quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HUD viglacera

6 58 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH HÀNG NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HUD - VIGLACERA Với xu hướng phát triển kinh tế theo kinh tế thị trường nước ta thập kỷ gần phát triển khơng ngừng ngành sản xuất vật liệu xây dựng có đóng góp khơng nhỏ việc tạo cơng ăn việc làm cho người lao động; xuất hàng hoá thị trường quốc tế; đạt niềm tin cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm sản xuất nước… góp phần tạo tảng để phát triển ngành xây dựng tiến trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước Để có kết Công ty gạch ốp lát Viglacera Hà nội thuộc tập đồn HUD-Viglacera thực quy trình lập kế hoạch hàng năm triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh thực qua bước sau: Lập kế hoạch năm tiến độ sản xuất chi tiết (Phòng kế hoạch thực hiện) Các phòng ban, nhà máy có trách nhiệm thảo luận xây dựng dự thảo kế hoạch Quyết định chuyển kế hoạch báo cáo cấp (Ban lãnh đạo thực hiện) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo Tổng Cơng ty) (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm (Phòng kế hoạch) Khi thực xây dựng kế hoạch vào thơng tin, số liệu phòng ban liên quan cung cấp Ý đồ chiến lược ban lãnh đạo dự kiến tiến độ thực hiÖn sản xuất để từ ú xõy dng k hoch sn xuất kinh doanh C«ng ty năm báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt Trước gửi báo cáo kế hoạch lên ban lãnh đạo, phòng kế hoạch gửi dự thảo kế hoạch tới phòng ban để lấy ý kiến tham gia góp ý chỉnh sửa cho phù hợp Phòng kế hoạch phòng ban liên quan phải tiến hành bảo vệ kế hoạch trước ban lãnh đạo công ty Ban lãnh đạo Công ty xem xét điều chỉnh định trình Tổng Cơng ty phê duyệt Khi kế hoạch Tổng Cơng ty phê duyệt phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch chi tiết tháng, quý để triển khai thực ban lãnh đạo phân công giao việc cụ thể cho phòng ban liên quan để thực sản xuất kinh doanh Phòng kế hoạch hàng tháng, quý tổng hợp kết thực phòng ban để báo cáo ban lãnh đạo Ban lãnh đạo vào chương trình hàng tháng, quý giao cho Phòng ban để theo dõi, đạo đơn đốc thực hồn thành kế hoạch năm cấp phê duyệt Căn vào kết thực hàng tháng, quý, năm báo cáo kết lên cấp Theo tơi quy trình lập kế hoạch có bất cập cho công tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty phải xây dựng sở kế hoạch chi tiết theo tháng, quý, năm phòng chức năng, nhà máy Cơng ty Bởi triển khai thực cơng tác xây dựng kế hoạch từ phòng chức nghiệp vụ kế hoạch đưa chi tiết, cá nhân phòng tham gia trực tiếp vào công việc lập kế hoạch nên kế hoạch đưa cách phù hợp, sát với thực tế nhà máy sản xuất, phòng chức liên quan chủ động việc thực kế hoạch phòng mình.Trên có sở kế hoạch Cơng ty tổng hợp sở kế hoạch chi tiết nhà máy phản ánh cách đầy đủ chi tiết kế hoạch thực Công ty tháng, quý năm; - Kế hoạch thực Công ty hàng năm thường phải hiệu chỉnh sau tháng tháng thực hiện, mà làm cho người quản lý bị động cơng tác bố trí nguồn nhân lực cho việc thực kế hoạch năm, điều làm ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh Công thu nhập người lao động bố trị cơng việc cho người lao động Theo phân tích vấn đề lập kế hoach khơng phù hợp sát với thực tế nguồn lực Cơng ty làm cho kế hoach thực không thực phải hiệu sau thời gian triển khai thực Vì theo tơi nên bổ sung vào quy trình lập kế hoạch nhà máy Kế hoạch chi tiết đến phòng ban có liên quan nhiệm vụ chi tiết cụ thể hàng tháng, quý, năm Câu Những nội dung môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào cơng việc Cơng ty Quản lý sản xuất tác nghiệp tập hợp hoạt động nhằm tạo giá trị dạng sản phẩm dịch vụ thông qua việc chuyển hóa yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu Chất lượng tất đặc điểm tính sản phẩm hay dịch vụ đủ khả làm thỏa mãn nhu cầu định sản phẩm hay dịch vụ Vì vậy, tơi áp dụng số học Quản trị tác nghiệp vào hoạt động kinh doanh Công ty như: Xây dựng Chiến lược dài hạn & trung hạn cho Công ty Quản trị thực thi : Xác định nhân tố định tới thành công Chiến lược phát triển sản phẩm Cơng ty Tập đồn HUD-Viglacera ngắn hạn trung hạn: - Tập trung vào Quản trị tác nghiệp - Tập trung vào kênh marketing phân phối sản phẩm - Đầu tư vào Thương hiệu sẵn có để phát triển tối đa sức lan toả thương hiệu nhằm măng lại hiệu tốt kinh doanh - Cải thiện chất lượng SP/dịch vụ phục vụ khách hàng - Sử dụng người lãnh đạo & quản lý giỏi Vạch nhiệm vụ Quản trị tác nghiệp Phòng & quản trị sản xuất  Cơng nghệ cách thức thực  Mức độ sử dụng máy móc, áp dụng cơng nghệ đại vào sản xuất kinh doanh sản phẩm để giảm chi phí, giá thành sản phẩm từ tạo cạnh tranh giá sản phẩm loại  Các vấn đề chiến lược  Thời gian đáp ứng  Phát triển người / đội ngũ cơng nhân lành nghề làm việc có tính chun mơn hố  Phục vụ khách hàng  Chất lượng sản phẩm cần phải đảm bảo  Tiết kiệm chi phí cách tối ưu  Giảm hàng dự trữ, tồn kho  Nâng cao suất lao động Rà soát xác định loại lãng phí nhà máy sản xuất Phòng phận chức Cơng ty tìm giải pháp- biện pháp để khắc phục lãng phí Xây dựng & củng cố tiêu chuẩn ngành hàng mà Công ty chiếm lĩnh thị trường thông qua việc xác lập & cụ thể hóa tiêu chí đo lường chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng Cơng ty Qua tìm tiêu chí cần cải thiện để thỏa mãn ngày tốt nhu cầu khách hàng Xây dựng hệ thống Kế hoạch tác nghiệp cho cấp quản ly & Phòng Ban / Bộ phận chức Cơng ty , ưu tiên hàng đầu cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Áp dụng phương pháp Quản trị dự trữ vào Bộ phận Kho vận & Nhà máy Cơng ty Ngồi ra, áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9000 Qua nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 9000 rõ Cơng ty cần phải có hệ thống chất lượng sẵn, bao gồm thủ tục pháp lý, sách đào tạo để cung cấp chất lượng đáp ứng phù hợp với u cầu Tập đồn Cơng ty thành lập ban đạo thực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 giao ông Giám đốc nhà máy làm Trưởng ban đạo kiểm tra chất lượng, để xây dựng lập quy trình, biểu đồ trình, hướng đẫn vận hành, phương pháp xem xét kiểm tra, mô tả công việc, biểu đồ tổ chức, đo lường mức độ hài lòng khách hàng q trình liên tục cải tiến Triển khai đào tạo cho toàn thể nhân viên để đảm bảo tuân thủ trình làm việc họ, Nhà máy hoàn thành đầy đủ tài liệu hệ thống chất lượng, trình đào tạo hệ thống sử dụng tuân thủ theo mô tả hệ thống biểu mẫu Sau quan độc lập có thẩm quyền chứng nhận nhà máy triển khai thực quản lý chất lượng theo ISO 9000, Cơng ty thực theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 chứng nhận Mục đích áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 để đưa trình cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm làm hài lòng khách hàng đặc biệt vấn đề quản lý môi trường trình thực sản xuất Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị hoạt động Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty CP Viglacera ... đạo thực hiện) Phê duyệt kế hoạch (Ban lãnh đạo Tổng Cơng ty) (Phòng kế hoạch chủ trì phòng ban liên quan) Lập báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm (Phòng kế hoạch) Khi thực xây dựng kế hoạch vào... phòng kế hoạch phòng ban liên quan lập kế hoạch chi tiết tháng, quý để triển khai thực ban lãnh đạo phân công giao việc cụ thể cho phòng ban liên quan để thực sản xuất kinh doanh Phòng kế hoạch hàng. .. kết thực hàng tháng, quý, năm báo cáo kết lên cấp Theo tơi quy trình lập kế hoạch có bất cập cho công tác quản lý, cụ thể: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty phải xây dựng sở kế hoạch chi
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HUD viglacera , quy trình lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HUD viglacera

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn