Trình tự cụ thể của công tác GPMB cho một dự án

12 105 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:22

Trình tự cụ thể cơng tác GPMB cho dự án TRÌNH TỰ Bước Thơng báo thu hồi đất NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN Việc thông báo thu hồi đất thực hiện: + Đơn vị trình: - Trên phương tiện thơng tin đại chúng Phòng TNMT Quận địa phương THỜI GIAN THỰC HIỆN Đồng thời với việc ban hành đầu giao nhiệm vụ Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định tổ công tác giúp việc hội 29 NĐ - Điều số 49-QĐ 108/2009/QĐ UBND Quận GPMB Bước Điều văn giới thiệu địa điểm 69/2009/NĐ-CP +Đơn vị ký ban hành: - Niêm yết công khai suốt thời gian CĂN CỨ PHÁP LÝ -UBND ngày 29/09/2009 Chủ đầu tổ chức giao nhiệm Đơn vị trình: Ban BT- Trong thời hạn ngày làm - Điểm b, khoản Điều vụ GPMB có trách nhiệm gửi văn đến GPMB Quận UBND Quận đề nghị thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời gửi ban đạo GPMB Thành phố để theo dõi, kiểm tra, đạo thực việc Đơn vị kí ban hành (Kể từ nhận văn định: UBND đề nghị thành lập Hội Quận 29 đồng bồi thường, định 69/2009/NĐ-CP số ngày 13/8/2009 đồng tổ công tác kèm theo hồ sơ đầy đủ) Nghị Điều 50-QĐ 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 HT & TĐC Bước Họp Hội đồng BT, HT &TĐC công khai Dự án Ban bồi thường GPMB có trách nhiệm Đơn vị chủ trì hướng Theo lịch làm việc lãnh Điều 50/QĐ hướng dẫn chủ đầu chuẩn bị tài liệu dẫn thực hiện: Ban đạo UBND Quận 108/2009/QĐ- UBND nội dung cần báo cáo họp; BT GPMB Quận ngày 29/9/2009 dự thảo kế hoạch tiến độ chi tiết công tác GPMB Đơn vị chuẩn bị: chủ đầu Sở Tài nguyên môi trường kết hợp Đơn vị thực hiện: chủ Trong thời hạn ngày làm Điều Bước Bàn giao móc giới trường cơng ty khảo sát đo đạc bàn giao móc giới đầu cho chủ đầu trường có chứng kiến tổ cơng tác Đơn việc (dự kiến) vị phối 50; 62-QĐ 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 hợp: Công ty KSĐĐ, Sở TN & MT, tổ công tác Ban BT-GPMB Quận chủ trì phối hợp với: Bước Lập trình kế Chủ đầu UBND Phường nơi có dự án đầu Đơn vị lập: Chủ đầu Trong thời hạn ngày làm - Điều 29 Nghị định số Đơn vị hướng dẫn: hoạch tiến độ chi Ban BT-GPMB Quận tiết GPMB Đơn vị trình: Ban BT- việc ( từ có định 69/2009/NĐ-CP ngày thành lập Hội đồng BT, HT 13/8/2009 & TĐC) - Điều 52/QĐ 108/2009/QĐ- UBND ngày 20/9/2009 GPMB Quận UBND Quận ký Quyết định phê duyệt kế Đơn vị trình: Ban BT- Trong thời hạn ngày làm - Điều 29 Nghị định số Bước hoạch tiến độ chi tiết GPMB GPMB Quận việc ( từ ngày nhận tờ 69/2009/NĐ-CP trình Ban BT-GPMB) Quyết định phê duyệt kế hoạch tiến 13/8/2009 - độ chi tiết GPMB ngày Điều 52/QĐ 108/2009/QĐ- UBND ngày 20/9/2009 Bước Phòng Tài – Kế hoạch có trách Đơn vị trình: Phòng Trong thời hạn ngày làm - Điều 29 Nghị định số nhiệm: Tài chính- Kế hoạch việc (từ ngày nhận 69/2009/NĐ-CP ngày Thẩm tra trình Thẩm tra dự tốn chi phí phục vụ cơng Quận dự tốn chi phí phục tác BT, HT & TĐC vụ công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC Đơn vị kí phê duyệt: Trình UBND Quận phê duyệt dự tốn UBND Quận chi phí phục vụ cơng tác BT, HT & TĐC Quyết định phê duyệt kế 13/8/2009 hoạch tiến độ chi tiết GPMB dự toán chi phí phục vụ cơng tác |BT, HT & TĐC chủ đầu tư) - Điều 52/QĐ 108/2009/QĐ- UBND ngày 20/9/2009 UBND Quận duyệt dự tốn kinh phí tổ Đơn vị trình : Phòng Trong thời hạn ngày làm -Điều 26, 29 Nghị định Bước Phê duyệt dự tốn BT, HT & TĐC theo trình tự, thủ tục Tài chính-Kế hoạch việc (từ ngày nhận tờ số 69/2009/NĐ-CP ngày không vượt 2% tổng kinh phí bồi Quận trình phòng Tài chính-kế 13/8/2009 thường HT & TĐC hoạch) chi phí trích Đơn vị ký phê duyệt: chuyển kinh phí UBND Quận - Điều 51,52-QĐ 108/2009/QĐ-UBND phục vụ công tác ngày 29/9/2009 BT, HT & TĐC - Thông 57/2010/TTBTC Bước Họp Công khai Dự án; Niêm yết công khai Dự án & phát tờ tự kê khai theo mẫu Chủ tịch UBND Phường, tổ cơng tác Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn ngày (từ Khoản Điều 53 QĐ Chủ đầu thực hiện: UBND phường Đơn vị chuẩn bị ngày thành lập Hội đồng BT, 108/2009/QĐ-UBND HT & TĐC tổ công tác) ngày 20/9/2009 thực hiện: Chủ đầu Đơn vị phối hợp thực hiện: Tổ công tác quy định Người bị thu hồi nhà đất có trách nhiệm kê Tổ chức, cá nhân, hộ Trong thời hạn ngày làm - Điều 30 Nghị định khai theo mẫu tờ khai; nộp tờ khai cho tổ gia đình có đất tài việc (đối với hộ gia đình, cá 69/2009/NĐ-CP Bước 10 Nộp tờ tự kê khai ngày công tác phận tiếp nhận hồ sơ theo sản thuộc phạm vi Dự nhân); thời hạn 10 13/8/2009 chế cửa UBND phường nơi có đất án ngày làm việc (đối với tổ thuộc phạm vi Dự án chức) - Khoản Điều 53 QĐ 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 Tổ công tác phối hợp với UBND phường: Đơn vị chủ trì thực Sau hết thời gian tự kê - Điều 30 Nghị định Bước 11 Tổ chức điều tra trạng, xác minh nội dung kê khai Tổ chức lập biên điều tra; xác minh hiện: Tổ công tác số liệu theo qui định; thu, nhận giấy tờ liên quan đến đất, tài sản đất nhân, hộ khai Đơn vị phối hợp thực Thời tổ chức điều tra & Chủ đầu Điều 53 QĐ khai tuỳ thuộc vào khối 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 UBND phường xác định nhà, đất Đơn vị chịu trách Trong thời hạn 10 ngày làm - Điều 30 Nghị định phạm vi thu hồi hộ gia đình, cá nhân Xác nhận vấn đề nhiệm xác UBND phường liên quan đến đất nhận: việc (từ ngày hoàn thành việc 69/2009/NĐ-CP ngày điều tra xác minh nội dung 13/8/2009 kê khai) cơng trình gắn liền - Điều 53 QĐ 108/2009/QĐ-UBND với đất Bước 13 ngày 13/8/2009 hiện: UBND phường trạng, xác minh nội dung kê lượng công việc Bước 12 69/2009/NĐ-CP ngày 20/9/2009 Cơng an phường có văn xác minh Đơn vị chịu trách Trong thời hạn 10 ngày làm - Điều 30 Nghị định hộ khẩu, nhân nhiệm xác nhận: Các việc (từ ngày hoàn thành việc 69/2009/NĐ-CP ngày Xác nhận đề liên quan khác Chi cục thuế có văn xác nhận thu quan hữu quan điều tra, xác minh nội dung 13/8/2009 nhập sau thuế kê khai) - Điều 53 QĐ Phòng LĐ-TB&XH có văn xác nhận 108/2009/QĐ-UBND đối tượng sách hưởng hỗ trợ ngày 20/9/2009 theo quy định Cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước theo phân cấp có văn xác nhận nguồn, cấu vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước đất, tài sản nằm giới GPMB tổ chức Bước 14 Sau UBND phường xác nhận nội Đơn vị chịu trách Trong thời gian ngày làm Văn số 633/UBNDdung liên quan, chuyển toàn hồ sơ lên nhiệm Thẩm tra xác nhận thẩm tra: việc ( tạm tính, tuỳ thuộc vào TNMT ngày 26/7/2011 phòng TN-MT Quận để văn thẩm Phòng TN&MT Quận khối lượng cơng việc) UBND Quận vấn đề liên quan tra lần cuối trước chuyển chủ đầu để đến đất làm lập phương án BT, HT& TĐC Bước 15 Lập thẩm định phương án BT, HT&TĐC Dự thảo 1.Chủ đầu vào biên điều tra Đơn vị lập phương án Trong thời gian ngày làm - Điều 30 Nghị định trạng xác nhận nguồn gốc đất để dự thào: Chủ đầu việc ( tạm tính, tuỳ thuộc vào 69/2009/NĐ-CP lập phương án dự thảo BT, HT& TĐC chi khối lượng công việc) tiết cho tố chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất phạm vi dự án Đơn vị hướng dẫn: Ban BT GPMB quận Đơn vị thẩm định: ngày 13/8/2009 - Khoản Điều 54 QĐ 108/2009/QĐ-UBND 2.Họp tổ công tác thẩm định phương án Ban BT GPMB, tổ BT, HT&TĐC dự thảo Bước 16 Niêm yết công khai lấy ý kiến phương án BT, HT& TĐC chi tiết ngày 20/9/2009 công tác - Việc niêm yết cơng khai kết thúc Đơn vị chủ trì thực Niêm yết 20 ngày (kể - Điều 30 Nghị định sớm tất người có đất bị thu hồi kí hiện: UBND phường xác nhận đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ tái định chi tiết (dự thảo) công khai từ ngày đưa niêm yết) đầu hiện: Niêm yết quy chế ngày 13/8/2009 Đơn vị thực hiện: Chủ - Điều 54 QĐ 108/2009/QĐ-UBND Đơn vị phối hợp thực dự thảo; 69/2009/NĐ-CP ngày 20/9/2009 UB-MTTQ phường HTX bắt thăm hộ, lơ đất TĐC (nếu có) Phòng TN&MT Quận chuẩn bị hồ sơ thu Đơn vị trình: Phòng Trong thời hạn 17 ngày làm - Khoản Điều 30; Bước 17 hồi đất trình UBND Quận định TN& MT Quận việc (từ ngày nhận văn khoản Điều 31 Nghị thu hồi đất đất Sở TN&MT, phòng định 69/2009/NĐ-CP TN&MT có trách nhiệm ngày 13/8/2009 Quyết định thu hồi đất (đối với đất) trình UBND Quận ký định thu hồi đất - Khoản Điều Quyết định số 02/2010/QĐ- UBND ngày 18/01/2010 Bước 18 Ban BT-GPMB Quận có trách nhiệm Đơn vị thực hiện: Chủ Trong thời hạn ngày làm - Khoản Điều 30 Nghị hướng dẫn Chủ đầu điều chỉnh lại đầu Hoàn chỉnh phương án BT, HT & TĐC phương án BT, HT& TĐC (nếu có), trình Hội đồng BT, HT& TĐC thẩm định chi tiết việc Đơn vị hướng dẫn: Từ thời điểm hết thời hạn Ban BT- GPMB Quận niêm yết công khai định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 - Khoản Điều 55 QĐ 108/2009/QĐ-UBND Đơn vị trình: Ban BT- ngày 20/9/2009 GPMB Quận - Tiến hành họp Hội đồng BT, HT& TĐC Đơn vị trình: Ban BT- Trong thời hạn ngày làm - Khoản Điều 30 Nghị Bước 19 để thẩm định lập biên thẩm định GPMB Quận việc (từ nhận định phương án |BT, HT&TĐC 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Thẩm định phương - Nếu phương án |BT, HT&TĐC chi tiết Đơn vị thẩm định: án BT, HT& TĐC cần phải tiếp tục hồn chỉnh lại Ban Hội đồng BT, HT& - BT-GPMB Quận phối hợp với Chủ đầu TĐC Quận 108/2009/QĐ-UBND hoàn thiện ngày 20/9/2009 chi tiết Chủ đầu nộp hồ sơ theo quy định đến Đơn vị trình : Sở Trong thời hạn 20 ngày làm Bước 20 Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê tổng thể khu Sở TN&MT để trình UBND Thành phố Hà TN& MT Nội định thu hồi đất, giao đất cho thuê tổng thể khu đất để thực đầu Đơn vị Điều 55 Điều QĐ 7,8-QĐ việc từ nhận đủ hồ sơ 02/2010/QĐ-UBND ban định: hành UBND thành phố theo quy định, không kể thời ngày 18/01/2009 gian xét duyệt hoàn thiện dự thảo định - số 2553/UBND-TNMT ngày đất Văn 08/4/2011 UBND Thành phố Hà Nội Bước 21 Sau có Quyết định thu hồi đất, giao đất, Đơn vị trình ký: Trong thời hạn 05 ngày làm Điều 55,56- QĐ cho thuê đất tổng thể khu đất, Hội đồng BT,HT&TĐC quận việc (Từ ngày định 108/2009/QĐ-UBND BT,HT&TĐC quận có trách nhiệm trình thu hồi đất, giao đất cho ngáy 29/09/2009 Quyết định phê phương án BT,HT&TĐC chi tiết hoàn duyệt phương án thiện lên Phó CT UBND quận – Chủ tịch BT, HT&TĐC chi Hội đòng BT, HT&TĐC (theo uỷ quyền) ký tiết định phê duyệt Thẩm quyền ký ban hành Quyết định: Phó thuê đất) Quyết định số 2326/QĐ- chủ tịch – Chủ tịch UBND ngày 12/07/2011 Hội Đồng UBND Quận Phó CT UBND quận – CT Hội đồng BT, HT&TĐC ký địnhphê duyệt Bước 22 Niêm yết côngkhai & giao định phê duyệt phương án BT, - UBND phường phối hợp với tổ cơng tác Đơn vị chủ trì thực Thơi hạn 03 ngày (Kể từ - Khoản 4, Điều 30; chủ đầu tổ chức niêm yết công khai hiện: UBND phường, có QĐ phê duyệt phương án khoản 1.2 Điều 31 Nghị trụ sở UBND phường địa điểm sinh tổ công tác hoạt khu dân nơi có đất bị thu hồi - Đơn vị thực hiện: BT, HT&TĐC chi tiết) định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 - Đồng thời tổ chức giao quyêtd định phê Chủ đầu -Điều56-QĐ HT&TĐC phê duyệt kềm theo phương án BT, HT&TĐC 108/2009/QĐ-UBND duyệt chi tiết phê duyệt đến tổ chức, hộ ngày 20/9/2009 gia đình, cá nhân có nhà, đất bị thu hồi - Việc niêm yết công khai giao định nêu lập biên có xác nhận UBND phường, tổ trưởng dân phố trưởng thơn đại diện ng bị thu hồi đất - Kết thức thời gian công khai: Chủ đàu phối hợp với tổ côngtác, đại diện người có đất bị thu hồi lập biên kết thúc cơngkhai; Thu thập ý kiến đóng góp hộ dân, lập biên tổng hợp báo cáo Hội đòng Chủ đầu phối hợp với UBND Phường - Đơn vị thực hiện: Theo thời gian niêm yết khoản Điều 31 Nghị nơi có đất bị thu hồi Tổ công tác để tở Chủ đầu cjức chi tra tiềnbồi thường, hõ trợ theo thời gian địa điểm niêm yết thông Bước 23 báo đồng thời yêu cầu người nhận tiền bàn Chi trả tiền BT, giao “Giấy chúng nhận QSD đất HT&TĐC tài sản gắn liền đất” giấy tờ thơng báo Đơn vị chủ trì thực định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 hiện: UBND phường, -Điều57-QĐ tổ công tác 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 liên quan đến nhà, đất bị thu hồi để chỉnh lý thu hồi theo quy định ký vào biên cam kết thời gian bàn gaio mặt Buớc 24 Bố trí tái định - Tổ chức bắt thăm bố trí TĐC, sau lập Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn 05 ngày làm khoản Điều 31 Nghị thành biên có xác nhận CT UBND hiện: Ban BT– GPMB việc định 69/2009/NĐ-CP phường, Chủ tịch MTTQ phường người quận ngày 13/8/2009 bị thu hồi đất bố trí TĐC người uỷ quyền theo quy định pháp Đơn vị phối hợp thực -Điều57-QĐ luật hiện: UBND phường 108/2009/QĐ-UBND Chủ đầu ngày 20/9/2009 Căn biên kết tổ chức bắt thăm Đơn vị trình: Ban Trong thời hạn 05 ngày làm Khoản điều 31 Nghị Bước 25 bố trí TĐC, Ban BT – GPMB quận trình BT– GPMB quận việc UBND quận phê duyệt kết qủ bắt thăm Định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Lập tờ trình kết hộ, lơ đất TĐC cụ thể cho hộ GĐ., cá -Điều57-QĐ bắt thăm bố trí TĐC nhân 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 UBND quận ký định phê duyệt kết Đơn vị trình: Ban Trong thời hạn 02 ngày làm Khoản điều 31 Nghị Bước 26 bắt thăm bố trí TĐC BT– GPMB quận việc Định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Ký địnhphê duyệt kết bắt -Điều57-QĐ thăm bố trí TĐC 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 Bước 27 Lập hồ sơ, tổ chức bàn giao đất, bán nhà TĐC Ban BT– GPMB quận chủ trì phối hợp với Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn 05 ngày làm Khoản điều 31 Nghị tổ chức UBND Thành phố giao quản hiện: Ban BT– GPMB việc Định số 69/2009/NĐ-CP lý quỹ nhà, quỹ đất TĐC để lập hồ sơ giao quận ngày 13/8/2009 đất, bná nhà TĐC tổ chức bàn giao đất, nhà TĐC theo luật định -Điều57-QĐ 108/2009/QĐ-UBND 10 ngày 20/9/2009 Người coá đất bị thu hồi phải bàn giao đất Tổ chức giao Trong thời hạn 05 ngày làm Khoản 4,5 điều 31 Nghị Bước 28 cho Tổ chức giao nhiệm vụ nhiệm vụ bồi thường việc BT_GPMB theo luật định GPMB Định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Bàn giao đất bị thu -Điều58,59-QĐ hồi 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 Bước 29 Quyết định cưỡng chế UBND quận QĐ cưỡng chế theo quy Đơn vị phối hợp thực Sau 30 ngày (Kể từ thời điểm Điều 32 Nghị Định số định người có đất bị thu hồi báo cáo: Ban BT phải bàn giaop đất theo QĐ 69/2009/NĐ-CP không chấp hành việc bàn giao đát bị – Ban BT-GPMB, thu hồi đất UBND Quận 13/8/2009 thu hồi cho nhà nước giao trực tiếp Chủ đàu tư, UBND mà người có đất bị thu hồi định đến người bị cưỡng chế phường khơng bàn giao mặt bằng) Đơn vị trình:Thanh -Điều70-QĐ 108/2009/QĐ-UBND ngày 20/9/2009 tra XD Quận Thẩm quyền ký phê duyệt QĐ: UBND Quận Bước 30 Cưỡng chế thi hành định thu hồi ngày - Người bị cưỡng chế không bàn giao đất Đơn vị đạo thực Sau 15 ngày (Kể từ ngày giao UBND quận đạo, tổ chức lực lượng hiện: UBND Quận trực tiếp định cưỡng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định chế ngày niêm yết công 11 đất, GPMB pháp luật; - Bàn giao đất thu hồi theo định cưỡng chế cho tổ chức làm nhiệm vụ Đơn vị phối hợp thực khai QĐ cưỡng chế) hiện: Thanh tra XD Quận, UBND Phường BT - GPMB 12 ... ngày Thẩm tra trình Thẩm tra dự tốn chi phí phục vụ cơng Quận dự tốn chi phí phục tác BT, HT & TĐC vụ công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC Đơn vị kí phê duyệt: Trình UBND Quận phê duyệt dự tốn UBND... BT, HT & TĐC - Thông tư 57/2010/TTBTC Bước Họp Công khai Dự án; Niêm yết công khai Dự án & phát tờ tự kê khai theo mẫu Chủ tịch UBND Phường, tổ cơng tác Đơn vị chủ trì thực Trong thời hạn ngày (từ... dẫn: Ban BT GPMB quận Đơn vị thẩm định: ngày 13/8/2009 - Khoản Điều 54 QĐ 108/2009/QĐ-UBND 2.Họp tổ công tác thẩm định phương án Ban BT GPMB, tổ BT, HT&TĐC dự thảo Bước 16 Niêm yết công khai lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình tự cụ thể của công tác GPMB cho một dự án , Trình tự cụ thể của công tác GPMB cho một dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn