của quy trình đầu tư nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

 Vài nét Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX VINACONEX thành lập vào ngày 27/9/1988, tiền thân Cơng ty Dịch vụ Xây dựng nước ngồi, có nhiệm vụ quản lý cán bộ, công nhân ngành xây dựng làm việc nước Năm 1991, Bộ Xây dựngđịnh thức thành lập Tổng Cơng ty Xuất nhập Xây dựng Việt Nam với lĩnh vực hoạt động xây dựng xuất lao động Năm 1996, VINACONEX tiên phong việc cổ phần hóa đơn vị thành viên tồn Tổng Công ty Ngày 1/12/2006 coi dấu ấn quan trọng VINACONEX Tổng Công ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình Tổng Cơng ty cổ phần Đây bước ngoặt đầy ý nghĩa, đánh dấu phát triển trình xây dựng Tổng Cơng ty trở thành tập đồn xây dựng hàng đầu Việt Nam khu vực Qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, đến VINACONEX có 90 đơn vị đầu mối trực thuộc với 40.000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân có kiến thức chun mơn sâu rộng giàu kinh nghiệm hoạt động nước nhiều lĩnh vực khác Hiện hoạt động xây lắp kinh doanh xuất nhập khẩu, VINACONEX phát triển đầu tư, kinh doanh bất động sản: khu đô thị, chung cư cao cấp, nhà cho công nhân; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: xi măng, cấu kiện bê tông cốt thép, đá ốp lát; đầu tư, xây dựng cơng trình kỹ thuật hạ tầng: cầu đường, cấp, thoát nước; đầu xây dựng cơng trình thuỷ lợi, thuỷ điện Trong suốt trình hoạt động mình, VINACONEX ln xác định TÍN với khách hàng yếu tố quan trọng cho phát triển lâu dài Tổng Cơng ty Nhờ đó, đến nay, thương hiệu VINACONEX biết đến rộng rãi thương trường, khách hàng ngồi nước tơng trọng đặt niềm tin thiết lập quan hệ hợp tác  Chức nhiệm vụ Ban Đầu Tổng Công ty - Về chức năng: Ban Đầu ban chuyên môn tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc lĩnh vực đầu tư, triển khai, giám sát công tác thực dự án mà Tổng Công ty làm chủ đầu - Về nhiệm vụ: + Nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm hội dự án đầu + Tổng hợp cân đối kế hoạch đầu ngắn hạn dài hạn phù hợp với định hướng phát triển Tổng Công ty + Chỉ đạo thực kế hoạch đầu tư; theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu + Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty định chủ trương đầu + Quản lý, đạo thực thủ tục đầu xây dựng đấu thầu + Tổ chức thẩm định dự án đầu tư, kết đấu thầu dự án + Tổ chức thực giám sát, đánh giá dự án đầu theo quy địnhQuy trình tác nghiệp: Mục đích Quy trình đầu nhằm đảm bảo việc thực thủ tục đầu theo quy định hành Nhà nước Quy định nội Tổng Công ty Quản lý thống khâu, liên kết hoạt động cần thực Từ khâu lập kế hoạch tổng thể, điều phối kiểm soát nhằm đạt mục tiêu thời gian, chi phí, kỹ thuật, chất lượng hiệu kinh tế trình đầu tư, tạo sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao - Mơ tả quy trình: Lập kế hoạch đầu tư: Hằng năm, vào hướng dẫn Bộ xây dựng, Tập đồn, định hướng phát triển Tổng cơng ty, Ban Đầu soạn thảo văn hướng dẫn đơn vị lập kế hoạch năm sau, bao gồm kế hoạch đầu Tổng hợp, cân đối kế hoạch đầu để trình duyệt Căn tiến độ thực hiện, khả cân đối nguồn vốn, nhân lực cho dự án, Ban Đầu đầu mối, phối hợp Ban Tài - Kế hoạch, Ban Xây dựng, Ban Phát triển nhân lực tổng hợp cân đối kế hoạch đầu sở thứ tự ưu tiên báo cáo Tổng giám đốc xem xét trình Hội đồng quản trị Tổng cơng ty phê duyệt Phê duyệt: Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu hàng năm công ty mẹ - Tổng công ty Lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chủ đầu trực tiếp lập thuê vấn lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật để làm rõ cần thiết phải đầu hiệu đầu xây dựng dự án Thẩm định trình duyệt: Ban Đầu thảo Tờ trình để Tổng giám đốc ký trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự án hay báo cáo kinh tế - kỹ thuật Hội đồng thẩm định dự án hay báo cáo kinh tế - kỹ thuật Ban Đầu thường trực có tham gia ý kiến phòng, ban, đơn vị liên quan; lập báo cáo kết thẩm định, trình Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt dự án Lập thiết kế kỹ thuật dự toán: Căn kết phê duyệt dự án, chủ đầu lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng Thẩm định trình duyệt: Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự tốn cơng trình Ban Đầu đầu mối tiếp nhận hồ sơ, định mức chi phí, đơn giá chế độ sách có liên quan tiến hành thẩm định thiết kế kỹ thuật chi phí dự tốn theo quy định, trình kết thẩm định để Hội đồng quản trị phê duyệt Lập kế hoạch đấu thầu định thầu: Chủ đầu lập kế hoạch đấu thầu đề nghị định thầu xây dựng cơng trình theo quy định Luật đấu thầu văn hướng dẫn Ban Đầu trình Hội đồng quản trị Tổng cơng ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu đề nghị định thầu 10 Tổ chức đấu thầu, định thầu 11 Thẩm định kết đấu thầu định thầu: Tổng công ty thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định kết đấu thầu định thầu, sau trình Hội đồng thành viên phê duyệt 12 Quản lý chất lượng cơng trình, hướng dẫn nghiệm thu: Ban Xây dựng Tổng công ty hướng dẫn quản lý chất lượng, giám sát thi cơng, nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định hành 13 Thanh, toán hợp đồng, hạng mục: Ban Đầu chủ trì việc kiểm tra, lập hồ sơ tốn trình Tổng Giám đốc phê duyệt để tốn giải ngân nguồn vốn tự có nguồn vốn khác Tổng Cơng ty Việc giải ngân, tốn Ban Tài - Kế hoạch thực 14 Trong suốt trình thực dự án: Nếu có vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến uy tín, tài hoạt động Tổng Cơng ty, Ban Đầu có nhiệm vụ phối hợp với ban chức khác, đặc biệt Ban Giám sát kinh tế để 14 Lập hồ sơ toán: Sau dự án hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Ban Đầu chủ trì lập hồ sơ tốn vốn đầu hồn thành dự án, thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm tốn sau trình Hội đồng quản trị phê duyệt 15 Thẩm định tốn: Tổng Cơng ty thành lập Hội đồng thẩm định toán vốn đầu hồn thành dự án (sau kiểm tốn) có tham gia Ban Tài - Kế hoạch, trình Hội đồng quản trị phê duyệt 16 Lưu hồ sơ: Ban Đầu tư, Ban Tài - Kế hoạch lưu trữ hồ sơ dự án trình đầu Sau dự án kết thúc bàn giao đưa vào sử dụng, hồ sơ bàn giao cho đơn vị tiếp nhận dự án lưu trữ Tổng cơng ty Qua quy trình đầu Tổng cơng ty, tơi nhận thấy có bất cập cơng tác quản lý, là: Quy trình đầu liên quan đến nhiều phòng, ban phận doanh nghiệp như: Ban Tài - Kế hoạch việc lập kế hoạch tham gia thẩm định giá, Ban Xây dựng tham gia quản lý chất lượng công trình, Ban Giám sát kinh tế hay việc thành lập Hội đồng thẩm định giá… Các thủ tục thông qua phòng, ban gây lãng phí thời gian, tiến độ triển khai dự án bị chậm, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Để thực công việc tốt hơn, dự án đầu lớn, thời gian triển khai kéo dài phức tạp, Tổng Công ty nên thành lập Ban quản lý dự án, ban có trách nhiệm làm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án đến đưa dự án vào hoạt động Thành viên Ban phải có chun mơn nghiệp vụ theo yêu cầu như: Đấu thầu, quản lý dự án, xây dựng, tài - kế tốn… Lúc nhiệm vụ Ban chức Tổng Công ty chủ yếu việc nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm hội đầu giám sát việc triển khai thực dự án, giám sát, phối hợp kiểm tra hoạt động Ban quản lý dự án Thêm vào đó, nay, nội Tổng Cơng ty có đơn vị thành viên (cơng ty con) thiếu lực giao nhiệm vụ, định thầu thi công dự án, vấn đề lớn cần quan tâm, giải từ gốc rễ, chủ trương, đường lối đắn tổng thể Câu 2: Theo anh/chị nội dung môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào cơng việc anh/chị doanh nghiệp anh/chị nay? Anh/chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động áp dụng nào? Tuy cố gắng áp dụng nhiều phương thức quản lý tiên tiến trình thực hoạt động tác nghiệp VINACONEX có số loại lãng phí điển hình, theo mơ hình LEAN, chờ đợi, vận chuyển, thao tác sản phẩm hỏng Chờ đợi: sản phẩm, cơng việc khâu trước hồn thành khâu sau không thực việc giải phóng mặt xong thiết kế vẽ thi công chưa phê duyệt nên chưa triển khai thi cơng tình trạng thi cơng phải chờ nguyên vật liệu Một ví dụ dự án khu đô thị Bắc An Khánh, mặt dư án UBND tỉnh Hà Tây (cũ) bàn giao từ năm 2008 đến san xong mà chưa thi công thiết kế chưa hồn thành Để loại bỏ lãng phí cần sử dụng hệ thống sản xuất kéo chiến lược JIT việc lập, theo dõi thực kế hoạch sản xuất, thi cơng xác, theo đó, thời điểm bắt đầu thực công việc sau phải thời hạn hồn thành cơng việc trước việc cung cấp vật tư, vật liệu phải lúc sản xuất, thi cơng u cầu Vận chuyển: lãng phí vận chuyển bố trí mặt sản xuất, thi công không hợp lý việc cấp phát, nhận nhầm loại vật tư, vật liệu cần sử dụng Ở VINACONEX doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, tổ chức mặt thi công thực tế thường không giám sát thực theo thết kế, sau vài giai đoạn thi công, mặt công trường khơng trì quy định Kho bãi vật tư, vật liệu khơng bố trí vị trí quy định dẫn đến đường vận chuyển đến điểm thi công xa việc phải chờ đợi cắt qua điểm thi công khác Việc cần làm để hạn chế lãng phí vận chuyển kiểm sốt tốt mặt thi cơng giai đoạn sử dụng phương pháp Kanban cấp phát, tiếp nhận Thao tác: thao tác thừa, không hợp lý làm giảm suất lao động dẫn đến làm hỏng sản phẩm Một công nhân vận hành máy đào điều khiển máy với động tác quay, hạ cần, kéo gầu vào riêng biệt làm giảm suất đáng kể so với kết hợp động tác Đào tạo nâng cao kỹ cho người lao động, định mức công việc sử dụng phưong pháp Kaizen biện pháp hạn chế lãng phí thao tác Sản phẩm hỏng: khơng công việc, sản phẩm hỏng phải làm lại, số đoạn đường Láng - Hoà Lạc đắp xong không đạt độ chặt yêu cầu vật liệu đắp ngậm nước quy định phải xới lên phơi đắp lại, cấu kiện bê tông đổ không đạt cường độ phải phá làm lại, đơn giản hơn, cán văn phòng soạn thảo, trình bày văn không đạt yêu cầu phải làm lại không tốn giấy, khấu hao thiết bị văn phòng mà làm chậm giao dịch cần thiết Những lãng phí làm chi phí sản xuất tăng lên cần phải loại bỏ cách yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc thực quy trình làm việc, thực u cầu kỹ thuật Lưu kho: Việc tính tốn dự trữ mức cần thiết vật dẫn đến chi phí tài cao tồn kho  Các giải pháp khắc phục: - Thiết kế tổng mặt thi công phù hợp với quy mô dự án - Rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án (Lập hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, thủ tục xin cấp phép….) - Nghiêm túc thực quy định Luật đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ lực để thực dự án nhanh hiệu Kiên không giao thầu cho đơn vị thành viên Tổng Công ty thiếu lực phải có biện pháp, chủ trương giúp đỡ đơn vị trình thực nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu dự án - Áp dụng định mức theo quy định hành vật tư, nhân công, máy - Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, ý thức cho cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, công nhân viên - Nâng cao vai trò việc quản lý, giám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực Ngày quan điểm sản xuất hạn chế lãng phí LEAN thực hữu ích cho doanh nghiệp, góp phần tăng suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN Đất nước đà phát triển hội nhập quốc tế tạo nhiều hội cho doanh nghiệp phát triển, bên cạnh đặt nhiều thách thức Dù có khó khăn, rào cản để thực chiến lược xây dựng VINACONEX trở thành tập đoàn kinh tế mạnh nước khu vực, tiến tới tham gia thị trường xây dựng quốc tế ưu tiên mục tiêu cạnh tranh chất lượng loại bỏ lãng phí nói riêng việc quản trị tốt quy trình sản xuất tác nghiệp nói chung điều kiện vơ quan trọng VINACONEX cần thực Tài liệu tham khảo : 1- Quản trị hoạt động - Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế - Đại học Griggs 2- Quản trị sản xuất dịch vụ - GS TS Đồng Thị Thanh Phương - NXB LĐ-XH 3- Website: http://www.vinaconex.vn 4- Tài liệu nội VINACONEX ... định  Quy trình tác nghiệp: Mục đích Quy trình đầu tư nhằm đảm bảo việc thực thủ tục đầu tư theo quy định hành Nhà nước Quy định nội Tổng Công ty Quản lý thống khâu, liên kết hoạt động cần thực. .. ty định chủ trương đầu tư + Quản lý, đạo thực thủ tục đầu tư xây dựng đấu thầu + Tổ chức thẩm định dự án đầu tư, kết đấu thầu dự án + Tổ chức thực giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định. .. án đầu tư + Tổng hợp cân đối kế hoạch đầu tư ngắn hạn dài hạn phù hợp với định hướng phát triển Tổng Công ty + Chỉ đạo thực kế hoạch đầu tư; theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai dự án đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: của quy trình đầu tư nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước , của quy trình đầu tư nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn