Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty hàng hải việt nam

200 58 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:40

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích, đánh giá thực trạng hệthống KSNBchung tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam từ đó đƣa ra các giảipháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty, giúp các nhàquản lý kiểm soát hoạt động của đơn vị đạt đƣợc hiệu quả, độ tin cậy của báocáo tài chính và đảm bảo tuân thủ luật lệ, quy định. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NCS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HẢI PHÒNG 2019 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NCS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (Vinalines) LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGÀNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI BIỂN; MÃ SỐ 9840103 CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Vƣơng Toàn Thuyên PGS.TS Nguyễn Văn Sơn HẢI PHỊNG 2019 LỜI CAM ĐOAN Tên tơi Nguyễn Thị Thúy Hà, tác giả luận án tiến sĩ: “Giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam ” Bằng danh dự mình, tơi xin cam đoan cơng trình tơi nghiên cứu thực hiện, khơng có phần chép bất hợp pháp từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác Các thông tin, số liệu đƣợc sử dụng luận án hoàn toàn trung thực xác Hải Phòng, ngày 12/4/2019 NCS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ i LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Kinh Tế & Quản trị kinh doanh trƣờng Đại Học Hải Phòng, Viện Sau Đại Học trƣờng Đại học hàng hải hỗ trợ tạo điều kiện cho thời gian, công việc suốt q trình học tập nghiên cứu vừa qua Tơi xin bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn, GS.TS Vƣơng Toàn Thuyên PGS.TS Nguyễn Văn Sơn giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận án Tơi xin đƣợc nói lời cảm ơn đồng nghiệp Khoa Kinh tế&Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Hải Phòng, bạn bè, ngƣời thân cổ vũ, động viên nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian qua ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giải thích Chữ viết tắt AICPA Tiếng Việt Tiếng Anh Hiệp hội kế toán viên công American Institute [of] chứng Mỹ Certified Public Accountants ANOVA Phân tích phƣơng sai yếu tố BCTC Báo cáo tài BSC Hệ thống bảng điểm cân Balance Scoredcard COSO Uỷ ban chống gian lận Committee of Sponsoring CNTT Công nghệ thông tin Organization CSDL Cơ sở liệu DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNTV Doanh nghiệp thành viên EFA Phân tích nhân tố Exploratory Factor Analysis ERP Hệ thống hoạch định tài nguyên Enterprise Resource doanh nghiệp Planning Đạo Luật Chống Tham Nhũng U.S Foreign Corrupt Tại Nƣớc Ngoài Hoa Kỳ Practices Act ERM Quản trị rủi ro doanh nghiệp Enterprise Risk Management IFAC Liên đồn Kế tốn Quốc tế International Federation of FCPA Accountant HĐQT Hội đồng quản trị HTKSNB Hệ thống Kiểm sốt nội HTTT Hệ thống thơng tin KQKS Kết khảo sát KPI Chỉ số đánh giá thực cơng việc KS Hoạt động kiểm sốt iii Key Performance Indicator MT Mơi trƣờng kiểm sốt nội NQL Ngƣời quản lý OLS Phƣơng pháp ƣớc lƣợng bình Ordinary Least Squares phƣơng nhỏ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng TCTy Tổng cơng ty TSCĐ Tài sản cố định RR Đánh giá rủi ro SOX Đạo luật Sarbannes Oxley SXKD Sản xuất kinh doanh PTGĐ Phó Tổng giám đốc VIF Hệ số phóng đại phƣơng sai iv Sarbannes Oxley Variance inflation factor DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Quy trình kiểm sốt 16 1.2 Mơ hình kiểm sốt nội theo COSO 23 1.3 Quy trình đánh giá rủi ro 26 1.4 Quy trình đánh giá giám sát định kỳ 34 1.5 Sơ đồ tuyến phòng vệ doanh nghiệp 39 2.1 Đồ thị sản lƣợng hàng hóa vận tải (Tr.t) 66 2.2 Đồ thị doanh thu vận tải biển (Tỷđồng) 67 2.3 Đồ thị sản lƣợng hàng thông qua cảng (Tr.T) 70 2.4 Đồ thị doanh thu cảng (Tỷ đồng) 71 2.5 Đồ thị doanh thu khối dịch vụ& phụ trợ hàng hải (Tỷ đồng) 72 2.6 Quy trình kiểm sốt rủi ro Vinalines 85 2.7 Cơ cấu lao động cơng ty mẹ theo độ tuổi theo trình độ 96 2.8 Tần số phần dƣ chuẩn hóa 112 3.1 Cơ cấu phận KSNB 140 3.2 Quy trình KSNB 141 3.3 Quy trình kiểm sốt rủi ro 145 v DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên hình Trang 1.1 Thành phần &nguyên tắc quản trị rủi ro theo COSO ERM 2017 28 1.2 Các phận & nguyên tắc hệ thống KSNB theo COSO 2013 35 2.1 Cơ cấu đội tàu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo độ tuổi 65 2.2 Sản lƣợng hàng hoá vận tải 66 2.3 Sản luợng hàng hố thơng qua cảng 70 2.4 Cơ cấu Hội đồng quản trị Vinalines 76 2.5 Vị trí &chun mơn HĐQT 77 2.6 Quy trình kiểm sốt Tổng Cơng Ty Hàng Hải VN 82 2.7 Mơ tả chi tiết quy trình kiểm soát nội 83 2.8 Cơ cấu lao động theo độ tuổi trình độ VP Cơng ty mẹ 95 2.9 Lao động Vinalines 97 2.10 Một số tiêu kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007 - 2017 101 2.11 Các tiêu tài chủ yếu Vinalines từ 2007-2017 104 2.12 Tình hình bảo toàn phát triển vốn 105 2.13 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 108 2.14 Kiểm định hệ số tƣơng quan Pearson 109 2.15 Kết chạy hồi quy 111 2.16 Mô tả khác nhóm lĩnh vực nghiên cứu 112 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC CÁC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.1 Khái quát kiểm soát doanh nghiệp 14 1.1.1.Khái niệm kiểm soát 14 1.1.2.Vai trò kiểm sốt 14 1.1.3.Các loại kiểm soát 15 1.1.4 Quy trình kiểm soát 15 1.2 Hệ thống Kiểm soát nội doanh nghiệp 16 1.2.1.Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 16 1.2.2 Các mục tiêu KSNB 22 1.2.3 Đối tƣợng phạm vi điều chỉnh sách KSNB 23 1.2.4.Các thành phần HTKSNB 23 1.3 Các tiêu đánh giá hệ thống Kiểm soát nội doanh nghiệp 36 1.3.1 Cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu kiểm soát 36 1.3.2 Quy trình kiểm sốt nội tồn diện 38 1.3.3 Các hoạt động kiểm sốt đƣợc hỗ trợ cơng nghệ 40 1.3.4 Đánh giá nhân lực 40 1.3.5 Các tiêu kiểm sốt tài 41 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hệ thống KSNB 45 1.4.1 Các nhân tố bên ảnh hƣởng tới hệ thống KSNB 45 vii 1.4.2 Các nhân tố bên ảnh hƣởng tới hệ thống KSNB 46 1.5 Kinh nghiệm xây dựng KSNB giới học xây dựng hệ thống KSNB Việt Nam 48 1.5.1 Kinh nghiệm Mỹ 48 1.5.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 50 1.5.3 Kinh nghiệm Trung Quốc 54 Kết luận chƣơng 58 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 60 2.1 Đặc điểm hoạt động tổ chức quản lý ảnh hƣởng đến thiết kế vận hành hệ thống KSNB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 60 2.1.1 Giới thiệu Tổng công ty hàng hải VN 60 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu 61 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 62 2.1.4 Vốn điều lệ 63 2.1.5.Các công ty thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 63 2.1.6 Đánh giá tình hình hoạt động SXKD giai đoạn 2007 -2017 64 2.2 Thực trạng hệ thống KSNB Tổng công ty hàng hải Việt Nam 73 2.2.1 Đánh giá hệ thống tiêu kiểm soát 73 2.2.2 Đánh giá phận KSNB Vinalines 105 2.3 Thành công hạn chế 113 2.3.1 Thành công .113 2.3.2 Hạn chế: 115 Kết luận chƣơng 117 CHƢƠNG MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 119 viii ... TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 60 2.1 Đặc điểm hoạt động tổ chức quản lý ảnh hƣởng đến thiết kế vận hành hệ thống KSNB Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam. .. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 119 viii 3.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển Tổng công ty hàng hải Việt Nam ...BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NCS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (Vinalines)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty hàng hải việt nam, Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty hàng hải việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn