(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

55 80 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:29

Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc KạnTìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LƯỜNG CẢNH VINH Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRÒ, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN PHẶC HUYỆN NGÂN SƠN - TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - LƯỜNG CẢNH VINH Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRỊ, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN PHẶC HUYỆN NGÂN SƠN - TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành : Chính quy : Hướng ứng dụng : Phát triển nơng thơn Khoa Khóa học : Kinh tế PTNT : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : T.S Kiều Thị Thu Hương Cán sở hướng dẫn : Nông Thị Khanh Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý tạo điều kiện Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa kinh tế phát triển nông thôn cô giáo hướng dẫn T.S Kiều Thị Thu Hương tơi tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn” Để hồn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn T.S Kiều Thị Thu Hương tận tình, chu đáo, hướng dẫn tơi thực khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy - HĐND - UBND đoàn thể thị trấn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để hồn thành tốt tập tốt nghiệp thời gian thực tập quan Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa nhận thấy Tôi mong nhận góp ý thầy, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lường Cảnh Vinh ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất thị trấn Phặc qua năm 2015 - 2017 17 Bảng 3.2: Cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt qua năm 2015 - 2017 22 Bảng 3.3: Tình hình chăn nuôi thị trấn qua năm 2015 - 2017 25 Bảng 3.4: Các lớp tập huấn CBNN năm 2015-2017 27 Bảng 3.5: Lịch tiêm phòng cuả cán thú y 37 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân BQL Ban quản lý BCĐ Ban đạo CBKNCX Cán khuyến nông cấp xã CBTYCX Cán thú y cấp xã CBLNX Cán lâm nghiệp xã CBNN Cán nông nghiệp CTV Cộng tác viên CLB Câu lạc KHKT Khoa học kỹ thuật TP Thành phố CBCC Cán cơng chức PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng TYCS Thú y sở KNV Khuyến nông viên iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Yêu cầu 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian, địa điểm, nhiệm vụ, chức sở thực tập Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Vai trò nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2.2.2 Những gương điển hình sản xuất nơng nghiệp thành cơng 11 Phần 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 15 3.1 Khái quát sở thực tập 15 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 19 v 3.1.3 Những thành tựu đạt sở 20 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 21 3.2 Kết thực tập 22 3.2.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp thị trấn 22 3.2.2 Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ CBNN thị trấn Phặc 26 3.2.3 Mô tả công việc thực tế thực tập thị trấn Phặc 29 3.2.4 Mô tả công việc thực tế cán nông nghiệp 30 3.2.5 Phân tích thuận lợi khó khăn cán phụ trách nông nghiệp 38 3.2.6 Đề xuất giải pháp nâng cao lực cán phụ trách nông nghiệp 39 3.2.7 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 41 Phần 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 4.1 Kết luận 43 4.2.3 Đối với UBND thành phố Bắc Kạn 44 4.2.4 Đối với UBND thị trấn Phặc 44 4.2.5 Đối với cán nông nghiệp 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước nông nghiệp, nằm nhóm nước phát triển Với phần lớn dân số sống khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn xem yếu tố quan trọng đảm bảo cho phát triển bền vững quốc gia Sau 30 năm thực đường lối đổi mới, lãnh đạo Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đạt thành tựu tồn diện to lớn Nơng nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao suất, chất lượng hiệu đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia Trong năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn Năm 2015 với tỷ trọng khoảng 17% GDP, ngành nơng nghiệp tiếp tục có đóng góp quan trọng tăng trưởng GDP chung Theo báo cáo thống kê thành tựu bật nghành nông nghiệp giai đoạn 2010-2015 nông nghiệp phát triển nơng thơn, giá trị sản xuất tồn ngành tăng 2,41% tổng kim ngạch xuất nông sản năm 2015 ước đạt 30 USD tăng 0,2% so với năm 2014 xuất mặt hàng nông sản đạt kim ngạch tỉ USD/năm [11] Sản xuất nông nghiệp có thành cơng khơng thể khơng nói tới vai trò tích cực cán phụ trách nông nghiệp Cán phụ trách nông nghiệp đóng vai trò quan trọng vào q trình đào tạo rèn luyện tay nghề cho nông dân, tư vấn giúp nơng dân nắm bắt chủ trương, sách nông lâm nghiệp đảng nhà nước mang lại nhiều kiến thức kỹ thuật, thông tin thị trường để thúc đẩy sản xuất cải thiện, đời sống, góp phần xây dựng phát triển nơng thơn Phặc thị trấn miền núi mà sản xuất nơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế thị trấn chủ yếu bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi lâm nghiệp… Trong cán phụ trách nơng nghiệp ln quyền quan tâm đầu tư hỗ trợ, thơng qua trương trình hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật cho nông dân, cho vay vốn phát triển sản xuất Vậy câu hỏi đặt là: Hiện đội ngũ cán nông nghiệp thị trấn họ hoạt động nào, phát huy hết vai trò, lực hay chưa, có giải pháp giúp họ nâng cao lực hay khơng? Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn thị trấn Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn để thực đề tài “Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn” Để từ có những giải pháp nhằm giải vấn đề khó khăn đưa nhìn xác cụ thể cán sống làm việc dân 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức cơng việc thực tế CBNN thị trấn Phặc thực Phân tích thuận lợi khó khăn cán nơng nghiệp để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cán phụ trách nơng nghiệp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức CBNN thị trấn Phặc - Mô tả công việc thực tế CBNN thị trấn - Tham gia thực công việc với cán - Rút học kinh nghiệm từ công việc làm sở thực tập 1.2.3 Yêu cầu Về chun mơn nghiệp vụ: - Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Phặc - Tìm hiểu mức độ thực chức hoàn thành nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Phặc - Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng thực tập sinh viên Về thái độ, kỹ làm việc: - Phải có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, phải làm việc theo kế hoạch quy định thời gian thực tập - Chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật đơn vị thực tập - Có tinh thần trách nhiệm cao nhận công việc giao, làm đến nơi đến chốn, xác, kịp thời đơn vị thực tập phân công - Chủ động ghi chép nội dung thực tập đơn vị chuẩn bị số liệu để viết báo cáo thực tập - Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập - Không tự ý nghỉ, khơng tự động rời bỏ vị trí thực tập Yêu cầu kỷ luật: - Chấp hành phân công khoa, quy chế thực tập trường quy định nơi thực tập - Đảm bảo kỷ luật lao động, có trách nhiệm cơng việc - Chịu đạo trực tiếp người hướng dẫn nơi thực tập - Luôn trung thực lời nói hành động Yêu cầu tác phong ứng xử: - Luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị Thực tập ngồi trường khơng để học tập chun mơn mà dịp tốt để tập làm việc tập thể, đặc biệt lĩnh vực giao tiếp xử 34 - Phối hợp với cán Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Khuyến nông huyện, Chi cục thống kê nghiệm thu diện tích lúa, ngơ đạt suất cao sản + CBNN chuẩn bị sẵn báo cáo thống kê, số liệu có liên quan Diện tích lúa đạt suất cao sản: Lúa lai có suất từ 59 tạ/ha trở lên, lúa có suất từ 56 tạ/ha trở lên, ngơ lai có suất 44 tạ/ha trở lên + CBNN ghi biên nghiệm thu diện tích lúa lai, lúa thâm canh cao sản, ngô lai cao sản + Lập danh sách hộ sản xuất thâm canh cao sản, ngô lai cao sản thị trấn + Lập biểu tổng hợp diện tích, suất lúa ngơ đạt cao sản + Hồn thiện thủ tục theo mẫu biểu nộp Phòng Kinh tế thành phố - Tham mưu cho UBND thị trấn đánh giá kết sản xuất năm xây dựng kế hoạch sản xuất năm Thơng qua việc tìm hiểu công việc cán nông nghiệp thấy cán nơng nghiệpvai trò lớn phát triển nơng nghiệp địa phương, ngồi hướng dẫn kỹ thuật cho nơng dân CBNN quyền địa phương triển khai tốt lịch sản xuất, phát kịp thời khống chế có hiệu loại bệnh hại trồng Qua thân học hỏi tiếp thu nhiều kiến thức Đầu tiên với vị trí người dân tơi hiểu biết thêm nhiều mơ hình đem lại hiệu kinh tế cao, biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết số cách để chăm sóc bảo vệ trồng… Từ tơi áp dụng học với gia đình tơi để bảo vệ chăm sóc trồng gia đình tốt Với vị trí sinh viên thực tập việc tìm hiểuvai trò, nhiệm vụ, chức cán nông nghiệp giúp hiểu công việc mà người cán cần làm Sau trường may mắn làm việc vị trí tơi có sẵn hành trang để sẵn sàng làm việc, giúp tơi khơng lúng túng bước vào nghề biết cách xử lý cơng việc có hiệu 35 Qua lần thực tập thấy cán nông nghiệp thị trấn Phặc thực với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Nếu đặt vào vị trí cán nơng nghiệp, để phát triển nông nghiệp địa phương sẽ: Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá suất, chất lượng trồng vật nuôi, nâng cao khả cạnh tranh, hiệu ngành; Liên hệ trao đổi thường xuyên với thương nhân chủ sở chế biến giúp nông dân tiêu thụ nông sản Tăng cường tiếp cận thị trường, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ người dân tính tốn chi phí lợi nhuận, hỗ trợ dự đốn thay đổi xu cung cầu để tránh rủi ro cho người dân - Mô tả công việc thực tế cán thú y + Thực công tác chuyên môn: tháng lần phải thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm cho Trạm Thú y huyện; Giám sát định kỳ sở chăn nuôi lịch làm vacxin + Nhận công văn, kế hoạch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trạm Thú y, Phòng Kinh tế + Sau nhận kế hoạch tham mưu cho Chủ tịch để soạn thảo công văn thông báo đến trưởng thôn + Soạn thảo kế hoạch đăng ký dự trù số lượng + Đến trạm thú y lấy thuốc + Soạn thảo công văn hướng dẫn người dân thực theo kế hoạch + Phối hợp với thôn tổ chức thực + Tổng hợp số liệu viết báo cáo trình cấp trên: Chủ tịch UBND thị trấn Phặc, Trạm Thú y, UBND tỉnh Ví dụ cụ thể: kế hoạch phun khử trùng tiêu độc đợt năm 2016 địa bàn thị trấn Phặc Cán TYCX thực công việc sau: 36 + Soạn thảo công văn thông báo cho trưởng thôn đăng ký số lượng hộ thôn + Soạn thảo kế hoạch đăng ký dự trù số lượng thuốc với trạm thú y + Đến ngày cấp phát thuốc đến trạm thú y lấy thuốc • Thực triển khai kế hoạch: + Tuyên truyền cho người dân biết kế hoạch phun khử trùng tiêu độc + Thông báo cho trưởng thôn đến UBND xã lấy thuốc + Phối hợp với trưởng thôn: Thông báo cho người dân chuẩn bị bình phun, tiến hành vệ sinh chuồng trại, phát quang bụi rậm, + Giám sát người dân phun khử trùng • Tổng hợp số liệu viết báo cáo trình cấp trên: Chủ tịch UBND thị trấn Phặc, Trạm Thú y, UBND thành phố Trường hợp có kế hoạch tập huấn cách tiêm phòng cán TYCX làm công tác tổ chức: Chuẩn bị hội trường, kê bàn ghế, loa đài,… Cán chuyên môn trạm thú y giảng dạy cho người dân Trường hợp phát dịch bệnh địa bàn thị trấn Phặc: Nếu có người dân đến báo có gia súc, gia cầm chết không rõ nguyên nhân cán thú y sẽ: Đến tìm hiểu kiểm tra sơ để xác định bệnh + Nếu bệnh thơng thường hướng dẫn người dân biện pháp xử lý + Nếu dịch bệnh lớn cán TYCX báo với quan chuyên môn phối hợp: + Khoanh vùng dịch (họp ban đạo, thống kê số lượng gia súc, gia cầm mắc bệnh, tuyên truyền cho người dân, cách ly gia súc bị bệnh…) + Tiến hành dập dịch (tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết) Ngồi cán TYCX có nhiệm vụ giám sát chất lượng quầy thuốc thú y, quầy thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn, nhắc nhở họ làm thủ tục liên quan đến chứng hành nghề; Giám sát định kỳ sở chăn nuôi, trang trại lịch tiêm vắcxin, ký giấy kiểm dịch… 37 Lịch tiêm phòng cuả cán thú y thể bảng sau: Bảng 3.5: Lịch tiêm phòng cuả cán thú y STT Tên gia súc gia câm Tiêm phòng Vắcxin Ngày/tháng Sử dụng năm Trâu, Lở mồn long móng Tya A typ O 2015 Lợn Tai xanh KTY-PRRS-06 2015-2016-2018 Trâu, Tụ huyết trùng Streptomycin 2016-2017-2018 Gà, vịt Cúm gia cầm Re-1 2016 2017 chó Tiêm phòng dại Verorap 2015-2016 2017 (Nguồn: Cán thú y thị trấn Phặc) Qua tìm hiểu cơng việc CBTY tơi nhận thấy CBTY có vai trò quan trọng khơng bảo vệ sức khỏe cho vật ni mà bảo vệ người Hiện dịch bệnh diễn biến ngày phức tạp mà người dân khơng quan tâm đến vấn đề CBTY cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình dịch bệnh, kịp thời dập dịch khơng để lây lan sang diện rộng nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển chăn ni gia súc, gia cầm, đặc biệt coi trọng cơng tác tiêm phòng biện pháp cần thiết, quan trọng việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm Qua nhận thức tầm quan trọng công tác thú y đồng thời biết vận dụng kiến thức học để xây dựng chuồng trại cách khoa học, biết chủ động phòng tránh số bệnh cho vật ni cách thường xuyên vệ sinh chuồng trại thiết bị chăn nuôi, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm xung quanh chuồng trại để ký sinh trùng, côn trùng chuyền bệnh khơng có nơi cư trú chủ động sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật ni theo hướng dẫn 38 3.2.5 Phân tích thuận lợi khó khăn cán phụ trách nông nghiệp a, Thuận lợi: - Được quan tâm đạo kịp thời lãnh đạo kết hợp chặt chẽ phòng ban chuyên mơn, đơn vị ngành phòng nơng nghiệp quyền địa phương - Kế hoạch chương trình năm gần có thơng báo sớm cho địa phương Phòng nơng nghiệp hướng dẫn cụ thể cho quản lí thị trấn thực tốt nhiệm vụ, nơng dân sử dụng nguồn đầu tư vốn mục đích có hiểu quả, nhiều hộ có thu nhập khá, góp phần vào cơng tác xóa đói giảm nghèo - Cán nông nghiệp không ngừng tăng cường biên chế, xã phường, thị trấncán nơng nghiệp trình độ đạt chuẩn theo quy định Đội ngũ cán kỹ thuật phần lớn tốt nghiệp Đại học Trình độ chun mơn nghiệp vụ đủ nghành lĩnh vực phát triển nông lâm thủy sản - Thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ lớp tỉnh ,huyện tổ chức - Là người trang bị kiến thức hiểu phương thức canh tác nông nghiệp người dân địa phương - Được đồng tình trường thơn việc tổ chức triển khai nhiêm vụ b, Khó khăn: - Ở nhiều địa phương hoạt động khuyến nông đạt hiệu khơng cao cán khuyến nơng có mức lương thấp, kinh phí cho cơng tác khuyến nơng khơng chia cho mơ hình so với giá trị trượt giá đồng tiền kinh phí cấp cho mơ hình trình diễn, chuyển giao tiến kỹ thuật lĩnh vựa nơng-lâm-nghiệp khơng có thay đổi so với việc thực hiện,điều kiện làm việc sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, khơng có điều kiện 39 học hỏi, cập nhật kiến thức khó có hội thăng tiến, đão tạo nhiều nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp nhiều nơi thiếu thiếu kéo dài Phần lớn số người qua đào tạo không muốn làm việc tuyến xã - Mặc dù thị trấn Phặc có tới 60% hộ sản xuất nơng nghiệp - Địa bàn rộng đơng dân cư có nhiều thơn chia cắt đồi núi, nên việc tiếp cận thơng tin sách giống trồng vật ni nhiều hạn chế, từ dẫn đến hiệu kinh tế thấp - Kinh nghiệm đạo thiếu tính thực tiễn, quan hệ quyền địa phương với cán đạo sản xuất thiếu chặt chẽ, phương pháp làm việc có lúc chưa phù hợp với tập quán địa phương - Tình trạng sử dụng hóa chất tràn lan nơng nghiệp đáng báo động dẫn đến đất nơng nghiệp bị thối hóa bạc màu, làm giảm suất trồng - Tuy gọi chung kỹ sư nơng nghiệp trình độ đào tạo lại theo chuyên ngành hạn hẹp, trồng trọt, bảo vệ thực vật,thú y ,thủy sản Vì để thực làm tốt công tác nông nghiệp xã phải có người có chun mơn trồng trọt, chăn nuôi ,thủy sản Cán khuyến nông cấp huyện lại cần nhiều người hơn, với chuyên ngành đa dạng Như vậy, vấn đề kinh phí vốn khó khăn lại thêm bế tắc - Trình độ học vấn người dân thấp nên khó áp dụng tiến khoa học vào sản xuất 3.2.6 Đề xuất giải pháp nâng cao lực cán phụ trách nơng nghiệp - Quy hoạch cán bộ, hồn thiện hệ thống CBNN + Xây dựng quy hoạch dài hạn hệ thống CBNN thị trấn, đảm bảo xã, phường, thị trấncán phụ trách nơng nghiệp CBNN khơng người có lực, trình độ mà phải có tâm huyết, có lòng u 40 nghề, nhiệt tình với cơng việc Do quy hoạch người có cam kết gắn với nơng nghiệp, nơng dân + Rà sốt lực lượng cán nông nghiệp, loại bỏ cán yếu không đủ lực, kết hiệu làm việc thấp người khơng có tâm huyết với nghề Tuyển dụng người có đủ lực, tâm huyết + Thực chuẩn hóa đội ngũ CBNN theo yêu cầu, nhiệm vụ Định kỳ năm lần tiến hành đánh giá lực CBNN cấp xã, phường, thị trấn để xem lực có đáp ứng yêu cầu công việc hay không Chỉ người đủ lực trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức giữ lại làm CBNN + Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới cộng tác viên thôn bản: Thú y thôn bản, CTV khuyến nông, CLB xã, phường, thị trấn - Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao lực cho cán cấp xã, phường, thị trấn tăng cường bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động CBNN - Cơ chế sách Tăng cường sách thu hút người có trình độ đại học trở lên người trẻ tuổi làm việc cấp xã, đồng thời hỗ trợ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn; Mạnh dạn giải chế độ cán bộ, công chức cấp xã có lực, trình độ, sức khỏe khơng đảm bảo thực nhiệm vụ địa phương Cần có sách thu hút người có tài, ưu tiên thực cho người có tài lao dộng kỹ thuật từ vùng khác đến công tác làm việc lâu dài địa bàn xã, phường, thị trấn, đồng thời đẩy mạnh nhanh tốc độ đào tạo nguồn nhân lực cách gửi đào tạo, liên kết đào tạo Có sách đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán đủ sức tiếp cận tiến khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, biết dự báo tiếp cận với thị trường 41 3.2.7 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế - Trong thời thực tập UBND thị trấn Phặc, vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu, khoảng thời gian để tơi học hỏi, tích lũy hành trang cho trước thức đến với công việc sau trường Trải qua 14 tuần thực tập UBND giúp rút học quý giá, hữu ích cho thân - Về trang phục: + Trang phục vấn đề để nhận xét hay đánh giá người điều mà người đối diện nhìn vào lần gặp Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp gây ấn tượng tốt người đối diện - Về chủ động: + Chủ động học lớn học mà thực tập học hỏi Chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu công việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm việc với người… Tất giúp cho tơi hòa nhập nhanh môi trường + Khi đến UBND thị trấn Phặc thực tập, người có cơng việc riêng khơng phải có thời gian để quan tâm, theo sát bảo cho nên chủ động giúp cho nắm bắt nhứng hội học hỏi nhiều điều thực tế - Tinh thần ham học hỏi, không sợ sai tự tin + Với vai trò sinh viên thực tập, điều khơng biết khơng hiểu hỏi lại người xung quanh Hỏi người xung quanh dễ dàng, xác, nhanh chóng nhận câu trả lời + Không cần ngại ngùng, sợ sai mà khơng dám hỏi vấn đề mà thắc mắc Vì khơng biết hết tất thứ cả, lỗi lầm mà mắc phải lại giúp ghi nhớ đứng lên từ sai lầm Chính tinh thần ham học hỏi, nhờ hỗ trợ người mà thân dần tiến ngày hồn thiện thân 42 + Tự tin giao tiếp, đưa ý kiến thân, khơng ngại ngùng hay sợ ý kiến sai mà khơng dám nói Đây yếu tố định thành cơng việc - Có học nghề từ thực tế: Những công việc mà tơi trải qua từ thực tế khác hồn tồn so với lý thuyết mà tơi học từ lớp Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào cơng việc… Tơi nhìn thấy lỗ hổng thân để tiếp tục hoàn thiện Đồng thời, với giúp đỡ người có kinh nghiệm nơi thực tập, tơi có học để tránh sai sót trình làm thực tế sau - Những người bạn mối quan hệ + Sau khoảng thời gian thực tập, tơi thấy trở nên “giàu có” có thêm người bạn mới, anh chị đồng nghiệp, người bạn lớn nghề… Chính người quen quan thực tập mang đến cho học nghề từ thực tế mối quan hệ để phát triển nghề nghiệp thân tương lai - Kĩ hội + Kĩ mềm, điều sinh viên mong muốn có để thêm tự tin trường bắt đầu với công việc Và sau thời gian thực tập, môi trường thực tế bạn học kĩ cần thiết để làm nghề, để giao tiếp xử lý tình xảy + Cơ hội đến với cố gắng thực bỏ tâm huyết với công việc mình, nên, thời gian thực tập, tơi bỏ thời gian để học hỏi để làm việc để học nghề cách nghiêm túc cầu thị với mong muốn có hội Đó hội nghề nghiệp, hội để phát triển tương lai hay đơn giản hội để học hỏi môi trường tốt 43 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Trong suốt trình thực tập địa phương, thời gian ngắn thân nhiều hạn chế, xong nhờ giúp đỡ tận tình cô giáo TS Kiều Thị Thu Hương với giúp đỡ tận tình chu đáo anh chị, bác, cô UBND thị trấn Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Tôi rút số kết luận sau: Trong năm qua cán phụ trách nơng nghiệpvai trò chức năng, nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp sở nắm vững tình hình sản xuất nơng – lâm - ngư nghiệp địa phương Nhờ mà đời sống nông dân cải thiện rõ rệt, thu nhập có tăng lên nhờ thực theo sách Đảng, nhà nước đặc biệt ln có sát cánh cán nơng nghiệp, an ủi, động viên, nhiệt tình giúp đỡ người dân điều kiện Mong muốn nơng dân có sống ấm no ổn định đời sống, cân xã hội Cán phụ trách nông nghiệp mang lại hiệu thiết thực phương diện kinh tế, xã hội môi trường nông nghiệp, nông thôn Về kinh tế, cán nơng nghiệpvai trò tích cực vào việc chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất góp phần làm tăng suất, chất lượng nông sản Các hộ nông dân tham gia vào trường trình, hoạt động cán phụ trách nơng nghiệp tích cực đầu tư áp dụng KHKT vào sản xuất Nhưng bên cạnh người cán nơng nghiệp gặp vơ vàn khó khăn như: Địa bàn rộng, số hộ đông, sản xuất đa dạng nên họ phải thường xuyên di chuyển để nắm rõ tình hình hộ Qua có hỗ trợ kịp thời phù hợp Cán nông nghiệp phải thường xuyên cập nhật kiến 44 thức sản xuất để phổ biến cho người dân Khơng qua tài liệu mà người cán nông nghiệp phải học tập trau dồi kinh nghiệm thực tiễn từ người dân 4.2.3 Đối với UBND thành phố Bắc Kạn - Tạo điều kiện thuận lợi để Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y, Hạt kiểm lâm, KNCX, TYCX, KLCX hoạt động: có sách hỗ trợ, khen thưởng kịp thời cho CBNN để hoạt động tốt hiệu - Tuyển chọn người có đủ lực, trình độ, phẩm chất đạo đức vào đội ngũ CBNNCX, tạo điều kiện để họ gắn với nghề - Xây dựng đề án phát triển mạng lưới CBNN, CTV, KNCS, TYCS,… 4.2.4 Đối với UBND thị trấn Phặc - Cần quan tâm sách đãi ngộ CBNN nói chung KNCX, CBCX TYCX nói riêng để ln hồn thành tốt nhiệm vụ đạt hiệu cao - Tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát công tác cán đội ngũ cán bộ, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ cán cấp xã quan điểm, định hướng Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán cơng chức cấp xã nói chung, CBNN nói riêng, kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến xuất sắc, xử lý, kỷ luật trường hợp sai phạm - Tiếp tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, lớp đào tạo đại học nhiều hình thức khác nhau: Đào tạo chức, từ xa… Để đội ngũ CBNN có điều kiện tham gia công tác, vừa tham gia học tập - Thực nghiêm túc, công khai, minh bạch quy chế tuyển dụng CBCC , xóa bỏ hồn tồn chế “xin- cho”, “chạy chọt”, “con ông cháu cha” tuyển dụng CBCC , lấy lại niềm tin nhân dân vào trình độ lực đội ngũ cán thị trấn 45 4.2.5 Đối với cán nông nghiệp - Là người cán nông nghiệp phải chủ động không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn, cần cù, chịu khó, sáng tạo, có tác phong làm việc cao công việc - Phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống văn minh, khiêm nhường học hỏi, biết lắng nge ý kiến người khác - Tích cực tham gia vào chuyến tham quan mơ hình phát triển kinh tế để phát triển kinh tế cho địa phương - Là người cán nông nghiệp phải nắm đường lối sách nhà nước phát triển nông lâm nghiệp nông thôn Đồng thời phải biết vấn đề khác có liên quan ảnh hưởng đến đời sống nông thôn phương trình phát triển, chương trình tín dụng thủ tục phát lý hành nơng thơn - Cán nông nghiệp phải đào tạo đầy đủ lĩnh vực kỹ thuật nông, lâm nghiệp phạm vi trách nhiệm cơng tác cuả như: Kỹ thuật lâm sinh, nông học, nông lâm kết hợp, chế biến nông sản 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Quốc hội ban hành (ngày 13 tháng 11 năm 2008), Luật cán công chức số 22/2008/QH12 Dương Văn Sơn (2012), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X (ngày 5/8/2008), Nghị số 26- NQ/TW “về nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn” Chính phủ quy định (ngày 03 tháng 01 năm 2008), Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân cấp xã nông nghiệp phát triển nông thôn Nguyễn Mạnh Thắng (2014), Bài giảng Phương pháp khuyến nông Thông tư số 04/2009 TT-BNN hướng dẫn nhiệm vụ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp phát triển nông thôn công tác địa bàn cấp xã Thủ tướng phủ (ngày 16/4/2009), Quyết định số 491/QĐ- TT việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thôn thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 nông nghiệp phát triển nông thôn, hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn UBND thành phố Bắc Kạn (ngày 30/7/2012), Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn thị trấn Phặc giai đoạn 2011 định hướng đến 2015 định hướng đến năm 2020 UBND thị trấn Phặc “Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phương hướng phát triển năm 2017” 10 UBND thị trấn Phặc“Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 phương hướng phát triển năm 2018” 47 II Tài liệu từ Internet https://www.vietnamplus.vn/10-thanh-tuu-noi-bat-cua-nong-nghiepnong-thon-trong-5-nam-qua/355167.vnphttp://cadasa.vn/khoi-lop12/dac-diem-nen-nong-nghiep-nuoc-ta.aspx http://vietq.vn/lao-cai-thi-diem-thanh-cong-mo-hinh-lien-ket-4-nha-trongsan-xuat-ngo-d68194.html http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid= 23740 http://www.dangcongsan.vn/kinh-te/hoa-binh-gan-phat-trien-san-xuatnong-nghiep-voi-cong-tac-khuyen-nong412706.htmlhttp://luanvanaz.com/vai-tro-cua-nganh-nong-nghieptrong-nen-kinh-te-quoc-dan.html http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.as px?itemid=12562 https://idoc.vn/threads/170696/ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bnh_%C4%90%E1%BB%A9c MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Ảnh 1: Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho người dân Ảnh 2: Tham quan mơ hình ứng dụng đồng tiến kỹ thuật thâm canh lúa vụ mùa năm 2017 ... thực tiễn chọn thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn để thực đề tài Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn Để từ có... chun mơn nghiệp vụ: - Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Nà Phặc - Tìm hiểu mức độ thực chức hoàn thành nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp thị trấn Nà Phặc -... HỌC NÔNG LÂM -  - LƯỜNG CẢNH VINH Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRÒ, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN NÀ PHẶC HUYỆN NGÂN SƠN - TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức năng của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn