Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

127 180 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:36

Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN TIẾP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN TIẾP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ngành: Quản giáo dục Mã ngành: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Lệ Hoa THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với Đề tài “Quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường THCS địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biện đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tiếp i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường ĐHSP Thái Nguyên, thầy giáo, cô giáo giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Lệ Hoa người trực tiếp hướng dẫn thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán chun mơn phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tạo điều kiện cho tác giả trình nghiên cứu Cảm ơn đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, Đoàn thể xã, thị trấn địa bàn huyện Nậm Pồ cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh đơn vị trường mà tác giả điều tra khảo sát, cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Tác giả Nguyễn Văn Tiếp ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên bồi dưỡng thường xuyên cho GV 12 1.2.2 Quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 15 1.3 Hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn 17 1.3.1 Yêu cầu đổi giáo dục THCS 17 1.3.2 Mục tiêu hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS 18 1.3.3 Nội dung hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS 18 1.3.4 Phương pháp hình thức tổ chức hoạt động BDTX cho giáo viên THCS 19 1.3.5 Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động BDTX cho giáo viên THCS 20 iii 1.3.6 Các điều kiện cần thiết tổ chức hoạt động BDTX cho giáo viên THCS 21 1.4 Quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường THCS 23 1.4.1 Ý nghĩa, mục tiêu quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường THCS 23 1.4.2 Nội dung quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường THCS 24 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường THCS 26 Kết luận chương 29 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 30 2.1 Sơ lược tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 30 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 30 2.1.2 Thực trạng giáo dục THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 31 2.2 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trường THCS thuộc huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên 34 2.2.1 Nhận thức GV cấp quản giáo dục hoạt động bồi dưỡng thường xuyên 36 2.2.2 Thực trạng mục tiêu, nội dung, chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 37 2.2.3 Thực trạng phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 43 2.2.4 Thực trạng điều kiện sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 45 iv 2.3 Thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trường THCS thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 47 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch BDTX cho GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 47 2.3.2 Thực trạng triển khai hoạt động BDTX cho GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 48 2.3.3 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động BDTX cho GV phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 50 2.3 Đánh giá chung yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản hoạt động BDTX trường THCS thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 54 Kết luận chương 59 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 60 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 60 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục THCS 60 3.1.2 Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống 60 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa 61 3.1.4 Đảm bảo tính tích cực giáo viên 61 3.1.5 Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 62 3.2 Các biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 64 3.2.1 Nâng cao nhận thức giáo viên cán quản công tác BDTX hoạt động nghề nghiệp trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 64 3.2.2 Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên lập kế hoạch bồi dưỡng 65 v 3.2.3 Đổi nội dung, phương pháp đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng thường xun cho GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 67 3.2.4 Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên đủ lực đáp ứng yêu cầu hoạt động BDTX đồng thời phát huy chức trường sư phạm tỉnh công tác bồi dưỡng giáo viên 70 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng thưỡng xuyên cho giáo viên trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 71 3.2.6 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 73 3.2.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 75 3.3 Mối quan hệ biện pháp 77 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 78 3.4.1 Tính cần thiết biện pháp quản đề xuất 78 3.4.2 Tính khả thi biện pháp quản đề xuất 80 3.4.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤC LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BDTX Bồi dưỡng thường xuyên CBQL Cán quản CBQLGD Cán quản giáo dục ĐNGV Đội ngũ giáo viên GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên GVTHCS Giáo viên trung học sở GVTHPT Giáo viên trung học phổ thông PTDTBT Phổ thông dân tộc bán trú QL Quản SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá nhận thức GV cán quản giáo dục mức độ quan trọng cần thiết hoạt động BDTX 36 Bảng 2.2: Bảng đánh giá nhận thức mục tiêu hoạt động bồi dưỡng 38 Bảng 2.3: Bảng đánh giá nội dung cần bồi dưỡng cho GV THCS 40 Bảng 2.4: Đánh giá GV cán quản giáo dục nội dung bồi dưỡng thường xuyên GVTHCS 43 Bảng 2.5: Đánh giá GV cán quản giáo dục hình thức bồi dưỡng thường xuyên GVTHCS 44 Bảng 2.6: Đánh giá GV cán quản giáo dục phương pháp bồi dưỡng thường xuyên GVTHCS 45 Bảng 2.7: Đánh giá GV cán quản giáo dục thời gian, sở vật chất, chế độ sách bồi dưỡng thường xuyên GVTHCS 46 Bảng 2.8: Đánh giá GV cán quản giáo dục lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVTHCS 47 Bảng 2.9: Đánh giá GV cán quản giáo dục chất lượng, hiệu BDTX cho GVTHCS 51 Bảng 2.10: Đánh giá mức độ hiệu biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THCS Phòng GD&ĐT Nậm Pồ 55 Bảng 3.1: Đánh giá tính cần thiết biện pháp quản đề xuất 79 Bảng 3.2: Đánh giá tính khả thi biện pháp quản đề xuất 80 v ... huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện đáp ứng yêu cầu đổi giáo. .. cho giáo viên trường THCS địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường THCS địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện đáp ứng yêu. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN TIẾP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ở các trường THCS trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan