Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

101 76 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:21

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN NGỌC TUẤN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA NHẬP NỘI TRONG VỤ XUÂN THU ĐÔNG TẠI THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐÌNH HÀ Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Ngọc Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực tiễn nghiên cứu đề tài, nhận quân tâm quan, nhà trường, giúp đỡ tận tình thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Đình Hà, ThS Thị Kiều Oanh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thường trực Tỉnh đồn Thái Nguyên, tập thể cán Ban Đoàn kết tập hợp niên Tỉnh đoàn tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi tham gia khóa đào tạo Nhân dịp này, tơi xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 28 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Ngọc Tuấn iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài 3 Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1.Nguồn gốc phân loại dưa 1.1.2 Giá trị dinh dưỡng dưa 1.1.3 Yêu cầu ngoại cảnh dưa 11 1.2 Tình hình sản xuất dưa 10 1.2.1 Tình hình sản xuất dưa giới 12 1.2.2 Tình hình sản xuất dưa Việt nam 14 1.3 Tổng quan kết nghiên cứu giới 17 1.3.1 Nghiên cứu giống 17 1.3.2 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật 18 1.4 Tổng quan kết nghiên cứu Việt Nam 20 1.4.1 Nghiên cứu giống 20 iv 1.4.2 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật 22 1.5 Kết luận rút từ tổng quan 23 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 25 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 25 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Cơng thức thí nghiệm 26 2.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 26 2.4.3 Các tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 28 2.4.4 Các kỹ thuật áp dụng 32 2.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 33 3.1 Nghiên cứu khả sinh trưởng đặc điểm hình thái giống dưa thí nghiệm 33 3.1.1 Thời gian sinh trưởng 33 3.1.2 Khả phân nhánh đặc điểm thân, giống dưa thí nghiệm 36 3.1.3 Đặc điểm hoa, đậu giống dưa thí nghiệm 38 3.1.4 Các tiêu hình thái giống 41 3.2 Tình hình sâu bệnh hại giống dưa thí nghiệm 42 3.2.1 Sâu hại 44 v 3.2.2 Bệnh hại 45 3.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất 47 3.3.1 Số 48 3.3.2 Khối lượng trung bình (khối lượng TB quả) 50 3.3.3 Năng suất lý thuyết (NSLT) 51 3.3.4 Năng suất thực thu 51 3.4 đánh giá chất lượng giống dưa thí nghiệm 51 3.4.1 Độ Brix 52 3.4.2 Độ giòn 52 3.4.3 Hương thơm 52 3.4.4 Thời gian bảo quản 53 3.5 Hiệu kinh tế giống dưa 53 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 55 Kết luận 55 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CV Nghĩa từ : Coefficient of variance (Hệ số biến động) ĐC : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông - Lương giới) Ha : Hecta LSD : Least significant difference (Sai khác nhỏ có ý nghĩa) NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu P : Probabllity (Xác suất) TB : Trung bình TT : Số thứ tự vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Thành phần dinh dưỡng chứa 100g dưa Bảng 1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến nảy mầm sinh trưởng số họ bầu bí 11 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất dưa số nước giới qua năm 2015 - 2016 13 Bảng 1.4 GDP xuất rau Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 16 Bảng 2.1 Các giống Dưa thí nghiệm 24 Bảng 3.1 Thời gian hoàn thành giai đoạn sinh trưởng giống dưa thí nghiệm vụ Xuân vụ Thu Đông 34 Bảng 3.2 Số nhánh đường kính thân giống dưa thí nghiệm 36 Bảng 3.3 Khả hoa đậu giống dưa thí nghiệm 40 Bảng 3.4 Đặc điểm hình thái giống dưa thí nghiệm 42 Bảng 3.5 Thành phần loại sâu, bệnh hại giống dưa thí nghiệm Vụ Xuân 2017 43 Bảng 3.6 Thành phần loại sâu, bệnh hại giống dưa thí nghiệm Vụ Thu Đơng 2017 43 Bảng 3.7 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống dưa thí nghiệm 48 Bảng 3.8 Đánh giá chất lượng giống dưa thí nghiệm 51 Bảng 3.9 hoạch toán hiệu kinh tế giống dưa thí nghiệm 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dưa (Cucumis melo L.) thuộc họ bầu bí rau ăn có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng nhiều vụ năm với suất cao Dưa có nguồn gốc từ Châu Phi, sau trồng Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ ngày dưa trồng nhiều nơi giới (Milne and milne, 1975) Dưa loại dễ ăn, dùng để ăn tươi, làm salad, làm nước ép hoa giá thành hợp lý, chất lượng quả, màu sắc, hình thái đa dạng Trong dưa có chứa nhiều hàm lượng vitamin A, B, C chất khống Khi chín có thành phần dinh dưỡng cao gồm: Nước chiếm 95%; đạm chiếm 0,6%; chất béo 0,11%; tinh bột 3,72%; chất xơ 0,33%; vitamin A (2500030000 đơn vị); vitamin B 0,03 mg; vitamin C 1,5-2 mg nhiều khoáng chất khác (P 30 mg, Ca 20 mg, Fe 0,4 mg) Trong năm gần diện tích trồng dưa khơng ngừng tăng lên, năm 2016 diện tích trồng dưa giới khoảng 1245,81 nghìn với suất đạt 25,02 tấn/ha, sản lượng đạt 31,17 triệu [28] Mặt khác, theo dự báo Hiệp hội rau Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ rau giới tiếp tục tăng từ - 3,5%, sản lượng rau sản xuất đạt khoảng 2,8% Sự thiếu hụt nguồn cung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất thị trường quốc tế Hiện rau củ Việt Nam có mặt 50 thị trường giới Đặc biệt kể từ ngày 30/6/2013, rau tươi Việt Nam cấp phép kiểm dịch để xuất trở lại vào nước thuộc liên minh châu Âu (EU), sau năm bị tạm ngưng xuất Đây hội để rau Việt Nam tăng tốc trở lại thị trường Ở nước ta dưa trồng nhiều nơi tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, đặc biệt loại xem đặc sản tỉnh Đồng sông Cửu Long nhiên so với nhu cầu xuất tiêu thụ nước diện tích trồng Các giống dưa trồng nước ta chủ yếu giống địa phương, như: Dưa trắng Hà Nội, dưa mật Bắc Ninh, dưa vàng Hải dương để làm phong phú cho giống dưa nước, số giống dưa nước nhập vào nước ta, với lợi cho suất cao, song giá giống đắt thường bị nhiễm bệnh sương mai từ trung bình đến nặng dẫn tới hiệu sản xuất chưa cao (Vũ Văn Liết, Hoàng Đăng Dũng, 2012) [9] Việc sản xuất dưa gặp phải nhiều khó khăn, đại đa số người dân sản xuất theo quy mơ nhỏ lẻ mang tính tự cung tự cấp chủ yếu Mặc dù nhiều nơi hình thành vùng sản xuất dưa tập trung, hiệu kinh tế chưa cao, chất lượng giống kỹ thuật canh tác chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất nhu cầu, thị hiếu thị người tiêu dùng Tỉnh Thái nguyên trung tâm kinh tế - trị khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi đơng bắc nói chung, cửa ngõ giao lưu kinh tế, xã hội vùng trung du miền núi với vùng đồng Bắc Bộ, có vị trí thuận lợi giao thơng Với diện tích tự nhiên 3.562,82km2, diện tích đất nơng nghiệp tồn tỉnh chiếm 23%, địa hình không phức tạp so với tỉnh trung du, miền núi khác, điều kiện khí hậu thời tiết ơn hòa thích hợp cho nhiều loại rau sinh trưởng, phát triển, thuận lợi Thái Nguyên cho canh tác nông lâm nghiệp phát triển kinh tế xã hội Với quy mô dân số khoảng 1,2 triệu người năm 2017 dự kiến đến năm 2025 đạt 1,376 triệu người; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao năm gần đây, GDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người, cấu kinh tế tỉnh tiếp tục chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - dịch vụ, tỷ trọng 79 t Grouping A A B A B A B A B B C C C C C C D C D D D D Mean 34.277 N T 31.197 30.957 27.317 26.697 25.983 24.063 21.290 19.920 3 Dependent Variable: KHOI LUONG TRUNG BINH QUA XUAN Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 0.13059259 0.01305926 84.20 F 0.00019259 0.01627593 1.24 0.3153 104.94 F 0.00038519 0.00019259 1.24 0.3153 0.13020741 0.01627593 104.94 F 111.1856889 11.1185689 6.25 0.0007 28.4477778 1.7779861 26 139.6334667 Coeff Var 6.004254 Root MSE Y Mean 1.333411 22.20778 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.1721556 0.0860778 0.05 0.9529 111.0135333 13.8766917 7.80 0.0003 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 0.1721556 0.0860778 0.05 0.9529 T 111.0135333 13.8766917 7.80 0.0003 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 1.777986 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.308 Means with the same letter are not significantly different 81 t Grouping Mean N T A 25.037 A A 24.440 A B A 23.367 3 B A B A 23.093 B B C 22.123 B C B C 22.007 B C B C 21.343 C C 20.527 D 17.930 Dependent Variable: NANG SUAT THUC THU XUAN Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 77.2324222 7.7232422 3.51 0.0125 16 35.1666444 2.1979153 26 112.3990667 Source Model Error Corrected Total Source K T R-Square Coeff Var 0.687127 7.523446 Root MSE 1.482537 Y Mean 19.70556 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.61475556 0.30737778 0.14 0.8705 76.61766667 9.57720833 4.36 0.0060 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F K 0.61475556 0.30737778 0.14 0.8705 T 76.61766667 9.57720833 4.36 0.0060 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 2.197915 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.5661 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean A 22.673 A B A 22.337 B B C 20.057 N T 3 82 C C C C C C C C C C D D D D D D D D D 19.733 19.093 18.887 18.850 18.600 17.120 Dependent Variable: DO BRIX XUAN Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 60.75946667 6.07594667 79.60 F 0.08373333 7.57400000 Type III SS 1.10 0.3577 99.22 F 0.16746667 0.08373333 60.59200000 7.57400000 DO BRIX XUAN t Tests (LSD) for Y 1.10 0.3577 99.22 F Model 10 104.2488889 10.4248889 7.58 0.0002 Error 16 21.9911111 1.3744444 Corrected Total 26 126.2400000 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.825799 10.34441 1.172367 11.33333 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 11.98222222 5.99111111 4.36 0.0308 92.26666667 11.53333333 8.39 0.0002 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 11.98222222 5.99111111 4.36 0.0308 92.26666667 11.53333333 8.39 0.0002 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 1.374444 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.0292 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 13.8667 84 A A A A A B A B B C C D C D C D C D C D C D D 13.8667 13.1333 12.1333 11.0000 9.8667 9.6667 9.5333 8.9333 3 Dependent Variable: SO NHANH CAP TD The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 1502.752593 150.275259 5.40 0.0015 16 445.490370 27.843148 26 1948.242963 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.771337 Source K T Source Coeff Var 12.22497 DF Root MSE Y Mean 5.276661 43.16296 Type I SS 186.776296 1315.976296 DF Mean Square 93.388148 164.497037 Type III SS F Value Pr > F 3.35 0.0607 5.91 0.0013 Mean Square F Value Pr > F K 186.776296 93.388148 3.35 0.0607 T 1315.976296 164.497037 5.91 0.0013 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 27.84315 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 9.1333 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B A B A B Mean 55.200 N T 48.067 46.800 85 B B B B B C C D C D D D D 45.800 45.333 44.600 35.533 3 34.000 33.133 Dependent Variable: DUONG KINH THAN TD Dependent Variable: Y Source Model Error Corrected Total Source K T Source K T Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.19310370 0.01931037 4.94 0.0024 0.06259259 0.00391204 0.25569630 DF 10 16 26 R-Square Coeff Var Root MSE 0.755207 7.024748 0.062546 Y Mean 0.890370 DF Type I SS Mean Square 0.00200741 0.19109630 0.00100370 0.02388704 DF Type III SS Mean Square 0.00200741 0.19109630 0.00100370 0.02388704 F Value Pr > F 0.26 0.7768 6.11 0.0011 F Value Pr > F 0.26 0.7768 6.11 0.0011 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.003912 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 0.1083 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 0.99333 A B A 0.98000 B A B A 0.94000 B A B A 0.94000 B A 86 B B B E E E E E A C C C C C D D D D D 0.93000 0.87667 0.82333 3 0.80000 0.73000 Dependent Variable: SO HOA CAI TD Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 40.67259259 4.06725926 2.01 0.1034 16 32.43259259 2.02703704 Source Model Error Corrected Total 26 R-Square 0.556357 73.10518519 Coeff Var 6.825461 Source DF K T Source DF K T Root MSE 1.423741 Type I SS Y Mean 20.85926 Mean Square F Value Pr > F 1.88740741 38.78518519 0.94370370 4.84814815 Type III SS 0.47 0.6360 2.39 0.0655 Mean Square F Value Pr > F 1.88740741 0.94370370 38.78518519 4.84814815 SO HOA CAI TD The GLM Procedure 0.47 0.6360 2.39 0.0655 t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 2.027037 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.4643 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B A B A Mean 22.933 N T 21.667 21.467 87 B B B B B B B B B B A A A A C A C A C C C C C C C 21.400 3 21.067 21.067 19.933 19.400 18.800 Dependent Variable: SO QUA TREN CAY TD Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 1.76888889 0.17688889 2.89 0.0283 16 0.97777778 0.06111111 Source Model Error Corrected Total 26 R-Square 0.644013 Source K T Source K T 2.74666667 Coeff Var 4.559138 Root MSE Y Mean 0.247207 5.422222 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.24888889 0.12444444 2.04 0.1630 1.52000000 0.19000000 3.11 0.0255 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.24888889 0.12444444 2.04 0.1630 1.52000000 0.19000000 3.11 0.0255 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.061111 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 0.4279 Means with the same letter are not significantly different t Grouping B B B B A A A A A C A C Mean 5.8000 5.6667 5.5333 N T 88 B B B B B B B A A A A A C C C C C C D C D C D C D D 5.4667 5.4667 5.4667 5.2667 5.1333 3 5.0000 Dependent Variable: TY LE DAU QUA TD Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 60.5468593 6.0546859 2.02 0.1019 16 48.0578148 3.0036134 Source Model Error Corrected Total 26 R-Square 0.557498 108.6046741 Coeff Var 8.777462 Root MSE 1.733094 Y Mean 19.74481 Source K T DF Type I SS 6.90871852 53.63814074 Mean Square F Value Pr > F 3.45435926 1.15 0.3414 6.70476759 2.23 0.0817 Source K T DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 6.90871852 3.45435926 1.15 0.3414 53.63814074 6.70476759 2.23 0.0817 TY LE DAU QUA TD The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 3.003613 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.9998 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A Mean N T 22.000 21.747 89 B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A 20.407 20.067 3 19.620 19.037 19.027 18.350 17.450 Dependent Variable: KHOI LUONG TRUNG BINH QUA TD Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 0.03163704 0.00316370 4.98 0.0023 16 0.01017037 0.00063565 Source Model Error Corrected Total 26 R-Square 0.756733 Source K T Source K T 0.04180741 Coeff Var 7.375143 Root MSE 0.025212 DF Type I SS 0.00036296 0.03127407 Y Mean 0.341852 Mean Square F Value Pr > F 0.00018148 0.29 0.7554 0.00390926 6.15 0.0010 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.00036296 0.00018148 0.29 0.7554 0.03127407 0.00390926 6.15 0.0010 KHOI LUONG TRUNG BINH QUA TD The GLM Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 0.000636 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 0.0436 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A Mean 0.38000 0.37667 N T 90 B B B B B B B B A A A A A A C 0.37000 3 C C 0.36000 C C 0.35333 C D C 0.33333 D C D C 0.33000 D E D 0.29667 E E 0.27667 Dependent Variable: NANG SUAT LY THUYET TD The GLM Procedure Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 70.42523704 7.04252370 3.90 0.0077 16 28.86090370 1.80380648 26 99.28614074 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.709316 Source K T Source K T Coeff Var 7.782004 Root MSE Y Mean 1.343059 17.25852 DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 3.73089630 1.86544815 1.03 0.3781 66.69434074 8.33679259 4.62 0.0045 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 3.73089630 1.86544815 1.03 0.3781 66.69434074 8.33679259 4.62 0.0045 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 1.803806 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.3247 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A B A B A B A Mean N T 19.263 19.133 18.507 17.560 3 91 B B B B B B A A C A C A C C C C D C D D 17.437 17.173 16.730 15.123 14.400 Dependent Variable: NANG SUAT THUC THU TD The GLM Procedure Dependent Variable: NSTT Sum of DF Squares Mean Square 10 65.49621481 6.54962148 16 28.02137037 1.75133565 26 93.51758519 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.700363 Coeff Var 8.296670 F Value Pr > F 3.74 0.0094 Root MSE Y Mean 1.323380 15.95074 Source K T DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 2.91409630 1.45704815 0.83 0.4532 62.58211852 7.82276481 4.47 0.0053 Source K T DF Type III SS 2.91409630 62.58211852 Mean Square F Value Pr > F 1.45704815 0.83 0.4532 7.82276481 4.47 0.0053 t Tests (LSD) for NSTT NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 16 Error Mean Square 1.751336 Critical Value of t 2.11991 Least Significant Difference 2.2906 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T B B B B B B A A A A A A A C A C 17.977 17.740 17.177 16.167 3 92 B A C B A C B A C B C B C C D C D D 15.993 15.887 15.530 13.883 13.203 Dependent Variable: DO BRIX TD Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 10 72.81037037 7.28103704 18.89 F 0.25851852 72.55185185 0.12925926 9.06898148 Type III SS 0.34 0.7200 23.52 F 0.25851852 72.55185185 DO BRIX TD 0.12925926 9.06898148 0.34 0.7200 23.52
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn