Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươm (Luận văn thạc sĩ)

81 51 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:08

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươmNghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươm ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ THƯ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XANH (Erythrophleum fordii Oliver) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ THƯ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XANH (Erythrophleum fordii Oliver) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Chuyên ngành: Lâm học Mã số ngành: 60620201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Kim Tuyến Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi, cơng trình thực thời gian từ tháng 8/2017 đến 8/2018 Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2018 Người viết cam đoan Nông Thị Thư ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun theo chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Lâm nghiệp, khóa 24 (2016-2018) Trong q trình thực hồn thành luận văn, tơi nhận quan tâm giúp đỡ thầy giáo, giáo, đồng nghiệp, gia đình bạn bè, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ có hiệu Trước tiên, xin đặc biệt cảm ơn TS Đặng Kim Tuyến, người hướng dẫn luận văn cao học, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường, phòng Đào tạo Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình em sinh viên, cán phụ trách vườn ươm Trường Dân tộc Nội trú Bắc Kạn tạo điều kiện để thực tập vườn ươm giống trường giúp tơi có địa điểm thực tập tốt Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Nông Thị Thư iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DÁNH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học thực tiễn vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Cơ sở khoa học nhân giống từ hạt 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhân giống từ hạt 1.1.3 Vai trò số nhân tố sinh thái giai đoạn vườn ươm 1.2 Tổng quan Lim xanh 1.2.1 Đặc điểm hệ thống phân loại 1.2.2 Đặc điểm Lim xanh 10 1.2.2.1 Đặc điểm hình thái 10 1.2.2.2 Đặc điểm sinh thái 11 1.2.2.3 Giá trị sử dụng 12 1.2.2.4 Cơ sở thực tiễn nghiên cứu Lim xanh 13 1.2.3 Kỹ thuật tạo giống từ hạt 15 iv 1.2.4 Nghiên cứu sâu bệnh hại giai đoạn vườn ươm 17 1.2.5 Kỹ thuật xử lý hạt giống, gieo ươm Lim xanh 18 1.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 19 1.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 19 1.3.2 Điều kiện kinh tế- xã hội thành phố Bắc Kạn 21 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Nội dung nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1 Phương pháp luận 25 2.3.2 Phương pháp kế thừa tài liệu 26 2.3.3 Phương pháp ngoại nghiệp 26 2.3.4 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng giai đoạn vườn ươm 33 3.1.1 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến tỷ lệ sống sau nảy mầm 33 3.1.2 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến động thái Lim xanh 35 3.1.3 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng chiều cao Lim xanh 38 3.1.4 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng đường kính cổ rễ Lim xanh 40 3.1.5 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến rễ Lim xanh 41 3.1.6 Điều tra thành phần bệnh hại, mức độ gây hại đánh giá chất lượng Lim xanh dự kiến tỷ lệ xuất vườn 43 3.1.6.1 Điều tra thành phần bệnh hại, mức độ gây hại 43 v 3.1.6.2 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến chất lượng tỷ lệ xuất vườn Lim xanh 45 3.2 Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh hại giai đoạn vườn ươm (Bệnh thối cổ rễ) 48 3.2.1 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Lim xanh trước sử dụng thuốc 48 3.2.2 Kết điều tra mức độ hại rễ sau sử dụng thuốc lần 49 3.2.3 So sánh hiệu lực thuốc tìm loại thuốc có hiệu 53 3.3 Đề xuất biện pháp kỹ thuật tạo Lim xanh từ hạt phục vụ cho trồng rừng gỗ lớn Bắc Kạn 54 3.1.1 Hỗn hợp ruột bầu chế độ chăm sóc 54 3.1.2 Biện pháp phòng trừ bệnh hại cho 55 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 Kết luận 57 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 I Tài liệu tiếng Việt 59 II Tài liệu nước 61 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CT : Công thức Cm : Centimet DTNT : Dân tộc nội trú HVN : Chiều cao vút Mm : Milimet N : Là dung lượng mẫu điều tra ODB : Ô dạng OTC : Ô tiêu chuẩn STT : Số thứ tự SL : Số lượng TB : Trung bình vii DÁNH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sử dụng đất thành phố Bắc Kạn năm 2107 22 Bảng 1.2 Diện tích đất trồng nơng nghiệp năm 2017 23 Mẫu biểu 2.1: đồ bố trí thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu 27 Mẫu biểu 2.2: Sinh trưởng D00, Hvn số lá/thân Lim xanh Error! Bookmark not defined Mẫu biểu 2.3: đồ bố trí thí nghiệm phun thuốc phòng bệnh lở cổ rễ 28 Bảng 2.4: Tên thuốc hoạt chất loại thuốc sử dụng bệnh hại rễ 28 Bảng 3.1 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sức sống Lim xanh 34 Bảng 3.2 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến số lượng Lim xanh 36 Bảng 3.3 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng chiều cao Lim xanh 38 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng đường kính cổ rễ Lim xanh 40 Bảng 3.5 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến số lượng rễ chiều dài rễ Lim xanh 42 Bảng 3.6 Kết điều tra thành phần bệnh hại Lim xanh 44 Bảng 3.7 Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến chất lượng tỷ lệ xuất vườn Lim xanh 46 Bảng 3.8 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Lim xanh trước sử dụng thuốc 48 Bảng 3.9 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Lim xanh sau sử dụng thuốc lần 49 Bảng 3.10 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Lim xanh sau sử dụng thuốc lần 50 Bảng 3.11 Kết điều tra mức độ hại rễ bệnh thối cổ rễ Lim xanh sau sử dụng thuốc lần 51 Bảng 3.12 Tổng hợp kết điều tra mức độ hại bệnh trước sau phun thuốc 52 Bảng 3.13 Kiểm tra sai khác cơng thức thí nghiệm 52 viii Bảng 3.14 So sánh hiệu lực thuốc sau lần phun 53 56 - Luống bầu phải cao mặt rãnh từ 10-20cm để dễ thoát nước, tránh bệnh hại rễ cho chết thối - Sử dụng hạt giống bệnh, chọn hạt tốt, loại bỏ tạp vật hạt lép trước mang xử lý Cần xử lý hạt giống trước gieo ươm, với hạt Lim xanh nên xử lý cách ngâm hạt nước nóng có nhiệt độ 80-900C Ngâm 12-14 tiếng vớt hạt cho vào nước rửa lại, để nước mang ủ, đến hạt nứt nanh đem tra vào bầu - Trong giai đoạn gieo ươm, cần thường xuyên phòng trừ bệnh hại cho dung dịch Booc-do nồng độ 1%, định kỳ 15-20 ngày phun 1lần Trước tra hạt vào bầu dung dung dịch tưới đẫm vào bầu đất để diệt mầm bệnh đất - Khi bị bệnh thối cổ rễ Lim xanh cần sử dụng thuốc hóa học để trừ bệnh Đây biện pháp đơn giản, dễ làm hiệu nhanh Trong loại thuốc nên chọn loại thuốc hóa học có hiệu cao mà đề tài khảo nghiệm thuốc RidomilGoldR68WG với hiệu lực trừ bệnh 90,03% thuốc thuốc AnvilR5sc có hiệu lực trừ bệnh 83,81% - Tích cực theo dõi để kịp thời phát bệnh, bệnh để nhổ bỏ, tránh lây lan… - Bảo vệ khu vực gieo ươm không để gia cầm, gia súc chui vào làm dập nát mang theo mầm bệnh lây lan từ bên - Trước xuất vườn cần phân loại con, giảm dần lượng nước tưới 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua thời gian nghiên cứu đề tài rút kết luận sau: * Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng Lim xanh giai đoạn vườn ươm Tỷ lệ sống giai đoạn 20 ngày tuổi công thức, kể đối chứng đạt 94-95,5% khơng có sai khác đáng kể kết phân tích phương sai nhân tố cho F tính < F0.05 giai đoạn tuổi 10; 15 20 ngày tuổi Số giai đoạn xuất vườn cao CT3 (3% phân NPK + 15% phân chuồng hoai 82% đất tầng A) với số trung bình 7,2 CT3 (7,2 lá) >CT2 (6,9 lá) > CT1 (6,7 lá) >CT4 (6,3 lá: đối chứng) Kết phân tích phương sai nhân tố cho thấy F tính = 11,40; F0.05 = 4.07 điều khẳng định chắn hỗn hợp ruột bầu cơng thức thí nghiệm ảnh hưởng rõ nét đến số Lim xanh Tỷ lệ xuất vườn trung bình cao CT3 (3% phân NPK + 15% phân chuồng hoai 82% đất tầng A) 179 chiếm 89,5% số loại 95 cây, loại 84 Tiếp đến CT2 (3% phân NPK + 10% phân chuồng hoai 87% đất tầng A) có tỷ lệ xuất vườn trung bình 84,5% với 169 cây, số loại 84 cây, loại 85 CT1 (3% phân NPK + 5% phân chuồng hoai 92% đất tầng A) có tỷ lệ xuất vườn 80% với 160 cây, số loại 72 cây, loại 88 Tỷ lệ xuất vườn thấp CT4 (công thức đối chứng: 100% đất tầng A, khơng bón phân) với 77,6% với 155 cây, số loại đạt 35 cây, loại 120 Kết phân tích phương sai nhân tố cho thấy F tính >F0.05 F tính =7,21; F0.05.= 4,07 Điều cho phép kết luận hỗn hợp ruột bầu ảnh hưởng rõ nét đến tỷ lệ xuất vườn Lim xanh giai đoạn vườn ươm * Khảo nghiệm hiệu lực số loại thuốc phòng trừ bệnh thối cổ rễ Lim xanh vườn ươm 58 Kết khảo nghiệm cho thấy loại thuốc cho kết phòng trừ bệnh thối cổ rễ Lim xanh giai đoạn < tháng tuổi vườn ươm cao, đạt từ 74,58 - 90,03%, dùng để phòng trừ Lim xanh mắc bệnh Tuy nhiên loại thuốc đem khảo nghiệm RidomilGoldR68WG có khả phòng bệnh tốt Sắp xếp theo thứ tự hiệu lực loại thuốc từ cao xuống thấp sau: RidomilGoldR68WG (90,03%) > AnvilR5sc (83,81%) > AficoR70wp (77,46%) > Cloruloxi30wp (74,58%) Đề nghị - Do thời gian thực đề tài hạn chế nên nghiên cứu số kĩ thuật (thành phần ruột bầu độ che sáng) Lim xanh giai đoạn vườn ươm số cơng thức Vì cần tiếp tục tiến hành thêm nghiên cứu khác kĩ thuật ươm hỗn hợp ruột bầu độ che sáng khác nhau, ngồi cơng thức mà đề tài khảo nghiệm - Tiếp tục nghiên cứu chế độ bón thúc cho Lim xanh giai đoạn vườn ươm để nâng cao chất lượng giống tỷ lệ xuất vườn - Khảo nghiệm thêm loại thuốc khác để phòng trừ bệnh thối cổ rễ bệnh khác, nhằm tìm loại thuốc có hiệu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Lương Thị Anh Mai Quang Trường (2007), Giáo trình trồng rừng, Đại học Nơng lâm Thái Nguyên Nguyễn Tuấn Bình (2002), “Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Dầu song nàng (Dipterocarpus Dyeri Pierre) năm tuổi giai đoạn vườn ươm”, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm TpHCM Bộ NN&PTNT (2005), “Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam năm 2010-2020” Đặng vũ Cẩn, Hoàng Kim Ngũ, Phạm Ngọc Hưng, Trần Công Loanh, Trần Văn Mão (1992), “Quản lý bảo vệ rừng tập 2”, trường Đại học Lâm nghiệp Lê Mộng Chân, Nguyễn Thị Huyên (2000), “Thực Vật Rừng”, Đại học Lâm Nghiệp, Nhà xuất Lâm nghiệp Hà Nội Lê Mộng Chân, Đồng Sỹ Hiền, Lê Nguyên (1967), “Cây rừng Việt Nam”, Nxb giao dục Hà Nội Nguyễn Bá Chất (1994), “Kỹ thuật trồng Lim xanh, trồng rừng loài gỗ”, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Bá Chất (1995), Sinh trưởng Lim xanh trồng Cầu Hai, Phú thọ TTKH viện KHLN Nguyễn Bá Chất (1996), Lim xanh, lồi gỗ q Việt Nam, TTGCRSAREC 10 Hồng Hòe (chủ biên) (1994), Cây Lim xanh - Kĩ thuật trồng số lồi rừng - Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 11 Phùng Ngọc Lan (1985), Nghiên cứu số đặc tính sinh thái Lim xanh, Kết nghiên cứu Trường Đại học Lâm nghiệp, 1985 60 12 Vũ Thị Lan (2007), Ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa Craib) tháng tuổi giai đoạn vườn ươm, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố HCM 13 Quách Thị Liên, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hoàng Nghĩa (2004), Sử dụng thị RAPD ADN lục lạp nghiên cứu quan hệ di truyền số xuất xứ Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver)Trích kỷ yếu hội nghị toàn quốc "những vấn đề nghiên cứu khoa học sống", Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004, trang 464-468 14 Nguyễn Thị Hà Linh (2009), Đánh giá khả nảy mầm phát triển Dầu song nàng (Dipterocarpus Dyeri Pierre) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae Blume) vườn ươm Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát tỉnh Tây Ninh, Luận văn Cao học Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành Phố HCM 15 Trần Văn Mão (1997), “Bệnh rừng”, Nxb NN - Hà Nội 16 Hà Thị Mừng (1997), Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ che sáng, hồn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Cẩm Lai (Dalbergia bariaensí Pierre) giai đoạn vườn ươm Kon Tum, Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, trường Đại học Lâm nghiệp 17 Nguyễn Thế Nhã, Trần Công Loanh, Trần Văn Mão (2001), “Phương pháp điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh Lâm nghiệp” Nxb NN Hà Nội 18 Trương Thị Cẩm Nhung (2010), Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm loài Muồng hoàng yến (Cassia fistula) Huỳnh liên (Tecoma stans) phục vụ cho trồng xanh đô thị, Báo cáo đề tài cấp Bộ, Trường Đại học Nông lâm 61 19 Nguyễn Xuân Quát (1985), Thông nhựa Việt Nam - Yêu cầu chất lượng hỗn hợp ruột bầu ươm để trồng rừng, Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 20 Nguyễn Văn Sở (2003), Trồng rừng nhiệt đới, Tủ sách Trường Đại học Nông lâm Thành phố HCM 21 Trần Xuân Thiệp (1995), “Nghiên cứu qui luật phân bố chiều cao tái sinh rừng chặt chọn lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh”, Cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Viện Điều tra qui hoạch rừng 19911995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22.Phạm Quang Thu (2011), Sâu, bệnh hại rừng trồng, Nxb NN - Hà Nội 23 Đặng Kim Tuyến (2000), Báo cáo nghiên cứu khoa học "Thử nghiệm số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh phấn trắng keo" vườn ươm Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 24 Đặng Kim Tuyến (2017), "Thử nghiệm số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh thối cổ rễ mỡ nấm Rhizoctonia solani gây nên, vườn ươm Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Tạp chí Khoa học cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, 2017 số 172, (12/1) trang 71-76 25 Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam - Kĩ thuật trồng Lim xanh năm 2014 II Tài liệu nước 26 Ekta Khurana and J.S Singh (2000), Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review, Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 27 Thomas D Landis (1985), Mineral nutrition as an index of seedling quality, Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities of major tests, Workshop held October 16-18, 1984, Forest Research Laboratory, Oregon State University PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình Chuẩn bị nguyên liệu để pha chế booc - đo Hình Pha thuốc Booc - phun phòng trừ bệnh cho PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XANH KẾT QUẢ SỬ DỤNG EXCEL PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI Tỷ lệ sống Lim xanh giai đoạn 10 ngày sau gieo cơng thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu Lần nhắc lại Lần Lần nhắc lại nhắc lại CT1 96.5 99 98.5 CT2 95.5 98 97.5 CT3 94 96.5 96 CT4 95 97.5 97 Phân tích phương sai nhân tố Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance CT1 294 98 1.75 CT2 291 97 1.75 CT3 286.5 95.5 1.75 CT4 289.5 96.5 1.75 ANOVA Source of SS df MS F P-value F crit Variation Between Groups Within Groups Total LSD05 = 9.75 3.25 1.857142857 0.215160011 4.066180551 14 1.75 23.75 11 2.490769142 Tỷ lệ sống Lim xanh giai đoạn 15 ngày sau gieo cơng thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu Lần nhắc lại Lần Lần nhắc lại nhắc lại CT1 95 98 96.5 CT2 94.5 97 93.5 CT3 93 95 95.5 CT4 95 96.5 96.5 Phân tích phương sai nhân tố Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance CT1 289.5 96.5 2.25 CT2 285 95 3.25 CT3 283.5 94.5 1.75 CT4 288 96 0.75 ANOVA Source of SS df MS F P-value F crit Variation Between Groups 7.5 2.5 Within Groups 16 23.5 11 Total LSD05 = 2.662744216 1.25 0.354380394 4.066180551 Tỷ lệ sống Lim xanh giai đoạn 20 ngày sau gieo cơng thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu Lần nhắc lại Lần Lần nhắc lại nhắc lại CT1 93 97.5 96 CT2 93.5 95.5 93 CT3 90 94 93.5 CT4 92 95.5 94.5 Phân tích phương sai nhân tố Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance CT1 286.5 95.5 5.25 CT2 282 94 1.75 CT3 277.5 92.5 4.75 CT4 282 94 3.25 ANOVA Source of SS df MS F P-value F crit Variation Between Groups Within Groups Total LSD05 = 13.5 4.5 30 3.75 43.5 11 3.646112681 1.2 0.37002536 4.066180551 Số trung bình lim xanh giai đoạn sau gieo 180 ngày cơng thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu Lần nhắc lại Lần nhắc Lần nhắc lại lại CT1 6.5 6.2 6.2 CT2 7.1 6.6 CT3 7.4 7.2 CT4 6.8 6.6 6.7 Phân tích phương sai nhân tố Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance Row 18.9 6.3 0.03 Row 20.7 6.9 0.07 Row 3 21.6 7.2 0.04 Row 20.1 6.7 0.01 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups Within Groups Total LSD05 = 1.2825 0.4275 0.3 0.0375 1.5825 11 0.364611268 11.4 0.002927015 4.0661806 Chiêu cao Lim xanh giai đoạn 180 ngày sau gieo cơng thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu Lần nhắc lại Lần nhắc Lần nhắc lại lại CT1 28.1 32 31.1 CT2 27.5 29.6 29 CT3 33.2 29.8 31.5 CT4 26.5 28.3 25.6 Phân tích phương sai nhân tố Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance CT1 91.2 30.4 4.17 CT2 86.1 28.7 1.17 CT3 94.5 31.5 2.89 CT4 80.4 26.8 1.89 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 37.95 12.65 Within Groups 20.24 2.53 Total 58.19 11 LSD05 = 2.994847501 0.030578397 4.0661806 Đường kính cổ rễ Lim xanh giai đoạn 180 ngày sau gieo cơng thức thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu Lần nhắc lại Lần nhắc Lần nhắc lại lại CT1 6.2 5.4 5.5 CT2 7.2 6.3 CT3 7.1 6.4 6.6 CT4 5.9 5.1 4.9 Phân tích phương sai nhân tố Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance CT1 17.1 5.7 0.19 CT2 19.5 6.5 0.39 CT3 20.1 6.7 0.13 CT4 15.9 5.3 0.28 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 3.93 Within Groups 1.98 Total 5.91 11 LSD05 = 0.936703308 1.31 5.292929293 0.026507436 4.0661806 0.2475 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO NGHIỆM THUỐC PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI CỔ RỄ CÂY LIM XANH - Phân tích phương sai nhân tố lần nhắc lại L lần nhắc lại (%) Cơng thức V(%) Trung bình (%) I II III Đối chứng (ĐC) 11,36 10,95 13,64 35,95 11,98 Ridomil GoldR 68WG (CT1) 1,14 1,95 2,43 5,52 1,84 AficoR 70wp (CT2) 3,79 2,27 3,83 9,89 3,30 AnvilR 5sc (CT3) 1,89 3,79 3,20 8,88 2,96 Đồng Cloruloxi 30wp(CT4) 3,03 2,65 3,88 9,56 3,19 Tổng sj 21,21 21,61 26,98 69,80 23,27 Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance Đối chứng (ĐC) 35,95 11,98333 2,100433 (CT1) 5,52 1,84 0,4251 Afico70wp (CT2) 9,89 3,296667 0,790933 Anvil R 5sc (CT3) 8,88 2,96 0,9457 9,56 3,186667 0,396633 SS Df MS F 205,5083 51,37708 55,13982 9,3176 10 0,93176 214,8259 14 RidomilGoldR 68WG ĐồngCloruloxi 30wp(CT4) ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total P-value F crit 8,88E-07 3,47805 PHỤ LỤC 04: Hình ảnh loại thuốc thử nghiệm Hình ảnh loại thuốc thử nghiệm bệnh thối cổ rễ Đồng Cloruloxi 30wp Afico 70wp RidomilGold 68WG Anvil 5SC ... cứu - Đánh giá ảnh hưởng số nhân tố đến sinh trưởng Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) giai đoạn vườn ươm - Xác định số loại sâu, bệnh hại Lim xanh giai đoạn vườn ươm - Đề xuất số biện pháp... trồng loài Lim xanh Xuất phát từ lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố đến khả sinh trưởng Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) giai đoạn vườn ươm Mục tiêu nghiên cứu - Đánh... THỊ THƯ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XANH (Erythrophleum fordii Oliver) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Chuyên ngành: Lâm học Mã số ngành: 60620201 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươm (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng sinh trưởng của cây Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) trong giai đoạn vườn ươm (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn