Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017 (Luận văn thạc sĩ)

85 67 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:09

Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐỨC THÀNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẶNG CHO THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐỨC THÀNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẶNG CHO THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn Thái Nguyên – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Nông Đức Thành ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bạch Thơng, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phòng chức tồn thể thầy giáo, giáo tận tụy dạy dỗ suốt thời gian học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Khắc Thái Sơn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hoàn thành luận văn Trong thời gian nghiên cứu, nhiều lý chủ quan khách quan hạn chế mặt thời gian nội dung luận văn không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy, cô giáo để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nông Đức Thành iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.1.1 Cơ sở lí luận tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.1.2 Cơ sở thực tiễn tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.1.3 Căn pháp lí tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2 Khái quát vấn đề liên quan đến tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2.1 Các khái niệm liên quan đến tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2.2 Các hình thức tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 1.2.3 Nghĩa vụ tài tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 11 1.3 Những nghiên cứu tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 13 1.3.1 Những nghiên cứu tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất giới 13 1.3.2 Những nghiên cứu tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất Việt Nam 18 1.4 Những học rút từ kinh nghiệm số nước tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 21 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 iv 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 23 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý biểu đạt số liệu 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 27 3.1 Đánh giá tình tình huyện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Bạch Thông 27 3.1.2 Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông 28 3.1.3 Thực trạng công tác quản lý đất đai huyện Bạch Thông 29 3.1.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 31 3.2 Đánh giá hồ sơ quy trình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014-2017 35 3.2.1 Đánh giá hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn so với pháp luật đất đai 35 3.2.2 Đánh giá quy trình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn so với pháp luật đất đai 36 3.3 Đánh giá kết nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 -2017 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 42 3.3.1 Đánh giá kết nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thơng theo đơn vị hành 42 v 3.3.2 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông theo thời gian 45 3.3.3 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông theo loại đất 49 3.3.4 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế theo loại đối tượng 50 3.3.5 Đánh giá kết tặng cho, thừa kế theo địa đối tượng nhận tặng cho, thừa kế 52 3.4 Đánh giá ý kiến người dân cán quản lí tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014-2017 53 3.4.1 Ý kiến người dân tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông 54 3.4.2 Đánh giá nhận xét thực thủ tục nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 57 3.4.3 Ý kiến công chứng hợp đồng văn phòng Cơng chứng chứng thực hợp đồng UBND cấp xã tặng cho thừa kế 58 3.5 Khó khăn, tồn tại, giải pháp khắc phục tình hình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông pháp luật đất đai 59 3.5.1 Những khó khăn, tồn tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông 59 3.5.2 Một số giải pháp hoàn thiện tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông 60 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 61 Kết luận 61 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ Viết tắt BĐS Nghĩa đầy đủ : Bất động sản BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường CT : Chỉ thị ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng NĐ : Nghị định QLĐĐ : Quản lý đất đai QSD : Quyền sử dụng QSDĐ : Quyền sử dụng đất TP : Thành phố TTBĐS UBND : Thị trường bất động sản : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Hiện trạng, cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 31 Bảng 3.2: Hiện trạng, cấu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 33 Bảng 3.3: Hiện trạng, cấu sử dụng đất chưa sử dụng năm 2016 34 Bảng 3.4 So sánh hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông với quy định pháp luật đất đai 35 Bảng 3.5 Tình hình thực nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 17 đơn vị xã, thị trấn địa bàn huyện Bạch Thông 43 giai đoạn 2014 -2017 43 Bảng 3.6 So sánh số lượng hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 17 đơn vị xã, thị trấn từ 2014 đến 2017 45 Bảng 3.7 So sánh diện tích tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 17 đơn vị xã, thị trấn từ 2014 đến 2017 46 Bảng 3.8 So sánh tỷ lệ hồ sơ, diện tích nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông từ 2014 đến 2017 48 Bảng 3.9 Tình hình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông 2014 đến 2017 theo loại đất 49 Bảng 3.10 Tình hình thực tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông theo nghề nghiệp đối tượng nhận tặng cho, thừa kế 50 Bảng 3.11 Tình hình thực tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông theo địa đối tượng nhận chuyển QSD đất 52 Bảng 3.12 Kết đánh giá người dân tặng cho, thừa kế QSD đất khu vực huyện Bạch Thông 55 Bảng 3.13 Kết đánh giá cán quản lí tặng cho, thừa kế QSD đất khu vực huyện Bạch Thông 56 Bảng 3.14 Kết Đánh giá nhận xét thực thủ tục nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông 57 Bảng 3.15 Nhận xét thực công chứng hợp đồng văn phòng Cơng chứng chứng thực hợp đồng UBND cấp xã 58 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ địa giới hành huyện Bạch Thơng 27 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình giải hồ sơ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 2013 38 Hình 3.3 Sơ đồ quy trình giải hồ sơ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông 38 Hình 3.4 Biểu đồ thể số lượng hồ sơ nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 17 đơn vị xã, thị trấn huyện Bạch Thông 44 giai đoạn 2014-2017 44 Hình 3.5 Diện tích tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất 17 đơn vị xã, thị trấn huyện Bạch Thông giai đoạn 2014-2017 47 Hình 3.6 Tỷ lệ số lượng hồ sơ diện tích nhận tặng cho, thừa kế QSD đất huyện Bạch Thông giai đoạn 2014-2017 49 Hình 3.7 Số lượng hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất đất nông nghiệp giai đoạn 20142017 50 Hinh 3.8 So sánh đối tượng nhận tặng cho thừa kế theo nhóm ngành nghề 51 Hình 3.9 So sánh tỷ lệ đối tượng nhận tặng cho, thừa kế theo nhóm địa 52 61 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận 1- Bạch Thông huyện giáp ranh với hầu hết huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn bao quanh thành phố Bắc Kạn Huyện gồm 16 xã 01 thị trấn, có diện tích tự nhiên 54.649,91ha, chiếm 11,25% diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Kạn Trong diện tích đất nơng nghiệp 52.987,71 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp 1.528,16 lại 134,04 diện tích đất chưa sử dụng 2- Hồ sơ quy trình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông giai đoạn 2014-2017: - Thành phần hồ sơ tặng cho thừa kế huyện Bạch Thơng có thêm biên kiểm tra thực địa diện tích, hồ sơ kỹ thuật đất, sổ hộ CMND phô tô công chứng - Tổng thời gian thực tính từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ 19 ngày, nhanh quy định pháp luật đất đai 01 ngày; thực thủ tục cấp giấy chứng nhận sau nhận chứng từ thực nghĩa vụ tài bên tham gia giao dịch 3- Kết tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 -2017 huyện Bạch Thông 1.078 trương hợp với 1.649 nghìn m2 đất; đó: Tính theo đơn vị hành thị trấn Phủ Thơng 223 trường hợp, với 105 nghìn m2 đất; xã Cao Sơn có 61 trường hợp với 55 nghìn m2 đất - Tính theo thời gian năm 2014 nhiều nhất, có 459 trường hợp, năm 2015 có 394 trường hợp - Tính theo loại đất có 826 trường hợp đất ở, 882 trường hợp đất nơng nghiệp - Tính theo ngành nghề có 45 % người giao dịch lao động tự - Tính theo địa có 86 % người huyện 4- Ý kiến người dân cán quản lí: 84,24 % số người khu trung tâm huyện; 50,18 % số người xã xa trung tâm huyện; 100 % cán quản lí có hiểu biết tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất 93,85 % số người khu trung tâm huyện; 80,90 % số người xã xa trung tâm huyện có 62 hiểu biết thủ tục tặng cho thừa kế 95,06 % số người khu trung tâm huyện; 84,24 % số người xã xa trung tâm huyện có hiểu biết cơng chứng chứng thực hợp đồng 5- Nghiên cứu khó khăn, tồn đưa giải pháp khắc phục Đề nghị - Tổ chức tuyên truyền cách sâu rộng có hiệu tới người dân kiến thức pháp luật đất đai nói chung tặng cho, thừa kế QSDĐ nói riêng, nhằm nâng cao hiểu biết trình độ người dân - Chú trọng đầu tư tiến khoa học kỹ thuật công nghệ số công tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất Hệ thống hóa cấp quản lý thống từ xuống, từ trung ương tới địa phương, từ ngành liên quan tới - Có hệ thống tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ lĩnh vực đất đai, lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, để tránh tình trạng quan liêu, tham nhũng 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Xuân Bá cộng (2003), Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.39-48 Ban chấp hành trung ương, Nghị 19-NQ/TW, Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2012), Về tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nguyễn Đình Bồng tác giả (2005), Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật để tài cấp nhà nước Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai - Bộ Tài ngun Mơi trường, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2006), "Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay", Hội thảo khoa học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2010), "Một số vấn đề sở hữu đất đai", Tạp chí tài nguyên mơi trường 4: tr.35-39 Đào Trung Chính (2005), "Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản", Tạp chí Tài ngun mơi trường, tr.4851, Hà Nội Trần Tú Cường cộng (2012), "Nghiên cứu sở lý luận quy định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam”, Đề tài cấp Bộ Bộ Tài nguyên Môi trường Đào Trung Chính (2007), "Một số vấn đề quyền sử dụng đất 64 thị trường bất động sản", Tạp chí Tài ngun Mơi trường, (5), tr.48-51, Hà Nội Đinh Sỹ Dũng (2003), "Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị", Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (10), tr.55-64, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (2000), “Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thụy Điển, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới”, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 11 Nguyễn Thị Mai (2002), Hướng hoàn thiện pháp luật đất đai, Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai thị trường bất động sản, (11), Hà Nội 12 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bạch Thông (2015, 2016), Số liệu thống đất đai năm 2015, 2016 13 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 1980, 1992 (1995), 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật đất đai 1993; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai 1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai 2001 (2002), Nxb Bản đồ, Hà Nội 15 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật đất đai 2003; Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ luật dân 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Lưu Quốc Thái (2006), “Pháp luật đất đai vấn đề đầu tư nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (8/2006), tr.43-44 18 Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Xuân Phương (2014), Giải pháp việc nơng dân góp vốn giá trị quyền sử dụng đất vào doanh 65 nghiệp nông lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp 19 Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Giáo trình thị trường bất động sản, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr.26-27; tr.33-34 20 Chu Tuấn Tú (2000), “Chính sách tình hình sử dụng đất đai Liên bang Malaixia”, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 66 PHỤ LỤC 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÂN Phục vụ đề tài “Đánh giá công tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bạch Thông,tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2017” Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến cơng tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Luật đất đai cách cung cấp thông tin trả lời số câu hỏi (khoanh tròn phương án mà ông (bà) cho đúng) I Thông tin chung: 1.1 Họ tên:…………………………………………………… 1.2 Địa chỉ: Thôn xã , huyện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn 1.3 Giới tính:……………………… ………………………… 1.4 Nghề nghiệp: ………………………… …………………… II Những hiểu biết ông (bà) quyền tặng cho, thừa kế QSDĐ Câu Tặng cho QSD đất hiểu nào? a Là việc mua bán, chuyển nhượng đất đai b Là người có QSDĐ tặng cho QSDĐ cho người khác gia đình có quan hệ huyết thống c Tặng cho phải đăng ký biến động đất đai thực nghĩa vụ tài d Cả ý Câu Thừa kế QSDĐ đất hiểu nào? a Là việc thừa hưởng lại di sản người chết b Phải đăng ký biến động đất đai thực nghĩa vụ tài phần di sản nhận thừa kế c Chỉ cần gia đình tự thỏa thuận , không thiết phải đăng ký với quan nhà nước Câu Tặng cho, thừa kế quyền ai? a Của cán nhà nước b Của người dân 67 c Của người sử dụng đất d Cả a,b,c Câu Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất cần điều kiện gì? a Khơng cần điều kiện b Tặng cho, thừa kế QSDĐ phải lập thành văncơng chứng, chứng thực phải đăng ký, theo quy định pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu c Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất d Có đủ điều kiện Nhà nước quy định e Cả ý b, c, d Câu Tặng cho, thừa kế QSDĐ có thiết phải đăng ký với quan nhà nước khơng? Vì sao? a Để đảm bảo quyền người sử dụng đất b Không cần đăng ký không phát sinh việc mua bán c Có đăng ký với quan nhà nước đất đai để chủ sử dụng đất d Chỉ cẩn thỏa thuận gia đình khơng cần đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền Câu Người nhận tặng cho, thừa kế đất phải có nghĩa vụ gì? a Khơng có nghĩa vụ b Giao đất diện tích, loại đất, số hiệu tình trạng đất thỏa thuận c Phải trả khoản phí tiền mặt vật mà họ có để có quyền sử dụng đất d Giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất e Cả ý b d Câu Hộ gia đình nhận tặng cho đất chuyên trồng lúa trường hợp nào? a Là hộ trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp b Là cán hưởng lương từ ngân sách Nhà nước không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp 68 c Khi họ dùng đất người khác thuê để sản xuất nông nghiệp d Khi họ nhận đất để bán cho người khác sản xuất nông nghiệp Câu Hồ sơ tặng cho QSDĐ gồm loại giấy tờ gì? a Hợp đồng, văn tặng cho có xác nhận quan có thẩm quyền b Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ để xem xét miễn, giảm nghĩa vụ tài c Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất d Cả ý Câu Hồ sơ thừa kế QSDĐ gồm loại giấy tờ gì? a Văn thỏa thuận phân chia di sản người hưởng thừa kế di sản mà người chết để lại b Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ để xem xét miễn, giảm nghĩa vụ tài c Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất d Cả ý Câu 10 Hợp đồng tặng cho, văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập đâu? a Tại UBND xã nơi có đất b Các phòng cơng chứng c Tại Văn phòng Đăng ký đất d Tại phòng giao dịch UBND huyện Câu 11 Nội dung hợp đồng tặng cho, văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế? a Thông tin cá nhân bên b Thông tin đặc điểm đất nhận tặng cho, thừa kế ( Số đất, số tờ đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng) c Giá cả, phương thức toán, giao nhận quyền sử dụng đất d Nghĩa vụ, trách nhiệm bên hợp đồng, văn nhận thừa kế đất phương thức giải tranh chấp e Tất ý 69 Câu 12 Khi hợp đồng tặng cho, văn phân chi di sản thừa kếgiá trị pháp lý? a Khi có đầy đủ chữ ký b Khi UBND xã, thị trấn nơi có bên có liên quan đất chứng thực c Khi công chứng d Cả ý Phòng cơng chứng Câu 13 Để thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đâu? a Tại UBND xã nơi có đất b Tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai) c Tại phòng cơng chứng d Tại phòng giao dịch UBND huyện Câu 14 Quy định thời gian thực thủ tục hành tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất a 10 ngày b 12 ngày c 15 ngày d 18 ngày Câu 15 Khi thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất người nộp hồ sơ có viết phiếu tiếp nhận hẹn trả kết khơng? a Có nhận b Không nhận Câu 16 Khi thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất người nhận phải nộp loại thuế lệ phí nào? a Thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ b Lệ phí trước bạ c Lệ phí địa chính: Phí thẩm định hồ sơ, phí trích lục, lệ phí câp giấy d Thuế thu nhập cá nhân Câu 17 Khu vực địa bàn huyện Bạch Thơng có giá trị cao a Địa bàn thị trấn 70 b Các trục giao thông (tỉnh lộ, huyện lộ) c Những nơi có đơng dân cư nhiều dịch vụ xã hội d Cả ý Câu 18 Tình hình sử dụng đất hộ gia đình (đã cấp quyền sử dụng loại đất nào? a Đất nông nghiệp b Đất c Đất lâm nghiệp d Cả loại đất Câu 19 Ơng (bà) thấy thời gian hồn thành thủ tục đăng ký quyến sử dụng đất nào? a Nhanh chóng, thời gian b Kéo dài, trì trệ c Bình thường d Ý kiến khác Câu 20 Ơng bà có nhận xét văn Nhà nước đất đai thực quyền sử dụng đất? a Dễ hiểu, dễ áp dụng b Khó hiểu, rườm rà c Quy định thành phần hồ sơ nhiều loại giấy tờ d Một số thành phần hồ sơ khó áp dụng thực tiễn Câu 21 Ông (bà) cho biết thái độ cán thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất? a Hướng dẫn nhiệt tình, mực b Ít nhiệt tình c Hạch sách, cửa quyền d Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) Người điều tra Người điều tra Nông Đức Thành 71 PHỤ LỤC 02 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ Phục vụ đề tài “Đánh giá công tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn huyện Bạch Thông,tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2017” Xin Ơng (Bà) vui lòng cho biết ý kiến cơng tác tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Luật đất đai cách cung cấp thông tin trả lời số câu hỏi (khoanh tròn phương án mà ơng (bà) cho đúng) I Thông tin chung: 1.1 Họ tên:…………………………………………………… 1.2 Địa chỉ: Phố thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 1.3 Giới tính:……………………… ………………………… 1.4 Nghề nghiệp: ………………………… …………………… II Những hiểu biết ông (bà) quyền tặng cho, thừa kế QSDĐ Câu Tặng cho QSD đất hiểu nào? a Là việc mua bán, chuyển nhượng đất đai b Là người có QSDĐ tặng cho QSDĐ cho người khác gia đình có quan hệ huyết thống c Tặng cho phải đăng ký biến động đất đai thực nghĩa vụ tài d Cả ý Câu Thừa kế QSDĐ đất hiểu nào? a Là việc thừa hưởng lại di sản người chết b Phải đăng ký biến động đất đai thực nghĩa vụ tài phần di sản nhận thừa kế c Chỉ cần gia đình tự thỏa thuận , không thiết phải đăng ký với quan nhà nước Câu Tặng cho, thừa kế quyền ai? a Của cán nhà nước b Của người dân 72 c Của người sử dụng đất d Cả a,b,c Câu Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất cần điều kiện gì? a Khơng cần điều kiện b Tặng cho, thừa kế QSDĐ phải lập thành văncơng chứng, chứng thực phải đăng ký, theo quy định pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu c Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất d Có đủ điều kiện Nhà nước quy định e Cả ý b, c, d Câu Tặng cho, thừa kế QSDĐ có thiết phải đăng ký với quan nhà nước khơng? Vì sao? a Để đảm bảo quyền người sử dụng đất b Không cần đăng ký không phát sinh việc mua bán c Có đăng ký với quan nhà nước đất đai để chủ sử dụng đất d Chỉ cẩn thỏa thuận gia đình khơng cần đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền Câu Người nhận tặng cho, thừa kế đất phải có nghĩa vụ gì? a Khơng có nghĩa vụ b Giao đất diện tích, loại đất, số hiệu tình trạng đất thỏa thuận c Phải trả khoản phí tiền mặt vật mà họ có để có quyền sử dụng đất d Giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất e Cả ý b d Câu Hộ gia đình nhận tặng cho đất chuyên trồng lúa trường hợp nào? a Là hộ trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp b Là cán hưởng lương từ ngân sách Nhà nước không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp 73 c Khi họ dùng đất người khác thuê để sản xuất nông nghiệp d Khi họ nhận đất để bán cho người khác sản xuất nông nghiệp Câu Hồ sơ tặng cho QSDĐ gồm loại giấy tờ gì? a Hợp đồng, văn tặng cho có xác nhận quan có thẩm quyền b Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ để xem xét miễn, giảm nghĩa vụ tài c Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất d Cả ý Câu Hồ sơ thừa kế QSDĐ gồm loại giấy tờ gì? a Văn thỏa thuận phân chia di sản người hưởng thừa kế di sản mà người chết để lại b Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ để xem xét miễn, giảm nghĩa vụ tài c Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất d Cả ý Câu 10 Hợp đồng tặng cho, văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lập đâu? a Tại UBND xã nơi có đất b Các phòng cơng chứng c Tại Văn phòng Đăng ký đất d Tại phòng giao dịch UBND huyện Câu 11 Nội dung hợp đồng tặng cho, văn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế? a Thông tin cá nhân bên b Thông tin đặc điểm đất nhận tặng cho, thừa kế ( Số đất, số tờ đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng) c Giá cả, phương thức toán, giao nhận quyền sử dụng đất d Nghĩa vụ, trách nhiệm bên hợp đồng, văn nhận thừa kế đất phương thức giải tranh chấp e Tất ý Câu 12 Khi hợp đồng tặng cho, văn phân chi di sản thừa kếgiá trị pháp lý? 74 a Khi có đầy đủ chữ ký b Khi UBND xã, thị trấn nơi có bên có liên quan đất chứng thực c Khi công chứng d Cả ý Phòng cơng chứng Câu 13 Để thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đâu? a Tại UBND xã nơi có đất b Tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai) c Tại phòng cơng chứng d Tại phòng giao dịch UBND huyện Câu 14 Quy định thời gian thực thủ tục hành tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất a 10 ngày b 12 ngày c 15 ngày d 18 ngày Câu 15 Khi thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất người nộp hồ sơ có viết phiếu tiếp nhận hẹn trả kết khơng? a Có nhận b Khơng nhận Câu 16 Khi thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất người nhận phải nộp loại thuế lệ phí nào? a Thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ b Lệ phí trước bạ c Lệ phí địa chính: Phí thẩm định hồ sơ, phí trích lục, lệ phí câp giấy d Thuế thu nhập cá nhân Câu 17 Khu vực địa bàn huyện Bạch Thơng có giá trị cao a Địa bàn thị trấn b Các trục giao thông (tỉnh lộ, huyện lộ) c Những nơi có đơng dân cư nhiều dịch vụ xã hội 75 d Cả ý Câu 18 Tình hình sử dụng đất hộ gia đình (đã cấp quyền sử dụng loại đất nào? a Đất nông nghiệp b Đất c Đất lâm nghiệp d Cả loại đất Câu 19 Ông (bà) thấy thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký quyến sử dụng đất nào? a Nhanh chóng, thời gian b Kéo dài, trì trệ c Bình thường d Ý kiến khác Câu 20 Ơng bà có nhận xét văn Nhà nước đất đai thực quyền sử dụng đất? a Dễ hiểu, dễ áp dụng b Khó hiểu, rườm rà c Quy định thành phần hồ sơ nhiều loại giấy tờ d Một số thành phần hồ sơ khó áp dụng thực tiễn Câu 21 Ông (bà) cho biết thái độ cán thực thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất? a Hướng dẫn nhiệt tình, mực b Ít nhiệt tình c Hạch sách, cửa quyền d Ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) Người điều tra Người điều tra Nông Đức Thành ... thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014- 2017 35 3.2.1 Đánh giá hồ sơ tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn so với pháp luật đất. .. 3.2.2 Đánh giá quy trình tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn so với pháp luật đất đai 36 3.3 Đánh giá kết nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2014. .. THÀNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẶNG CHO VÀ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017 (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 2017 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn