Nghiên cứu quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC

11 116 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

Operations Management NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU EPC I Giới thiệu chung: Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, năm 2009, Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Chính phủ giao cho thực số Dự án Nhiệt điện như: Vũng Áng 1: 1200 MW, Quảng Trạch 1: 1200 MW, Long Phú 1: 1200 MW, Sông Hậu 1: 1200 MW, Long Phú 3: 2000 MW, Thái Bình 2: 1200 MW với Tổng công suất mà PVN triển khai thực vào khoảng: 8.000 MW Hiện công tác Ban quản lý đấu thầu - Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN triển khai thực số Dự án điện Chính phủ giao cho với vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài Dự án điện kéo dài khoảng 7-10 năm, khả huy động vốn khó khăn, PVN thuận lợi việc thu xếp vốn cho Dự án PVN có thương hiệu quốc gia nhà đầu tư, ngân hàng tin tưởng việc cho vay, PVN đầu tàu kinh tế hàng năm đóng ngân sách cho nhà nước chiếm khoảng 30% tổng GDP nước, trước thánh thức thuận lợi nêu Lãnh đạo cán công nhân viên tâm thực Dự án (do Chính phủ giao) cách có hiệu Page of 11 Operations Management Dự án Nhà máy Nhiệt điệng Vũng Áng PVN làm chủ đầu tư Để làm sáng tỏ nội dung môn học quản trị hoạt động tơi xử dụng quy trình mà thân tơi tham gia để phân tích ưu, nhược điểm ứng dụng thực tế mơn học Nói đến cơng tác quản lý đấu thầu Tập đồn lớn việc vơ khó khăn, nghĩ theo luật đấu thầu mà làm, nhiên góc độ quản lý khác nhau, trình độ hiểu luật đấu thầu, việc áp dựng thời điểm khác nhau, sử lý tình đấu thầu có nhiều ý kiến tranh cãi khác có nhiều hướng giải khác nhau, để làm hiểu rõ luật đấu thầu vận dụng không sai đấu thầu việc làm vơ khó khăn, đòi hỏi cán làm đấu thầu phải có trình độ, am hiểu luật đấu thầu Nghị định, Thông tư hướng dẫn để áp dụng trường hợp cụ thể cách linh hoạt; Các công cụ áp dụng đấu thầu là: - Luật đấu thầu: - Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Page of 11 Operations Management - Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/9/2009 Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; - Các văn pháp lý khác… 1.1 Lựa chọn quy trình tác nghiệp thơng thường Doanh nghiệp anh /chị mà anh /chị tham gia vào – Nghiên cứu quy trình lựa chọn Nhà thầu gói thầu EPC (hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay EPC (engineering, procurement and construction)) cho Dự án điện Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu Tại bước này, theo quy định pháp luật đấu thầu Việt Nam, chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ mời thầu, sơ tuyển nhà thầu (nếu cần) mời thầu Đối với gói thầu EPC thường có tính chất kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi nhà thầu phải có lực tốt, kinh nghiệm sâu rộng, bảo đảm q trình thực thành cơng gói thầu, nên thường tiến hành sơ tuyển nhà thầu Việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, bao gồm mức yêu cầu lực (kỹ thuật, tài chính), kinh nghiệm (thực hợp đồng tương tự, số năm hoạt động lĩnh vực mời thầu…) hoàn toàn thuộc trách nhiệm chủ đầu tư Do vậy, trường hợp số báo nêu thiếu lực, kinh nghiệm nhà thầu EPC, có số nhà thầu Trung Quốc dẫn tới chậm trễ, kéo dài trình thực hợp đồng, trách nhiệm trước hết thuộc chủ đầu tư, Luật Đấu thầu phân cấp trách nhiệm rõ ràng Bên cạnh công tác sơ tuyển (nếu có), việc quan trọng bước Chuẩn bị đấu thầu lập hồ sơ mời thầu Do việc lập hồ sơ mời thầu, đặc Page of 11 Operations Management biệt gói thầu EPC, đòi hỏi am hiểu thực sự, chuyên môn sâu quy định đấu thầu lĩnh vực chuyên ngành gói thầu, nên theo quy định, chủ đầu tư đủ lực, tự lập hồ sơ mời thầu; khơng đủ lực thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu Có thể nói rằng, hồ sơ mời thầu “linh hồn” đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá thuộc hồ sơ mời thầu có vai trò quan trọng Việc thành hay bại, nhanh hay chậm, tốt hay không tốt thầu phụ thuộc vào tính khoa học, rõ ràng đầy đủ tiêu chuẩn đánh giá Theo quy định Điều 29, Luật Đấu thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải thể thông qua tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn lực, kinh nghiệm (trường hợp không sơ tuyển); tiêu chuẩn đánh giá mặt kỹ thuật nội dung để xác định giá đánh giá mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh xếp hạng hồ sơ dự thầu Đối với gói thầu EPC, sử dụng phương pháp chấm điểm, đánh giá “đạt/không đạt” để đánh giá mặt kỹ thuật Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá mặt kỹ thuật theo thang điểm, phải xác định mức điểm tối thiểu không thấp 70% tổng số điểm, trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức điểm yêu cầu tối thiểu không quy định thấp 80% Các gói thầu EPC thường có yêu cầu kỹ thuật cao, nên tiêu chuẩn đánh giá theo thang điểm phải quy định không thấp 80% tổng số điểm (có nghĩa quy định 85%, 90%, 95%) Tuy nhiên, không dừng lại vậy, nhiều gói thầu EPC đánh giá nội dung khác như: vận hành thử, chạy thử nghiệm, hồn thành, bàn giao, bảo hành, bảo trì dài hạn… Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nội dung công việc cụ thể phải xây dựng theo nguyên tắc nêu Bên Page of 11 Operations Management cạnh đó, hồ sơ mời thầu có nội dung khác quan trọng Dự thảo Hợp đồng (bao gồm điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng) Sau có kết đấu thầu, nội dung chủ đầu tư (đại diện bên mua) nhà thầu (bên bán) thương thảo, hoàn thiện để đến thống nhất, ký kết hợp đồng từ ràng buộc trách nhiệm hai bên Bước 2: Đánh giá hồ sơ dự thầu Tại bước này, Tổ chuyên gia (được thành lập theo định chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu chủ đầu tư thuê) tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu theo trình tự sau: Đánh giá sơ (kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ dự thầu loại bỏ hồ sơ dự thầu vi phạm điều kiện tiên nêu hồ sơ mời thầu) Đánh giá lực, kinh nghiệm (trong trường hợp gói thầu khơng thực sơ tuyển) Việc sơ tuyển hay việc đánh giá lực, kinh nghiệm bước với mục đích xác định nhà thầu có đầy đủ lực (kỹ thuật, cơng nghệ, máy móc thiết bị, sở vật chất nhà xưởng, nhân tài chính…) để bảo đảm có khả thực gói thầu (khả làm việc) kinh nghiệm (đã làm thành cơng việc có tính chất, quy mơ tương tự) để bảo đảm tăng tính khả thi cho việc thực gói thầu mời thầu Các nhà thầu đánh giá đáp ứng yêu cầu lực, kinh nghiệm xem xét đánh giá bước mặt kỹ thuật Đánh giá mặt kỹ thuật Căn vào tiêu chuẩn đánh giá mặt kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật nội dung khác hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu mặt kỹ thuật nội dung gói thầu EPC gồm phần E, P C, phần khác đề cập Theo đó, nội dung phải đánh giá đạt, Page of 11 Operations Management vượt mức yêu cầu tối thiểu điểm trung bình phần phải đạt vượt mức tối thiểu chung, coi đạt yêu cầu mặt kỹ thuật Đánh giá tài - thương mại xác định giá đánh giá Các nhà thầu vượt qua bước đánh giá mặt kỹ thuật chuyển sang bước đánh giá tài - thương mại xác định giá đánh giá (trong đó, giá dự thầu nhà thầu nhiều nội dung đánh giá bước này) Quy trình đánh tương đối cụ thể theo thông lệ chung bước công việc pháp luật đấu thầu Việt Nam quy định rõ, song số người lại nhầm lẫn, nên dẫn tới quy cho “sơ tuyển” đánh giá mặt “kỹ thuật” Điều thật đáng tiếc, vấn đề cụ thể, chun mơn sâu đòi hỏi người bàn phải có am hiểu cần thiết, thực tế nhiều trường hợp lại không mong muốn, gọi “chuyên gia đấu thầu” Trong việc xem xét nội dung thi đấu thầu, phải tìm nhà thầu có khả làm việc làm việc tương tự xem xét đến mặt kỹ thuật Khi mặt kỹ thuật đánh giá đáp ứng u cầu, nghĩa hàng hóa, cơng trình, dịch vụ đáp ứng yêu cầu chất lượng, chuyển sang xem xét mặt tài - thương mại xác định giá đánh giá Điều khẳng định rằng, quy định đấu thầu Việt Nam chưa đưa tiêu chí “giá rẻ” để lựa chọn nhà thầu giá xem xét chất lượng đáp ứng yêu cầu Cuối cùng, xem xét để đề nghị nhà thầu trúng thầu, Luật Đấu thầu quy định phải vào tiêu chí như: có hồ sơ dự thầu hợp lệ, lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; có giá đánh giá thấp nhất; giá đề nghị trúng thầu (là giá dự thầu Tổ chuyên gia sửa lỗi Page of 11 Operations Management hiệu chỉnh sai lệch để đưa mặt phạm vi cơng việc phải thực hiện) khơng vượt giá gói thầu, dự toán duyệt Bước – Đánh giá việc lựa chọn Nhà thầu gói thầu EPC: Trên sở Luật đấu thầu Nghị định 85/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Ban quản lý đấu thầu tiến hành thẩm định tất quy trình lựa chọn nhà thầu với Luật chưa, để từ có kieesnnghij với cấp có thẩm quyền xem xét, định 1.2 Theo anh chị quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản ly Vì sao? Theo anh /chị quy trình cần cải thiện để việc thực trở nên tốt - Những bất cập & nhược điểm quy trình thường nằm Bước – đánh giá Hồ sơ dự thầu - Nguyên nhân: Đây bước quan trọng quy trình nên sai sót có xảy bước dẫn đến sai lầm việc lựa chọn Nhà thầu dẫn đến hậu khó lường Trong tiêu chí Hồ sơ yêu cầu đưa đưa mặt giá đánh giá Nhà thầu có giá đánh giá thấp mời vào thương thảo, đàm phán hợp đồng Hiện đa phần Nhà thầu Trung Quốc trúng thầu dẫn đến Nhà thầu khác khơng có nhiều hội trúng thầu, mà biết Trung Quốc trúng nhiều Dự án điện Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng giai đoạn II (cơng suất 300MW), Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (công suất 300 MW)… Với chất lượng thấp dẫn đến chi phí vận hành lớn khả khấu hao chậm, đời nhà máy vòng 25 năm phải khấu hao xong tồn chi phí - Giải pháp cải thiện bất cập & nhược điểm hai bước quy trình: Page of 11 Operations Management +) Tăng cường tập huấn cho cán làm đấu thầu; +) Tăng cường tỷ lệ nhân điểm tiêu trí đánh giá Nhà thầu (Ví dụ nhà thầu thuộc EU, G7 nhân với tỷ điểm đó, Nhà thầu Châu Á Trung Quốc cần phải có biện pháp cụ thể để giảm thiểu Nhà thầu từ Trung Quốc trúng thầu dẫn tới việc thiết bị không tốt +) Tăng giá trị gói thầu với hình thức định thầu, theo quy định Nghị định 85/NĐ-CP ngày 15/10/2009 “các gói tư vấn: tỷ VNĐ, gói thầu mua sắm hàng hóa: tỷ VNĐ, gói thi cơng xây lắp; tỷ VNĐ) với trượt việc nâng hạn mức định thầu cần thiết để Nhà thầu nước có nhiều hội tham gia vào dự án lớn… +) Tăng cường định thầu cho Nhà thầu nước để nhà thầu có hội làm việc với thiết bị công nghệ cao, giữ ngoại tệ nước; +) Hiện nay, Chính Phủ mạnh dạn việc giao cho Nhà thầu nước thực Tổng thầu EPC như: Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) thực dự án Nhà máy Nhiệt điện ng Bí mở rộng 300MW vào năm 2004 Quảng Ninh, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (công suất 1200MW) số dự án khác…, Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) thực Nhà máy nhiệt điện Long Phú (công suất 1200MW), dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu với công suất 1200MW Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) triển khai cơng việc thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chạy thử thiết bị đưa tất hạng mục nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (cơng suất 1200MW) Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (công suất 1200MW) vào vận hành đồng theo yêu cầu hợp đồng Page of 11 Operations Management Theo Anh/chị nội dung môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào cơng việc anh /chị doanh nghiệp anh /chị ? Anh /chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động & áp dụng nào? 2.1 Tất học môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào cơng việc tơi Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam 2.2 Những dự định áp dụng kiến thức vào cơng việc tơi Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam sau : a Xác định mục tiêu tác nghiệp dài hạn Ban quản lý đấu thầu Đối với Ban quản lý đấu thầu sản phẩm pháp lý Như Luật, Nghị định, Thông Tư văn hướng dẫn khác với mục tiêu làm luật tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư: - Giảm chi phí quản lý đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện; - Quản lý nhà thầu EPC hoàn thành dự án theo tiến độ đươc duyệt; - Xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết hàng tháng, quý, năm sát thực, phân tích, phán đốn vấn đề xảy có kế hoạch cụ thể trường hợp để giảm thiểu chi phí phát sinh quản lý đầu tư xây dựng; - Thường xuyên bồi dưỡng, nghiệp vụ đấu thầu đào tạo nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, trọng vào công việc tự đào tạo, cán có kinh nghiêm kèm cặp cán chưa có kinh nghiệm, khuyến khích cán làm việc theo nhóm; b Kế hoạch hay lộ trình Ban quản đấu thầu thời gian tới Page of 11 Operations Management Để đạt mục tiêu dài hạn nêu Ban quản lý đấu thầu cần phải xây dựng mục tiêu ngắn hạn cụ thể sau: - Hiện để giảm giá thành đầu tư xây dựng Ban quản lý đấu thầu kiến nghị với cấp có thẩm quyền chia nhỏ cơng trình làm nhiều gói thầu để phù hợp với lực nhà thầu nước nhằm phát huy nội lực sản xuất công nước VD xây dựng đường 220 kV thường chia làm gói thầu gói thầu cung cấp cột, dây dẫn, xà sứ, xây lắp việc công việc mua sắm không đồng VD dây dẫn mua trước cột sắt dẫn đến vật tư mua phải lưu kho đợi chờ lẫn gây lãng phí nguyên nhân việc lập kế hoạch mua sắm không đồng Kết luận Trong thời đại ngày môi trường bên bên dự án thay đổi nhanh chóng mạnh mẽ, đồng thời chịu nhiều áp lực lớn nhiều phương diện Nếu việc quản lý đấu thầu quen với việc chấp hành điều chưa phù hợp với nhu cầu hoàn cảnh, nhiêm vụ quản lý đại mà phải biết vận dụng cho dự án dự án có chế đặc thù riêng Một nhà giỏi quản lý đấu thầu thi hành Luật không mà phải biết vận dụng Luật cách linh hoạt khơng trái với Luật, thực tế tình toán khác người hiểu theo cách khác Hiện Việt Nam nhà làm Luật xong giao cho Chính Phủ Nghị định hướng dẫn sử dụng Luật, vậy, để áp dụng, vận dụng cho Dự án đòi hỏi người quản lý đấu thầu phải có trình độ am hiểu Luật công tâm trình lựa chọn nhà thầu lĩnh vực đấu thầu nhạy cảm nhiều cám dỗ mà dự án có đặc thù riêng vào điều kiện có dự án sách pháp luật hành nhà quản lý đấu thầu phải xây dựng cho tổ chức Page 10 of 11 Operations Management đội ngũ chuyên nghiệp, thiện chiến, chế điều hành hợp lý có hiệu cao nhằm hoàn thành mục tiêu dự án Tài liệu tham khảo Tài liệu giảng “Môn Quản trị Hoạt động”; Tài liệu tham khảo nội môn “Môn Quản trị Hoạt động”; Tài liệu lưu hành nội PVN; Thông tin web Page 11 of 11 ... 1.1 Lựa chọn quy trình tác nghiệp thơng thường Doanh nghiệp anh /chị mà anh /chị tham gia vào – Nghiên cứu quy trình lựa chọn Nhà thầu gói thầu EPC (hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay EPC. .. giá gói thầu, dự toán duyệt Bước – Đánh giá việc lựa chọn Nhà thầu gói thầu EPC: Trên sở Luật đấu thầu Nghị định 85/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Ban quản lý đấu thầu tiến hành thẩm định tất quy. .. rằng, quy định đấu thầu Việt Nam chưa đưa tiêu chí “giá rẻ” để lựa chọn nhà thầu giá xem xét chất lượng đáp ứng yêu cầu Cuối cùng, xem xét để đề nghị nhà thầu trúng thầu, Luật Đấu thầu quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC , Nghiên cứu quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn