(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

66 91 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:06

Tìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái NguyênTìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ ÁNH BIỂN Tên đề tài: TÌM HIỂU HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU MẦM SẠCH THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ THỂ HỮU TẠI SỞ RAU MẦM SẠCH HẢI ANH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thơn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ` NGUYỄN THỊ ÁNH BIỂN Tên đề tài: TÌM HIỂU HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT RAU MẦM SẠCH THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ THỂ HỮU TẠI SỞ RAU MẦM SẠCH HẢI ANH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : 46 - PTNT - N02 Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trần Việt Dũng Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp:“Tìm hiểu hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu sở rau mầm Hải Anh - Thành phố Thái Ngun, Tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu thực thân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học thầy giáo Th.S Trần Việt Dũng Các số liệu bảng, biểu, kết khóa luận trung thực, nhận xét, phương hướng đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm Một lần em xin khẳng định trung thực lời cam đoan Người thực Nguyễn Thị Ánh Biển LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực khóa luận: “Tìm hiểu hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu sở rau mầm Hải Anh - Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên”, em nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Trước hết, em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ cho em trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Th.s Trần Việt Dũng trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ em suốt q trình nghiên cứu, hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thầy, giáo khoa KT& PTNT tạo điều kiện giúp đỡ em Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Tiến Anh chủ sở rau mầm Hải Anh nhiệt tình, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập sở Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành khóa luận Do thời gian nghiên cứu hạn, luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót, suất, em mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn để khóa luận em hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Quy mô sản xuất sở 24 Bảng 4.2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau mầm Hải Anh năm 2017 25 Bảng 4.3: Chi phí đầu tư ban đầu sở sản xuất rau mầm Hải Anh 33 Bảng 4.4: Mức chi phí trung gian trình sản xuất rau mầm 34 Bảng 4.5: Sản lượng doanh thu rau mầm với diện tích 200m2 35 Bảng 4.6: Doanh thu từ sản phầm khác sở 36 Bảng 4.7: Hiệu kinh tế sở năm 2017 37 Bảng 4.8: Tình hình sản xuất rau mầm bình quân m2 /năm nhóm hộ nghiên cứu 39 Bảng 4.9: Giá sản phẩm rau mầm 40 Bảng 4.10: Các kênh bán hàng sở điều tra 40 Bảng 4.11 Kết sản xuất rau mầm hộ tính bình qn 1m2/năm 41 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu, chữ viết tắt Ý nghĩa BQ Bình quân BVTV Bảo vệ thực vật KT- XH Kinh tế_ xã hội TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐVT Đơn vị tính TP Thành phố GO Tổng giá trị sản xuất GO/TC Tổng giá trị sản xuất/Tổng chi phí HQKT Hiệu kinh tế 10 IC Chi phí trung gian 11 ITC Trung tâm Thương mại Quốc tế 12 NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn 13 SL Sản lượng 14 SXKD Sản xuất kinh doanh 15 TC Tổng chi phí 16 VA Giá trị gia tăng 17 VA/TC Giá trị gia tăng/tổng chi phí MỤC LỤC Trang TRANG BÌA PHỤ LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Thời gian địa điểm thực tập 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 sởluận đề tài 2.1.1 Sản xuất rau mầm 2.1.2 Đặc điểm rau mầm theo phương pháp giá thể hữu 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trình áp dụng giá thể hữu sản xuất rau mầm 2.1.4 Hiệu kinh tế sản xuất tiêu thụ sản phẩm 2.2 sở thực tiễn hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu 14 2.2.1 Tình hình thị trường sản xuất tiêu thụ rau mầm giới 14 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau mầm Việt Nam 15 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu hiệu kinh tế 17 3.2.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.3.2 Phương pháp điều tra chọn mẫu vấn 18 3.3.3 Phương pháp xử lý phân tích thơng tin 19 3.3.4 Hệ thống tiêu dùng nghiên cứu đề tài 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 4.1 Khái quát chung sở rau mầm Hải Anh 22 4.1.1 Đặc điểm điều kiệu tự nhiên 22 4.1.2 Quá trình hình thành phát triển sở rau mầm Hải Anh 22 4.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau mầm sở rau mầm Hải Anh 24 4.1.4 Quy trình sản xuất giá thể hữu 27 4.1.5 Quy trình sản xuất rau mầm sở 28 4.1.6 Bệnh thường gặp biện pháp phòng trừ 32 4.2 Đánh giá mức chi phí đầu tư ban đầu chi phí chung gian q trình sản xuất rau mầm 33 4.2.1 Đánh giá mức chi phí đầu tư ban đầu trình sản xuất rau mầm sở sản xuất rau mầm Hải Anh 33 4.2.2 Đánh giá mức chi phí trung gian q trình sản xuất rau mầm sở 34 4.2.3 Hiệu kinh tế sở năm 37 4.4 Kết hiệu sản xuất rau mầm hộ điều tra 38 4.4.1 Tình hình sản xuất rau mầm hộ 38 4.4.2 Tình hình tiêu thụ rau mầm hộ điều tra 40 4.5 Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến nội dung thực tập sở rau mầm Hải Anh 42 4.5.1 Thuận lợi 42 4.5.2 Khó khăn 42 4.6 Những hạn chế, thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau mầm 43 4.7 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 44 4.8 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sau áp dụng giá thể hữu trình sản xuất rau mầm 44 4.8.1 Giải pháp sản xuất 44 4.8.2 Giải pháp tiêu thụ sản phẩm sở 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với việc xã hội ngày phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện người ngày muốn nâng cao nhu cầu sống mình, vấn đề sức khỏe Rau xanh thực phẩm giàu dinh dưỡng thiếu bữa ăn hàng ngày Rau cung cấp chất khoáng, vitamin, axit hữu nhiều dưỡng chất khác cần thiết cho hoạt động sống người Tuy nhiên, phần lớn rau thị trường bị ô nhiễm người lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật phân bón Năng suất tăng lên chất lượng rau bị giảm sút nghiêm trọng Mặt khác, xã hội ngày phát triển, tốc độ thị hóa ngày gia tăng làm cho diện tích đất canh tác bị thu hẹp nhiều, nhu cầu tiêu thụ rau người lại khơng ngừng tăng lên Vì vậy, vấn đề sản xuất sản phẩm rau vừa hàm lượng dinh dưỡng cao vừa đảm bảo vệ sinh an tồn cho người tiêu dùng khơng đòi hỏi diện tích canh tác lớn trở nên cấp thiết hết Một số giải pháp hữu hiệu để sản xuất rau an toàn, cho hiệu kinh tế cao trồng rau mầm Rau mầm loại thực phẩm sạch, giàu chất dinh dưỡng Theo tài liệu khoa học rau mầm giá trị dinh dưỡng cao gấp lần rau thường Rau mầm dễ trồng, khơng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trồng mơi trường khơng mầm bệnh vi sinh vật gây hại cho sức khỏe người Rau mầm chứa nhiều chất xơ, vitamin E, C, B phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt trẻ em người lớn tuổi 43 - Từ khâu gieo hạt đến bảo quản đòi hỏi phải kiến thức kỹ thuật rau mầm đòi hỏi kỹ thuật cao 4.6 Những hạn chế, thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức q trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau mầm ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU - sở hạ tầng trang thiết bị đầy đủ, - Gặp khó khăn khắc phục tiện nghi hậu thời tiết - Thị trường tiêu thụ rộng lớn - Đòi hỏi tâm công việc - Kỹ thuật chuyên môn cao cao - Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận - Lượng rau sản xuất chưa đáp ứng đủ đến nhu cầu thị trường hành thấp THÁCH THỨC HỘI - Giá cố định, không thay đổi - Phát triển quy mô chất lượng - Khả nắm bắt thị trường nhanh rau mầm so với thay đổi chế thị - Nguồn hạt không đảm bảo chất trường - Phát huy tiềm năng, mạnh sở - Nâng cao thu nhập cho gia đình, sở sản xuất - Nâng cao hiểu biết kinh nghiệm rau - Tạo thêm việc làm - Quy hoạch diện tích đất nông nghiệp - Môi trường bảo vệ - Sử dụng đất cách hợp lý hiệu lượng 44 4.7 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Trong trình thực tập sở giúp em bổ sung thêm kiến thức trồng trọt như: - Giúp hiểu thêm trình hình thành cách thức vận hành tổ chức sản xuất sở - Hiểu thêm kĩ thuật trồng rau mầm - Chủ động làm quen với người, chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm việc với người…giúp em hòa nhập hanh môi trường - Học cách xếp công việc, quản lý sổ sách quản lý nhân tổ chức sản xuất kinh doanh 4.8 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sau áp dụng giá thể hữu trình sản xuất rau mầm 4.8.1 Giải pháp sản xuất - Cần sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi vốn ưu đãi cho sở sản xuất - Cần tăng cường hoạt động tập huấn kỹ quản lý kỹ thuật sản xuất cho chủ trang trại để tăng hiệu quản lý - Cần quan tâm trú trọng đến tất cách giai đoạn trình sản xuất từ khâu ngâm hạt đến thời kỳ thu hoạch 4.8.2 Giải pháp tiêu thụ sản phẩm sở - Tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng trình sản xuất tái sản xuất mở rộng tất ngành sản xuất kinh doanh Đối với việc tiêu thụ sản phẩm rau mầm lại quan trọng hơn, sản phẩm hàng hóa rau mầm sản phẩm mang đặc tính mau hỏng chóng thối Do q trình tiêu thụ sản phẩm, việc mở rộng thị trường vấn đề ảnh hưởng định đến hiệu trình kinh doanh 45 - Thị trường yếu tố quan trọng trình sản xuất kinh doanh, bao gồm thị trường cung cấp yếu tố đầu vào: Đối với sản xuất rau mầm bao gồm giống, dịch vụ kỹ thuật, nguyên vật liệu trình xây dựng sở hạ tầng, thị trường yếu tố đầu - Tìm cách cải thiện chất lượng sản phẩm để tăng khả cạnh tranh với sở khác thị trường - Cần tìm hiểu thêm thơng tin thị trường thời điểm tại, tránh tình trạng sản xuất nhiều sảm phẩm (cung lớn cầu) - Các quan quyền cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin thị trường - Tạo mối liên kết với sở khác vùng để tăng khả cạnh tranh 46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu đề tài:“ Tìm hiểu hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu sở rau mầm Hải Anh_Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên”, từ số liệu thu thập từ sở, các sở điều tra em rút số kết luận: - Sản xuất rau mầm sở rau mầm Hải Anh năm gần đem lại hiệu đáng kể kinh tế Hiện địa bàn tỉnh Thái Nguyên số sở trồng rau mầm chiếm phần nhỏ so với tổng số hộ toàn tỉnh, nhiên rau mầm bước nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho toàn sở - Trong trình sản xuất rau mầm giải nhiều cơng ăn việc làm, góp phần cải thiện nâng cao đời sống kinh tế người lao động Ngoài ra, việc sản xuất rau mầm giá thể hữu giúp giảm diện tích đất sản xuất nơng nghiệp Đặc biệt, phương pháp sản xuất theo hướng công nghệ cao nên giảm lượng nhân cơng lao động q trình sản xuất hộ Góp phần tích cực vào hình thành, tồn phát triển hệ thống nông nghiệp bền vững - Đóng gói: Sản phẩm sở xuất đóng hộp dán tem, mác sản phẩm bên Qua đó, khách hàng biết đến sở mặt hàng sở - Tiêu thụ: Thị trường tiêu thụ chủ yếu sở hệ thống bán bn, bán lẻ ngồi tỉnh Thị trường tiêu thụ mạnh Hà Nội, Thái Nguyên, Từ kết nghiên khẳng định rau mầm dần phát triển mạnh mang lại hiệu kinh tế cao cho sở sản xuất, 47 giai đoạn tỷ lệ sản xuất nông nghiệp nước ta đangsuy giảm Do đó, việc sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao cần thiết cho người lao động, cho nơng nghiệp Việt Nam Vì năm tới cần phải đầu tư phát triển sở rau mầm biện pháp hiệu đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân 5.2 Kiến nghị Sau trình nghiên cứu em nhận thấy sở rau mầm Hải Anh nhiều lợi để phát triển rau mầm Vì vậy, để phát triển tốt bền vững tương lai em xin đưa số ý kiến sau: - Đối với sở: + Trong điều kiện nhiệt độ, thời tiết không thuận lợi cần quan tâm, ý đến độ ẩm giá thể khay rau Độ ẩm nguyên nhân dẫn đến bệnh rau mầm Vì vậy, phải cân độ ẩm giá thể khay rau Để xử lý tốt cần kỹ thuật chun mơn, kinh nghiệm q trình sản xuất cao Do đó, sở nên đào tạo người chun mơn cao để tham gia chuyển giao kỹ thuật cho hộ hiệu + Mở rộng quy mô sản xuất để tăng sản lượng, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thị trường + Cần quan tâm đến khâu bảo quản quán trình sản xuất, lắp đặt kho lạnh để bảo quản sản phẩm - Đối với hộ sản xuất + Ứng dụng KHKT vào sản xuất, thay phương pháp truyền thống hiệu phương pháp sản xuất rau an tồn, rau hữu + Mở rộng diện tích sản xuất, đưa sản phẩm phẩm chất tốt, đến tay người tiêu dùng Nói khơng với sản phẩm chất lượng Lập kế hoạch sản xuất theo giai đoạn, tận dụng tối đa nguồn lực nhằm phát huy hiệu sản xuất 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng kinh tế vi mô 1, Trường ĐH Nơng Lâm Thái Ngun Giáo trình môn triết học, khoa Mac-Lenin, trường ĐH Bách khoa hà nội Kỹ thuật trồng rau mầm: http://tailieu.vn/doc/ki-thuat-trong-rau-mam267866.html Quy trình kỹ thuật rau mầm: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-timhieu-quy-trinh-ky-thuat-trong-rau-mam-2133/ Các bệnh thường gặp biện pháp phòng bệnh rau mầm https://www.vinaorganic.com/cach-benh-thuong-gap-tren-rau-mamcach-khac-phuc.html Raanan Weitz, 1995 10 dấu ấn bât kinh tế, xã hội 2017 https://baomoi.com/thai-nguyen-10-dau-an-noi-bat-ve-kinh-te-xa-hoinam-2017/c/24444574.epi Đô thị xanh http://dothixanhvn,com Tiêu chuẩn vietgap http://vietgap.vn PHỤ LỤC Hình 1.Nầm rau cải Hình 2: mầm muống Hình 3: mầm đậu hà lan Hình 4: Bảng hiệu sở rau mầm Hải Anh Hình 5: Hội chợ Nông Nghiệp Thương Mại tỉnh Thái Nguyên năm 2018 Hình 6: Khay rau sau ủ gieo Hình 7: Ngày thứ Hình 8: Rau mầm cải ngày Hình Rau mầm thu hoạch Hình 10: Rau mầm đóng hộp PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho sở sản xuất rau mầm) Số phiếu:……………………………… Thời gian điều tra: ngày… Tháng….năm 2018 I thông tin chung Tên chủ sở:………………………………………… Giới tính:…………… Số điện thoại: Tuổi…………Dân tộc:…………… Trình độ văn hóa:………… Số nhân khẩu:…… Số lao động chính:………………… Địa chỉ:………………….…………………………………… …………………………………………………… II Thông tin chi tiết sở sản xuất rau mầm Tổng diện tích trồng rau mầm anh( chị) là:…………… Anh( chị) bắt đầu trồng rau mầm từ năm nào:………… Năng xuất rau mầm bình quân đạt tháng bao nhiêu:………………………………………… Anh (chị) cho biết diện tích, sản lượng, giá bán sở từ năm 2016 đến năm 2018? ĐVT Tổng diện tích 2017 2018 M2 Năng suất Tạ/m2 Sản lượng Tạ Giá bán trung bình 2016 đ/kg loại bện thường gặp rau mầm …………………………………………………… ………… ………………………………………… …………………… Thường gặp vào giai đoạn nào:………… …………………………………… Biện pháp phòng bệnh: Mật độ gieo: Anh( chị) lấy nguồn giống đâu Hình thức tiêu thụ chủ yếu Mức chi phí đầu tư ban đầu STT Chỉ tiêu Tổng chi phí ĐVT Số Đơn giá Thành tiền lượng (đồng) (đồng) 10 Các khoản chi phí sản xuất rau mầm thời kì kinh doanh rau mầm STT Chỉ tiêu Số Đơn giá Thành tiền lượng (1000đ) (1000đ) Chi phí trung gian 1.1 Giống 1.2 Chi phí khác ĐVT Kg Cơng lao động 2.1 Trộn giá thể, gieo trồng Cơng 2.2 Chăm sóc Cơng 2.3 Thu hoạch, vận chuyển Cơng Tổng chi phí 11 Anh( chị) lấy kiến thức, kỹ thuật trồng chăm sóc rau mầm đâu: o Từ tập huấn o Từ sở khác o Từ phương tiện thông tin đại chúng o Từ nguồn khác 12 Các quan, tổ chức thường tiến hành tập huấn: o Phòng nơng nghiệp o quan khuyến nơng o sở sản xuất o Khác 13 Anh( chị) thường xun trao đổi thơng tin với hộ nơng dân khác khơng? o o Khơng 14 Theo anh( chị) việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cần thiết khơng? o Cần thiết o Không cần thiết 15 nguồn vốn để sử dụng cho sản xuất gia đình: o Nguồn vốn tự o Vay ngân hàng o Vay từ hộ khác 16 thuận lợi khó khăn anh ( chị) trình sản xuất: Thuận lợi: Khó khăn: 17 Anh (chị) đề xuất để nâng cao hiệu rau mầm? Xin chân thành cảm ơn! Chủ sở Điều tra viên (ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Ánh Biển ... trình sản xuất rau mầm Vì vậy, em lựa chọn nghiên cứu đề tài Tìm hiểu hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu sở rau mầm Hải Anh_ Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 1.2... kinh tế 3.2.1 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu chi phí sản xuất rau mầm - Tìm hiểu kết việc áp dụng giá thể hữu sản xuất rau mầm - Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu. .. Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất rau mầm theo phương pháp giá thể hữu sở sản xuất rau mầm Hải Anh Qua đó, đưa giải pháp nhằm phát triển sản xuất rau mầm sạch, rau an toàn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu hiệu quả kinh tế sản xuất rau mầm sạch theo phương pháp giá thể hữu cơ tại cơ sở rau mầm sạch Hải Anh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn