Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)

144 73 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:01

Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa BìnhNghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN ĐÌNH THẮNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG MẬT ĐỘ TRỒNG ĐỐI VỚI GIỐNG CHUA MỚI TẠI THÀNH PHỐ HỊA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TRẦN ĐÌNH THẮNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG MẬT ĐỘ TRỒNG ĐỐI VỚI GIỐNG CHUA MỚI TẠI THÀNH PHỐHỊA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH Ngành:Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn THÁI NGUYÊN – 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hòa Bình, ngày 28 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Đình Thắng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp gia đình Trước tiên tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Ngọc Ngoạn người tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến quý báu trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn TS Trần Ngọc Hùng, môn công nghệ sinh học - Viện nghiên cứu rau thầy giáo Khoa Nơng học Phòng đào tạo Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Trần Đình Thắng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu .3 2.1 Mục đích đề tài 2.2 Yêu cầu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở khoa học nghiên cứu giống 1.1.2 Cơ sở khoa học nghiên cứu mật độ trồng 1.1.3 Nguồn gốc, phân loại giá trị chua .5 1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất chua giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất chua giới 1.2.2 Tình hình sản xuất chua Việt Nam 11 1.3 Tình hình nghiên cứu giống chua giới Việt Nam 12 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giống chua giới 12 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giống chua Việt Nam 17 1.4 Kết nghiên cứu mật độ 22 1.5 Kết nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất chua .23 1.5.1.Kết nghiên cứu thời vụ 23 1.5.2 Kết nghiên cứu phân bón .24 iv 1.5.3 Kết nghiên cứu biện pháp bảo vệ thực vật cho chua 25 1.6 Một số vấn đề rút từ tổng quan tài liệu 26 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Địa điểm thí nghiệm 27 2.1.3 Thời gian tiến hành thí nghiệm .27 2.2 Nội dung nghiêncứu 27 2.3 Phương pháp nghiêncứu .27 2.3.1 Phương pháp bố trí thínghiệm 28 2.3.2 Các tiêu theodõi 29 2.4 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu .32 2.5 Kỹ thuật trồng trọt .32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 34 3.1.Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống chua chịu nhiệt vụ Thu – Đông 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 34 3.1.1 Thời kỳ vườn ươm 34 3.1.2 Thời kỳ ruộng sản xuất 36 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến suất giống chua CVR vụ Thu - Đơng 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 56 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến giai đoạn sinh trưởng, phát triển chủ yếu giống chua CVR9 vụ Thu – Đông 2017 .56 3.2.2 Năng suất yếu tố tạo thành năngsuất 58 3.2.3 Tình hình sâu bệnh hại giống chua CVR9 trồng vụ Thu - Đông 2017 59 3.2.4 Hiệu kinh tế giống chua CVR mật độ trồng khác vụ Thu - Đông 2017 .62 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .64 Kết luận 64 Đề nghị .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNNPTNT : Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CT : Công thức CV : Coefficient variance (hệ số biến động) Đ/C : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức lương thực) LSD : Least Significant Difference (sai khác nhỏ có ý nghĩa) NL : Nhắc lại NSLT : Năng suất lí thuyết NSTT : Năng suất thực thu TLB : Tỉ lệ bệnh TLH : Tỉ lệ hại UTL : Ưu lai P : Probability (xác suất) vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần hoá học 100 g chua .7 Bảng 1.2: Tình hình sản xuất chua giới giai đoạn 2013 - 2016 10 Bảng 1.3: Diện tích, suất sản lượng chua châu lụctrên giới năm 2016 10 Bảng 1.4: Diện tích, suất sản lượng chua Việt Namgiai đoạn từ năm 2008 - 2012 11 Bảng 3.1: Thời gian sinh trưởng giống chua thời kỳ vườn ươm .35 Bảng 3.2: Chiều cao giống chua giai đoạn vườn ươm 36 Bảng 3.3: Thời gian trưởng phát triển giống chua trồng vụ Thu - Đơng 2017 TP Hòa Bình 37 Bảng 3.4 Động thái tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 .40 Bảng 3.5 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 .43 Bảng 3.6 Động thái thân giống chua tham gia trồng vụ Thu - Đông 2017 45 Bảng 3.7 Tốc độ qua kỳ theo dõi giống chua trồng vụ Thu - Đông 2017 47 Bảng 3.8: Đặc trưng hình thái giống chua thí nghiệm 48 Bảng 3.9 Tình hình sâu, bệnh hại giống chua thí nghiệm giai đoạn sinh trưởng .50 Bảng 3.10 Tình hình sâu, bệnh hại giống chua thí nghiệm giai đoạn hoa đậu 51 Bảng 3.11 Tình hình sâu, bệnh hại giống chua thí nghiệm giai đoạn trước thu hoạch 51 Bảng 3.12: Năng suất yếu tố tạo thành suất 52 Bảng 3.13 Hiệu kinh tế giống chua thí nghiệm .54 vii Bảng 3.14: Ảnh hưởng mật độ trồng đến thời kỳ sinh trưởng phát triển giống chua CVR9 vụ Thu - Đơng 2017 Hòa Bình 55 Bảng 3.15: Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến suất yếu tố tạo thành suất giống chua CVR9 vụ Thu – Đông2017 56 Bảng 3.16 Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến tình hình sâu, bệnh hại giống chua CVR9 giai đoạn sinh trưởng .58 Bảng 3.17 Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến tình hình sâu, bệnh hại giống chua CVR9 giai đoạn hoa đậu 58 Bảng 3.18 Ảnh hưởng mật độ trồng khác đến tình hình sâu, bệnh hại giống chua CVR9 giai đoạn trước thu hoạch 59 Bảng 3.19 Hiệu kinh tế giống chua CVR mật độtrồng khác vụ Thu - Đông 2017 60 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 40 Hình 3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống chua trồng vụ Thu Đông 2017 43 Hình 3.3 Động thái thân giống chua tham gia trồng vụ Thu - Đông 2017 46 Hình 3.4 Tốc độ qua kỳ theo dõi giống chua trồng vụ Thu - Đông 2017 49 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Value 6.92 Value 6.19 7.65 Value 6.19 7.65 DF Sum of Squares Mean Square Model 0.0438 113.8666667 28.4666667 Error 16.4533333 4.1133333 Corrected Total 130.3200000 Source Pr > F R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.873747 9.566677 2.028135 21.20000 Source Pr > F rep 0.0596 trt 0.0430 Source Pr > F rep 0.0596 trt 0.0430 DF Type I SS Mean Square 50.96000000 25.48000000 62.90666667 31.45333333 DF Type III SS Mean Square 50.96000000 25.48000000 62.90666667 31.45333333 The SAS System Thursday, July 28, 2018 F 12:29 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 4.113333 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 4.5977 F F Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 24.533 3 21.000 18.067 B B B Khối lượng tb The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:03 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:03 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Value 9.02 DF Sum of Squares Mean Square Model 0.0279 430.6661111 107.6665278 Error 47.7193111 11.9298278 Corrected Total 478.3854222 Source Pr > F F R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.900249 4.141713 3.453958 83.39444 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 33.5628222 16.7814111 397.1032889 198.5516444 16.64 rep 0.3447 trt 0.0115 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.3447 trt 0.0115 33.5628222 16.7814111 397.1032889 198.5516444 Value 1.41 1.41 16.64 The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:03 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 11.92983 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.83 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 90.817 84.670 3 B 74.697 Năng suất lý thuyết The SAS System Thursday, July 31, 2018 The GLM Procedure 13:04 F F Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:04 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Value 7.77 DF Sum of Squares Mean Square Model 0.0361 1640.733311 410.183328 Error 211.246244 52.811561 Corrected Total 1851.979556 Source Pr > F R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.885935 11.43314 7.267156 63.56222 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 535.605489 267.802744 1105.127822 552.563911 10.46 rep 0.0800 trt 0.0258 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.0800 trt 0.0258 535.605489 267.802744 1105.127822 552.563911 Value 5.07 5.07 10.46 The SAS System Thursday, July 31, 2018 F 13:04 F F The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 52.81156 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 16.474 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 74.273 3 68.113 B 48.300 Năng suất thực thu The SAS System Thursday, August 12, 2018 07:29 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System Thursday, August 12, 2018 Values 9 07:29 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.0015 511.2823333 127.8205833 43.65 Error 11.7136667 2.9284167 Corrected Total 522.9960000 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.977603 3.363329 1.711262 50.88000 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 34.7602667 17.3801333 476.5220667 238.2610333 81.36 rep 0.0635 trt 0.0006 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.0635 trt 0.0006 34.7602667 17.3801333 476.5220667 238.2610333 Value 5.93 5.93 81.36 The SAS System Thursday, August 12, 2018 07:29 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 2.928417 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 3.8794 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt F F A 60.650 3 B 48.793 C 43.197 Thí nghiệm 1.Số đậu The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:12 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:12 The GLM Procedure Dependent Variable: yield DF Sum of Squares Mean Square Value Source Pr > F Model 0.0044 60.73777778 15.18444444 24.85 Error 2.44444444 0.61111111 Corrected Total 63.18222222 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.961311 3.514298 0.781736 22.24444 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 4.16888889 2.08444444 56.56888889 28.28444444 46.28 rep 0.1366 trt 0.0017 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value Value 3.41 F F F 3.41 46.28 rep 0.1366 trt 0.0017 4.16888889 2.08444444 56.56888889 28.28444444 The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:12 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.611111 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 1.7722 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 25.4000 3 B 22.0667 C 19.2667 2.Tỷ lệ đâu The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:13 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 9 13:13 Thursday, July 31, 2018 The GLM Procedure Dependent Variable: yield DF Sum of Squares Mean Square Value Source Pr > F Model 0.0144 632.2437778 158.0609444 13.10 Error 48.2508444 12.0627111 Corrected Total 680.4946222 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.929094 4.144780 3.473141 83.79556 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 24.25 rep 0.2558 trt 0.0058 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.2558 trt 0.0058 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 Value 1.95 1.95 24.25 The SAS System Thursday, July 31, 2018 F 13:13 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 12.06271 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.8735 F F Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 92.603 3 85.663 B 73.120 3.Khối lượng tb The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:22 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 The SAS System Thursday, July 31, 2018 13:22 The GLM Procedure Dependent Variable: yield DF Sum of Squares Mean Square Value Source Pr > F Model 0.0144 632.2437778 158.0609444 13.10 Error 48.2508444 12.0627111 Corrected Total 680.4946222 F R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.929094 4.144780 3.473141 83.79556 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 24.25 rep 0.2558 trt 0.0058 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.2558 trt 0.0058 47.1446889 23.5723444 585.0990889 292.5495444 Value 1.95 1.95 24.25 The SAS System Thursday, July 31, 2018 F F 13:22 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 12.06271 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 7.8735 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A 92.603 3 85.663 B 73.120 Năng suất lý thuyết The SAS System September 25, 2018 The GLM Procedure Class Level Information 16:21 Thursday, Class rep Levels trt Values 3 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 The SAS System September 25, 2018 16:21 Thursday, The GLM Procedure Dependent Variable: yield DF Sum of Squares Mean Square Value Source Pr > F Model 0.0047 485.9942556 121.4985639 23.83 Error 20.3905970 5.0976492 Corrected Total 506.3848526 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.959733 3.646014 2.257797 61.92509 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 104.2839799 52.1419899 381.7102758 190.8551379 37.44 rep 0.0267 trt 0.0026 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.0267 trt 0.0026 104.2839799 52.1419899 381.7102758 190.8551379 Value 10.23 10.23 37.44 The SAS System September 25, 2018 F The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield F F 16:21 Thursday, NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 5.097649 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 5.1183 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 69.467 3 B 62.733 C 53.576 Năng suất thực thu The SAS System Thursday, July 31, 2018 12:00 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep 3 trt 3 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System Thursday, July 31, 2018 Values 9 12:00 The GLM Procedure Dependent Variable: yield DF Sum of Squares Mean Square Value Source Pr > F Model 0.0232 410.9517853 102.7379463 10.03 F Error 40.9615827 Corrected Total 451.9133680 10.2403957 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.909360 5.383835 3.200062 59.43833 Source Pr > F DF Type I SS Mean Square 119.6910447 59.8455223 291.2607407 145.6303703 14.22 rep 0.0650 trt 0.0152 Source Pr > F DF Type III SS Mean Square Value rep 0.0650 trt 0.0152 119.6910447 59.8455223 291.2607407 145.6303703 Value 5.84 5.84 14.22 The SAS System Thursday, July 31, 2018 12:00 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 10.2404 2.77645 7.2544 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 66.575 3 B B B 59.087 52.653 F F ... THẮNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐỐI VỚI GIỐNG CÀ CHUA MỚI TẠI THÀNH PHỐHÒA BÌNH, TỈNH HỊA BÌNH Ngành:Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG... triển giống cà chua tham gia trồng vụ Thu – Đơng năm 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Đánh giá tình hình sâu, bệnh hại giống cà chua tham gia trồng vụ Thu - Đơng năm 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. .. điều kiện vụ Thu Đông năm 2017 TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Lựa chọn ược mật độ trồng thích hợp cho giống cà chua để đạt suất cao ổn định TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 2.2 u cầu đề tài - Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu tuyển chọn giống và mật độ trồng đối với giống cà chua mới tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn