị gia tăng (GO) gian (IC) (VA) Trung du 2.940.000.000 50.673.000 2.889.327.000 TRI777 9.828.000.000 47.818.000 9.780.182.000 Kim tuyên 1.620.000.000 50.968.000 1.569.032.000 Chè LDP1 3.150.000.000 47.818.000 3.102.182.000 Giống chè (Nguồn: Số liệu tổng hợp, năm 2018) - Qua bảng 3.15 cho ta thấy: + Giá trị gia tăng giống chè TRI777 cao đạt: 9.780.182.000 đồng + Giống chè kim tuyên giá trị gia tăng thấp đạt: 1.569.032.000 đồng Từ bảng cho ta thấy giống chè kim tun chi phí trung gian lớn nhất: 50.968.000 đồng giá trị gia tăng đạt 1.569.032.000 đồng; Giống chè trung du chi phí trung gian là: 50.673.000 đồng, giá trị gia tăng đạt 60 2.889.327.000 đồng Do hộ trồng chè nên chuyển đổi cấu giống chè từ giống suất thấp giống chè: Kim tuyên, trung du… Sang giống chè cho suất cao giống chè TRI777, giống chè LDP1 để đem lại hiệu kinh tế cao 3.2.4 Bài học kinh nghiệm thân rút từ thực tế Qua trình tham gia làm việc HTX chè Phú Nam thân em rút số học sau: - Muốn thành công phát triển chè phải biết đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức đưa khoa học kĩ thuật vào áp dụng Điều quan trọng phải chọn giống tốt, bệnh, suất cao mang trồng - Đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho chè, sử dụng phân hữu để củng cố đất giảm bệnh hại cho trồng tăng suất - Tận dụng tranh thủ sẵn địa phương, tiết kiệm hạn chế chi phí khơng cần thiết để tiết kiệm chi phí trung gian: Chi phí nhân cơng từ đem lại lợi nhuận cao - Phải thường xuyên thăm đồi chè để phát sớm phòng trừ sâu bệnh cách kịp thời tránh gây tổn hại ảnh hưởng đến suất chất lượng chè 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động HTX chè Phú Nam 1xã Phú Đô 3.3.1 Giải pháp phương thức tổ chức công tác cán HTX chè Phú Nam phạm vi hoạt động hạn chế việc cọ sát cạnh tranh thị trường yếu cơng tác quản lý thiếu tính chun nghiệp Từ cho thấy HTX chè Phú Nam cần phải: - Đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HTX - Chủ động định hướng liên kết hộ nông dân với sản xuất kinh doanh - Xây dựng máy quản lý gọn nhẹ, tạo tín nhiệm thành viên người lao động 61 - Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, thành viên tham gia tìm hiểu luật HTX, học hỏi trao đổi kinh nghiệm nhiều hình thức: Cung cấp tài liệu tập huấn, truyền thanh, lập quỹ đào tạo cần thiết trích cho cán học, tập huấn, - Nâng cao ý thức tự học hỏi, trau dồi kiến thức cán bộ, thành viên hợp tác - HTX thường xuyên kiểm tra việc thực theo luật cán quản lý, cán kiểm tra lẫn nhau, khắc phục sai phạm áp dụng luật đồng thời khen thưởng kịp thời làm tốt, động sáng tạo công việc Cần tăng cường đào tạo từ xa phương tiện nghe nhìn, thơng tin đại chúng để cán nhân dân nơng thơn tiếp cận kiến thức mới, kiến thức kinh tế thị trường theo học lớp huyện, sở điều kiện khơng cần phải trung tâm đào tạo thành phố, thị 3.3.2 Giải pháp chế sách 3.3.2.1 Chính sách tín dụng Nhà nước cần sách khuyến khích nhiều hình thức góp vốn: Bằng tiền, tài sản cố định, đất đai, máy móc yếu tố khác quy vốn để tăng thêm vốn kinh doanh cho HTX 3.3.2.2 Xúc tiến thương mại Sản phẩm chè HTX chưa thị trường tiêu thụ ổn định, sản phẩm chưa đạt theo tiêu chuẩn VietGap, HTX cần: - Tìm thị trường đầu ổn định cho sản phẩm chè - Xây dựng bao bì thương hiệu riêng cho sản phẩm - Sản xuất chế biến sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap - Mở rộng dịch vụ ngành nghề nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vốn góp thành viên, góp phần giải việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán 3.3.2.3 Ứng dụng khoa học công nghệ - Tạo điều kiện cho HTX chè Phú Nam ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ giống, bảo quản, chế biến chè, hệ thống tưới tiêu cho chè 62 - Tăng cường công tác tập huấn cho thành viên HTX việc tiếp thu công nghệ thuộc chương trình ứng dụng chuyển giao khoa học cơng nghệ phục vụ cho việc phát triển trồng chè chất lượng cao - Tiếp tục thực chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho phát triển nơng nghiệp nơng thơn, từ tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp hưởng chế, sách ưu đãi sản xuất nơng nghiệp 63 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua thời gian thực tập HTX, em hồn thành đề tài “Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động kinh doanh HTX chè Phú Nam Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” trình nghiên cứu em rút số kết luận sau: - Do thành lập nên lực, trình độ cán quản lý điều hành HTX hạn chế Đa số cán đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành HTX, sở uy tín kinh nghiệm tích luỹ từ hoạt động thực tế Hội đồng quản trị HTX chè Phú Nam 04 người: 01 chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX, 01 phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc, 01 ủy viên, 01 kiểm sốt viên - Thị trường đầu sản phẩm tiêu thụ theo kênh, HTX chưa xây dựng bao bì, thương hiệu cho sản phẩm Cơng cụ, dụng cụ thơ sơ, hệ thống phục vụ tưới tiêu tự động cho chè hạn chế - Qua trình tham gia làm việc HTX giúp đỡ, hướng dẫn thành viên HTX em học cách hái chè: Hái để đảm bảo chất lượng chè, không ảnh hưởng đến trình sinh trưởng phát triển chè, biết cách bón phân cho chè - Quy trình chăm sóc chế biến chè chưa đạt tiêu chuẩn VietGap - Năng suất bình quân giống chè HTX đạt 70,75 tạ/ha/năm; Sản lượng chè búp tươi giống chè bình quân đạt 102,25 tấn, sản lượng chè khơ bình qn đạt 20,45 - Giá bán bình qn khơ giống chè kim tuyên đắt loại chè: 270.000 đồng; Giống chè trung du, chè TRI777, chè LDP1 giá bán bình quân 210.000 đồng - Doanh thu hộ thành viên HTX từ giống chè TRI777 cao nhất: 9.780.182.000 đồng/năm Doanh thu từ giống chè kim tuyên thấp nhất: 1.569.032.000 đồng/năm Do người nông dân nên chuyển đổi cấu giống chè 64 từ giống suất thấp chè kim tuyên, chè trung du sang giống chè cho suất cao giống chè TRI777, chè LDP1, từ làm tăng doanh thu, tăng hiệu kinh tế 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Kiến nghị với cấp quyền - Chỉ đạo ban ngành liên quan tuỳ theo chức nhiệm vụ hoạt động cụ thể để hỗ trợ HTX chè địa phương Bố trí cán bộ, chuyên viên chuyên trách phát triển kinh tế hợp tác, HTX địa phương - Thường xuyên tổ chức diễn đàn lắng nghe khó khăn vướng mắc HTX chè bàn giải pháp tháo gỡ - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán người dân thực chủ trương, sách việc phát triển kinh tế tập thể - Chủ động, thực triệt để sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhằm đảm bảo quyền lợi ích thành viên, người lao động - Phát huy tiềm mạnh địa phương, thực tốt việc lồng ghép chương trình dự án nhằm đem lại hiệu kinh tế cao khu vực kinh tế tập thể 4.2.2 Đối với HTX chè Phú Nam - Cần thúc đẩy việc phát triển hợp tác khuyến khích người dân tham gia vào HTX Xây dựng đăng ký thương hiệu, quảng bá thương hiệu kênh thơng tin thể thành lập trang web riêng để cung cấp thông tin sản phẩm, thiết lập hệ thống bán hàng qua mạng - Chỉ đạo, giải dứt điểm vướng mắc tồn đọng HTX nhằm ổn định tình hình bước củng cố HTX phát triển: + Giải vấn đề đầu vào như: Đất đai, vốn, lao động, công nghệ kĩ thuật sản xuất, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất Đảm bảo đầu vào ổn định + Giải vấn đề đầu như: Thị trường,… 4.2.3 Đối với hộ nông dân - Nên vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, chè hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng sâu bệnh xuất 65 - Mở rộng diện tích trồng mới, đưa giống phẩm chất tốt, xuất cao vào thay dần diện tích chè xuất Tập trung thực biện pháp thâm canh, cải tạo phục hồi nương chè để nâng cao suất, chất lượng chè búp khô 4.2.4 Đối với viện nghiên cứu, Trường Đại học Cần nhiều cơng trình, đề tài nghiên cứu sâu công tác tổ chức hoạt động HTX chè, đặc biệt ảnh hưởng tới phát triển kinh tế hộ nông dân 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Trần Quốc Khánh (2005), Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Nxb Lao động - Hội Quốc hội ban hành (2012), Luật hợp tác Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 kế hoạch đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác UBND Phú Đô (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - hội năm 2016 UBND Phú Đô (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - hội năm 2017 UBND Phú Đô (2018), Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2018 UBND Phú Đô (2017), Báo cáo kết thống kê đất đai năm 2017 UBND Phú Đô (2017), Đề án xây dựng nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 II Tài liệu internet Cổng thông tin điện tử kế hoạch đầu tư, http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=12256&idcm=139 10 Hợp tác nơng nghiệp nước ta, khó khăn giải pháp, https://honhuhai.wordpress.com/2012/10/17/hop-tac-xa-nong-nghiep-o-nuoc-takho-khan-va-giai-phap/ 11 Khái niệm, đặc điểm hợp tác xã, https://luatduonggia.vn/khai-niem-dac-diemhop-tac-xa 12 Luận văn Một số giải pháp phát triển hợp tác nông nghiệp tỉnh Hà Tây, http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-mot-so-giai-phap-phat-trien-hop-tac-xa-nongnghiep-o-tinh-ha-tay-49629/ 67 13 Một số hình thức hợp tác chủ yếu nông nghiệp, http://luanvan.net.vn/luanvan/mot-so-hinh-thuc-hop-tac-chu-yeu-trong-nong-nghiep-59589 14 Nội dung điều lệ hợp tác xã, https://luatduonggia.vn/noi-dung-cua-dieu-lehop-tac-xa 15 Tổng cục thống kê năm 2016, http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=16171 16 Tổng cục thống kê năm 2017, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&ItemID=18686 17 Tiểu luận trà tác dụng polyphenol trà (chè) đến sức khỏe người, https://webtailieu.org/threads/152231-tra-va-tac-dung-cuapolyphenol-co-trong-tra-che-den-suc-khoe-cua-con-nguoi.html.html 18 Tiếp tục đổi phát triển kinh tế hợp tác hợp tác việt nam, www.ciem.org.vn Kinh_te_HTX_TV 19 Vai trò hợp tác nông nghiệp, http://socencoop.org.vn/tai-lieu-ve-htx/vaitro-c%E1%BB%A7a-htx-nong-nghi%E1%BB%87p/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách thành viên HTX chè Phú Nam STT Họ tên STT Họ tên Nguyễn Thị Lương Đào Văn Ngà Đỗ Quang Hiến Đàm Thị Châm Nguyễn Trung Thắng Nguyễn Công Chỉnh Nguyễn Thị Thắm 10 Đàm Thị Thoa Nguyễn Văn Hiền 11 Tạ Hồng Phước Nguyễn Thị Hoàng 12 Tạ Bằng Phi Phụ lục 2: Danh sách hội đồng quản trị HTX chè Phú Nam STT Họ tên Giới tính Dân tộc Nguyễn Thị Hồng Nữ Kinh Nguyễn Đình Lào Nam Kinh Đào Văn Ngà Nam Kinh Đàm Thị Châm Nữ Kinh ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LƯU THỊ AN Tên đề tài: “TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HTX CHÈ PHÚ NAM XÃ PHÚ ĐÔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN”... Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp cô giáo Ths Nguyễn Thị Giang, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động kinh doanh HTX chè Phú Nam xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ... Nguyên 1. 2 Mục tiêu cụ thể 1. 2 .1 Về chun mơn - Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh HTX chè Phú Nam xã Phú Đô - Nắm vững công việc giao sở - Tìm hiểu thuận lợi, khó khăn phương thức tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã chè Phú Nam 1 xã Phú Đô huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn